RES GESTAE DIVI AUGUSTI
  
The Deeds of the Divine Augustus
    
( AD 13-14 )
Auguste ( 27 BC - AD 14 )
 
Mommsen's edition of 1865   •   Mommsen's edition of 1883   •   Diehl's edition of 1908
 

 
CIL III, p. 774 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
  

 
Rerum gestarum divi Augusti quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom[ani] / subiecit et impensarum quas in rem publicam populumque Ro[ma]num fecit incisarum / in duabus aheneis pilis quae su[n]t Romae positae exemplar sub[i]ectum // [1] Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa / comparavi per quem rem publicam [a do]minatione factionis oppressam / in libertatem vindic[avi ob quae sen]atus   decretis   honori[fi]cis   in // ordinem suum [me adlegit C(aio) Pansa et A(ulo) Hirti]o consulibu[s c]on[sula]/rem locum [sententiae dicendae tribuens et imp]erium mihi dedit / res publica n[e quid detrimenti caperet me] propraetore simul cum / consulibus <p=I>r[ovidere iussit populus] autem eodem anno me / consulem cum [co(n)s(ulibus) uterque bello ceci]disset et triumvirum rei publi/cae constituend[ae creavit] / [2] qui parentem meum [trucidaveru]n[t eo]s in exilium expuli iudiciis legi/timis ultus eorum [facinus et p]ostea bellum inferentis rei publicae / vici [bis acie] / [3] [b]<ell=AR>a terra e[t] mar[i civilia exter]naque toto in orbe terrarum s[aepe gessi] / victorque omnibu[s veniam petentib]us civibus peperci exte[rnas]   /   gentes   quibus   tuto   [ignosci   pot]ui[t   co]nservare   quam excidere m[alui] / millia civium Roma[norum sub] sacramento meo fuerunt circiter [quingen]/ta ex quibus dedu[xi in coloni]as aut remisi in municipia sua stipen[dis emeri]/tis millia aliquanto [plura qu]am trecenta et iis omnibus agros a[dsignavi] / aut pecuniam pro pr[aemiis militi]<a=M>e dedi naves cepi sescen[tas praeter] / [e]as si quae minore[s quam trir]emes fuerunt / [4] [bis o]vans triumpha[vi tris egi cu]rulis triumphos et appella[tus sum viciens et] / [se]mel imperator [cum autem plu]ris triumphos mihi sen[atus decrevisset] / [iis su]persedi [Laurum de fascib]us deposui in Capi[tolio votis quae] / quoque bello nuncu[paveram solu]tis ob res a [me aut per legatos] / meos auspici(i)s meis terra ma[riqu]e prospere gestas qu[inquagiens et quin]/quiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immo[rtalibus dies autem] / [pe]r quo[s] ex senatus consulto [s]upplicatum est fuere DC[CCLXXXX in triumphis] / [meis] ducti sunt ante cu[rrum me]um reges aut re[g]um lib[eri novem   consul]   / [fuer]am   terdeciens   [cum   scribebam]   haec   [et agebam septimum et tricensimum] / [tribu]niciae   potestatis   / [5]   [dictatura]m   et   apsent[i et praesenti mihi delatam et a populo et a senatu M(arco) Marc]el[lo et] L(ucio) Ar[runtio consulibus non acccepi non recusavi in summa frumenti p]enuri[a curationem annonae quam ita administravi ut intra paucos die]s [met]u et pe[ri]c[lo praesenti populu]m univ[ersam liberarem impensa et cura mea] con[sulatum quoque tum a]nnuum e[t perpetuum mihi delatum non   recepi]   / [6] [consulibus M(arco) Vinicio et Q(uinto) Lucretio et postea P(ublio) Lentulo] et Cn(aeo) L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo et Q(uinto) Tuberone senatu populo]qu[e Romano consentientibus ut curator legum et morum summa potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi quae tum per me geri senatus voluit per tribuniciam potestatem perfeci cuius potestatis conlegam et ipse ultro quinquiens a senatu depoposci et accepi] / [7] [triumvirum rei publicae constituendae fui per continuos annos decem princeps senatus fui usque ad eum diem quo scripseram haec per annos quadraginta pontifex maximus augur quindeciviru]m [sac]ri[s faciundis VIIvirum epulonum frater Arvalis sodalis Ti]t<iu=VI>[us fetialis fui] / [8] patriciorum numerum auxi consul   quintum   iussu   populi   et   senatus sena/tum ter legi et in consulatu sexto censum populi conlega M(arcus) Agrippa egi / lustrum post annum alterum et quadragensimum feci quo lustro civi/um Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexa/ginta tria millia [tum iteru]m consulari cum imperio lustrum / solus feci C(aio) Censorin[o et C(aio)] Asinio co(n)s(ulibus) quo lustro censa sunt / civium Romanoru[m capita] quadragiens centum millia et ducen/ta triginta tria m[illia et tertiu]m consulari cum   imperio   lustrum   / conlega   Tib(erio)   Cae[sare filio meo feci] Sex(to) Pompeio et Sex(to) Appuleio co(n)s(ulibus) / quo lustro ce[nsa sunt civium Ro]manorum capitum quadragiens / centum mill[ia et nongenta tr]iginta et septem millia / legibus novi[s me auctore latis multa e]xempla maiorum exolescentia / iam ex nost[ro saeculo reduxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imi/tanda pos[teris tradidi] / [9] [vota pro valetudine   mea   suscipi   per cons]ules et sacerdotes / [quinto quoque anno senatus decrevit ex iis] votis s[aep]e fecerunt vivo / [me ludos aliquotiens sacerdotu]m quattuor amplissima colle/[gia aliquotiens consules privati]m etiam et municipalem univer/[si cives unanimiter continenter] apud omnia pulvinaria pro vale/[tudine mea supplicaverunt] / [10] [nomen meum senatus consulto incl]usum est in saliare carmen et sacrosan/[ctus in perpetum ut essem et qu]o[ad] viverem tribumcia potestas mihi / [esset per legem sanctum est pontif]ex maximus n[e fi]erem in vivi [c]o[nlega]e / [mei locum populo id sacer]dotium deferente mihi quod pater meus / [habuerat recusavi quod] sacerdotium aliquod post annos eo mor/[tuo qui civilis motus occas]io[ne] occupaverat cuncta ex Italia / [ad comitia mea confluente multit]udine quanta Romae nun/[quam fertur ante id tempus fuisse recepi P(ublio)] Sulpicio C(aio) Valgio consulibus / [11] aram Fortunae Reducis ante ae]des Honoris et Virtutis ad portam / [Capenam pro reditu meo se]natus consacravit in qua ponti[fi]/[ces et virgines Vestales an]niversarium sacrificium facere / [iussit eo die quo consulibus Q(uinto) Luc]r<e=I>tio et [M(arco) Vinicio] in urbem ex / [Syria redieram et diem Augustalia ex cognomine nostro appel]lavit / [12] ex senatus auctoritat]e pars p[raetorum et trib]uno[ru]m / [plebi cum consule Q(uinto) Lucretio] et princip[i]b[us viris ob]<v=N>iam mihi / m[issa est in Campaniam qui] honos   [ad   h]oc   [tempus]   nemimi   prae/ter [me est decretus cum e]x [Hisp]ania Gal[liaque rebus in iis p]rovincis prosp[e]/re gestis Romam redi T]ib(erio) Ne[ro]ne P(ublio) Qui[ntilio consulibus] aram / [Paci]s [Augu]st[ae senatus pro] redi[t]u meo co[nsacrandam censuit] ad cam/[pum Martium in qua ma]gistratus et   s[a]c[erdotes   virginesque]   / [Vestales   anniversarium   sacrific]ium   facer[e   iussit]   / [13] [Ianum] Quirin[um quem cla]ussum esse [maiores nostri voluerunt] / [cum p]er totum i[mperium po]puli Roma[m terra   marique esset parta] / [victoriis] pax cum pr[iusquam] nascer[e]r [a condita urbe] bis ommno clausum / [fu]isse prodatur m[emori]ae ter me prin[cipe senatus cla]udendum esse c[en]sui[t] / [14] fil]io[s] meos quos iuv[enes m]ihi eripuit fo[rtuna Ga]ium et Lucium Caesares / honoris mei caussa senatus populusque Romanus annum quintum et deci/mum agentis consules designavit ut [e]um magistratum inirent post quin/quennium et ex eo die quo deducti sunt in forum ut interessent consiliis / publicis decrevit senatus equites autem Romani universi principem / iuventutis utr[u]mqu[e eo]rum parm[is e]t hastis argenteis donatum ap/pellaverunt / [15] plebei Romanae viritim HS trecenos numeravi ex testamento patris / mei et nomine meo HS quadringenos ex bellorum manibiis consu[l] / quintum dedi iterum autem in consulatu decimo ex [p]atrimonio / meo HS quadringenos congiari viritim pernumer[a]vi et consul / undecimum duodecim frumentationes frumento pr[i]vatim coempto / emensus sum et tribunicia potestate duodecimum quadringenos / nummos tertium viritim dedi quae mea congiaria p[e]rvenerunt / [ad homi]num millia numquam minus quinquagin[t]a et ducenta / tribu[nic]iae potestatis duodevlcensimum consul XII trecentis et / vigint[i] millibus plebis urbanae sexagenos denarios viritim dedi / et colon[i]s militum meorum consul quintum ex manibiis viritim / millia nummum singula dedi acceperunt id triumphale congiarium / in colo[n]is hominum circiter centum et viginti millia consul ter/tium decimum sexagenos denarios plebei quae tum frumentum publicum / accipieba[t] dedi ea millia hominum paullo plura quam ducenta fuerunt / [16] pecunia[m pro] agris quos in consulatu meo quarto et postea consulibus / M(arco) Cr[asso e]t Cn(aeo) Lentulo augure adsignavi militibus solvi municipi(i)s ea / [s]u[mma sest]ertium circiter sexsiens milliens fuit quam [pr]o I<t=I>a<l=I>icis / praed[i(i)s n]umeravi et ci[r]citer bis milliens et sescentiens quod pro agris / provin[c]ialibus solvi id pimus et solus omnium qui [d]eduxerunt / colonias militum in Italia aut in provinci(i)s ad memor[i]am aetatis / meae feci Et postea Ti(berio) Nerone et Cn(aeo) Pisone consulibus item[q]ue C(aio) Antistio / et D(ecimo) Laelio co(n)s(ulibus) et C(aio) Calvisio et L(ucio) Pasieno consulibus et L(ucio) [Lentu]<l=I>o [et] M(arco) Messalla / consulibus et L(ucio) Caninio et Q(uinto) Fabricio   co(n)s(ulibus)   [m]il[itibus   qu]os   eme/riteis   stipendi(i)s   in   sua   municip[ia dedux]i praem[ia n]umerato / persolvi quam in rem seste[rtium] q[uater m]illi[ens circiter] / impendi / [17] quater pecunia mea iuvi aerarium ita ut sestertium milliens et / quingentiens ad eos qui prae(e)rant aerario detulerim et M(arco)   Lep[ido]   / et   L(ucio)   Ar[r]untio   co(n)s(ulibus) i[n a]erarium militare quod ex consilio [meo] / co[nstitut]um est ex [quo] praemia darentur militibus qui vi[ce]n[a] / [aut plura] sti[pendia] emeruissent HS milliens et septing[e]nti/[ens ex patr]i[moni[o m]eo detuli / [18] [ab eo anno] q[u]o Cn(aeo) et P(ublio) Lentuli   c[ons]ules   fuerunt   cum   def[i]cerent   / [vectigalia tum] centum millibus h[omi]num tum pluribus mul]to fru/[mentarios et nummarios tributus ex horreo et patrimonio meo edidi] / [19] curiam et continens ei Chalcidicum templumque Apollinis in / Palatio cum porticibus aedem divi Iuli lupercal porticum ad cir/cum Flaminium quam sum appellari passus ex nomine eius qui pri/orem eodem in solo fecerat Octaviam pulvinar ad circum maximum / aedes in Capitolio Iovis Feretri Iovis Tonantis aedem Quirini / aedes Minervae et Iunonis Reginae et Iovis Libertatis in Aventino / aedem Larum in summa sacra via aedem deum Penatium in Velia / aedem Iuventatis aedem Matris Magnae in Palatio feci / [20] Capitolium et Pompeium theatrum utrumque opus impensa grandi refeci / sine ulla inscriptione nominis mei rivos aquarum compluribus locis / vetustate labentes refeci et aquam quae Marcia appellatur duplicavi / fonte novo in rivum eius inmisso forum Iulium et basilicam / quae fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni coepta profligata/que opera a patre meo perfeci et eandem basilicam consump[tam] in/cendio ampliato eius solo sub titulo nominis filiorum m[eorum i]n/cohavi et si vivus non perfecissem perfici ab heredib[us meis iussi] / duo et octoginta templa deum in urbe consul sext[um ex auctoritate] / senatus refeci nullo praetermisso quod [eo] temp[ore refici debebat] / co[nsu]l septimum viam Flaminiam ab [urbe] Ari[minum refeci pontesque] / o[mn]e[s] praeter Mu[l]vium et Minu[c]ium / [21] in privato solo Martis Ultoris templum [f]orumque Augustum [ex mani]/biis feci Theatrum ad aede(m) Apollinis in solo magna ex parte a p[r]i[v]atis / empto feci quod sub nomine M(arci) Marcelli generi mei esset don[a ex] / manibiis in Capitolio et in aede divi Iuli et in aede Apollinis et in ae/de Vestae et in templo Martis Ultoris consacravi quae mihi consti/terunt HS circiter milliens auri coronari pondo triginta et quin/que millia municipiis et colonis Italiae conferentibus ad triumphos / meos qintum consul remisi et postea quotiens cumque imperator a[ppe]l/latus sum aurum coronarium non accepi decernentibus municipii[s] / et colon[is aeq]u[e benigne] adque antea decreverant / [22] [te]r munus gladiatorium dedi meo nomine et quinquiens filiorum m[eo]/rum   aut   nepotum nomine quibus muneribus [p]u[g]naverunt homi/nu[m] ci[rc]iter decem millia bis [a]thletarum undique accitorum / spec[taculum po]pulo pr[aebui meo] nomine et tertium nepot[is] me<i=T> no/mine lu[do]s feci me[o nomine] quater aliorum autem m[agistr]a/[tuum] vicem ter et vici[ens pro] conlegio   XVvirorum   magi[s]ter   [con]/l[eg]ii   collega M(arcus) Agrippa [ludos saeclare]s C(aio) Furnio C(aio)   Silano   co(n)s(ulibus)   [feci]   / [c]on[sul   XIII]   ludos M[artiales pimus feci quos post i]d tempus deinc[eps] / [insequentibus annis s(enatus) c(onsulto) et lege fecerunt consules Venationes b]est[ia]/rum Africanarum meo nomine aut filiorum meorum et nepotum in ci[r]/co aut [i]n foro aut in amphitheatris populo [d]edi sexiens et viciens quibus / confecta sunt bestiarum circiter tria [mill]ia et quingentae / [23] navalis proeli spectaclum populo [dedi tr]ans Tiberim in quo loco / nunc nemus est Caesarum cava[to solo in] longitudinem mille / et octingentos pedes in latitudine[m mille et] ducenti in quo tri/ginta rostratae naves triremes [aut birem]es plures autem / minores inter se confilxerunt [quibus in c]lassibus pugnave/runt praeter remiges millia ho[minum tr]ia circiter / [24] in templis omnium civitatium p[rovinciae] Asiae victor orna/menta reposui quae spoliatis tem[plis is] cum quo bellum gesseram / privatim possederat statuae [meae] pedestres et equestres et in / quadrigeis argenteae steterunt in urbe XXC circiter quas ipse / sustuli exque ea pecunia dona aurea in aede Apollinis meo nomi/ne et illorum qui mihi statuarum honorem habuerunt posui / [25] mare pacavi a praedonibus eo bello servorum qui fugerant a dominis / suis et arma contra rem publicam ceperant triginta fere millia capta / dominis ad supplicium sumendum tradidi iuravit in mea verba tota / Italia sponte sua et me b[ello] quo vici ad Actium ducem depoposcit iura/verunt in eadem ve[rba provi]nciae Galliae Hispaniae Africa Sicilia Sar/dinia qui [tum in mea verba iura]ver[u]nt fuerunt senatores plures / quam DCC in i[is qui vel poste]a consules facti sunt ad eum diem / quo scripta su[nt haec LXXXIII qui praetores] circiter CLXX / [26] omnium prov[inciarum populi Romani] quibus finitimae   fuerunt   / gentes   quae   n[ondum   parerent   imperio nostr]o fines aux[i] Gallias et Hispa/nias provi[n]cia[s   ab   ea   parte   qua   eas adlui]t oceanus a Gadibus ad osti/um Albis flum[inis pacavi Alpes a reg]ione ea quae proxima est Ha/driano mari [ad Tuscum imperio adieci] nulli genti bello per iniuriam / inlato   cla[ssi   qui   praeerat   meo   iussu]   ab   ostio   Rheni   ad solis orientis re/gionem usque ad [fines Cimbroru]m navigavit quo neque terra neque / mari quisquam Romanus ante id tempus adit Cimbrique et Charydes / et Semnones et eiusdem tractus alii Germanorum popu[li] per legatos amici/tiam meam et populi Romani petierunt meo iussu et a[u]spicio ducti sunt / [duo] exercitus eodem fere tempore in Aethiopiam   et   in   Ar[a]biam   quae   appel/[latur]   Eud[ae]mon   [plurim]aequ[e   h]o[min]um   [g]en[t]is u[trius]que [c]o[piae] / caesae sunt in acie [et] m[ulti h]om[ines] capti in [A]ethiopiam usque ad oppi/dum Nabata perventu[m est cui] proxima [est] M[er]o[e in A]rabiam usque / in fines Sabaeorum pro[cessi]t exercitus [ad] oppidum Mariba / [27] Aegyptum imperio populi [Ro]mani adieci Armeniam maiorem inter/fecto   rege   eius   Artax[ia   cu]m   possem facere p[ro]vinciam malui maiorum / nostrorum exemplo reg[nu]m   id   Tigrani   r[e]gis   Artavasdis   filio   nepoti   au/tem Tigranis regis per T[i(berium) Ne]ronem tra[dere] qu[i tum] mihi privignus erat / et eandem gentem postea [desc]iscentem et rebellantem domitam per   Gaium   / filium   meum   regi Ari[obarz]ani regis Medorum Arta[bazi] filio [re]gen/dam tradidi et post e[ius] m[ort]em filio eius Artavasdi quo [inte]rfecto [Tigra]/ne[m] qui erat ex regio genere Armeniorum oriundus in id re[gnum] misi pro/vincias omnis quae trans Hadrianum mare vergun[t a]d orien[te]m Cyre/nasque iam ex parte magna regibus ea possidentibus e[t antea] Siciliam et / Sardiniam occupatas bello servili reciperavi / [28] colonias in Africa Sicilia [M]acedonia utraque Hispania Ach[aia A]s[i]a [Syria] / Gallia Narbonensi Pi[si]dia militum deduxi Italia au[te]m [--- colo]ni/as quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt [duodetriginta a me] / deductas habet / [29] signa militaria complur[a   per   al]ios   [du]ces   amissa   devicti[s   ho]st[ibus   recip]era[vi]   / ex Hispania et [Gallia et a Dalm]ateis Parthos trium exercitum Roman[o]/rum spolia et signa re[ddere] mihi supplicesque amicitiam populi Romani / petere coegi ea autem si[gn]a in penetrali quod est in templo Martis Ultoris / reposui / [30] Pannoniorum gentes qua[s a]nte me principem populi Romani exercitus nun/quam ad[i]t devictas per Ti(berium) [Ne]ronem qui tum erat pri[vig]n[us et] legatus meus / imperio populi Romani s[ubie]ci protulique fines Il[lyrici ad ripam] fluminis / [D]an[uv]i quod [D]a[cor]u[m transg]res[su]s exercitus meis [auspicii]s pro[flig]a[tus vic]/tusque [est et] pos[tea trans Danuvi]um ductus [exercitus meus Dacorum] / gentes im[peria populi Romani perferre coegit] / [31] ad me ex In[dia regum legationes saepe missae sunt nunquam antea visae] / apud qu[em]q[uam     Romanorum   principe]m   nostram   am[icitiam   pitierunt]   / per   legat[os]   B[a]starn[ae Scythae]que   et   Sarmatarum   [qui   sunt   citra fluviu]m / Tanaim [et u]ltra reg[es Alban]orumque rex et Hiber[orum   et   Medorum]   / [32]   ad   me supplices confug[erunt r]eges Parthorum Tirida[tes et postea P]hrat[es] / regis Phrati[s filius] Medorum [Artavasdes Adiabenorum] Artaxa/res Britann[orum] Dumnobella[unus] et Tin[commius Sugambr]orum / Maelo Mar[c]omanorum Suebor[umque complures ad me rex] Parthorum / Phrates Orod[is] filius filios suos nepo[tesque omnes misit] in Italiam non / bello superatu[s] sed amicitiam nostram per [liberorum] suorum pignora / petens plurimaeque aliae gentes exper[tae sunt populi R(omani)] fidem me prin/cipe quibus antea cum populo Roman[o nullum intercedebat] legationum / et amicitiae commercium / [33] a me gentes Parthorum et Medorum   [per   legatos]   principes   earum   gen/tium   reges pet[i]tos acceperunt Pa[rthi Vononem regis Phr]atis   filium   / regis   Orodis nepotem Medi Ar[iobarzanem] regis Artavazdis fi/lium regis Ariobarzanis ne[potem] / [34] in consulatu sexto et septimo p[ostquam bella civili]a exstinxeram / per consensum universorum   [potitus   rerum   omn]ium   rem   publicam / ex mea potestate in senat[us populique Romani a]rbitrium transtuli / quo pro merito meo senat[us consulto Augustus appe]llatus sum et laureis / postes aedium   mearum v[incti sunt publice coronaq]ue c[i]vica super / ianuam meam fixa est [et clupeus aureus] i[n   c]uria   Iulia   posi/tus   quem   mihi     senatum     [populumque Roman]um d[are] virtutis cle/[mentiae] iustiti[ae pietatis causa testatum] est p[er   ei]us   clupei   / [ins]c[ription]em   post   id tem[pus auctoritate omnibus praestiti pote]/[st]atis a[utem n]ihilo   ampli[us   habui   quam   ceteri qui fuerunt mi]hi quo/que in ma[gis]t[rat]u conlega[e] / [35] tertium dec[i]mum consulatu[m cum gerebam senatus et eque]ster ordo / populusq[ue]   Romanus   universus   [appellavit me patrem p]atriae idque / in vestibu[lo a]edium mearum [i]nscriben[dum esse et in curia e]t in foro Aug(usto) / sub quadr[igi]s quae mihi [ex] s(enatus) c(onsulto) pos[itae sunt censuit cum scri]psi haec / annum age[b]am septuagens[imum sextum] / Summa pecun[i]ae quam ded[it in aerarium vel plebei Romanae vel di]mis/sis militibus denarium se[xi]e[ns milliens] / opera fecit nova aedem Marti[s Iovis Tonantis et Feretri Apollinis] / divi Iuli Quirini Minervae [Iunonis Reginae Iovis Libertatis] / Larum deum Penatium Iuv[entatis Matris deum Lupercal pulvina]r / ad circum curiam cum   Ch[alcidico   forum   Augustum   basilic]a[m]   / Iuliam   theatrum   Marcelli [--- nemus quod est trans T]iberim / Caesarum / refecit Capito[lium sacra]sque aedes [nu]m[ero octoginta] duas th[eat]rum Pom/pei aqu[arum ductus vi]am Flami[niam] / impensa[rum   in   spect]acu[la   circensia   et   munera]   gladiatorum   at[h]/[letasque   et   venationes   et naum]ac[hiam   ---]   dona   [---   op]pi[dis   colonis]   / [in Italia oppidis in provinciis ter]rae motu incendioque c[o]nsum/ptis a[u]t [viritim amicis senat]oribusque quorum census explevit / in[nu]mer[abilia] // GR
 


 Bibliography

 
 
Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du Roy..., III, Lyon, 1717, p. 315 ; Kinneir, Journey through Asia Minor, Armenia, and Koordistan in the years 1813 and 1814 : with remarks on the marches of Alexander and retreat of the ten thousand, London, 1818, p. 70 ; Texier, Description de l'Asie Mineure faite par ordre du gouvernement français de 1833 à 1837 et publiée par le ministère de l'Instruction publique, Paris, 1839-1849, pp. 172 ss. ; Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia : with some account of their antiquities and geology, I, London, 1842, p. 420 ; Perrot, Guillaume & Delbet, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d'une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, Paris, 1872, tab. 13-24 ;
Mommsen, Res Gestae Divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi, Berlin, 1865 and 1883 ; CIL III, p. 774 ; Cagnat & Lafaye, Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, III, Paris, 1906, n. 159 ; Diehl, Res Gestae Divi Augusti, Bonn, 1918 ; Kornemann, Mausoleum und Tatenbericht des Augustus, Leipzig-Berlin, 1921 ; Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit, I, Berlin, 1924, pp. 485 ss.  ; Shipley, Res gestae divi Augusti, Harvard University Press, 1924 ; Kornemann, RE, XVI, c. 211-231231 ; Ramsay & Premerstein, Klio, 19, 1927 ; Schur, DLZ, 1927, pp. 2212 ss. ; Gagé, Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Antiocheno Latinis, Ancyrano et Apolloniensi Graecis, Paris, 1935. ; Weber, Princeps, I, Stuttgart, 1936, pp. 102 ss. ; Barini, Res gestae divi Augusti ex Monumentis Ancyrano Antiocheno Apolloniensi, Roma, 1937 ; Malcovati, Res gestae divi Augusti. Testo traduzione e commento, Roma, 1937 ; Volkmann, Res gestae divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum, Leipzig, 1942 ; Volkmann, Philol., 95, 1943, pp. 230-244 ; Riccobono, Festa, Gabrici, Biondi & Arangio-Ruiz, Acta Divi Augusti. Pars prior. Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano, Antiocheno, Apolloniensi, latine et graece, Roma, 1945 ; Schönbauer, WienAkSb, 224, 1946, p. 43 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, pp. 64 and 185 ; Brunt & Moore, Res gestae divi Augusti, Oxford, 1967 ; Petolescu, Inscriptiones Daciae Romanae, II, Bucuresti, 1977, n. 394 ; Ramage, Historia, 1987 ; Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München, 1987 ; AA. VV., Atti del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 1994 ; Cortés, Res Gestae Divi Augusti, Madrid, 1994 ; Eck, Augustus und seine Zeit, München, 1998 ; Guizzi, Augusto. La politica della memoria, Roma, 1999 ; de Biasi & Ferrero, Gli atti compiuti ei frammenti delle opere di Augusto imperatore, Torino, 2003 ; AE 2007, n. 36-37 ; Scheid, Res Gestea Divi Augusti : Hauts faits du divin Auguste, Paris, 2007 ; Cooley, Res gestae divi Augusti : Text, translation, and commentary, Cambridge, 2009 ; Lepore, Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina, Milano, 2010, pp. 184-189.
 
 

►  Sources : Three copies discovered in Asia Minor and one in Syria.
   


Traduction française            English translation