MAGNETUM INTER ITANIOS ET HIERAPYTNIOS ARBITRIUM
   
Dispute territory between the Cretan cities of Itanus and Hierapytnia

     
( 112-111 BC )


     
M. Holleaux, Hermes, 39, 1904, pp. 78-83
 ).
  

 
[θεὸς ἀγαθός.] | [ἐπὶ Ὀλυμπικοῦ Σμισιῶνος εʹ ἱσταμένου· ἀπόφασις Εὐφήμου τοῦ Παυσανίου] | [νεωκόρου τῆς Ἀρτέμιδος τῆς Λευκοφρυηνῆς, Κίλλου τοῦ Δημητρίου, Ἀρισταγόρου τοῦ Δημο.c.5.,] | [Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀλέξωνος, Λυκομήδου τοῦ Εὐπολέμου, Δημητρίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἡροπύθου,] | [Δημητρίου  τοῦ  Δημητρίου  τοῦ  Ἀναξαγόρου,  Αἰδούχου  τοῦ  Ἀπολλοδώρου,  Μιννίωνος  τοῦ Διονυ]-|[σίου τοῦ Μιννίωνος, Ἐπικούρου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Μοσχίωνος, Παυσσικράτου τοῦ Ἡροπύθου, Ἀπολ]-|[λωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου, Εὐβούλου τοῦ Ἀλεξίωνος, Βοήθου τοῦ Ἀνδρομάχου, Ἀρτεμιδώρου τοῦ Δη]-|[μητρίου, Ἀπολλωνίου τοῦ Διονυσοδώρου, Ἐπικράτου τοῦ Διοκλέους τοῦ Διονυσοκλέους, Εὐβούλου] | [τοῦ Μάνδρωνος, κεχειροτονημένων καὶ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ δήμου δικάσαι Κρησὶν Ἰτανίοις τε καὶ Ἱεραπυ]-|[τνίοις κατὰ τὸ γεγονὸς ὑπὸ τῆς συγκλήτου δόγμα καὶ κατὰ τὴν ἀποσταλεῖσαν ἐπιστολὴν ὑπὸ Λευ]-|[κίου Καλοπορνίου Λευκίου υἱοῦ Πείσωνος στρατηγοῦ ὑπάτου· εὐκτὸν μὲν ἦν ....c.13.....] | [ι.....c.15...... ἡμῶν εἰς μηδεμίαν φιλονικίαν καὶ πλεοναζο....c.12....] | [δ.....c.15......ιεσθαι, μετ’ εἰρήνης δὲ καὶ τῆς πάσης ὁμονοίας καὶ οἰκειότητος] | [τὴν πρὸς ἀλλήλους διαφυλάσσειν εὔνοιαν· ἐπειδὴ δὲ οἱ καιροὶ πολλ[άκις ....c.12....ς] | [σ.....c.15...... τοὺς συνγενεστάτους εἰς διάστασιν τὴν πρὸς ἀλλήλους ἐξάγουσιν,] | [α.....c.15...... πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν φιλίαι διαλύειν ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖς τὰς ἐκ παλαιῶν χρό]-|[νων αὐτοῖς .4..εληλυθυίας ἔκθρας· ὅθεν καὶ τὰ νῦν εἰς τὴν μὲν ...c.11....ε] | [λ.c.5. Ἰτανίων καὶ Ἱεραπυτνίων· τῆς δὲ συνκλήτου, στοιχουμένης τῆι παρ’ ἑαυτῆι] | [πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ὑπαρχούσηι δικαιοσύνηι, δούσης κριτὴν αὐτοῖς τὸν ἡμέτερον] | [δῆμον, γράψαντος δὲ περὶ τούτων καὶ τοῦ στρατηγοῦ Λευκίου Καλοπορνίου Λευκίου υἱοῦ] | [Πείσωνος καθότι τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν ὑπ’ ἑκατέρων γράμματα περιέχει, ὁ δῆμος ἡμῶν] | [τοῖς τε ὑπὸ Ῥωμαίων, τῶν κοινῶν εὐεργετῶν, διὰ παντὸς γραφομένοις πείθεσθαι προαιρούμε]-|[νος, μεμνημένος τε τῶν διὰ προγόνων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς γεγενημένων ὑφ’ ἑαυτοῦ πρὸς πάντας Κρητα]-|[εῖς καλῶν καὶ ἐνδόξων, ἃ καὶ θεοῦ χρησμοῖς καὶ τῆι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εἰδήσει κατείληπται, καὶ νῦν] | [μετὰ σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας ἐποιήσατο τὴν αἵρεσιν τοῦ δικαστηρίου ἐν τῆι ὑφ’ ἑκατέρων γενηθείσηι] | [ὁμολόγωι ἡμέραι. ἀποδειχθέντες οὖν καὶ αὐτοὶ κριταὶ παραχρῆμα ἀναβάντες ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς Ἀρτέμι]-|[δος τῆς Λευκοφρυηνῆς, σφαγιασθέντος ἱερείου, ὠμόσαμεν καθ’ ἱερῶν, παρόντων  τῶν  τε  διαδικα]-|[ζομένων  ἀφ’ ἑκατέρας πόλεως καὶ] | [τῶν] συνπαρόντων̣ αὐτ̣[οῖ]ς, καὶ κ[α]θίσαντες ἐν τ[ῷ ἱερ]ῷ τῆς Ἀρτέμι[δος τῆς Λευκοφρυηνῆς διηκούσαμεν] | [τῶν δι]αφερομένων οὐ μόνον τὸν τῆς ἡμέρας δόντες αὐτοῖς [χρ]όνον, [ἀ]λ̣λ[ὰ καὶ τὸ πλεῖ]ον [τῆς νυκτός,] | [πᾶσα]ν ἀναδεχόμενοι κακοπαθίαν χάριν τοῦ μ[η]θενὸς ὑσ[τ]ερῆσαι [δικ]αίου μηθένα τῶν κρ[ινομένων.] | [τέλο]ς δὲ λαβούσης τῆς δικαιολογίας ἐνγράφους θέμενοι τὰς γνώμας, τῷ μὲν ἀκριβεῖ τῆς ψή[φου βραβευ]-|[θῆ]ν̣αι τὴν κρίσιν οὐκ ἠβουλόμεθα, συναγαγεῖν δὲ σπεύδοντες α̣<ὐ>τοὺς καὶ α̣ὐτοὶ καὶ πά̣λιν ε[ἰ]ς [τὴν ἐξ ἀρ]-|χῆς ἀποκαταστῆσαι φιλίαν, ὡς ἦν ἡ̣μῖν πάτριον καὶ προσῆκον ἡγούμεθα, ἑκατέρου[ς τ]ὰ̣ πράγμα̣τα [ἐφ’ ἱκανὸν] | [προσκ]είμενοι εἰς τὸ συλλύσεως καὶ φιλίας αὐτοῖς παραίτιοι γενηθῆναι, τῆς δὲ προθέσεως ἡμ[ῶν μὴ τε]-|[λειου]μ̣έ̣νης διὰ τὸ ὑπε̣ρβαλλόντως αὐτοὺς τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλονικίαν ἐνεστάσθαι συν[έβη τῆι ψήφωι] | [τὴν κρί]σιν βραβε̣υθῆναι, περὶ ἧς καὶ τὴν καθή̣κουσαν ἔχθ̣εσιν πεποιήμεθα. Ἰτάνιοι πόλιν οἰκο[ῦντες] | [ἐπιθαλ]άσσιον καὶ χώραν ἔχοντες προγονικὴν γειτ[ο]ν̣ῶσαν τῷ τοῦ <Δ>ιὸς τοῦ <Δ>[ι]κταίου ἱερῷ, ἔχοντες [δὲ καὶ] | [νήσου]ς καὶ νεμόμενοι ἐν αἷς καὶ τὴν καλουμένην Λεύκ[η]ν, θ̣λιβόμε̣νοι κατά τινα̣ς καιροὺς ὑπὸ τῶ[ν παρορ]-|[ούντων Π]ρ̣α̣ισίων ἐ̣πεσπάσα̣ντο χά̣ριν βοηθ̣είας καὶ φυλ[α]κῆς τῆς τε [π]όλε̣[ω]ς καὶ τῆς χ<ώ>ρ<α>ς, ἔτι δὲ [καὶ] | [τῶν νήσω]ν̣, τ[ὸ]ν Αἰγύπτου βασιλεύσαντα Πτολεμα̣ῖον, ὡς τ̣[ὰ] παρατεθέντα ἡμῖν πε[ρὶ τούτω]ν γράμμ[ατα περι]-|[εῖχεν, κα]ὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ διακα̣τεῖχον τοὺς προειρημ[έ]νους τόπους. τελευτ[ήσαν]τος δ[ὲ] τοῦ [Φιλο]-|[μήτορο]ς βασιλέως Πτολεμα̣ίου καὶ τῶν ἀπο[σ]ταλέ̣ντων ὑπ’ α̣ὐτοῦ χάρι̣ν τοῦ συντη̣[ρ]εῖν Ἰτανίοις τή[ν τε χώ]-|[ραν καὶ τὰς] νήσους ἀπαλλαγέ̣ντων, οὕτως Ἰτάνιοι καὶ τῇ ἀπὸ τῶν φίλων εὐν[οί]αι συνχρώμενοι διεφ[ύλασσον τὰ τὰ καθ’] | [ἑαυτού]ς. ἐνστάντος δὲ κατὰ τὴν Κρήτην πολέ̣μου καὶ μείζο[ν]ος, ἀνειρημένης ἤδη καὶ τῆς Πρα̣ισίων πόλ[εως τῆς] | [κειμένη]ς ἀνὰ μέσον Ἰτανίων τε καὶ Ἱεραπυτνίων, οὕτως Ἱεραπύτνιοι τῆς τε νήσου κα̣ὶ τῆς χώρας ἀμφ̣ισ[βητεῖν Ἰτανίοις] | [ἐπε]β[άλ]αντο φάμενοι τὴν μὲν χώραν εἶναι ἱερὰν τοῦ Ζηνὸς [τ]οῦ Δικταίου, τὰ̣ν δὲ νῆσον προγονι[κὴν ἑαυτῶν ὑπ]-|[άρχε]ιν· τῶν δὲ παρὰ Ῥωμαίων πρεσβευτῶν τῶν περὶ Σέρουιον [Σ]ολπίκιον παραγενομένων εἰς Κρήτην [καὶ τοῦ πο]-|[λέ]μου λύσιν λαβόντος κατήντησαν καὶ Ἰτάνιοι ἐπὶ τὴν σύνκλ[η]τον, δοθείσης δὲ τῆς ἡμετέρας πόλε[ω]ς̣ [πρότερόν] | [τ]ε κα̣ὶ νῦν, καὶ τοῦ δόγματος περιέχοντος "ὃν τρόπον ἑκάτε̣ροι ταύτην τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσον [περὶ οὗ ἡ] | [πρᾶξι]ς ἐ̣νέστηκεν κατεσχηκότες εἴησαν τῇ πρὸ τοῦ ἡμέ[ρ]ᾳ ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο, [οὗ] πολ[έμου] | [ἕνεκε]ν̣ [Σ]έρουιος Σολπίκιος κἀκε̣ίνη ἡ πρεσβεία ε̣ἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν, ὅπως οὕτως κρ[ίνωσιν αὐτοὺς] | [ἔχειν κ]α̣τέ̣χειν τε καρπίζεσθαί τε ἐξεῖναι" ἔγνωμε̣ν· ἐκ τῆς ὑφ’ ἑκατέρων γενηθείσης δ[ικαιολογίας τὴν χώ]-|[ραν τὴ]ν ὑπὸ τὴν διαμφισβήτησιν ἠγμένην δια̣κατεσχη[μέ]νη̣ν τε̣ ὑπὸ Ἰτ̣ανίων καθ̣ότ[ι προεκτεθείμεθα] | [ἕως τ]οῦ τὸν προδιασεσαφημένον πόλεμον γε̣νηθῆνα[ι, οὖ]σαν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς [Ἰ]τ̣αν̣[ίων, καθότι καὶ] | [οἱ ἐπιδειχ]θ̣έντες ἡμῖν ὑπ’ ἑ̣κατέ̣ρων περιορισμοὶ τῆς χώρ[α]ς ἐ̣μήνυον, ὅ τε̣ πρὸς τοὺς πρότ[ερον παροροῦν]-|[τας αὐτ]οῖ̣ς Δραγμίους γενηθ̣ε̣ὶς{ης} περιέχων οὕτ̣[ω]ς· "[ὦ]ρ[οι] δ[ὲ] ὄντων αὐτοῖς τᾶς χώρας τ̣οί[δε· ὡς ὁ] | Σέδαμνος ἐ̣ς Κα̣ρύμας καὶ πέραν ἐ̣ς τὰν στεφάναν καὶ ἁ̣ σ[τε]φά̣να περιάνπαξ̣ ἐς ὀρθ̣ὸν ἐς Δο̣[ρθάννας ἐπὶ] | [τὸν] λά̣κκον καὶ ἐ̣ς τὰν ὁδὸν καὶ πέραν ἐς τὸν Μόλλον", [κα]ὶ πάλιν ὁ γενηθεὶς   Ἰτανίοις   [καὶ   Πραισίοις] | [καθό]τι   ὑπογ̣έγραπται·   "ἔδοξεν   τοῖς   Ἰτανίοις   καὶ   τοῖς Πρα̣[ισί]οις θέσθ̣αι εἰρήναν ἐς πάντ[α τὸ]ν [χρόνον] | [ἐπὶ] τᾶι χώραι ἃ<ν> νῦν ἑ̣κάτεροι ἔχοντι, ἇς ὅρια τάδε· ὡς ὁ Σέ[δ]αμνος ἐς Καρύμας ἐν τὰ[ν δηράδα καὶ πέ]-|[ραν ἐς] τὰ̣ν στε̣φάναν καὶ πε̣ριανπέτις ὡς ἁ στε̣φάνα καὶ εὐθ̣[υ]ωρ̣ίᾳ ἐς Δ[ο]ρθ̣άννας ἐπὶ τὸν λάκκ[ον καὶ ὡς ἁ] | [ὁδὸς] ποτὶ μεσανβρίαν τᾶς ὁδῶ τᾶς ἀγώσας δι’ Ἀτρῶνα κ[αὶ] ἐ̣ς Μόλ[λ]ον καὶ ἀπὸ τῶ Μόλλω [εὐθυωρίᾳ ἐπὶ] | [θάλ]α̣σσαν," ὅ τε αὐτοῖς Ἱεραπυτνίοις καὶ Πραισίοις γενη̣[θε]ὶς περιορισμὸς γεγραμμένος οὕ[τως· "οἱ δὲ ὅ]-|[ροι] τᾶς χώρας ὡς ὁ Σέδαμνος ἐς Καρύμας ἐς τὰν δη[ρά]δα καὶ πέραν ἐς τὰν στεφάν[α]ν [καὶ περιαν]-|[πέτι]ς ὡς ἁ στεφάνα καὶ εὐθ̣υωρίᾳ ἐς Δορθάννας ἐπὶ τὸ[ν λά]κκον." τῶν δὲ προειρημένω[ν ὁρίων σαφῶς] | [διειρ]γόντων τήν τε Ἰτανίων χώρ̣αν καὶ τὴν πρότερον μὲν οὖσαν Δραγμίων καὶ τὴν [Πραισίων, κατ]-|[εχο]μένην δὲ νῦν ὑπὸ Ἱε̣ραπυτ̣νίων, τοῦ δὲ ἱεροῦ τ[οῦ Δι]ὸς ἐκτὸς τῆς διαμφισβ[ητουμένης χώ]-|[ρας ὄ]ντος καὶ περιοικοδομήμασιν καὶ ἑτέροις π[λείο]σιν ἀποδεικτικοῖς   καὶ   σημ[είοις   περιλαμβανο]-|[μέν]ου,   καθ̣ότι   καὶ   διὰ τῶν ἐ̣πιδε̣ικνυμένων ἡμῖν̣ χ[ωρο]γραφιῶν εὐσύνοπτον ἦ[ν· πρὸς τούτοις ἀπε]-|[δείκ]νυον Ἰτάνιοι καὶ δι’ ἑ̣τέρων πλειόνων γραμμά[των] ὑπάρχουσα̣ν τὴν διαμφ[ισβητουμένην χώραν] | [ἔνε]ργον καὶ οὐχ ὡς ἔφασαν Ἱεραπύτνιοι ἱερὰν κ[αὶ ἀγε]ώργητον. φανερὸν δὲ <τ>[ο]ῦτο̣ [ἐγίνετο καὶ] | [ἐκ τοῦ] δόγματος καθ’ ὃ ἐκρίναμε̣ν τοῦ γραφέ̣ντος κ[αὶ ὑπὸ τ]ῶν ἐληλυθ̣ότων εἰς Κρήτην π[ρεσβευτῶν τῶν] | [περὶ Κό]ϊντον Φάβιον   οἵτινες   ἑωρακότες   τό   τε   ἱερὸν   κ[αὶ   τ]ὸν   περίβολον   αὐτοῦ   ἰδίοις σ[ημείοις καὶ περι]-|[οικοδ]ομήμασιν περιεχόμενον, ἑωρακότες δὲ κ[αὶ τὴ]ν | χώραν τὴν ὅμορον τῷ ἱερῶι, [ὑπὲρ μὲν ἱερᾶς] | [χώρας] οὐκ ἔ̣γραψαν οὐθ̣έν, καίτοι γε Ἱερα̣πυτνίων ῥη̣τῶς ὑπὲρ ἱ̣ε̣ρᾶ̣ς̣ χώρας ἠξιωκό[των τὴν σύγκλη]-|[τον, Ἰ]τανίων δὲ περὶ χώρας τῆς ἑαυτῶν τῆς καλουμέ̣νης Ἑλ̣ε[ίας κα]ὶ νήσου ἰδί[ας Λεύκης, γνόν]-|[τες] δὲ ὅτι ἡ παροροῦσα χώρα τῷ ἱε̣ρῷ οὐκ ἦν ἱε̣ρὰ οὐδὲ ἀγε[ώρ]γ̣η̣τος, ὑπ[ὲρ χώρας μ]όνον ἐφα[ίνοντο μνείαν] | [πεποι]ημένοι, γράψαντες "ἵνα ἔχωσιν κατέ̣χωσίν τε καρπί[ζ]ω̣νταί τ[ε", τοῦ   καρ]πίζεσθαι   γραφ[ομένου   κατὰ   χώ]-|[ρα]ς̣ γεγεω̣ργημένης τε καὶ γεωργηθη̣σομένης, ὅπερ [ἐ]πὶ τῆς ἱερᾶς χ[ώ]ρας οὐκ ἦν ἐ[νδεχόμενον· νό]-|[μοις γ]ὰρ ἱεροῖς καὶ ἀραῖς καὶ ἐπιτίμοις ἄνωθ̣ε̣ν διεκεκ̣ώλ[υ]το ἵνα μηθ̣εὶς ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ [Διὸς τοῦ Δικταί]-|[ου μ]ήτε ἐννέμῃ̣ μήτε ἐναυλοστατῇ μήτε̣ σπείρῃ μή[τε] ἐπ[ι]ξ̣υ[λ]εύῃ, καίτοι γε [Ῥωμαίων, ὅταν περὶ ἱε]-|[ρᾶς τι]νος χώρας διαφέρωνται,   γραφόντων   ῥη̣τῶς,   καθότ[ι   καὶ   τ]ὰ [π]αρα[τεθέντ]α̣ ἡμῖ[ν ἐφ’ ἑτέρων δόγμα]-|[τα π]εριεῖχεν. τὸ δὲ πάντων μέγ̣ιστον καὶ ἰσχυρότατον [τ]εκμήρι[ον τοῦ ἐ]γ[νωσμένων τῶν καθό]-|[λου πρα]γμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων ἐφ’ ὁμολογουμένοις ἡμᾶς καὶ κεκρι[μ]έ̣ν̣οις τ[ὴ]ν [ψῆφον ἐπενηνοχέναι· Ἰτανί]-|[ων γὰρ ἀξ]ιωσάντων τὴν σύνκλητον ἵνα τὸ ἐνῳκοδομημέν[ον] ὑ[πὸ Ἱεραπυτνίων χωρίον ἐν τῆι κρινο]-|[μένῃ χ]ώ̣ρᾳ καθ̣αιρεθ̣ῇ, ἡ σύνκλητος ἐ̣πέταξεν Λευκίῳ Καλοπ̣[ορνίῳ Λευκίου υἱῷ Πείσωνι στρατηγῶι ὅπως] | [καθαιρ]ε̣θῇ εἴ τι ἐνῳκοδόμη̣ται, φανερῶς καὶ διὰ τοῦ τοιο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣ [—] | [.c.4.]ετων κρατούντων. ἀκολούθ̣ως δὲ τούτοις οἱ μὲν αὐτοὺς [—] | [.c.5.]ντες Ἰτανίοις παρῆσαν. οἱ δὲ κατὰ   πό<λε>ις   ἐ̣νγράφου̣ς̣ [.c.6..]σ.c.4.π[—] | [.c.4.] ἀ̣ποδεικνύντες   ἄνωθ̣ε̣ν   τὰ   διαμφισβητούμενα Ἰτα[νίων]   γ̣ε̣γ̣ονό̣τ[α —]   |   [.c.4.]των   μέ̣χρι   τοῦ   δηλουμένου   διὰ   τοῦ δόγματος γεγονέν[αι —] | [ποιη]τῶν καὶ ἱστοριαγράφων ἀποδείξεις, ἃς καὶ αὐτοὶ ἡμ[ῖ]ν π[.c.6..]εσ[—] | [.c.5.]τους δικαιολογίᾳ· τά γε μὴν περὶ τῆς νή̣σου τῆς κα̣λουμ̣έ[νης Λεύκης —] | [.c.4. τῶ]ν Ἱεραπυτνίων ἐξωμολογημένας εἶχεν τὰς ἀποδε̣ί̣ξ̣[εις —] | [.c.6..]τε τὴν νῆσον οὖσαν καὶ διὰ τὰ γεγενημέ̣να περὶ αὐτο̣ῦ [—] | [τὴν Πτ]ολεμαϊκὴν οἰκίαν ε̣ἰς προστασίαν κα̣ὶ φυλακὴν ἑαυτοῖς κ[.....c.14.....]κα[—] | [ἰσχυρ]ίζεσθαι τὰς ἀποδε̣ίξεις ἐπιστολαῖς βασιλικαῖς, ἀντιγραφ̣[αῖς δὲ α]ὐτῶν̣ [—] | [... τὴ]ν νῆσον πολλάκις στρατιωτῶν γραμμάτων τε ἀποστολαῖς [.c.5.]το δοξ̣[—] | [.c.4. τ]ὴν νῆσον φρουρίου, πρὸς δὲ τούτοις λογείαις τε σιτικαῖς ἀπολο[γ.c.5.] καὶ ἐνε[—] | [ὑπ]ὲρ τῆς νήσου κα̣τά τινων ὑπὸ Ἰτανίων γε̣γραμμέ̣ναις ὡς ἀπεδείκν[υον.] δ̣ι̣ά τε π̣λειόν[ων ἑτέρων χρηματισ]-|[μῶν? κ]αὶ διὰ λευκωμάτων ἅτινα τὰς ἐνιαυσίους εἶχεν τῶν τε[ταγμέν]ων διοι[κ]ήσεις, [πρὸς δὲ τοῖς] | [προειρ]ημένοις καὶ δι’ αὐτῶν ὧν αἵ τε λοιπαὶ πόλεις καὶ αὐτοὶ δὲ Ἱε[ραπ]ύτνιοι γεγρά̣φ[ασι περὶ τῆς | [προδε]δηλωμένης νήσου εὐσύνοπτον ἡμεῖ̣ν ὑπῆρχεν τὸ καὶ τὴν [προ]δεδηλωμένην νῆσ[ον προγονικὴν] | [εἶναι] Ἰτανίων καὶ διακατεισχῆσθαι ὑπ’ αὐτῶν καὶ διὰ τῆς τ̣ῶν φίλω̣[ν αὐ]τ̣ῶ̣ν κα[λ]ῆ̣ς̣ π̣ρ̣ον[οίας μέχρι τῆς —] | [.c.5.]σ̣ίας καὶ μέχρι τοῦ συστάντος ἐν Κρήτῃ πολέμου, ὧν ἀνα[..c.7..]ρ̣ιν ἐπιμνησθ[—] | [ἔγνωμ]εν γὰρ τὴν τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου προστασίαν καὶ [κεκυρωμέν]ην παρὰ τοῦ κοιν[οῦ τῶν Κρηταιέων]   |   [παρ’   ὧ]ν   ἔλαβον   εὐδόκησιν,   καθότι τὸ παρατεθὲν ἡμῖν διάγρα̣μ̣[μα περι]εῖχεν, Ἰταν[ί]ο[ις Γορτύνιοι ἀπο]-|[στεί]λαν̣τες ἐ̣πιστολὴν διεσάφησαν ὅτι ἐπὶ τὴν νῆσον αὐτῶν τ̣ὴν̣ [καλου]μ[έ]νην Λεύκ[ην Πραίσιοι μέλλουσιν] | [ἐπέρχεσ]θαι, φανερὸν ποιοῦντε̣ς καὶ διὰ τοῦ τοιούτου   τρ̣όπου   [..c.7..]εχ̣ο̣ν   ἄλλας   τὰ[ς —] | [.. Γο]ρ̣τυ̣νίων   δ̣ὲ   συνπαρόντων   ἐπὶ   τῆς κρίσεως Ἱεραπυτ[ν]ίοις, [παρετίθεν]το ἡμῖν Ἰτά[νιοι ἀποστα]-|[λεῖσαν] πρὸς ἑαυ[τ]οὺς πρότερον ὑπὸ Γορτυνίων ἐπιστολήν, δι’ ἧ[ς] ἔ[κδη]λ̣[ο]ν ἅ[πασιν ἐγίνετο ὅτι] | [ἐπιμελῶς] προνοούμενοι Γορτύνιοι τοῦ κατὰ Ἰτανίους συμφέρον[τος ἐ[μήν]υ̣ο̣ν αὐτο[ῖς περὶ Πρα]ισ[ίων, ὅτι] | [περὶ τὴ]ν νῆσον αὐτῶν τὴν Λεύκην γίνονται ὡς κυριεύσοντ[ε]ς. [.c.6..]τε ἡ ἐπιστολ[ὴ καὶ ἀνεγράφη, γε]-|[νομένης] ὑπ’ οὐδενὸς   ἀντιλογίας,   ἐκρίναμεν   δὲ   καὶ αὐτῆς ἀ[ντίγραφον] καταχωρίσαι [τὸ ὑπογεγραμμένον·] | ["Γ]ο̣ρ̣τυνίων οἱ κόρμοι καὶ ἁ πόλις Ἰτανίων τοῖς κόρμοις καὶ [τ]ᾶι πόλ[ι] χαίρεν· πεπεισμ[ένοι ὑπ’ ἀνδρός τινος] | [ὂς δεδ]ήλωκεν ὅτι οἱ Πραίσιοι οἰκονομόνται περὶ τᾶς Λεύκας ὡς [ἐπιστ]ρατίας γενομ[ένας,   κρατῆσαι   αὐ]-|[τᾶς,   τάδε]   ἐκρίναμεν   ὑμῖν   ἐπιμελίως ἀποστεῖλαι· ὑμὲν ἂ̣ν̣ καλῶς ποή[σαιτε   τ.]ς ἐν τῷ χωρίῳ [—] | [..]επ[..]σην θέμενοι, παρορῶν<τές> τε εἰ χρείαν ἔχετε ἐν τὸ χωρίον ἐ̣[πιταδείω]ν·   γεγρά̣φ[αμεν   οὖν   ὑμῖν,   οὐκ ὄν]-|[των] τούτων φίλων, τῷ τε βασιλεῖ καὶ αὐτοῖς ὑμῖν [δι]ὰ [πα]ντὸς ἐ[πιμε]λούμενοι? κ[α]ὶ β̣ω̣[λόμενοι ἀεὶ —] | [.]ε[.]αι τῷ τε βασιλεῖ καὶ τοῖς τῶ βασιλέως φίλοις." Ἱεραπύτ̣[νιοι] δ̣[ὲ ἔτι τῆ]ς ἀμφισβη]τή̣σ[εως ἀντε]-|[χόμεν]οι καὶ φάσκοντες τὴν νῆσον ἑαυτῶν εἶναι προγονικὴν ακλ̣η[.c.6..]ιτης τῶν [—] | [..]ς τε ἀρχούσης καὶ τῆς τῶν Στηλιτῶν φήσαντες̣ πλοῖον εὐ[..c.8...]υ τὸμ̣ πολεμ̣[—] | [.]υκ̣ρ̣αι καταχθῆναι καὶ παρακαλοῦντες τὸς Ἰτανίους περὶ τούτων [...μν]είαν τιν[ὰ —] | [..] αὐτοὶ Ἰτανίοις τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν· "Ἱεραπυτνίων οἱ [κόρμοι κ]α̣ὶ ἁ πόλις Ἱταν[ίων τοῖς] | [κόρ]μοις καὶ τᾶι πόλει χαίρεν· βέλτιον ὑπελάβομεν γράψαι ὑμῖν ὅπως εἰ διὰ [τὸ σ]υμβεβηκὸς [—] | [...] καὶ Πραισίων κατᾶκται τὸ πλοῖον τὸ Κυδάνο<ρ>ος ἐκ τᾶς ὑμᾶς νάσω Λεύ[κας ...]ν ἀδικοῦν.[—] | [...]σαιτε ἐπιστροφάν τινα ποησάμενοι περὶ τούτων ὅπως μηθὲν [.c.5.] ἀδικήσητε [—] | [...] ὁμοίως κὲ καὶ ἁμές, ε̣ἴ τί κα συμβαίνῃ τινὶ ὑμῶν τοιοῦτο ἐν τᾷ ἁμ[ᾷ μηθενὶ] ἐπιτρέψομεν. [ἔρ]-|[ρωσ]θε̣." τίς οὖν ἂν ἔτι προσ̣δέξαιτο τὴν ὑπὸ Ἱεραπυτνίων κατὰ Στηλιτῶν   [.c.6..]   καιρὸν —] | [... τῶ]ν   προγονικὴν   τὴν   νῆσον ἑαυτῶν λεγόντων· ὅτε δὲ Πραισίων κατα[..c.8...]πο[.]μ̣εν̣[—]   |   [... π]ροειρημένων     ἀποδείξεων     ἰσχυροτέραν     πίστιν     τῆς   τούτων α[..c.7..]εχη..ενδι[—]   |   [... ἄν]θρωποι   τὰς   κατὰ   τῶν   τόπων   ἔχουσι   κυριείας ἢ παρὰ προγόνων π[αραλαβόν]τες αὐτοὶ [ἢ πριάμενοι] | [κατ’] ἀργυρίου δόσιν ἢ δόρατι κρατήσαντες ἢ παρά τινος τῶν κρεισσόν[ων σχόντες· ὧν] οὐθὲν φανερόν] | [ἐστι συμβεβ]ηκὸς Ἱεραπυτνίοις· οὔτε γὰρ παρὰ προγόνων παρειληφότες οὔ[τε [....c.12....] ητ[—] | [...7...] ἃς οὔτε διὰ τοῦ ἀξιώματος ὑπογ[ρ]άψαντες οὔτε ὡς αὐτοὶ ἐκ τῆς [νήσου .c.4.]ον̣σανη[—] | [.. κατ’ οὐ]δένα τῶ[ν] τρόπων, οὐδὲ μὴν κατὰ πο̣λ̣εμικ̣ὴν περίστασιν εσ[..c.7..]τ̣ωταμ[—] | [..c.7..]η μ<η>δὲ γὰρ πεπολεμηκέναι τ̣[οῖς] Ἰτανίοις ἔφασαν οὔτε μὴν μ̣[...c.10...] ἡμεῖς̣ [—] | [..c.7..] τούτων εὑρίσκοντο οὐδὲ ὑπ’ αὐ[τῶν Ἰ]τανίων ἦν τι αὐτοῖς δεδο[....c.12....]νου δι[—] | [...c.9...] ὑπὸ πάντα τὸν τόπον· εἰ δὲ τῶν ἐναντίωμ μήτε γέγο[νεν] μήτε [...c.11....]εκο[—] | [.c.5.]τα[.....c.15......]ην[....c.12....] Ἱερα[πυτν—] | [—]ενη[—]
 

 
►  Bibliography
 
 
Boeckh et al., Corpus Inscriptionum Graecarum, Berlin, 1828-77, n. 2561 b ; Pashley, Travels in Crete, I, Cambridge-London, 1837, p. 290 ; Homolle, BCH, 3, 1879, p. 311 ; Dittenberger, Sylloge inscriptionum graecarum, 2nd ed., Leipzig, 1898-1901, n. 929 ;
Collitz & Bechtel, Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, Göttingen, 1884-1918, n. 5060 ; Viereck, Sermo Graecus, Göttingen, 1888, pp. 48-49, XXVI ; Halbherr, Mus. Ital., 3, 1890, p. 570 ; Bérard, De arbitrio inter liberas graecorum civitates, Paris, 1894, pp. 113 ss., n. 48 ; Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander, Berlin, 1900, n. 105 ; von Wilamowitz, Göttingische Gelehrte Anzeigen, 162, 1900, p. 566 ; Conway, Annual of the British School at Athens, 8, 1901-02, pp. 137-138 ; Holleaux, Hermes, 39, 1904, pp. 78-83 ; Colin, Rome et la Grèce, Paris, 1905, pp. 510 ss. ; Cardinali, Rivista di filologia, 35, 1907, pp. 26 ss. ; Xanthudidis, 'Αρχ. Ἐφ., 1908, pp. 214 ss. ; Cagnat, Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, I, Paris, 1911, n. 1021 ; Holleaux, APF, 6, 1913, pp. 14-15 ; Tod, International Arbitration Amongst the Greeks, Oxford, 1913, p. 37 ; Dittenberger et al., Sylloge inscriptionum graecarum, 3rd ed., Leipzig, 1915-24, n. 685 ; Holleaux, BCH, 48, 1924, p. 387 ; Cary, JRS, 16, 1926, pp. 194-200 ; de Sanctis, Rivista di filologia, 4, 1926, pp. 130 ss. ; van Effenterre & Demargne, BCH, 61, 1937, p. 31 ; Guarducci, Inscriptiones Creticae, III, 4, Roma, 1942, n. 9 ; Huss, Geschichte der Karthager, München, 1985, p. 275 ; Crowther, The Annual of the British School at Athens, 83, 1988, pp. 37-44 ; Bennet, American Journal of Archaeology, 94, 1990, pp. 193-211 ; Ager, ZPE, 85, 1991, p. 89 ; Curty, Les parentés légendaires entre cités grecques, Genève, 1995, p. 68 ; Ager, Interstate arbitrations in the Greek world, 337-90 B.C., Berkeley-Los Angeles, 1996, pp. 431 ss., n. 158 ; Boffo, Dike, 4, 2001, p. 237 ; Constantakopoulou, The dance of the islands : insularity, networks, the Athenian empire, and the Aegean world, Oxford, 2007, p. 199.
 
 
►  Source : Fragment discovered at Magnesia on the Maeander river, Turkey.