SC. DE CNAEO PISONE PATRE
     
Decree of the Senate condemning Gnaeus Calpurnius Piso
 
( December 10, AD 20 )
 
 
See the tablet
 

 
CIL II2, 5, n. 900 ( Epigraphische Datenbank Heidelberg ).
  

 
A(nte) d(iem) IIII Eid(us) Dec(embres) in Palatio in porticu qua<e> est ad Apollinis [scribendo] / adfuerunt M(arcus) Valer(ius) M(arci) f(ilius) Lem(onia) Messal<l>inus C(aius) Ateius L(uci) f(ilius) Ani(ensis) Capito Sex(tus) Pom[p(eius) Sex(ti) f(ilius)] / Arn(iensis) M(arcus) Pomp(eius) M(arci) f(ilius) Ter(etina) Priscus   C(aius)   Arrenus   C(ai)   f(ilius)   Gal(eria)   Gallus   L(ucius)   Nonius   L(uci)  f(ilius) Pom(ptina) A<sp>re[nas q(uaestor) M(arcus)] / Vinicius P(ubli) f(ilius) Pob(lilia) q(uaestor) quod Ti(berius) Caesar <divi>   Aug(usti)   f(ilius)   Aug(ustus)   pontifex   maxumus(!)   tribunic(ia)   potest(ate) XXII co(n)s(ul) III desig(natus) [IIII] / ad senatum rettulit qualis causa Cn(aei) Pisonis <patris> visa esset et an merito sibi mortem conscisse vide[retur] / et qualis causa M(arci) Pisonis visa esset cui relationi adiecisset uti precum suarum pro adulescente m[emor] / is ordo esset <et> qualis causa Plancinae visa e<s>set pro qua persona quid petisset et quas propter causa[s ex]/posuisset antea et quid de Visellio Karo et de Sempronio Basso comitibus Cn(aei) Pisonis patris iudicaret / senatus d(e) i(is) r(ebus) i(ta) c(ensuerunt) senatu <m=S> populu<m=S>q(ue) R(omanum) ante omnia dis immortalibus gratias agere quod ne/faris consilis Cn(aei) Pisonis patris tranquillitatem praesentis status r(ei) p(ublicae) quo melior <optari> non pote(!) <e=V>t quo{d} beneficio principis nostri frui contigit turbar<i=E> passi non sunt deinde Ti(berio) Caesari Aug(usto) / principi nostro quod earum rerum omnium quae ad explorandam veritatem necessariae / fuerunt copiam senatu<i=S> fecerit cuius aequitatem et patientiam hoc quoq(ue) nomine admirari {se} / senatum quod <cum> manufestissim<a=VM> sint Cn(aei) Pisonis patris scelera et ipse de se supplicium sumpsisset nihilominus causa<m> eius cognosci voluerit filiosque eius arcessitos <h>ortatus sit ut patris sui / causam defendere<n>t ita ut eum quoq(ue) qui ordinis senatori nondum esset ob eam rem introduci in / senatum vellet et copiam utr<i>q(ue) dicendi pro patre et pro matre ipsorum et pro M(arco) Pison<e=IM> faceret / itaque cum per aliquo<t=D> dies acta causa sit ab accusatoribus Cn(aei) Pisonis patris et ab ipso Cn(aeo) Pisone <patre> / recitatae epistulae recitata exemp{u}laria codicillorum quos Germanicus   Caesar   Cn(aeo)   Pisoni   /   patri   scripsisset   producti   testes   quoiusque(!)  ii ordinis sint <senatum?> a<rbit=DMI>rari singularem moderation/em patientiamq(ue) Germanici Caesaris evicta<m> esse feritate morum Cn(aei) Pisonis patris atq(ue) ob id / morientem Germanicum Caesarem quoius(!) mortis fuisse caussam(!) Cn(aeum) Pisonem patrem ipse / testatus sit non inmerito amicitiam ei renuntiasse qui cum deberet meminisse adiutorem se / [datu]m esse Germanico Caesari qui a principe nostro ex auctoritate huius ordinis ad rerum / [tra]nsmarinarum statum componendum missus esset desiderantium praesentiam aut ipsius / [Ti(beri) C]aesaris Aug(usti) aut filiorum alterius utrius neclecta(!) maiestate{m} domus Aug(ustae) neclecto(!) et/[iam] iure publico quod adle<c=G>t<us> pro co(n)s(ule) et ei pro co(n)s(ule) de quo lex ad populum lata esset ut in qua<mcum>q(ue) / [---] provinciam venisset m<ai=IN>us ei imperium quam <ei=SIBI> qui eam provinciam proco(n)s(ul)e optine/[ret e]sset dum in omni   re   m<ai=IN>us   imperium   Ti(berio)   Cae<s>ar<i=E>  Aug(usto) quam Germanico Caesari esset ta/[mqua]m ipsius arbitri et potestatis <omnia> esse deberent ita se <cum> in provincia{m} Syria{m} fuerit gesserit / [bellum {c}]{um} Armeniacum et Part(h)icum quantum in ipso fuerit moverit quod neq(ue) ex mandatis / [principi]s nostri epistulisq(ue) frequentibus Germanici Caesaris cum is abesset Vononem qui sus/[pectus reg]i Part(h)orum erat longius removeri voluerit ne profugere ex custodia posset id qu<od> / [fecit e]t conloqui quosdam ex numero Armeniorum malos et audaces cum Vonone passus / [sit ut pe]r eosdem   tumultus   in   Armenia{m}   excitaretur   ac   Vonone<s>   vel   oc<c>iso  vel <ex=IN>pulso rege Ar/[meni]ae quem Germanicus Caesar ex voluntate patris sui senatus<q(ue)> regem ei genti dedisset <eam> occu/[par]et eaq(ue) magnis muneribus Vononis corrupt<u=I>s fecerit bellum etiam civile excitare cona/[tus s]it iam pridem numin<e=I> divi Aug(usti) virtutibusq(ue) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) omnibus civi<li=BV>s belli{s} sepu/[ltis ma]lis repetendo provinciam <Syriam> post mortem Germanici Caesaris quam   vivo   eo   pessumo   et   / [animo e]t exemplo reliquerat atq(ue) ob id milite<s=M> Romani inter se con{cu}curre<re> co<ac=NA>ti s<i=V>nt pe/[rspect]a etiam crudelitate{m} unica qui incognita caussa sine consili sententia{m} plurumos(!) / [capitis s]upplicio adfecisset neq(ue) externos tantummodo sed etiam centurionem c(ivem) R(omanum) crucifixi/[sset qui] militarem disciplinam ab divo Aug(usto) institutam et servatam ab Ti(berio) Caesare Aug(usto) corrup/[isset non] solum indulgendo militibus <ne h>is qui ipsis praesunt more vetustissumo(!) parerent / sed [etiam do]nativa suo nomine ex fisco principis nostri dando quo fact<o=I> milites alios Pisonian/[os] alios Caesarianos dici laetatus sit honorando etiam eo<s> qui post <t>alis nominis usurp/[atione]m ipsi paruisse<n>t qui post mortem Germanici Caesaris quoius(!) interitum <non> p(opulus) R(omanus) modo sed / [exte]rae quoq(ue) gentes luxserunt(!) patri optumo(!) et indulgentissumo(!) libellum quo eum accus/[ar]et mittere ausus sit oblitus non tantum venerationis caritatisq(ue) quae principis fili[o de]/[be]bantur ceterum humanitatis quoq(ue) quae ultra mortem <odia> non pati{un}tur procedere et [cui]/[us] mortem gavisum esse eum <h>is argumentis senatu<i=S> appar{a}uerit quod nefaria sacrificia a[b eo] [fa]cta quod naves quibus veheba{n}tur <ornatae> sint quod recluser<i=VN>t deorum immortalium temp[la] / [qu]ae totius imperii Romani constantissuma(!) pietas clauserat e<iu>sdemq(ue) habitus animi argu[me]/[n]tum fuerit quod dedisse<t> congiarium ei qui nuntiaverit sibi de morte Germanici Caesaris [pro]/batum<q(ue)> sit frequenter{q(ue)} convivia habuisse eum iis ipsis diebus quibus de morte Germanici <Caesaris> ei [nu]/ntiatum erat numen quoq(ue) divi Aug(usti) violatum esse ab eo arbitrari senatum omni honore [qui a]/ut memoriae eius aut imagin<ibu=E>s quae antequam in deorum numerum referretur ei r[eddi?]/tae erant habeba{n}tur detracto quas ob res arbitrari senatum non optulisse(!) e[um se] / de<b=D>itae poenae sed maiori et quam inmin<e=O>re{m} sibi ab pietate et severitate iudic[anti]/um intellegeba{n}t subtraxisse itaq(ue) iis poenis quas a semet ipso exegisset adicer[e ne] luctus mortis eius caussa(!) a feminis quibus {e}is more <maiorum> si hoc senatus consultum factum [non es]/set lugendus esset susciperetur utiq(ue) statuae et imagines Cn(aei) Pisonis patris quae ubique posi[tae essent] tollerentur recte et ordine facturos qui quandoq(ue) familiae Calpurniae essent quive eam [familiam] / cognatione adfinitateve contingerent si dedissent operam si quis eius genti<s> aut quis eo[rum qui cog]//[natus adfinisve --- Calpurniae famili]ae fuisset   mortuos   esse<t>   ne  inter reliquas imagines <quae> ex/[equias eorum funerum celebrare solent im]ago Cn(aei) Pisonis patris duceretur neve imaginibus <familiae> Calpurnia<e> / [imago eius interponeretur utiq(ue) Cn(aei) Pisonis p]atris nomen tolleretur ex titulo statuae Germanici Caesari<s> / [quam ei sodales Augustales in campo ad aram P]rovidentiae posuissent utiq(ue) bona Cn(aei) Pisonis patris publica/[rentur ---]E saltum placere Ti(berio) Caesari Aug(usto) principi nostro cuius a patre / [divo Aug(usto) Cn(aeo) Pisoni patri donatus erat reddi cum is] idcirco dari eum sibi desideras<s>et quod <civitates?>   quarum   <fines>   hos   saltus   contin/[gerent   frequenter   de  iniuris Cn(aei) Pisonis patris liberto]rumq(ue) et servorum eius qu{a}es{i}ta<e> esse<n>t a <t=D>/q(ue) ob id providendum / [putaret ne postea iure meritoq(ue) soci p(opuli) R(omani) queri po]sse<nt> item senatum memorem clementiae suae iustitiae/[q(ue) <atq(ue)> animi magnitudinis quas virtutes {qu]as} ab maioribus suis accepisset tum praecipue ab divo Aug(usto) / [et Ti(berio) Caesare Aug(usto) principibus suis didicisset ex bonis C]n(aei) Pisonis patris publicatis aequom(!) humanumq(ue) censer/[e filio eius Pisoni maiori de quo nihil esset dictum qui pri]ncipis nostri q(uaestor) fuisset et quem Germanicus quoq(ue) liberalita/t[e sua honorasset qui complura modestiae suae posuisse]t pignora ex quibus sperari posset dissimillum<um>(!) eum patri su[o futurum donari nomine principis et senatus part]em dimidiam bonorum eumq(ue) cum tanto beneficio obliga/ret[ur recte atq(ue) ordine facturum si praenomen patri]s mutasset M(arco) etiam Pisoni qu<o>i(!) inpunitate<m> senatus / hum[anitati et moderationi principis nostri adsensus dand]am esse{t} arbitraretur quo facilius inviolatum sena/tus ben[eficium ad eum perveniret alteram partem dimidi]am bonorum paternorum   dari   ita   ut   ex   omnibus   /   bonis  qu[ae decreto senatus publicata et concessa eis essent] n(ummum)   X(decies   centena  milia) dotis nomine Calpurniae Cn(aei) Pisonis f(iliae) item pecu/li nomin[e n(ummum) XXXX(quadragies centena milia) daretur item placere uti Cn(aeus) Piso pat]er supra portam Fontinalem quae inaedificasset iun/gendarum [domum privatarum caussa(!) ea curatores locorum publicoru]m iudicandorum tollenda dimolienda curarent / quod ad Plancina[e caussam(!) pertineret quoi(!) plurum(!) et gravissu]ma(!) crimina obiecta essent quoniam confiteretur se / omnem spem i[n misericordia principis   nostri   et   senatus]   habere   et   saepe  princeps noster accurateq(ue) ab eo ordine / petierit ut co[ntentus senatus Cn(aei) Pisonis patris poena uxori ei]us sic uti M(arco) f(ilio) parceret et pro Plancina rogatu    matris   sua<e>   /   depreca<tus>   s<it>   et   q[uam   ob   rem   id   mater   sua   inpetrare   vellet iustis]suma<s>(!) ab ea sibi causas expositas acceperit senatum arbi/trari et Iuli[ae Aug(ustae) optime de r(e) p(ublica) meritae non partu] modo principis nostri sed etiam multis magnisq(ue) erga cui/usq(ue) ordinis h[omines beneficis quae cum iure meritoq(ue) plurumum!] posse<t> in eo quod a senatu petere deberet parcissume(!) utere/tur eo et pr[incipis nostri summae erga matrem suam pieta]ti suffragandum indulgendumq(ue) esse remittiq(ue) poenam / Plancina[e placere Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus] Cn(aei) Pisonis patris et omnium malificiorum socis ac minis/tris aqua e[t igne interdici oportere ab eo pr(aetore) qui legem maiestatis quaereret] bonaq(ue) eorum ab pr(aetoribus) qui aerario praeesse<n>t venire et in / aerariu[m redigi placere item cum iudicaret senatus omnium par]tium pietatem antecess<iss>e Ti(berium) Caesarem Aug(ustum) principem nos/trum t[anti et tam aequalis dolori<s eius indicis> totiens conspectis quibus eti]am senatus vehementer motus sit magnopere rogare / et peter[e ut omnem   curam   quam   in   duos   quondam   filios   suos   partitus]  erat ad eum quem haberet converteret sperareq(ue) se/natum [eum qui supersit tanto maiori curae dis immortalibus] fore quanto magis intellegerent omnem spem / futur[am paternae pro r(e) p(ublica) stationis in uno repositam quo nomine d]ebere eum finire dolorem ac restituere patriae suae / non [tantum animum sed etiam voltum qui publicae felicitati co]nveniret item senatum magnopere laudare Iuliae / Aug(ustae) [Drusiq(ue) Caesaris moderationem imitantium principis nostri i]ustitiam quos animadvertere{t} hunc ordinem non / ma[iorem pietatem in Germanicum quam aequitatem in servandis i]ntegris iudicis suis donec de causa Cn(aei) Pisonis patris / cog[nosceretur praestitisse ceterorum quoq(ue) contingentium Germ]anicum Caesarem necessitudine   magnopere   pro/b[are   Agrippinae   quam   senatui memoriam divi Aug(usti) quoi(!) fuisset prob]atissuma(!) et viri Germanici cum quo unica concor/d[ia vixsisset et tot pignora edita partu felicissumo(!) eorum qui superesse]nt commendare itemq(ue) Antoniae Germanici [Caesaris / matris quae unum matrimonium Drusi Germanici patris exp]erta sanctitate morum dignam se divo Aug(usto) / [tam arta propinquitate exhibuerit et Liviae sororis Germanici Caesaris] de qua optume(!) et avia sua et socer idemq(ue) patruos / [princeps noster iudicaret quorum iudicis etiam si non contingeret domum eo]rum merito gloriari posset nedum tam con/[iunctis necessitudinibus inligata femina quarum aeq(ue) et dolorem fide]lissumum(!) et in dolore moderatione<m> sena/[tum probare item quod filiorum Germanici puerilis et pra]ecipue in Nerone{m} Caesare{m} iam etiam / [iu(v)enis dolor amisso patre tali itemq(ue) Ti(beri) Germanici fratris {Ti}(beri) Germ(anici) Caesar(is) non e]xc<e=V>sserit modum probabilem iudicare / [senatum   referendum   quidem   esse   acceptum   maxume(!)   discipulinae   avi eorum et pa]trui et Iuliae Aug(ustae) sed tam<en> ipsorum quoq(ue) no/[mine laudandum existumaret item equestris ordinis curam et i]ndustriam unic<e=I> senatui probari quod / [fideliter intellexsisset quanta res et quam ad omnium salutem pietate]mq(ue) pertinens ageretur et quod frequenti/[bus adclamationibus adfectum animi sui et dolorem   de   principis   nostri]   filiq(ue)   eius   iniuris  ac pro r(ei) p(ublicae) utilitate testa/[tus sit plebem quoq(ue) laudare senatum quod cum equestri ordine consen]serit pietatemq(ue) suam erga principem / [nostrum memoriamq(ue) fili eius significaverit et cum effusissumis(!) studis ad re]praesentandam <poenam> Cn(aei) Pisonis patris / [ab semet ipsa accensa esset regi tamen exemplo equestris ordinis a principe] nostro <se passa> sit item senatum probare eo/[rum militum fidem quorum animi frustra sollicitati essent scelere Cn(aei) Pisoni]s patris omnesq(ue) qui <sub> auspicis et im/[perio principis nostri milites essent quam fidem pietatemq(ue) domui Aug(ustae) praestarent eam spe]rare perpetuo praestaturos / [cum scirent salutem imperi nostri in eius domus custodia positam esse senatum a]rbitrari eorum curae atq(ue) offi/[ci esse ut aput(!) eos ii qui quandoq(ue) eis prae(e)ssent plurumum(!) auctoritatis haberent qui fidelissum]a(!) pietate salutare huic urbi im/[perioq(ue) p(opuli) R(omani) nomen Caesarum coluissent et quo facilius totius actae rei ordo posterorum m]emoriae tradi posset atq(ue) ii{s} sci/[rent quid et de singulari moderatione Germanici Caesaris et de sceleribus Cn(aei) Pisonis patris senat]us iudicasset placere uti oratio / [quam recitasset princeps noster itemq(ue) haec senatus consulta in aere incisa quo loco Ti(berio) Caesari Aug(usto) videretu]r ponere<n>tur utiq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in / [cuiusque provinciae celeberruma(!) urbe eiusq(ue) in urbis ipsius celeberrumo(!) loco in aere incisum figere]{n}tur itemq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in hiber/[nis cuiusq(ue) legionis at signa figeretur censuerunt   in   senatu   fuerunt   CCCI   hoc   s(enatus)   c(onsultum)   factu]m  est per relationem solum / [Ti(berius)   Caesar   Aug(ustus)   trib(unicia)   potestate   XXII  manu mea scripsi velle me h(oc) s(enatus) c(onsultum) quod est factum IIII Idus Decem(bres) Cotta et M]essa<l>la co(n)s(ulibus) referente me scrip/[tum referri in tabulas publicas]
 


  Bibliography
       
 
Eck, EA, 15, 1990, pp. 139-146 ; AE 1993, n. 21a ; Eck, Cahiers du Centre G. Glotz, 4, 1993, pp. 189-208 ; Hispania Epigraphica, 4, 1994, n. 831z ; Storchi, Tacito e il senatoconsulto de Cn. Pisone patre, Convegno sul senatoconsulto de Cnaeo Pisone patre, Capri, 1994 ; Hispania Epigraphica, 5, 1995, n. 727 ; AE 1996, n. 885 ; Canto, Hispania Epigraphica, 6, 1996, n. 881, pp. 303-325 ; Eck, Caballos & Fernandez, Das Senatus consultum de Cn. Pisone patre, München, 1996 ; Eck, Caballos & Fernandez, El Senatus consultum de Cn. Pisone patre, Sevilla, 1996 ; Hispania Epigraphica, 6, 1996, n. 881 ; Potter, ZPE, 113, 1996, pp. 274, 278-279 and 281 ; Woodman & Martin, The Annals of Tacitus, book 3, Cambridge, 1996 ; AE 1997, n. 29 ; Griffin, JRS, 87, 1997, pp. 249-263 ; Hispania Epigraphica, 7, 1997, n. 927 ; Meyer, CJ, 93, 1997-98, pp. 318-324 ; Richardson, CQ, 47, 1997, pp. 510-518 ; AE 1998, n. 27-36 ; Barnes, Phoenix, 52, 1998, pp. 125-148 ; Calboli, Mél. Moussy, Louvain, 1998, pp. 117-130 ; CIL II2, 5 (1998), n. 900 ; Cooley, GR, 45, 1998, pp. 199-212 ; Flower, CIAnt, 17, 1998, pp. 155-187 ; Hispania Epigraphica, 8, 1998, n. 479 ; Potter, JRA, 11, 1998, pp. 437-457 ; Yakobson, SCI, 17, 1998, pp. 206-224 ; AE 1999, n. 32-36 ; Bodel, AJPh, 120, 1999, pp. 43-63 ; Champlin, AJPh, 120, 1999, pp. 117-122 ; Corto Pérez & Stylow, Chiron, 29, 1999, pp. 23-28 ; Damon & Takacs, AJPh, 120, 1999, pp. 43-64 ; Damon, CQ, 49, 1999, pp. 336-338 ; Flower, AJPh, 120, 1999, pp. 99-115 ; Giovannini, ZPE, 124, 1999, pp. 97 and 106 ; González, AJPh, 120, 1999, pp. 123-142 ; Hispania Epigraphica, 9, 1999, n. 525 ; Lebek, ZPE, 128, 1999, pp. 183-211 ; Potter, AJPh, 120, 1999, pp. 65-88 ; Stylow, Chiron, 29, 1999, pp. 23-28 ; Suerbaum, ZPE, 128, 1999, pp. 213-234 ; Talbert, AJPh, 120, 1999, pp. 89-98 ; AE 2000, n. 37-39, n. 72 ; Borzsák István, AntTan, 44, 2000, pp. 286-289 ; Castro-Camero, El crimen maiestatis a la luz del senatus consultum de Cn. Pisone Patre, Sevilla, 2000 ; AE 2001, n. 33, 40-42 and 87 ; Gómez-Pantoja, Los rebaños de Gerión : pastores y trashumancia en Iberia antigua y medieval, Madrid, 2001, p. 192 ; AE 2002, n. 43-46 ; Ermann, ZSS, 119, 2002, pp. 380-388 ; Rowe, Princes and Political Cultures : The New Tiberian Senatorial Decrees, Ann Arbor, 2002, pp. 30 ss. ; Polleichtner, Philologus, 147, 2003, pp. 289-306 ; Severy, Augustus and the family at the birth of the Roman Empire, London-New York, 2003, p. 228 ; Cotton & Eck in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden, 2005, p. 25 ; Barden Dowling, Clemency and cruelty in the Roman world, Ann Arbor, 2006, pp. 170 ss. ; Fantham, Julia Augusti : the emperor's daughter, New York, 2006, p. 120 ; Kelly, A history of exile in the Roman republic, Cambridge, 2006, p. 45 ; Kolb, Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis : Konzepte, Prinzipien und Startegien der Administration im römischen Kaiserreich, Berlin, 2006, p. 99 ; Adams, The Roman Emperor Gaius 'Caligula' and His Hellenistic Aspirations, Boca Raton, 2007, p. 98 ; Alföldy in Haensch & Heinrichs, Herrschen und Verwalten : Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit, Köln-Weimar-Wien, 2007, p. 344 ; Dando-Collins, Blood of the Caesars : how the murder of Germanicus led to the fall of Rome, Hoboken, 2008, p. 86 ; Nakagawa in Berrendonner, Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Le quotidien municipal dans l'Occident romain (Coll. Clermont-Ferrand, 2007), Clermont-Ferrand, 2008, p. 555 ; Annaeus Seneca & Morton Braund, Seneca, De clementia, Oxford, 2009, p. 37.
 
     
►  Sources : Four copies found near Sevilla, Spain.
       


 Traducción española