SC. DE STRATONICENSIBUS
   
Decree of the Senate
concerning the war against Mithradates
  
( About 81 BC )
 

    
R. K. Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore, 1969, pp. 105-111, n. 18  ).
 

 
[Λεύκιος Κορνήλιος Λ]ευκίου [υἱὸς] Σύλλας Ἐπαφρόδιτος | [δικτάτωρ Στρατονι]κέων ἄρ[χο]υσι βουλῆι δήμωι χαίρειν· | [οὐκ ἀγνοοῦμεν ὑμᾶς] διὰ προ[γ]όνων πάντα τὰ δίκαια | [πρὸς τὴν ἡμετέρα]ν ἡγεμ[ον]ίαν πεποιηκότας καὶ ἐν | [παντὶ καιρῶι τὴν πρὸς ἡ]μᾶς πί[σ]τιν εἰλικρινῶς τετηρηκότας | [ἔν τε τῶι πρὸς Μιθραδά]την π[ο]λέμωι πρώτους τῶι εν τῆι | [Ἀσίαι αντιτεταγμένους κα]ὶ διὰ ταῦτα κινδύνους πολλούς | [τε καὶ παντοδαποὺς] ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων δημοσίων | [πραγμάτων προθυμό]τατα ἀ[ν]αδεδεγμένους | [---------] καὶ τ[οὺς κοινοὺς] καὶ τοὺς ἰδιωτικοὺς | [φιλίας ἕ]νε[κεν π]ρὸς ἡμᾶς εὐνοῖάς τε | [καὶ χάριτος, καὶ ἐν τῶι τοῦ πολέ]μου καιρῶι πρός τε | [τὰς ἄλλας τῆς Ἀσίας πόλεις πεπρ]εσβευκότας καὶ πρ[ὸ]ς | [τὰς τῆς Ἑλλάδος -------------------] | Λεύκιος Κορ[νήλιος Σύλλας Ἐπαφρόδιτος δικτ]άτωρ | Στρατο[νικέων ἄρχουσι βουλῆι δήμωι χαίρειν·] | πρεσβευταῖς   ὑμ[ετέροις   τὸ   γενόμενον   ὑπὸ   συγκλήτ]ου   δόγμα | τοῦτο   [παρέδωκα.] | Λεύκιος Κορνήλι[ος Λευκίου υἱὸς Σύλλας Ἐπαφρόδιτος δικτ]άτωρ | συγκλήτωι συ[νεβουλεύσατο πρὸ ἡμερῶν ἓξ κα]λανδῶν | Ἀπριλίων ἐν τῶ[ι κομετίωι·] γραφομένωι παρῆσαν Γ]άϊος | Φάννιος Γαΐου [υἱὸς --------------, Γ]άϊος | Φονδάνιος   Γαΐ[ου   υἱὸς ----. περὶ   ὧν   Στρατονικε]ῖς   ἐκ   Χρυ-|σαο[ρέων] | Παιώνιος Ἱερ[οκλέους, ------------------------] | Ἑκαταῖος Πα[----------------------------------] | Διονύσιος Ε[-------------- πρεσβευταὶ λόγους ἐποιή]σαντο | συμ[φώνως καὶ ἀκολούθως τῶι Στρατονικέων ψηφίσματι] | [ἀξιοῦντες   συνήδεσθαι   ἐπὶ   τῶι   τ]ὰ   δημόσια πράγ[ματα τ]οῦ δήμου | [τοῦ Ῥωμαίων ἐν βελτίονι κα]ταστάσει εἶναι· | [ὅπως χρυσοῦν στέφανον παρὰ τῆς ἰ]δίας πόλεως τῆι συγκλήτωι | [ἀναθεῖναι ἐξῆι ἀπὸ ταλάντων δ]ιακοσίων, | [θυσίαν τε ἐν τῶι Καπετωλίωι ὅπως] ποιῆσαι ἐξῆι ὑπὲρ τῆς ν[ίκ]ης | [καὶ τῆς ἡγεμονίας τοῦ δήμου τοῦ] Ῥωμαίων, | [ὅπως τε τὸ λοιπὸν Λευκίωι Κορνηλίωι Λ]ευκίου υἱῶι Σύλλαι Ἐπαφροδίτωι | [δικτάτορι φαίνηται Στρατονικέων] δήμωι φιλανθρώπως κεχρῆσ[θ]αι· | [ἐπεί τε ὁ δῆμος ἐν τῶι καιρῶι τῆς εἰρήν]ης συνετήρησεν τὴν ἰδίαν | [εὔνοιάν τε καὶ πίστιν καὶ φιλίαν] πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων | [καὶ πρῶτος τῶν ἐν τῆι Ἀσίαι, ὅτε Μιθρ]αδάτης ἐν αὐτ[ῆι] | [δεινότατα ἐτυράννευεν, προείλετο ἀν]τιτετάχθαι· | [ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν πόλιν ἐπῆλθεν,] ἑλὼν δ’ ἐκράτησ[ε]ν | [----------------------------------------------] | [--------- Λευκίωι Κορνηλίωι Λευκίου υἱῶι Σύλλαι] | δικτάτορι ἐπι[τάξαντι ------------------------] | [κ]αὶ ἐπεὶ ὁ δῆμος [συνετήρησεν ἀεὶ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῶι] | εὔνοιαν καὶ πί[στιν] καὶ συμμαχί[αν πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων, τὰ ἴ]-|[δια πράγματα κ[ατὰ τ]ὴν προαίρεσιν α̣[ὐτῶν διοικήσας, καὶ Μιθραδάτηι] | πόλεμον ἐπο[ίησε, κα]ὶ τὸν ἴδιον δη[λώσας θυμὸν προθυμότατα ἀντετάχθη] | τῆι βασιλικῆι β[ί]αι καὶ δυνάμει [--------------------------------] | [δικαίοις τε κ]αὶ νόμοις καὶ ἐθισμ[οῖς τοῖς ἰδίοις, οἷς ἐχρῶν]-|[το ἐπάν]ω, ὅπως χρῶνται, ὅσα τε [ψηφίσματα ἐποίησαν τού]-|[του τοῦ πο]λέμου ἕνεκεν, ὃν πρὸς βασ[ιλέα Μιθραδάτην ἀνέδειξαν] | [ὄπως τ]αῦτα πάντα κύρια ὦσιν· | [Πήδασόν τε?,] Θεμησσόν, Κέραμον, χωρία κώμας λιμένας προσό]-|[δους τε τῶν] πόλεων, ὧν Λεύκιος Κορν[ήλιος Σύλλας αὐτοκράτωρ] | [τῆς τούτων] ἀρετῆς καταλογῆς τε ἕ[νεκεν προσώρισεν συνεχώρη]-|[σεν, ὅπως τ]αῦτα αὐτοῖς ἔχειν ἐξ[ῆι·] | [τὸ ἱερὸν τῆς] Ἑκάτης ἐπιφανεστά[της καὶ μεγίστης θεᾶς, ἐκ πολ]-|[λοῦ τε τι]μώμενον καὶ πολλα[--------------------------------] | [τό τε τέμεν]ος, ὅπως τοῦτο ἄσυ[λον ὑπάρχηι·] | [περί τε τῶν ἀ]π[ολωλ]ότ[ων αὐτοῖς ἐν τῶι πολέμωι, ὅπως] | ἡ σ[ύγ]κλ[ητος τῶι ἄρ]χοντ[ι τ]ῶι εἰς Ἀσίαν πορευομένωι ἐντολὰς | δῶι, ἵνα φρο[ντίσ]ηι καὶ ἐπιστροφὴν ποιήσηται, ὅπως τὰ ἐμφανῆ | αὐτοῖς ἀποδοθῆναι φροντίσηι, τούς τε αἰχμαλώτους | κομίσωνται περί τε τῶν [λ]οιπῶν ἵνα τύχωσι τῶν δικαίων· | ὅπως τε πρεσβευταῖς τοῖς παρὰ Στρατονικέων εἰς Ῥώμην | παρεσομένοις ἐκτὸς τοῦ στίχου οἱ ἄρχοντες σύγκλητον διδῶσ[ιν·] | περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν· πρεσβευταῖς | Στρατονικέων κατὰ πρόσωπον ἐν τῆι συγκλήτωι φιλανθρώ-|πως ἀποκριθῆναι, χάριτα φιλίαν συμμαχίαν ἀνανεώσασθαι, | τοὺς   πρεσβευτὰς   ἄν[δρα]ς   καλοὺς   καὶ   ἀγαθοὺς   καὶ   φίλους | συμμάχους τε ἡμε[τέρο]υς παρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ | καὶ φίλου συμμάχου [τε ἡμ]ετέρου προσαγορεῦσαι ἔδοξεν. | περί τε ὧν οὗτοι οἱ [πρεσβευ]ταὶ λόγους ἐποιήσαντο καὶ περ[ὶ ὧν] | Λεύκιος Κορνήλι[ος Σύλλα]ς Ἐπαφρόδιτος Δικτάτωρ λόγο[υς] | [ἐποιήσατο, γνωστὸν εἶναι Ῥω]μαίοις [κατὰ τὰς ἀποσταλείσς] | [παρ]ὰ τῶν Ἀσίαν τήν τε Ἑλλάδα [διακατασχόντων τῶν τε ἐν] | [ταύτα]ις ταῖς ἐπαρχείαις πρεσβευ[τῶν γεγενημένων ἐπιστολὰς] | [τοὺς] Στρατονικεῖς τήν τε φιλίαν κ[αὶ πίστιν καὶ εὔνοιαν πρὸς τὸν] | [δῆ]μον τὸν Ῥωμαίων διὰ τέλους [ἐν καιρῶι εἰρήνης πολέμου] | [τε] <ἀ>εὶ συντετηρηκέναι στρατιώ[ταις τε καὶ σίτωι καὶ μεγάλαις] | [δαπάν]αις τὰ δημόσια πράγματα [τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων] | [προ]θυμότατα ὑπερησπικέναι π[-----------------------] | [. .]υς ὑπὲρ τῆς μεγαλοφροσύνη[ς τῆς ἑαυτῶν αὐτοῖς συμπε]-|[πολ]εμηκέναι τοῖς τε βασιλέω[ς Μιθραδάτου ἡγεμόσιν]   |   [δυν]άμεσίν   τε   ἐπανδρότατα   πε[ρὶ   τῶν   πόλεων   τῆς Ἀσίας καὶ] | [τῆς] Ἑλλάδος ἀ[ν]τιτετάχθαι· | [περὶ τούτων τῶν πραγμάτων οὕτως ἔδοξεν· ἀρέσκειν τῆι συγ]-|[κλήτωι ἀνδρῶν ἀγαθῶν Ῥ]ωμαίων [τε ἀπο]μνημ[ονεύειν καὶ προ]-|[νοεῖν ὅπως Λεύκι]ος Κορνήλιος Σύλλας Ἐπαφρόδιτ[ος] | [δικτάτωρ τὸν ἀν]τιταμίαν ξένια αὐτοῖς κατὰ τὸ διάτα[γμα δοῦ]-|[ναι κελεύσῃ, οἷς] τε νόμοις ἐθισμοῖς τε ἰδίοις πρότερον | [ἐχρῶντο, τού]τοις χράσθωσαν· | [ὅσους τε νόμους αὐτο]ὶ ψηφίσματά   τε   ἐποίησαν   τούτου   τοῦ   [πολέ]-|[μου ἕνεκεν τοῦ πρ]ὸς Μιθραδάτην γενομένου, ἵνα τούτο[ις ταῦτα] | [πάντα κύρια ὑπάρ]χωσιν· ἅς τέ τινας τῆς τούτων ἀρετῆ[ς καταλο]-|[γῆς τε ἕνεκεν μετ]ὰ συμβουλίου γνώμης Λεύκιος Σύλ[λας αὐ]-|[τοκράτωρ τοῖς αὐ]τοῖς προσώρισεν συνεχώρησεν [πολιτεί]-|[ας προσόδους χω]ρία κώμας λιμένας τε τούτο[ις, ἵνα ταῦτα | [αὐτοῖς ἔχειν ἐξῆι· τό]ν τε δῆμον τὸν Ῥωμαίων [---------] | [----------- προση]κόντως ἀξίως τε αὐτ[οῦ ---------------] | [-------------] τά τε Στρατονικεῦσιν [ἐψηφισμένα? --------] | [------------] ἀποδεκ[τὰ ὑπάρχει]ν δεῖν· | [ὅπω]ς τε Λεύκιος Κορνήλι[ος Σύλ]λας Ἑπαφρόδιτος δικτάτ[ωρ, ἐὰν αὐτῶι] | [φα]ίνηται, ἅς αὐτὸς αὐτοκράτωρ Στρατονικεῦσιν πολι[τείας] | [κ]ώμας χώρας λιμένας τε προσώρισεν, ἐπιγνῶι διατάξη[ι ὅσας ἑκάστη] | προσόδους   Στρατονικεῦσιν   τελῆι· | [ἐά]ν   τε   διατάξηι,   πρὸς ταύτας τὰς πολιτείας, ἅς Στρ[ατονικεῦσιν] | προσώρισεν, γράμματα ἀποστείληι, ἵνα τοσοῦτον τ[έλος] | Στρατονικεῦσιν τελῶσιν· | [τ]οῦτό τε, οἵτινες ἄν ποτε ἀεὶ Ἀσίαν τήν τε Ἑλλάδα ἐ[παρχείας] | [δια]κατέχωσιν, φροτίζωσιν διδῶσίν τε ἐργασίαν, ἵν[α ταῦτα] | [οὕτως γίν[ω]νται. | τὸ [ἱερ]ὸν τῆς Ἑ[κάτης] ὅπως ἦ[ι ἄσυλον·] | ἀνθύπατος   ὅστις   ἂν   ἀεὶ   Ἀσίαν   ἐπ[αρχείαν] | διακατέχηι,   ἐπιγνώτω   ἅτινα   αὐτοῖς ἄ[πε]στιν. | οἵ τέ τινες ταῦτα διήρπασαν, οἵ τέ τινε[ς δ]ιακατέ-|χουσιν αὐτά, ἵνα παρ’ αὐτῶν ἀποδοθῆναι ἀποκατα-|σταθῆναι φροντίσηι· ἵνα τε τοὺς αἰχμαλώτους | ἀνακομίσασθαι δύνωνται· ὑπέρ τε τῶν λ[ο]ιπῶν | πραγμάτων τῶν δικαίων τύχωσιν ο[ὕ]τ[ω κα]θὼς ἂν | αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτ[ων πισ]τεώς | τε τῆς ἰδίας φαίνηται· ἔδοξεν. | στέφανόν τε τὸν παρὰ τοῦ δήμου [τῆι συγκλήτωι] | ἀπεσταλμένον, οὗ ἂν Λεύκιος [Κορνήλ]ιος | Σύλλας Ἐπαφρόδιτος δικτάτ[ωρ] | [ἡγ]ῆται [ἀγαθὸν ὅπως ἀναθεῖναι αὐτοῖς] | [ἐξῆι, θυσίαν τε ἐν τῶι Καπετωλίωι ἂν θέ]-|[λωσιν ὅπως αὐτοῖς ποιῆσαι ἐξῆι·] | [τοῖς τε πρεσβευταῖς παρὰ Στρατονικέων εἰς] | [Ῥώμην παρεσομένοις ἔδοξε σ]ύγκλητον | [ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἐκτὸς τοῦ στίχου δίδ]οσθαι· [ἔδοξεν.]
 

 
►  Bibliography
 
 
Ross, Kleinasien und Deutschland, Halle, 1850, p. 104 ; Newton, Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae, II, London, 1863, p. 75 ; Le Bas & Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure..., III, n. 543-544 ; Benndorf & Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Vienna, 1884, p. 155 ; Diehl & Cousin, BCH, 9, 1885, pp. 437-474 ; Bases, Ἐφ 'Αρχ., 1886, pp. 42-48 ; Viereck, Sermo Graecus, Göttingen, 1888, pp. 24-31, XVI ; Petersen & von Luschan, Reisen in Lykien, Milyas, und Kibyratien, Vienna, 1889, pp. 131-133 ;
Reinach, Mithridate Eupator, Roi de Pont, Paris, 1890, pp. 467-470, n. 18 ; Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, Leipzig, 1903-05, n. 441 ; Täubler, Imperium Romanum, I, Leipzig, 1913, pp. 158-159 and 457-458 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 272-276, n. 17 ; Horn, Foederati, Diss., Frankfurt, 1930, p. 72 ; Robert, Études Anatoliennes, Paris, 1937, pp. 520 and 561-562 ; Broughton in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, IV, Baltimore, 1938, p. 517 ; Accame, Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto, Roma, 1946, p. 92 ; Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950, I, p. 235 / II, pp. 1112-1113, n. 9 ; Lewis & Reinhold, Roman Civilization, I, New York, 1951, pp. 337 ss., n. 134 ; Robert & Robert, La Carie, II, Paris, 1954, pp. 98-101 ; Papazoglou, REG, 72, 1959, pp. 100-105 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 66-67, n. 68 ; Woodhead et al., Supplementum Epigraphicum Graecum, XIX, Leiden, 1963, n. 654 ; Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore, 1969, pp. 105-111, n. 18 ; Pleket & Stroud, Supplementum Epigraphicum Graecum, XXIX, Amsterdam, 1979, n. 1076 ; Şahin, Die Inschriften von Stratonikeia, Bonn, 1981-90, n. 505 ; Ramage, Klio, 73, 1991, pp. 93-121 ; Canali de Rossi, Le ambascerie dal mondo greco a Roma, Roma, 1997, pp. 308-313, n. 349 ; Mitchell in Eck, Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzem vom 1. bis 3. Jahrhundert, München, 1999, p. 32.
 
 
►  Source : Stone fragments discovered at Lagina, Turkey.