FRAGMENTUM SC. DE APHRODISIENSIBUS
   
Extracts from a decree of the Senate concerning Aphrodisias
  
( About 35 BC )
 

 
( J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, London, 1982, n. 8 ).
  

 
[ἐπὶ Γαΐου Καλουεισίου Γαΐου υἱοῦ, Λευκίου Μαρκί]ου Λευκίου υἱοῦ ὑπάτων, ἐκ τῶν ἀνε̣[ν]εχθέντων δογμάτων συνκλήτῳ, δέλτῳ | [πρώτῃ?, κηρώμασι τετάρτῳ, π]ε̣μπτῳ, ἕκτῳ, ἑβδόμῳ, ὀγδόῳ, ἐνάτῳ, ταῖς δὲ ταμιακαῖς δέλτοις ἐπὶ Μάρκου Μαρτι-|[....... c.18 ....... ταμι]ῶν κατὰ πόλιν δέλτῳ πρώτῃ, πρὸ ἡμερῶν ἓξ Νόνων Ὀκτωβρίων ἐν Παλατίῳ, ἐν τῷ | [ναῷ? ..... c.15 ......]γραφομένων παρῆσαν Μᾶρκος Οὐα̣[λέ]ριος Μάρκου υἱὸς Λεμωνία Μεσσάλας, Ἄππι-|[ος Κλαύδιος? Λευκίου? υἱὸ]ς̣ Οὐελ̣λ̣είνα Ἀσ<π>ρήνας, Λεύκιος Σκριβώνιος Λευκίου υἱὸς Φαλέρνα Λίβων, Λεύκι-|[ος ...  c.10 ... Λε]υκίου υἱὸς Ὠφεντείνα Βάλβ̣ο̣ς̣, [.... c.12 ....]ς Γαΐου υἱὸς Κλαυδωνειανός, Λεύκιος Σέρ-|[γιος Λευκίου? υἱὸς] Φαλέρνα Πλαῦτος, Γάϊος Μ[.. c.7 .. υἱὸς [.].μεντείνα, Γναῖος Ἀσίννιος Γναίου υἱὸς | [Ἀρνήσσις? .. c.7 ..] Πόπλιος Σήστιος Λευκίου̣ [υἱὸς Κολλείνα, Γναῖ]ο̣ς̣ Πομπήϊος Κοΐντου υἱὸς Ἀρνιήσσις, Γάϊος | [Ἥδιος Γαΐου υἱ]ὸς Κλαυδ̣ία̣ Θῶ̣ρ̣ο̣ς̣, Λεύκι[ος? Ἄτειος Λευκίου υἱ]ὸς Ἀ<νι>ή<σ>σις Καπίτων, Τίτος Λικίννιος Τίτου | [υἱὸς ....... c.18 .......]η̣νος Γ[........... c.26 ...........]νιος Γναίου υἱὸς Ἀρνήσσις Ῥοῦφος, Πόπλιος | [...................... c.48 ......................] υἱὸ[ς Ἀ?]νιήσσις, Γναῖος {Σ}Ἤδιος Γαΐου υἱὸς Κλαυ-|[δία Θῶρος ........ .......... c.40 ..................]ν̣, Τιτ[ος Λι]κ̣ίννιος Τίτου υἱὸς Φαβία Τύραννος, | [—]Ι̣Ι̣τος | [....................... .... c.59 ............................ περὶ ὧν Γάϊ]ος Γαΐου υἱὸς Καλουείσιος, | [Λεύκιος Μάρκιος Λευκίου υἱὸς Κηνσωρεῖνος ὕπατοι λόγους ἐποιήσαντο] vacat | [Σόλωνα? Δημητρίου πρεσβευτὴν Ἀφροδεισιέων χάριτα, φιλίαν, συμμαχίαν ἀνανεοῦσθαι], δέεσθαί τε τῆς συνκλή-|[του ὅπως ........................ .... c.61 ............................. Π]λαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέ-|[ων ................ c.37 ................. φιλίας? ἕνεκεν πρὸς τοὺς Ῥωμαίους] τε καὶ εὐνοίας ἐν τοῖς ἐπιφα-|[νεστάτοις ........................ c.52 ........................ ταῦτα ὅπω]ς α̣ὐτ̣ο̣ῖς ἀποδοθῇ τειμηθῶ-|[σι τε οἱ ἀγροὶ? διεφθαρμένοι ὅπως? τε ........... c.26 ........... φιλανθρώπ]ως  τε  α̣ὐτ̣ο̣ῖ̣ς  ἀποκριθῇ  [vacat?·]  |  [ἔδοξεν  τ]ῇ  σ[υν]κ̣λήτῳ  πρὸ[ς  τὸν  δ]ῆ̣μον  τὸν Πλα[ρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων χάριτα, φιλίαν, συμμαχίαν ἀνα]-|[νεώσασθ]α̣ι̣, πρεσβευτὴν ἄνδρ̣α̣ κ̣αλὸν καὶ ἀγαθόν, ἔτι δ̣ὲ̣ καὶ φί[λον, παρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἔτι? δὲ καὶ φί]-|[λου συμμά]χου προσαγορεῦσαι. καὶ ἐπειδὴ συμφωνεῖται τὴν πο[λειτήαν τὴν τῶν Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων] | [ἀφ’ οὗ πρὸς] τ̣ὴν φιλίαν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων προσῆλθεν διην[εκ................ c.36 ................] | [. c.6 .. τῇ ἡ]γεμονίᾳ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων μετὰ μεγίστης εὐν̣[οίας .............. c.33 ...............] | [... c.9 ...]ας ὑπάρχειν v καὶ ἐπειδὴ Μᾶρκος Ἀντώνιος καὶ Γάϊος Καῖ[σαρ αὐτοκράτορες? vacat? τριῶν ἀνδρῶν] | [τῆς vacat? τῶ]ν̣ δημοσίων πραγμάτων διατάξεως. ἐν τῇδε τῇ τάξει [λόγους? ἐποιήσαντο περὶ τῆς καλλίστης? προ]-|[αιρέσεως?] ἐξοχωτάτης τε πίστεως ἣν τοῖς δημοσίοις πράγμασι[ν ὁ δῆμος ὁ Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων] | [παρέσχηκ?]ε, ἐπὶ τῷ συμφέροντι τῶν δημοσίων πραγμάτων δοκεῖν εἶν̣[αι Πλαρασεῖς καὶ Ἀφροδεισιεῖς, αὐτοὺς] | [καὶ τέκνα ἐ]γ̣γόνους τε αὐτῶν, ἀτελεῖς πάντων τῶν πραγμάτων εἶν[αι ...... c.17 ....... ὑπεξειρημένους] | [εἶναι πάν]τ̣ων δέλτων προσοδικῶν δήμου Ῥωμαίων, αὐτοὺς καὶ τὰς ἐκε[ίνων γυναῖκας, τέκνα ἐγγόνους τε αὐτῶν καὶ] | [εἰς τὸν συ]μ̣μάχων ἀριθμὸν καταταγῆναι vacat μήτε μὴν ἄρχοντά τιν[α ἢ ἀντάρχοντα δήμου Ῥωμαίων ἕτερόν τέ] | [τινα εἰς τὴ]ν πόλιν ἢ̣ [τ]ὴ̣ν̣ χώραν v ἢ καὶ τοὺς ὅρους τοὺ[ς] Πλαρασέων κα̣[ὶ Ἀφροδεισιέων στρατιώτην καὶ ἀντιστρα]-|[τιώτην, ἱππ]έα,  ἕτερό̣[ν  τινα  εἰ]ς  παρα̣[χει]μ̣α̣σ̣[ί]α̣ν  πρὸς  αὐτοὺς  δίδο[σθαι μηδὲ καταθέσθαι κελεύειν, μήτε χρή]-[ματα? μήτ]ε̣ στρα[τιώτας? μήτε πλοῖα? μήτε σεῖτον? μή]τε ὅπλα μήτε σχ[εδίας? μήτε μὴν ἕτερόν τι πρᾶγμα] | [τῷ δήμῳ τῷ] Πλα̣ρ̣[ασέων καὶ Ἀφροδεισιέων ἐπιτάσσεσθαι —] | [—]φ[—] | [ἥν? τέ τινα ἀσυλίαν? —άτ]ω̣ρ Ἀφ̣ρ̣οδείτῃ v τῇ παρ’ αὐτοῖς οὔσῃ συνε̣[χώρησεν], τ̣α̣ύ̣τ̣η̣ν̣ δ̣[ικαίως?] | [συνκεχωρῆσθαι? .. c.10? ... καὶ κατὰ? τὴν το]ῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων εὐσέβειαν τῇ σ[υνκλήτ]ῳ φαίνεσθαι̣ [εἶναι?] | [.............. c.32 .............. ἀρ]έσκειν τε ἐκεῖνο τὸ ἱερὸν ἄσυλον καὶ τῷ αὐτῷ δ̣[ι]κ̣αίῳ εἶναι ᾧ δ̣ικαίῳ | [τὸ ἱερὸν Ἀρτέμιδος Ἐφεσίας ἐν Ἐφέσῳ ἐστὶ]ν̣ τά τε λοιπὰ ὅσα θεὸς Ἰούλιος περὶ ἐκείνων τῶν πραγμάτων διετάξατο | [πάντα? κύρια διαμένειν ..... c.15 ..... ὁμοί]ως ἀρέσκειν τῇ συνκλήτῳ τὸν δῆμον τὸν Πλαρασέων καὶ Ἀφροδει-|[σιέων ............. c.31 ..............ω]ν πρὸς τῷ Μαιάνδρῳ συνεισφορὰς πάντων τῶν πραγμάτων κεχωρισ-|[.......... c.25 ........... πάντ?]ω̣ν ἀλ̣[ι]τ̣ούρ̣γ̣η̣τ[ον ἀνείσφορ?]ό̣ν τε εἶναι καὶ μήτε εἰσφορὰς μήτε ἄλλο τι | [—]ΝΙ̣[. c.2 .]τ̣[. c.3 .] τὸ πρᾶγμα ἐνέχυρον λ[αμ]-|βάνεσθα[ι, ἀ]π̣άγεσθαι? ΑΤΕ[. c.2 . ἀλλ]ὰ? ἐλευθέρους εἶναι τῷ <τε> δικαίῳ καὶ ταῖς [ἰδίαις κρίσεσιν ἕνεκεν τοῦ] δήμου τοῦ Ῥωμαίων τὴ̣[ν] | πολειτήαν̣ τὴν Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων χρῆσθαι, μήτε ἐνγύην ε[ἰς Ῥώμην ἐντὸς τ]ῶν ὅρων ἐκείνων τινὰ ὁμολ[ο]-|γεῖν τινι ἢ [κ]αὶ κελεύειν ὁμολογεῖν, ἅ τέ τινα ἔπαθλα, τειμάς, φιλάνθρω[πα Γάϊ]ος Καῖσαρ ἢ Μᾶρκος Ἀντώνιος, τρι-|ῶν ἀνδρῶν τῆς τῶν δημοσίων πραγμάτων διατάξεως, τῷ ἰδίῳ ἐπικρίματι Πλ[αρα]σεῦσιν καὶ Ἀφροδεισιεῦσιν ἔδωκα[ν] | ἢ δώσουσιν, προσεμέρι<σ>αν, προσμεριοῦσιν, συνεχώρησαν, συνχωρήσουσιν, τα[ῦ]τα πάντα ὀρθῶς καὶ στοιχούντως | δοκεῖν γεγεν<ῆ>σθαι v ὁμοίως τε ἀρέσκ<ει>ν τῇ συνκλήτῳ τὸν δῆμον τὸν Πλα[ρα]σέων καὶ [Ἀφροδεισ]ιέων, τέκνα, ἐκγό-|νους τε αὐτῶν, τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀτέλειαν αὐτοὺς πάντων πραγ[μ]άτων τούτῳ τε τῷ δικαίῳ ἔχειν, διακρα-|τεῖν τε καθάπερ καί τις πολειτ<ή>α τῷ καλίστῳ δικαίῳ, καλίστῳ τε νόμῳ ἐστίν, ἥτις πολειτήα παρὰ τῆς συνκλήτου | καὶ τοῦ δή[μο]υ τοῦ Ῥωμαίων τὴν ἐλευθερ[ε]ίαν καὶ ἀτέλειαν ἔχει, φίλη τε καὶ σύ[μ]μαχος τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων ἐστίν. | ὃ ἱερὸν εἴτε κ[αὶ] τέμενος θεᾶς Ἀφροδείτης ἐν πόλει Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέω[ν] ἐστίν, ἐκεῖνο τὸ ἱερόν, ἐκεῖνο τὸ τέμε-|νος ἄσυλον [ἔ]στω τούτῳ τῷ δικαίῳ, ταύτῃ τε δ<ε>ισιδαιμονίᾳ ᾧ δικαίῳ καὶ ᾗ δεισιδαιμονίᾳ τὸ ἱερὸν εἴτε καὶ τέμενος Ἀρ-|τέμιδος Ἐ[φε]σίας ἐστὶν ἐν Ἐφέσῳ, κύκλῳ τε ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, εἴτε τέμενός ἐστιν, εἰς τὸ πάντῃ μέχρι ποδῶν ἑκατὸν εἴκο-|σι, ἐκεῖνος ὁ τόπος ἄσυλος ἔστω· ὅπως τε ἡ πολειτήα, οἱ πολεῖται οἱ Πλαρασέων καὶ [Ἀφροδεισιέων μεθ’] ὧν ἀγρῶν, τόπων, | οἰκοδομιῶν, κωμῶν, χωρίων, ὀχυρωμάτων, ὀρῶν, προσόδων πρὸς τὴν φιλίαν το[ῦ] δήμου τοῦ Ῥωμαίων προσῆλθον ταῦτα | πάντα ἔχω[σ]ιν, κρατῶσιν, χρῶνται, καρπίζωνταί τε, πάντων τῶν πραγμάτων {Ν} ἐ[λ]εύθεροι ἀτελεῖς τε καὶ ἀδημοσιώνητοι ὦσιν· | μήτε μήν τιν̣[ες δ]ιά τινα αἰτίαν ἐκείνων δ[ι]δόναι <τι?> μηδὲ <σ>υνεισφέρειν ὀφείλωσιν, [ἀ]λλὰ ἐλεύθεροι καὶ ἀτελεῖς ὦσιν, νόμοις | τε ἰδίοις π[ατρί]οις καὶ οὓς ἂν μετὰ ταῦτα ἐν ἑαυτοῖς  κυρ<ώ>σ<ω>ιν  χρῶν[ται . c.6 ..]νταί τε ἅτε τινὰ ἂν καὶ [οἷ’ ἂ]ν Πλαρασεῖς | [καὶ Ἀφροδεισιεῖς ................. c.38 .................]α̣ ἐκ τῶν̣ [Τραλ]λ̣ιανῶν̣ ὅ̣ρ̣ων ε̣ἴσω τῶν [ὅρων τῶ]ν Πλαρασέ-|[ων καὶ Ἀφροδεισιέων ............. c.31 ..............άγ]ωσιν, ταῦτα πάντα ἀτελῆ καὶ ἀννενομίω[τα ἐ]ξάγειν ἐκ | [τῶν ὅρων τῶν Τραλλιανῶν?· ἐάν? τε στρατηγός, ἀντιστράτηγος, ὕπατός τ]ε v ἐάν τε καὶ ἕτερός τις ἄρχων προσόδους̣ [δη]μ̣οσίας δή-|[μου Ῥωμαίων αὐτοῖς? ἐπιτάσσῃ παρὰ? τὰ φιλάνθρωπα τὰ ὑπὸ τῆς σ]υνκλήτου [Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ε̣ι̣σ̣ι̣ε̣]ῦσι δεδομένα, συν̣κεχωρημένα | .................... c.45 .....................]νται, μήτε μήν τις ἐκείνων τῶν πραγμάτων̣ τινί τι μισθούτ<ω> | [.......... c.25 ........... ἄρχων, ἀντάρχων τε ὃς ἂν περὶ τῶ]ν ἐν τα̣[ῖ]ς̣ ἐπαρχείαις δικαιοδότῃ ἐπικρεινέτω μή τι ὑπε-|[ναντίον τούτῳ τῷ δόγματι τῆς συνκλήτου γένηται· ὅπως τε κ]α̣ὶ [ἡ] πολειτήα, οἱ πολεῖταί τε οἱ Πλαρασέων v καὶ | [Ἀφροδεισιέων οἷστισι?  νόμοις  ἰδίοις  πατρίοις  τε  καὶ  ἐθισμοῖς  ἐχρ?]ήσαντο,  καὶ  μεθ’  ὧν  δὲ  τόπων,  ἀγρῶν, οἰκο-|[δομιῶν, κωμῶν, χωρίων, ὀχυρωμάτων, ὀρῶν, προσόδων .......... c.24 ..........] τ̣οι̣[...]ων, ἑτέρων τε πραγμάτων v καὶ | [χρημάτων? ...... c.17 ....... πρὸς τὴν φιλίαν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων προσῆλθον πάν]τα αὐτὰ ἔχωσιν διακατέχωσιν· | [ἔδοξεν vacat?· περὶ δὲ ὧν Γάϊος Καλουείσιος, Λεύκιος Μάρκιος Κηνσωρεῖ]ν̣ος ὕπατοι λόγους ἐποιήσαντο | [ὅπως? Λεύκιος Μάρκιος Κηνωρεῖνος καὶ Γάϊος Καλουείσιος ὕπατοι τοῖς κατὰ] π̣όλιν ταμίαις ἐπιτάξωσιν εἰς τὸ | [αἰράριον ἀναφέρειν? ὄνομα καὶ ξένια τῷ πρεσβευτῇ τῶν Πλαρασέων καὶ Ἀφροδει]σιέων δοῦναι ἀποστεῖλαί τε κε-|[λεύσωσιν ἀπὸ? σηστερτίων νόμων ............... c.34 ............... ὅπως τ]ε ἐν τοῖς ἀγῶσί τε καὶ ταῖς μονομα-|[χίαις ἔτι τε κυνηγίοις, καὶ ἐὰν ἀθληταὶ ἀγωνίζωνται ἐν πόλει Ῥώμῃ πλησίον τε πόλεως Ῥώμης μιλίου ἑνός, ἐν τῷ τῶν | [συνκλητικῶν τόπῳ τῷ? πρεσβευτῇ Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων καθῆσθαι, θε]ωρεῖν τ’ ἐξὸν ᾖ καὶ οἵτινες δὲ ἄν | [ποτε πρεσβευταὶ τοῦ? δήμου τοῦ Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων εἰς Ῥώμην π]ρὸς τὴν σύνκλητον παραγένωνται, | [τοῖς ἄρχουσιν, ἀντάρχουσιν δήμου Ῥωμαίων, τοῖς ἐξουσίαν ἔχουσιν σύνκλητ]ον συναγαγεῖν, ἐνφανίσωσιν ὅπως | [σύνκλητος αὐτοῖς δοθῇ· ἀρέσκειν δὲ ἐκ τοῦ στίχου σύνκλητον αὐτοῖς δοθῆναι, ἐξο]υσίαν τε αὐτοῖς γενέσθαι εἰς τὸ ἐ-|[κείνῃ τῇ τάξει διαλεγῆναι ἐμφανίσαι τε, ἐν ἡμέραις δέκα ταῖς ἔνγιστα, αἷς ἂν πρ]οσέλθωσιν, ἐνφανίσωσιν ἀπόκριμα   |   [πρεσβευταῖς   Πλαρασέων   καὶ   Ἀφροδεισιέων   δοθῆναι.   ὅπως τε Λεύκιος Μάρκιος Κηνσ]ωρεῖνος καὶ Γάϊος Καλουείσιος | [ὕπατοι τὸ ὅρκιον? τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων γενέσθαι φροντίσωσι   τόν   τε   δῆμον   τὸν   Πλαρασ]έων   καὶ [Ἀφροδ̣ε̣ι̣σ̣ι̣έ̣ω̣ν̣] διὰ τῶν πρεσ-|[βευτῶν ὀμόσαι? ......................... c.55 ..........................]ΗΑΝ αὐτοὺς τοὺς θεμιστῆρας πα-|[.......................... .... c.65 ............................... μ]ετὰ ταῦτα ἐσόμενοι οἷς ἂν αὐτῶν | [......................... c.55 .......................... τοῦ δήμου τ]οῦ Πλαρασέων καὶ [Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ε̣ι̣σ̣ι̣έ̣ων] δε-|[ .............................. c.65 ............................... τ]ά τε πλήθη ἐνένκωσιν ἃ ἂν οὗτοι | [.................... c.45 ..................... φροντίσωσιν ὅπως ἐπειδὴ? —γ]ένωνται, κατασταθῶσίν τε νόμον | [περὶ τούτων τῶν πρ]αγμάτων ἐπὶ τὸν δῆμον [ἐπιφέρωσιν? ... c.10 ...] ὅπως τε τοῦτο τὸ δόγμα τῆς συνκλήτου | [καὶ τὸ ὅρκιον τὸ πρὸ]ς τὸν δῆμον τὸν Πλαρασέω[ν καὶ Ἀφροδεισιέων ἐπ]ιγενησόμενον δέλτοις χαλκείαις ἐνχαρα-|[χθέντα ἐν ἱερῷ Διὸ]ς ἐν Ῥώμῃ ἐν τῷ Καπετωλίῳ ἀ[νατιθῶσι, ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα]ς δέλτους ἐν [Ἀφροδει]σιάδι ἐν τῷ ἱερῷ τῆς | [Ἀφροδείτης καὶ ἐν] τ̣αῖς Πλαρασέων καὶ Ἀφροδει[σιέων ἀγοραῖς? ἐξ? οὗ ἂν δῆλ]ον ᾖ, καθὼς ἂν αὐτοῖς πρὸ τῶν δημοσίων πρα-|[γμάτων καὶ ἰδίας] α̣ὐτῶν πίστεως ἐφαίνετο ε[ἶναι vacat ἔδοξεν vacat ἐν τῇ συ]νκλήτῳ ὅτε τοῦτο τὸ δόγμα ἐτελεῖτο παρῆσαν | [... c.11 .... καὶ] v συνκλητικοὶ τριακό̣σ̣[ιοι τεσσαράκοντα ὅτε ἐγ]ένετο τὸ ὅρκιον. vacat
 

 
English translation ( Inscriptions of Aphrodisias Project ).
  

 
      [In the] consulship [of C. Calvisius C.f. and L. Marcius] L.f. ; from the record of decrees referred to the Senate, file [?one, pages four], five, six, seven, eight, nine ; and in the quaestorian files of the year when  M. Marti[- and .. ? ..] were  urban  [quaestors],  file  one.  second  October,  on  the Palatine,  in  the [?temple of .. ? ..]. When the record was written there were present M. Valerius M.f. Lem. Messala, Appius [Claudius ?Pulcher, (L. Nonius) L.f.] Vel. Asprenas, L. Scribonius L.f. Fal. Libo, L. [ . . ? . . ] L.f. Ouf. Balbus, [ . . ? . . ] C.f. Claudonianus (sic), L. Ser[gius ?L.f.] Fal. Plautus, C. M.[ . . ? . . f.] Pom., Cn. Asinius Cn. f. [?Arn.], P. Sestius L. [f. Col., Cn.] Pompeius Q.f. Arn., C. Hedius C.f.] Cla. Thorus, L. [ . . ? . . f.] Arn. Capito,  T. Licinius T. [f. . . ? . . ]enus,  C[ . . ? . . , . . ? . . ]nius Cn. f. Arn. Rufus, P. [ . . ? . . , . . ? . . ]  ?Ani.,  Cn.  Sedius  C.f.  Cla. [ . . ? . . , . . ? . . ]n, T.  [Li]cinius T.f.  Fab.  Turannus, [ . . ? . . ]itus [ . . ? . .
      Concerning the matter on which the consuls C. Calvisius] C.f. [and L. Marcus L.f. Censorinus spoke, saying]
      [that ?Solon son of Demetrios, envoy of the Aphrodisians, was renewing the relationship of favour, friendship and alliance] and seeking of the Senate [that .. ? .. the People of] Plarasa and Aphrodisias [.. ? .. because of their friendship towards the Romans] and goodwill [?in which they have been] among the most outstanding, [.. ? .. that these things] should be restored to them [and ?the destroyed fields] should be valued, [.. ? .. and that they should receive a favourable] reply ; the Senate [decided to reaffirm the relationship of favour, friendship and alliance] with the people of Plarasa [and Aphrodisias], to address their ambassador as a good and noble man and, moreover, a friend [from a good and noble people, which is, moreover, our friend and ally] ; and since it is agreed that the community [of the Plarasans and Aphrodisians has] continuously [.. ? ..] shown the greatest [.. ? .. and] goodwill [.. ? ..] to the empire of the Roman people from the time when it entered the friendship of the Roman People ; and since M. Antonius and C. Caesar [victorious generals, Triumviri] Reipublicae Constituendae, [spoke] in this house [about the very noble policy] and the exceptional loyalty which [the people of Plarasa/Aphrodisias have extended] to our public affairs, (resolved) that it seems to be in the public interest [for the Plarasans and Aphrodisians, themselves, their children] and their descendants to be exempt from all levies [.. ? .. and removed from] all taxation documents of the Roman People, themselves and their [wives, children and descendants and] to be enrolled among the number of allies ; nor should any magistrate [or promagistrate of the Roman People, or anyone else], billet on them, in the city or territory or bounds of the Plarasans [and Aphrodisians, a soldier or a substitute soldier, a cavalry-man] or anyone else, with a view to providing winter quarters, [nor order such billeting to take place], nor levy from the people of Plarasa [and Aphrodisias money], or soldiers [or ships, or corn], or weapons, or rafts, [or anything else at all ; .. ? .. ; also resolved that the ?asylia which .. ? .. conceded] to Aphrodite who is present among them, is agreed by the Senate to have been [rightly and duly conceded and in accordance with] the sense of duty to the gods felt by the Roman People [.. ? ..] ; and it is also agree by the Senate that the temple of the goddess in that city should be an asylum and with the same rights as [the sanctuary of Ephesian Artemis at Ephesos] , and in other respects that the ordinances of Divus Iulius on these matters [should all remain valid .. ? .. similarly] it is agreed by the Senate that the people of Plarasa and Aphrodisias should be exempt in all respects from the joint levy [.. ? ..] on the Maeander [.. ? ..], should be free of liturgies and ['?levies] and [contribute] no payments nor anything else [.. ? ..] the matter [?nor should it be allowed to anyone] to take and ?carry off [.. ? ..] a pledge but the community of Plarasa and Aphrodisias should be free and enjoy [its own] law [and courts ?as far as] the Roman People [are concerned] ; and [within] their boundaries no one should  take  bail  from anyone, or order bail to be taken from anyone, [for an appearance in court at Rome ?] ; and all those rewards, honours and privileges which C. Caesar or M. Antonius, Triumviri Reipublicae Constituendae, have given or shall give, have allotted or shall allot, have conceded or shall concede by their own decree to the people of Plarasa and Aphrodisias, all these should be accepted as having come about duly and regularly ; similarly it is agreed by the Senate that the people of Plarasa and Aphrodisias, their children and descendants should themselves have and possess freedom and immunity from taxation in all matters on the legal basis which is that of a community with the fullest right and law, having freedom and immunity from taxation granted by the Senate and people of Rome, and being a friend and ally of the Roman people.
      The temple or precinct of the goddess Aphrodite which is in the city of the Plarasans and Aphrodisians, that temple or precinct is to be an asylum, with the rights and the religious sanctity which pertain to the temple or precinct of Ephesia Artemis at Ephesos, for an area of 120 feet surrounding that temple or precinct in all directions ; that area is to be an asylum ; and (it is agreed) that the community, and the citizens of Plarasa and Aphrodisias are to have, hold, use and enjoy all those lands, places, buildings, villages, estates, strongpoints, pastures, revenues which they had when they entered the friendship of the Roman People, and are to be free, and immune from taxation and the presence of tax-contractors. Neither are any of them obliged on any account to give or contribute (anything) but they are to be free in all respects and immune from taxation and are to enjoy their own traditional laws and those which they pass among themselves hereafter. All the [.. ? ..] which the Plarasans [and Aphrodisians .. ? .. ?move] from [the boundaries] of Trallian territory into [the boundaries of the Plarasans and Aphrodisians .. ? ..], all these [they should be allowed to move] without paying tax and without paying pasture dues from [?the Trallian boundaries and if any ?praetor, propraetor or proconsul], and if anyone else in authority [seeks to levy] the public taxes [of the Roman People contrary to the privileges] given and conceded by the Senate to the Aphrodisians [.. ? ..] nor should anyone let to anyone a contract for collecting any of those things ; [a magistrate or promagistrate charged at any time] with administration of justice in the province shall see to it that nothing contrary [to this decree of the Senate takes place ; and also that those traditional laws and customs of theirs which] the community and citizen of Plarasa and Aphrodisias [enjoyed] and the places, lands, buildings, [villages, farms, strongpoints, pastures, revenues, .. ? ..] and other matters and [properties which they had when they entered the friendship of the Roman People, all] these they should have and hold. [?Agreed.
      Concerning the proposal made by the] consuls [C. Calvisius and L. Marcius Censorinus, (it is agreed) that L. Marcius Censorinus and C. Calvisius consuls,] should instruct the urban quaestors with a view to [?registering the name of the ambassador at the Treasury] and [bid] them give and pay [subsistence allowance to the ambassador of the Plarasans and] Aphrodisians [up to the sum of .. ? .. and that the ambassadors of the Plarasans and Aphrodisians should be allowed to sit] as spectators in the [area reserved for Senators] at contests and gladiatorial combats, [also hunts and competitions of athletes, should any occur in the city of Rome or within] one mile of the city of Rome ; and whatever [ambassadors come from Plarasa and Aphrodisias in the future to Rome] to meet the Senate they are to report [to the magistrates and promagistrates of the Roman People who have the power] to summon [the Senate], in order that [they may be given access to the Senate ; and it is agreed by the Senate that they should have access to the Senate without waiting their turn and] the right [to speak and report in that body (and) that] a reply be given to the envoys of Plarasa and Aphrodisias within 10 days of their] attending and reporting [to the Senate ; and that L. Marcius] Censorinus and C. Calvisius [consuls] should make provision [?for the oaths of the Roman People to be sworn and for the people] of Plarasa/Aphrodisias [to swear] through their ambassadors [.. ? ..] the priests (?Fetiales) themselves [.. ? ..] those about to be hereafter (?holding office) to whomsoever of them [.. ? .. of the people] of Plarasa and Aphrodisias [.. ? ..] they should ?report the ?numbers whatever these [.. ? .. the consuls are to see to it that, ?after certain things] have taken place and been instituted, [?they bring] a law [on these] matters before the People (of Rome) and that [they have] this decree of the Senate [engraved, and also the treaty with] the people of Plarasa [and Aphrodisias] which will be made [in addition to] it, on bronze tablets [and set up in the temple of Jupiter], in Rome, on the Capitol ; [and to arrange that other] tablets [be displayed] at Aphrodisias in the sanctuary of [Aphrodite] and in the [?market place(s) of the Plarasans and Aphrodisians, ?where they are clearly visible], as seemed to them in accordance with the interests of the state and [with their own] good faith. [Agreed].
      In the Senate when the decree was passed [ ? Senators] were present, and 3[40] Senators [when] the oath was taken.
 

 
►  Bibliography
 
  
Chishull, Antiquitates Asiaticae Christianam Aeram antecedentes, London, 1728, pp. 150-155 ; Boeckh et al., Corpus Inscriptionum Graecarum, Berlin, 1828-77, n. 2737 b ; Texier, Description de l'Asie Mineure, III, Paris, 1839-49, pp. 52-53 and 155 ; Franz, Annali dell' Instituto di Corrispondenza archeologica, 19, 1847, p. 113, n. 5 ; Le Bas & Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure..., III, p. 1627 ; Willems, Le Sénat de la république romaine, Paris, 1878, p. 252 ; Viereck, Sermo Graecus, Göttingen, 1888, pp. 5-7, V B, and pp. 40-41, XIX ; Buresch, Aus Lydien : Epigraphisch-geographische Reisefrüchte, Leipzig, 1898, p. 185 ; Haussoulier, Revue de philologie, 23, 1899, p. 152 ; Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, Leipzig, 1903-05, n. 454-455 ; Reinach, REG, 19, 1906, pp. 81-82 and 102-103 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 185-189, n. 43 ; Täubler, Imperium Romanum, Leipzig, 1913, pp. 177-179 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 325-326, n. 29 ; Schlesinger, Die Griechische Asylie, Diss., Giessen, 1933, p. 79 ; Accame, Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto, Roma, 1946, pp. 92-94 ; Gelzer, Gnomon, 21, 1949, p. 24 ; Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950, I, pp. 418 and 432-433 / II, p. 1271, n. 43, and p. 1282, n. 15 ; Ehrenberg & Jones, Documents Illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius, Oxford, 1955, n. 299 C ; Broughton, Suppl. to The Magistrates of the Roman Republic, New York, 1960, p. 9 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 107-108, n. 122 ; Calder & Cormack, Monumenta Asiae Minoris Antiqua, VIII, Manchester, 1962, n. 405 ; Robert, L'Antiquité classique, 35, 1966, pp. 409 ss. ; Sherk, Historia, 15, 1966, pp. 123-124 ; Dahlheim, Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts im dritten und zweiten Jahrhundert v. Chr., München, 1968, p. 73 ;  Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore, 1969, pp. 165-169, n. 28 B, and pp. 170-171, n. 29 ; BE, 1970, 536 ; Reynolds, JRS, 61, 1971, p. 285 ; Millar, JRS, 63, 1973, p. 57 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 304-308, n. 9 ; Pleket & Stroud, Supplementum Epigraphicum Graecum, XXXII, Amsterdam, 1982, n. 1097 ; Reynolds, Aphrodisias and Rome, London, 1982, pp. 63 ss., n. 8 ; AE 1984, n. 862 ; Badian, ZPE, 55, 1984, pp. 101-111 ; Bowersock, Gnomon, 56, 1984, p. 52 ; Reynolds, Aphrodisias Papers, Ann Arbor, 1990, pp. 37-40 ; Dobesch, Tyche, 11, 1996, pp. 58, 61 and 71 ; Moatti, Classical Antiquity, 25, 2006, pp. 109-140 ; Schuol, Augustus und die Juden : Rechtsstellung und Interessenpolitik der kleinasiatischen Diaspora, Frankfurt am Main, 2007, p. 93.
 
 
  Source : Pieces of white marble found at Aphrodisias, Turkey, in 1705 and 1716.