GAI LIBRI QUARTI INSTITUTIONUM
  
FRAGMENTA OXYRHYNCHITICA
  
Fragments of Gaius' Institutes
    
( AD 3rd century )


 
( J. Baviera, Fontes iuris Romani antejustiniani, II, Firenze, 1968, pp. 201-204 ).
  

 
P. Oxy. XVII, 2103

  

 
I.
Gai. Inst. IV, 57.
      . . . . . . . . . . . . in integr]um resti[tuit; facilius enim reis praetor succurrit] quam acto[ribus. Loquimur autem exceptis mi]noribus XXV . . . .
II.
FERE 9 VERSUS DESUNT
Gai. Inst. IV, 68-72a
      (68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de]ductum ue[ro ad condemnationem ponitur,] quo loco plus [petenti periculum non interueni]t, utique b<onorum> e<mptore> [agente, qui licet de certa pecun]ia agat, incer[ti tamen condemnationem conci]pit. (69) Quia ta[men superius mentionem habuimu]s de actione, [qua in peculium filiorum seruo]rumque ageretur, [opus est, ut de hac actione et de ce]teris, quae in eorum[dem nomine in parentes domino]sue dari licet, deli[gentius admoneamus. (70) In primis itaqu]e si iussu patris [dominiue negotium gestum erit, in sol]idum prae[tor actionem in patrem dominumue com]parauit, [et recte, quia qui ita negotium gerit] magis patros [dominiue quam filii seruiue fidem se]quitur. (71) Eadem [ratione   comparauit duas alias actiones exercit]oriam et in[stitoriam Tunc autem exercitoria lo]cum habet, cum pa[ter dominusue filium seruumu]e magistrum [naui praeposuerit, et quid cum eo eiu]s rei gratia,   cui   praepo[situs   fuerit,   negotium   gestum   e]rit. Cum enim ea qu[oque res ex uoluntate patris domin]iue contrahi uid[eatur, aequissimum esse uisum est in soli]dum actionem da[ri. Quin etiam licet extraneum quis]que magistrum na[ui praeposuerit siue seruum sive libe]rum, exercitor[ia actio in eum redditur. Ideo exerci]toria autem  appel[latur, quia exercitor uocatur] is, ad quem cotidianus [nauis quaestus   peruenit.   Insti]toria   uero   formula   [tum   locum   [habet,   cum   quis   tabern]ae  aut  cuilibet nego[tiationi filium seruum suum] ue[l] quemlibet extra[neum siue seruum siue liberum p]raeposuerit et quis [cum eo eius rei gratia cui praeposit]us est contractum [fuerit. Id]eo autem institut[oria uocatur, quia [qui   tabernae   pra]e[ponitur]   institor   [appellatur. Qu]ae et i[psa for]mula in solidum est. (72) Praeterea t[ri]butoria [quoque] actio in patrem dominumue  constitu[t]a est, [cum] f[i]l[ius s]eruosue ex peculiari merce sciente pa[t]re dominoq[u]e [n]egotietur. Nam si quis eius rei gr[a]tia c[um eo co]ntractum fuerit praetor   ita ius dicit, ut quidq[uid in his] mercibus erit quod inde receptum erit, ita p[ater d]ominusue inter s[e], si quid debebitur, et ceteros c[re]ditores pro rata portione distribuunt. Et si cre[dito]res querantur minus   sibi  distributum, quam opor[te]ret, in id quod deest hanc eis actionem pollicetur, [quae, u]t diximus, tributoria uocatur. (72a) Est etiam de p[eculio e]t de in rem uerso actio a praetore constitu[ta. Lice]t enim negotium ita gestum sit cu[m] filio se[ruoue, ut] neque uoluntas neque consens[us] patri[s dominiue   inte]ruenerit,   si   quid   tam[en   ex   e]a   re, q[uae cum illis gest]a est, in rem patris dom[iniue u]ers[um   sit,   quatenus   in   rem eius] uers[u]m fuerit, eate[nus datur actio. Versum autem quid sit, eget pl]ena interpr[e]t[a]t[i]o[ne. At si nihil sit uersum, praeto]r dat action[em DUMTAXAT DE PECULIO, et edictum ut]itur his uer[bis. Quod ed]ictum loquitur et de eo, qui dolo malo peculium a[demerit. Si igitur uerbi gratia ex XS. X, quae seruus tu]us a me [mutua accepit,   creditori   tuo   HS.   V   soluerit]   aut rem [necessariam,  puta familiae cibaria HS. V emerit] et re[l]i[qua V quolibet modo comsumpserit, pro V quidem] i[n solidum damnari debes, pro ceteris uero V eatenus,] q[uatenus in peculio sit. Ex quo scilicet apparet] s[i tota XS. X in rem tuam uersa fuerint, tota me HS.] X [consequi posse.] (73).
 Nonnullae litterae tantum legi possunt.
 

 

  Bibliography

Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, XVII, London, 1927, n. 2103 ; Collinet, RHD, 7, 1928, pp. 92-97 ; de Zulueta, The Law Quaterly Review, 44, 1928, pp. 198-208 ; Levy, ZSS, 48, 1928, pp. 532-555 ; Levy, Stud. Bonfante, II, Milano, 1933, pp. 276-287 ; Girard & Senn, Textes de droit romain, I, Paris, 1967, p. 20 ; Diosdi in Samuel, Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology, Toronto, 1970, pp. 113-120 ; Schiller, Roman law : mechanisms of development, The Hague-New York, 1978, pp. 44-45 ; Winterbottom in Reynolds, Texts and Transmission : A Survey of the latin Classics, Oxford, 1983, p. 174 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 237 ; Cerami et al., Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica : I fondamenti dell'esperienza giuridica occidentale, Napoli, 2001, p. 360 ; Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht, München, 2001, p. 15 ; Coppola, Maraglino & Canfora, Scritti papirologici e filologici, Bari, 2006, p. 52.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.