CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( April 5, AD 128 )
 

 
P. Yadin I, 18 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r, int
[ἐπὶ ὑπάτων Πουβλίου Μετειλίου Νέπωτος τὸ β καὶ Μάρκου Ἀννίου Λίβωνος νώναις Ἀπρι]-|[λίαις, ἀριθμῷ δὲ τῆς νέας ἐπαρχείας Ἀραβίας ἔτους τρίτου εἰκοστοῦ μηνὸς Ξανδί]-|κ̣οῦ πεντ̣ε̣[καιδεκάτῃ, ἐν Μαωζᾳ περὶ Ζοαραν, ἐξέδοτο Ἰούδας Ἐ]λ̣ε̣α̣[ζ]ά̣ρ̣ο̣υ̣ το̣[ῦ καὶ] | Χθουσίωνος Σ̣[ελα]μ̣ψ̣ι̣ώ̣ν̣η̣ν̣ [τὴν ἰδίαν θυγατέρα α]ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ παρθένον Ἰούδα̣[τι υἱῷ] | Ἀ̣ν̣α̣ν̣ί̣ο̣υ̣ Σ̣ω̣μαλα καλ̣ο̣υμέ̣ν̣ῳ̣ [Κίμβερι, ἀμφότεροι ἀπὸ κώμης Ἐνγαδῶν τ]ῆ̣ς̣ Ἰ̣ο̣υ̣δαί-|[ας ἐ]ν̣θ̣ά̣δ̣ε̣ κ̣α̣τ̣α̣μ̣έ̣ν̣ο̣ν̣τ̣ε̣ς̣, ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣ τ̣ὴ̣ν̣ Σ̣ε̣λ̣α̣μ̣ψ̣ι̣ώ̣νη<ν> Ἰούδατι̣ Κ̣ί̣μ̣β̣ε̣ρ̣ι̣ γ̣υ̣ν̣α̣ῖ̣κ̣α̣ | γ̣α̣μετὴν πρὸ̣ς γάμου κοινων̣[ία]ν κατὰ τοὺς ν̣όμους, προσφερομένην αὐτῷ | εἰς λόγον προσφορᾶς κοσμίαν γ̣υ̣ναικείαν ἐν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ καὶ ἱματισ-|μῷ διατετιμημένην ἐ̣ν̣ ἀ̣λλή[λ]οις, ὡς λ̣έγουσιν οἱ ἀμφότεροι, ἀξιοχρέαν | εἶναι ἀργυρίου δηναρίων διακοσίων , ἣν τιμογραφίαν ὡμολόγησεν ὁ γήμας | Ἰούδας Κίμβερ ἀπειληφέναι παρὰ τῆς αὐτῆς Σελαμψιοῦς γυναικὸς αὐ-|τοῦ διὰ χειρὸς παραχρῆμα παρὰ Ἰούδου πατρὸς αὐτῆς καὶ ὀφείλειν αὐ-|τὸν τῇ αὐτῇ Σελαμψιώνῃ γυναικὶ αὐτοῦ ἅμα δηναρίων ἄλλων | τριακοσίων ἃ ὡμολόγησεν δοῦναι αὐτῇ πρὸς τ̣ὰ̣ τῆς προγεγραμμέ-|νης προσφορᾶς αὐτῆς πάντα εἰς λόγον προικὸς αὐτῆς ἀκολούθως αἱρέσει | τροφῆς καὶ ἀμφιασμοῦ αὐτῆς τε καὶ τῶν μελλόντων τέκνων \ἑλληνικῷ νόμῳ/ ἐπὶ τῆς | τοῦ αὐτοῦ Ἰούδα Κίμβ[ε]ρ̣ο[ς] π̣ίστε̣ως καὶ κ̣ινδύνου καὶ πάντων ὑπαρχόν-|των ὧν τε ἔχει ἐν τῇ̣ α̣ὐ̣τ̣ῇ̣ [πα]τ̣ρ̣ί̣δ̣ι αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ καὶ ὧδε καὶ ὧν ἐπικτήσηται | πάντῃ πά̣[ν]τ̣ων κυρίω[ς, τ]ρ̣ό̣π̣ῳ̣ ᾧ̣ ἂν α[ἱ]ρ̣ῆ̣τ̣α̣ι ἡ Σελαμψ̣ι̣ών<η> γυνὴ αὐτοῦ ἢ ὃς | δι᾽ αὐτῆ̣ς̣ ἢ̣ [ὑ]π̣[ὲ]ρ αὐτῆς πρ̣[ά]σ̣σων αἱρῆται τ̣ὴ̣ν̣ ε̣ἴ̣[σ]π̣ρ̣[αξιν] ποιεῖσθαι. | ἀλλ̣άξ̣[ει] δ̣[ὲ Ἰο]ύδας ὁ κ̣αλούμ̣ε̣ν̣ος Κίμβε̣[ρ τῇ γυνα]ι̣[κὶ] α̣ὐ̣τοῦ Σελαμψιώνῃ τὴ[ν] | συγγραφὴν [τ]αύτην ἐν ἀ̣[ργύρ]ῳ̣ ἠσφαλισμένῳ ὡς καθήκει ὁπόταν αὐτὸν ἀπαι-|τήσῃ ταῖς ἑαυτοῦ δαπ̣[άναις] κατὰ μη̣δ̣ὲ̣ν [ἀ]ντιλέγων. εἰ δὲ μή γε, ἐκτίσει αὐ-|τῇ τὰ προγεγραμμέν̣[α δηνάρ]ι̣α̣ πάν̣τ̣α̣ δ̣ι̣πλοῦν, καὶ τῆς πράξεως γεινο̣-|μένης αὐτῇ ἀπό τε Ἰο̣[ύδου Κίμ]β̣ε̣[ρος] ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ς αὐτῆς καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντω̣[ν] | αὐ̣τοῦ κυρίω̣[ς], τρόπῳ [ᾧ ἂν] α̣ἱ̣[ρ]ῆ̣τ̣α̣ι ἢ ὃ̣ς̣ [δ]ι̣᾽ [α]ὐτῆς ἢ ὑπ̣ὲρ αὐτῆς πράσσων | τὴν εἴσ[π]ρ̣α̣[ξι]ν ποιεῖσθα̣ι. πί̣[σ]τ̣ει ἐπηρωτήθη κα̣[ὶ ἀνθω]μ̣ο̣λ̣[ογ]ή̣θη ταῦτα | οὕτω̣[ς καλῶς] γ̣είνεσ̣θαι. |
r, ext
ἐ[πὶ ὑ]π̣άτων Που̣[β]λ̣ε̣ί̣[ο]υ̣ Μετειλί̣[ου] Νέπωτος τὸ β καὶ Μάρκου | Ἀν̣ν̣ί̣ου Λίβωνος [νώναις Ἀπριλίαις],  ἀ[ρ]ιθμῷ  δὲ  τῆς  νέας | ἐ̣π̣α̣ρ̣χ̣ε̣ί̣α̣ς  Ἀραβί̣α̣ς̣ [ἔτους τρίτου εἰκοστοῦ] μ̣η̣[νὸς] Ξ̣α̣ν̣-|δι̣κοῦ π̣[ε]ν̣τεκα̣ι̣δεκ[ά]τῃ ἐν Μ̣α[ωζᾳ περὶ Ζ]ο̣α̣[ραν], ἐ̣ξ̣[έδ]ο̣-|τ[ο Ἰούδα]ς̣ Ἐ̣λ̣ε̣αζάρου τοῦ καὶ [Χθουσί]ω̣ν[ος Σ]ελαμψ̣[ι]-|ών̣η̣ν̣ τὴ̣ν ἰδίαν θυγατέρα αὐτο̣ῦ παρθ̣έ̣ν̣ο̣ν Ἰού̣-|δατι ἐπικαλουμένῳ Κίμβερι υἱῷ Ἀνανίου τοῦ Σ̣ω̣μα̣-|λα, ἀμφότεροι ἀπὸ̣ κ̣ώ̣μ̣ης Ἐνγαδῶν τῆς Ἰου̣δαία[ς] | ἐνθάδε καταμένοντ̣[ες], ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣ τ̣ὴν Σ̣ε̣λ̣αμψιών[ην] | Ἰούδατι Κίμβερι γυναῖκα γαμετὴν π̣ρ̣ὸς γάμου κ̣[οι]-|νωνίαν κατὰ τοὺς νόμους, προσ̣φερομένην αὐτ̣[ῷ] | εἰς λόγον προσφορᾶς κοσμίαν γυναικείαν ἐν ἀργύρῳ κα[ὶ] | χρυσῷ καὶ ἱματισμῷ διατετιμημένην ἐν ἀλλήλοις, ὡς | λέγουσιν οἱ ἀμφότεροι, ἀξιοχρέαν εἶναι ἀργυρίου δη̣[ναρίων] | διακοσίων , ἣν τιμογραφίαν ὡμολόγησεν ὁ γήμ̣[ας Ἰού]-|δας ὁ καλούμενος Κίμβε̣ρ̣ ἀπειληφέναι παρ᾽ αὐτῆ̣[ς διὰ] χ̣[ει]-|ρὸς παραχρῆμα παρὰ Ἰούδου πατρὸς αὐτῆς καὶ ὀφε̣ί̣λ̣[ειν] | αὐτὸν τῇ αὐτῇ Σελαμψιώνῃ γυναικὶ αὐτοῦ ἅμα δη̣[να]-|ρίων ἄλλων τριακοσίων ἃ ὡμολόγησεν δοῦναι αὐ̣[τῇ] | πρὸς τὰ {τα} τῆς προγεγραμμένης προσφορᾶς [α]ὐ̣τ[ῆς] | πάντα εἰς λόγον προικὸς αὐτῆς ἀ[κολούθως αἱρέσει τρο]-|φῆς καὶ ἀμφιασμοῦ αὐτῆς τε καὶ τῶν μελλόν̣[των τέ]-|κνων ἑλληνικῷ νόμῳ ἐπὶ τῆς τοῦ αὐτοῦ Ἰού̣[δα Κίμ]-|βερος πίστε̣ως καὶ κινδύνου καὶ πάντων ὑπα̣ρ̣[χόν]-|των ὧν τε ἔχει ἐν τῇ αὐτῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐνθ[ά]-|δε καὶ ὧν ἂν ἐπικτήσηται πάντῃ πάντων κυρίως̣, [τρό]-|πῳ ᾧ ἂν αἱρῆται ἡ Σελαμψιώνη γυνὴ αὐτοῦ ἢ ὃς δ̣[ι᾽ αὐτῆς] | ἢ ὑπὲρ αὐτῆς πρ̣ά̣σσων αἱρῆται τὴν εἴσπραξιν π̣[οιεῖσθαι.] | ἀλλάξει δὲ Ἰούδας ὁ καλούμενος Κίμβε̣ρ̣ [τῇ γυ]ν̣αι̣[κὶ αὐτοῦ] | Σελαμψιώνῃ τὴν συνγραφὴν ταύτην ἐν ἀργ̣[ύρῳ ἠσ]-|φαλισμένῳ̣ ὡς καθ̣ήκει ὁ̣πό̣ταν αὐτὸν ἀπαιτήσ̣[ῃ] | ταῖς ἑαυτοῦ δαπάναις κατὰ μηδὲν ἀντιλέγων. εἰ δ̣[ὲ] | μή γε, ἐκτίσει αὐτῇ τὰ προγεγραμμένα δηνάρια [πάν]-|τα διπλοῦν, καὶ τῆς πράξεως γεινομένης αὐτ[ῇ ἀπό] | τε Ἰούδ[ο]υ Κίμβερος   ἀνδρὸς   αὐτῆς   καὶ   ἐκ   τῶν   ὑπ̣[αρχόν]-|των   αὐτοῦ   κυρίως,   τρόπῳ   ᾧ   ἂν   αἱρῆτα̣[ι Σε]λ̣αμψ[ιώνη   ἢ   ὃς] |   δι᾽   αὐτῆς̣   ἢ   ὑπὲρ   αὐτῆς πράσσων τὴν ε̣ἴ̣σ̣π̣ρ[αξιν ποι]-|εῖσθαι. π̣ίσ̣τ̣[ε]ι̣ [ἐπη]ρωτήθη καὶ ἀνθ̣ω̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ήθ̣[η ταῦ]-|τα οὕτως καλῶς γείνεσθαι. | Aramaic 5 lines | Θεενας Σίμωνος λιβράριος ἔγραψα. |
v
aramaic 2 lines | ..[....]....τιτος χε̣ιρ | aramaic 4 lines
 

 
►  Bibliography
 
 
Lewis, Yadin & Greenfield, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters, I, Jerusalem, 1989, n. 18 ; Wasserstein, Jewish Quaterly Review, 80, 1989, pp. 93-130 ; Katzoff & Lewis, ZPE, 84, 1990, pp. 211-212 ; Katzoff, Jewish Quaterly Review, 82, 1991, pp. 171-176 ; Lewis, BASP, 28, 1991, pp. 35-41 ; Geiger, ZPE, 93, 1992, pp. 67-68 ; Katzoff in Bülow-Jacobsen, Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists (Copenhagen, 1992)
, Copenhagen, 1994, p. 562 ; Katzoff, ZPE, 109, 1995, pp. 129 and 131-132 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 376 / X, pp. 285 ss. / XI, p. 292 ; Crisci, Scrivere greco fuori d’Egitto : Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all’VIII d.C., Firenze, 1996, Tav. XXVIII ; Cotton, ZPE, 116, 1997, pp. 204-208 ; Lewin, Gli ebrei nell'impero romano, Firenze, 2001, p. 223 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, pp. 126, 131-133 and 297 ; Campbell, Marriage and family in the biblical world, Downers Grove, 2003, p. 191 ; Hezser, Rabbinic law in its Roman and Near Eastern context, Tübingen, 2003, p. 195 ; Kraemer, Women's Religions in the Greco-Roman World : A Sourcebook, Oxford, 2004, n. 62 F ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, p. 68 ; Avery-Peck & Neusner, The Mishnah in contemporary perspective, II, Leiden-Boston, 2006, p. 76 ; Cavallo, La scrittura greca e latina dei papiri : Una introduzione, Pisa-Roma, 2008, p. 83 ; Bagnall, The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford, 2009, p. 124.
 
 
►  Source : Papyrus discovered in the village of Maoza, near the Dead Sea, Israel.