LEX DE VILLAE MAGNAE COLONIS DATA AD EXEMPLUM LEGIS MANCIANAE
  
Regulations for the tenants of the estate of Villa Magna
  
( AD 116-117 )
 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 561-568, n. 1 ).
 

 
I
      [Pro sal]ute [A]ug(usti) n(ostri) im[p](eratoris) Caes(aris) Traiani prin[c](ipis) | totiusqu[e] domus diuine   | [o]ptimi   Germanici   Pa[r]thici.   Data   a   Licinio   |   [Ma]ximo   et   Feliciore Aug(usti) lib(erto) proc(uratoribus) ad exemplu[m] || [leg]is Mancianae. Qui eorum [i]ntra fundo uillae Mag|[na]e Variane id est Mappalia Siga [habitabunt?], eis eos agros qui su|[b]cesiua sunt excolere permittitur lege Manciana | . . . . ita ut eas qui excoluerit usum proprium habe|at. Ex fructibus qui eo loco nati erunt, dominis au[t] || conductoribus uilicisue eius f(undi) partes e lege Ma|nciana praestare debebunt hac condecione: coloni | fructus   cuiusque   culture,   quos   ad area(m) deportare | et terere debebunt, summas re[dd]ant arbitratu | [s]uo   conductoribus   uilicis[ue   ei]us   f(undi); et si conducto||res uilici«s»ue eius f(undi) in assem pa[rtes c]ol(on)icas(?) datur|as renuntiauerint tabell[is obsignatis sine] f(raude) s(ua) cauea|nt eius fructus partes qu[as praestar]e debent, | conductores uilicisue eius [f(undi) col]oni colonic|as partes praestare debeant. Qu[i i]n f(undo) uillae Ma||gnae siue Mappalia Siga uillas [habe]nt habebunt | dominicas eius f(undi) aut conductoribus uilicisu[e] | eorum in assem partes fructu[u]m et uinea<ru>m, ex | consuetudine Manciane, cu[i]usque gene|ris habet, prestare debebunt; tritici ex a||ream partem tertiam; hordei ex aream [pa]rtem tertiam; fabe ex aream partem qu|[ar]tam, uinu de laco partem tertiam, ol||[ei co]acti partem tertiam, mellis in alue|[is] mellaris sextarios singulos. Qui supra |
II
      quinque alueos | habebit  in  tempore   qu[o uin]|demia mellaria fui[t fuerit] || dominis aut conduct[oribus uili]|cisue eius f(undi) qui in assem [colunt . . .] | d(are) d(ebebit). Si quis alueos, examina, apes, [uasa] | mellaria ex f(undo) uillae Magne siue M|appalie Sige in octonarium agru[m] | transtulerit, quo fraus aut dominis au[t] || conductoribus uilicisue eis quam fiat, a[lu]|ei, exam(in)a, apes, uasa mellaria, mel qui in [eo f(undo)] | erunt conductorum, u[ili] corumue in assem e[ius] | f(undi) erunt. Ficus aride arbor[um earum]que extra   pom[a]|rio   erunt,   qua   pomariu[m   int]ra uillam ips[am] || sit ut non amplius iu[sta uindemia fi]at, col[on]|us   arbitrio   suo   co[actorum   fructuu]m   con[ducto]|ri uilicisue eius f(undi) part[em tantam d(are) d(ebebit)]. Ficeta ue[te]|ra et oliueta, que ante [hanc lege]m [sata sunt, e] consuet[u]|dine, fructum conductori uilicisue eius prestar[e] || debea<n>t. Si quod ficetum postea factum erit, eius fi[ceti] fructum per continuas ficationes quinque | arbitrio suo eo qui seruerit percipere permittitur, | post quintam ficationem   eadem   legem   qua   s(upra)   s(criptum)   est  | conductoribus uilicisue eius f(undi) p(raestare) d(ebebit). Vineas serere || colere loco ueterum permittitur ea condicione, u[t] | ex ea satione proxumis uindemis   quinque   fructu[m]   | earum   uinearum   is   qui ita fuerit suo arbitr<i>o per|cipeat itemque post quinta(m) uindemia(m) quam ita sata | erit, fructus partes tertias e lege Manciana cunduc||toribus |
III
      u[ilicisu]e eius in assem dare debe|bu[nt. O]liuetum serere colere in | eo loco, qua quis incultum excolu|erit, permittitur ea condicione, u||t ex ea satione eius fructus oliueti, q|uid ita satum est, per oliuationes pro|ximas   decem   arbitrio   suo   permitte|re debeat, item pos[t] oliuationes ole[i] coacti partem t[e]rtia[m c]onducto||ribus uilicisue ei[us f(undi)] d(are) d(ebebit). [Q]ui inseruerit oleastra post [annos   qui]nque   par|tem   tertiam   d(are)   d(ebebit).   Q[ui  a]gr[i herbis consiti] in f(undo) | uille Magne Var[iane siue] Mappaliae | Sige sunt eruntue extr[a eos] agros qui || uicias habent, eorum a[g]rorum fruct|uus   conductoribus   uilicisu[e   de]ntur (?);   custodes   e|xigere   debebu(n)t.  Pro pecora q[u]ae intra f(undum) uille M|agne«e» Mappalie Sig[e] pascentur, in pecora sin||gula aera quattus conductoribus uilicisue do|minorum eius f(undi) prestare debeb[i]t. Si quis ex f(undo) uille | Magne siue Mappalie Sige fructus stantem pen|dentem maturum immaturum caeci[d]erit excider|it exportauerit deportauerit conbuserit desequer|it sequ(entis) bien[n]ii detrimentum conductoribus uilicisue ei||us fundi . . . .
IV
      [c]oloni erit ei cui de[. . . .] | tantum prestare d(ebebit). [Si qui in f(undo) uille Mag]|ne siu(e) Mappalie Sig[e   arbores   frugiferas   se]uerunt   seuerint,   [iis   eius superficiei usum post. . . . annos liberis] || qui e legitim[o   matrimonio   procreati   sunt] | testamen[to relinquere licet. . . sup]|erficies. . . . hoc tempus lege Ma[nciana]. . . . | ritu. . . . fiducieue data sunt dabuntur | . . . . ui ius fiduciae lege Manciana serua[bitur. Qui || su]perficiem ex inculto excoluit excoluer[it ibique] |. . . . aedificium deposuit posuerit isue qui [coluit postea] | desierit perdesierit eo tempore quo ita ea superfi[cies] | coli desit desierit, ea quo fuit fuerit ius colendi, dumta[xa]|t bienn<i>o proximo ex qua die colere desierit seruatu[r] | seruabitur; post biennium conductores uilici«s»ue eor[um]. . . . | Ea superficies que proxumo anno culta fuit et coli [desi]|erit, conductor uilicusue eius f(undi) <ei cuius> ea superficies esse d[icit]|ur denuntiet superficiem cultam. . . . | denuntiationem   denuntiatur . . . . sigalis   testa[nd]|o   itemque   in   sequentem annum [persis]tat, ea sine que[rel]|a eius f(undi) post biennium conductor uilicusue co[lere de]|beto. Ne quis conductor uilicusu[e eoru]m   in[q]uilinum   [eius]   | f(undi)   <plus   quam. . . . praestare   cogat>. Coloni qui intra f(undum) uille Magn[e   siue   Mapp]alie   Sige   ha[bit]|abunt,   dominis   aut   conduct[oribus   uilicisue eorum] in assem [q|u]otannis in hominibus [singulis in aratio]nes oper|as n(umero) II et in messem op[eras n. . . . et in sarritiones cuiusque] generi[s | s]ingulas operas bin[as] p[restare debebun]t. Colon[i] | inquilini eius f(undi) i[n]tra. . . . anni n|omina sua con[duc]tor[ibus uilicisue eius f(undi) edere et operas i]n custo|dias singulas qu[as] agri[s prestare debent] . . . . nent | ratam seorsu[m]. . . . sum. | Stipendiarior[um qui in f(undo) uille Magne siue M]appa|lie Sige habitabu[nt. . . . operas s]uas c|onductoribus uil[icisue eius f(undi) prestare debean]t cust|odias f(undi) seruis dom. . . . . . . . singula. . . . . . . .
      [H]ec lex scripta a Lur(i)o Victore Odilonis magistro et Flauio Gem|inio defensore; Felice Annobalis Birzilis.
 

 
 ►  Bibliography
 
 
Scialoja & Vaglieri, BIDR, 1896-97, pp. 185 ss. = St. Giur., II, pp. 82 ss. ; AE 1897, n. 48, 134 and 151 ; Schulten, Abhdl. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 2, phil.-hist. Kl., 1897 ; Toutain, RHD, 1897, pp. 373 ss. ; AE 1898, n. 2 and 137 ; Seek, Zeitschr. f. Social u. Wirtschaftsgesch., 6, 1898, pp. 305 ss. ; Beaudouin, Les Grands domaines dans l'empire romain d'aprés des travaux récents, Paris, 1899, pp. 88 ss. and 105 ss. ; Cuq, RHD, 23, 1899, pp. 622 ss. ; Toutain, RHD, 23, 1899, pp. 137 ss., 284 ss. and 401 ss. ; Seek, Zeitschr. f. Social u. Wirtschaftsgesch., 8, 1900, pp. 327 ss. ; Cuq, Mém. AIBL, 11, 1901, pp. 83-146 ; Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum, Leipzig, 1901, pp. 28 ss. ; Schulten, RhMus, 56, 1901, pp. 120 ss. and 187 ss. ; Toutain, Mém. AIBL, 11, 1901, pp. 31-81 ; Schulten, RhMus, 57, 1902, pp. 632 ss. ; AE 1903, n. 365 ; Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwaltungsbeambten von Augustus bis auf Diocletian, Berlin, 1905, pp. 129 ss. ; Schulten, Klio, 7, 1907, pp. 201 ss. ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 295-300, n. 114 ; AE 1910, n. 56 ; Rostovtzeff, Studien zur geschichte des römischen Kolonates, Leipzig-Berlín, 1910, pp. 321 ss. ; Mispoulet, JS, 9, 1911, pp. 203 ss. ;  CIL VIII, Suppl. IV (1916), n. 25902 ; Saumagne, Revue Tunisienne, 29, 1922, pp. 57-116 ; Carcopino, Mémorial René Basset, I, Paris, 1923, pp. 129-140 ; van Nostrand, The Imperial Domains of Africa Proconsularis : An Epigraphical Study, Berkeley, 1925, pp. 15-33 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 391-396, n. 74 ; Frank, AJP, 47, 1926, pp. 55 ss. and 153 ss. ; Carrelli, SDHI, 1, 1935, pp. 388 ss. ; Haywood in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, IV, 1938, pp. 89-94 and 98-101 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 484-490, n. 100 ; Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie, Paris, 1944, n. 1303 ; AE 1952, n. 209 ; Carcopino, JS, 1952, pp. 145 ss. ; Saumagne et al., Tablettes Albertini : Actes de l'époque vandale (fin du Ve siècle), Paris, 1952, pp. 116 ss. ; AE 1953, n. 130 ; Berger, Latomus, 12, 1953, pp. 192 ss. ; Lambert, Rev. Afr., 97, 1953, pp. 196-225 ; Piganiol, Hommages à L. Febvre, II, Paris, 1953, pp. 67 ss. ; Monier, Fest. Simonius, Basel, 1955, pp. 259 ss. ; Monier, St. Paoli, Firenze, 1956, pp. 521 ss. ; Charles-Picard, La civilisation de l'Afrique romaine, Paris, 1959, pp. 61 ss. ; de Dominicis, RIDA, 7, 1960, pp. 389-398 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 173-175, n. 229 ; AE 1962, n. 375 ; Pezzana, St. Betti, III, Milano, 1962, pp. 631 ss. ; Kolendo, REA, 65, 1963, pp. 80 ss. ; Held, Altertum, 11, 1965, pp. 223-233 ; Smallwood, Documents Illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian, Cambridge, 1966, n. 463 ; Charles-Picard & Rougé, Textes et documents relatifs à la vie économique et sociale dans l'empire romain, Paris, 1969, pp. 211-218 ; Percival, EHR, 84, 1969, pp. 449-473 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 561-568, n. 1 ; Flach, Chiron, 8, 1978, pp. 441-492 ; Flach, ANRW, II, 10, 2, 1982, pp. 427 ss. ; Kehoe, ZPE, 56, 1984, p. 198 / 59, 1985, pp. 156-158 ; Benzina ben Abdallah, Catalogue des Inscriptions Latines Paiennes du musée du Bardo, Roma, 1986, n. 388 ; AE 1988, n. 1096 ; Kehoe, The economics of agriculture on Roman imperial estates in North Africa, Göttingen, 1988, pp. 28-70 ; Sherk, The Roman Empire : Augustus to Hadrian, Cambridge, 1988, n. 196 ; Mattingly in Mastino, L'Africa romana : Atti del VI convegno di studio (Sassari, 1988), Sassari, 1989, pp. 412-414 ; Kolendo, Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire, Paris, 1991, pp. 34-43 ; AE 1993, n. 1756 ; AE 1998, n. 1509 and 1579 ; de Ligt, Ancient Society, 29, 1998–99, pp. 219–239 ; Wacher, The Roman World, London-New York, 2002, pp. 563-565 ; Merrills, Vandals, Romans and Berbers : New Perspectives on Late Antique North Africa, London, 2004, p. 213 ; Scholl & Schubert, APF, 50, 2004, pp. 79-84 ; Kehoe, Law and the rural economy in the Roman Empire, Ann Arbor, 2007, pp. 56-58, 68, 76 and 114.
 
 
►  Source : Stone altar found at Henchir Mettich, Tunisia, in 1896.