TESTAMENTUM P. DASUMII TUSCI NOBILIS VIRI
   
Will of ( Senator ? ) Dasumius
  
( AD 108 )
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 132-142, n. 48 ).
 

 
Nota : the underlined letters indicate the damaged letters.
 

 
      [ T e s t ] a m e n t u [ m   P.  D a s u m i i   T u s c i ]. |
      [Quod post uitae cursum con]fectum praest[antissimum est, rem cum nomine filio relinquere, | quoniam mihi natura negauit], amicus rarissimu[s P. Tullius Varro quem genuit filium | natu primum, si eum pater nome]n meum laturum po[llicitus erit, — — — — — |  — — — is mearum fortu]narum ex uncia  [heres  esto — — cernitoque  heredi||tatem  meam  in  diebus  C  prox]imis  quibus  scie[t poteritque — — : item | Dasumia — — filia mea p]ientissima mihi [heres esto ex semisse (?) cernitoque eadem condicione : | item — — — f]ilia Seruiani ex [— — mihi heres esto cernitoque eadem condicione : item | — — —]us meus mihi heres [esto ex — — cernitoque eadem condicione : item — —  | et — —  m]ihi heredes sunto [ex — —  cernuntoque eadem condicione : — — || eadem condicione ex — —  m]ihi heres esto. Si Da[sumia filia uel quiuis alius non creuerit, tunc — —  exmihi heres | esto, item — —  exmihi heres e]sto, iique cernunto [in diebus C proximis quibus scient poteruntque. | Si nec eorum quisquam] creuerit, tunc Sy[che nutrix — — — — — — | libera et heres esto.
      Amicis] infra scriptis qu[isquis mihi heres erit | dare damnas esto singul]is auri p(ondo) libras : Iuli[o — — — — — || — — — — —]no, Volusio Iuliano, [— — — — — Plinio (?)] Secundo, Cornelio [Tacito (?) — — — — | — — — — — A]uspicato : singulis [argenti p(ondo) — — — — | — — — — — Mi]nicio Iusto, Fabul[lae eius uxori (?) — — — — | — — — (aliorum multorum nominum reliquiae exstant usque ad u.um 26).
      — — — —]culo   iurisconsulto,   Ateio   M[— — — — —  |  — — — — —]no,   Cornelio   Seni,   Iulis Threp[to et — — — — | — — — — —]oro adfini meo (denariorum) CXXV (milia) con[iunctim do lego — | — — — fideiq]ue eius eorumque com<m>itto u[t — — — — — || — sub inscriptione nominis m]ei consecrent : Cordubae it[em — — — — | — — — sub inscrip]tione nominis mei consec[rent — — — — | — — — — —] opera supra scripta fiant ei[us eorumque arbitratu — — — | — — — — fidei]que eius eorumque commit[to ut perficiantur — — — | — — — ita ut supra scriptum] est.
      Dasumiae Syche nutric[i do lego — — — || — — — — —] Venugum Arrum piscator[es — — —, | item — — — quae] elegerit praeterquam (sestertiorum) C [ — — — — — | — — item argenti es]cari et potor[i] ex meo quod e[legerit — — — — | — — — item chartam si]ue philuram calculatoriam [ — — — — —. |
       — — — — e]t Sabinum notarium et  My[— — — — — rat]ionibus redditis cum cont[ubernalibus suis liberos esse uolo : | item  — — — —]m cocum et Crammicum  c[— — — — — | — — — — —] et Diadumenum notarium  [— — — — — | — — item — —]onem sumptuarium ration[ibus redditis cum contubernali  sua ita  ut  eam  in  m]atrimonio  habeat  fidele.  Iu[beo — — — — — |  — — — — — in a]rculis pusillis componi  tu[— — — — — |  — —.
      Do lego C]olono lib(erto) (denarios) CIC ; Dasumiae Sy[che lib(ertae) (denarios) — — — — | — — — — li]b(erto)   (denarios)   CIC ;   Heliopaedi   l(iberto)   (denarios)   CIC ;  Ca[— — — — — |  — — — — lib(ertis)] singulis (denarios) CIC ; Eurotae lib(erto) (denarios) [CIC : eisque has pecunias ab | heredibus meis uolo d]ari.
      Eros  uestiarius  ratione  u[t  oportet  reddita,  — — ||  — — — paeda]gogus  ratione reddita, Pho[ebus — — — liberi | sunto. Si que]m ex his alio scripto liberum [esse uetuero, is liber ne | esto.
      Quodcum]que uicensimae nomine e[x lege publica debebitur — — —- |  — propter eos omn]es quos liberos esse iussi, eo s[oluto iis qui soluerunt heredes meos | reddere uolo fideique it]em eorum committo.
      Quis[quis   mihi  heres  erit  damnas  esto  dare — — et — — || quotannis  (denarios) . . ita  ut  ii  dent tri]buant concedant sine ull[a controuersia cuique liberto, cum primum manumissus | fuerit, — — et ho]c amplius (denariorum) V (milia) et hoc ampli[us  — — — — ; item ut supra nominati | cuique libertae,] cum primum manumissa [fuerit, dent tribuant concedant  — — — | et hoc amplius a]rculam, thal[l]um ornato[— — — — — ; |  item ut supra nomin]ati dent tribuant concedan[t sine ulla controuersia  — — || — — — Thau]masto Anatellonti liberti[s in singulos annos quandiu quis eorum | uiuet initio cuiusque an]ni uestiari nomine singul[is (denarios) . . ; item — — — | — — — Te]rpno Achilli Heliopaedi lib[ertis initio cuiusque anni uestiari | nomine singulis in sing]ulos annos quandiu quis eo[rum uiuet (denarios) . . ; item — — — |  — — — libertis quandi]u quis eorum uiuet initio c[uiusque anni uestiari nomine (denarios) . . idque || ita ii danto cura]ntoue dare.
      Infra scriptis c[ondicionibus do lego Septumae Secundini | materterae meae patera]m auream meam maxima[m  — — — — — |  — — — —]st et Diadumenum cubicul[arium — — — — — | — — — — — e]t Stephanum dropacatorem [et  — — — — — | — — — — —]orem et Faustum sutorem e[t — — — — — || — — — etparia m]ularum quae elegerit cum [carrucis. Do lego Septumae | materterae meae pienti]ssimae hoc amplius Epaphro[ditum  — — — — | — — — — —]tum medicum, Philocyrium [— — — — — | — — item signa mea aure]a et argentea omnia et ima[gines argenteas meas omnes. | Rogo autem, Septuma, pie]tatem tuam, ut cures in pub[lico proponi  — — — signa || deorum imperatorumque], quae ubique habeo, in amp[liorem nominis nostri honorem. Rogo item | ut — — d]ispensatorem rationibus [redditis — — — — | et — —]em et Eutychen cubicul(arium) maio[rem (?) manumittas — — Hoc  |  amplius  do  lego  mat]erterae Septumae Secundin[i seruos meos — — — | — — Menecraten Paede]rotem. Menecraten et Paedero[tem rogo ne manumittas — —, || sed in eodem o]pere illos habeas donec uiu[ent, quo habui ego,  — — — |  — — — quoniam n]ullo merito meo tam ualde [offenderunt — — — |  — — gestione improba et ini]qua. Septumae materterae m[eae hoc amplius do lego — — — |  — — — —]us meis habuit fideique eius  n[— — — — — | — — — — committo. Hoc a]mplius Septumae matertera[e meae do lego  — — — — || — — — — — cu]rsorem, Encolpium actorem [— — —- — — |  — — — — —]m sexagies quod beneficio [— — — —.
      Memoriae | meae colendae caus]a intra biennium quam m[ortuus ero quisquis mihi heres erit, | eius fidei com]mitto, uti praedium, in quo[d per eos, quorum curae mandaui ut | secundum uerba testamenti hui]us reli[quias] meas cond[erent, — — — — || — — — — reliquiae] meae inlatae fuerint, cui[cumque siue ante testamentum siue testamento | posteaue libertatem ded]ero, prae[t]erquam Hymno pess[ime de me merito,  — — — | — — — iis cum adiacen]tibus siluis instructum ma[ncipio det ita, ut ne de nomine eorum exeat, neue  — — | — — — uendant, pig]nore dent, cedant, condonen[t : eius autem qui ex his decesserit portionem | reliquis uolo adcrescere, done]c in rerum natura esset un[us eorum. Quodsi omnes in rerum || natura esse de]sierin[t, t]unc ad libertorum [meorum libertos, donec in rerum natura esset | unus eorum, idem uolo perti]nere : quod si esse desierit,  [— — — — — | — — — —. Cum a]utem in tam multas partes [id praedium distribuerim — — — — | — — nec pariter om]nes un[i]uersa possidere rel[icta sibi possint — — — | curatores praedii eius A]chillen, Heliopaeden, Cym[aeum (?) constituo, omnium autem, quibus in eo praedio || ius erit, suffragio cur]atorem substitui curatori [qui decesserit et ab eorum uno, quem | ipsi curatores elegerint], alimenta omnia computar[i et reditus distribui uolo. Sic | enim effectum iri exist]imo, ut ab uno omnia percip[iant omnes  — — — |  — —.
      Fidei omnium her]edum meorum committo, t[uae autem maxime, carissima filia,  — | — — — — ne pati]aris post me quemquam ill[o loco sepeliri neque eorum quos ipse manumisi — — — || — — neque in post]erum libertorum tuorum.
      P[orro   monimentum   meum   colere   uolo   ex   libertis   meis   |  — —   praeci]pue   Thaumastum   et Anat[ellontem, aditum autem et ambitum  — | — eo uolo habere omn]es, quos s[i]ue ante testamen[tum siue testamento posteaue manumisi, praeter | te, Hymne, qui quamuis] plurimum tibi praestitiss[em — — — — — | — ipse recordaris qua]e a te passus sim aut timuer[im. ||
      Corpus meum] Ursi Seruiani domini mei et  [— — curae commendo — — | — — — — lectu]m ferri uolo per Seruiani mei li[beros. Monimentum uolo — — N.N. liberti cura — — — | intra dies — — postquam defu]nctus ero consummari, in q[uod impendantur (denariorum) — — milia — — | — — — Sumptuum rationem eu]m reddere uolo Seruiano me[o. Item cura eius uolo lapide incidi — — — | testamenti huius exemplu]m et poni ad latus monimen[ti mei — — —.
      Quisquis heres || heredesue mihi erit eruntue, e]um eosque rogo fideique eiu[s eorumue committo, ut quae cuique — — — | — hoc testamento dedi l]egaui, ea uicensimis omnib[us non deductis persoluantur, et aut reddant quod | solutum erit uicensimae] nomine aut uicensimae n[omine cum eo ad quem ea res pertinebit — — | — — — pacis]cantur aut decidant aut in [arbitrum compromittant. |
      Si quid codicillis alio]ue quo ge[ner]e scriptum sig[natumque reliquero, omnimodo ualere uolo, quasi || testamento scriptum signatu]mque reli[quisse]m.
      Liturae [— — — inductionesque quae in hoc | testamento inueniuntur, i]am testam[ent]i fac[i]undi [et signandi tempore ibi fuerunt.
      Testamentum | scribendum curaui per —]ntidiu[m C]ampanum testa[mentarium — — — |  — — — Ael]io H[adria]no et Trebatio Pr[isco cos.] |.
      [Quisquis mihi heres erit,] do lego damnasq[ue esto dare — — — || — — — imp. Caesari Neruae Traia]no Aug. Germanic[o Dacico — — — — ; | — — — et Sos]io Senecioni singu[lis auri p(ondo) libras ; — —- et | — — — — arge]nti p(ondo) V ; Otacilio Or[— — — — — | — — — — —] medico (sestertium) X (milia). I[tem — — — — | — — — — —]s (sestertium) CCCC, ex qu[orum reditu — — — — || — — — — —] Eurota lib[— — — — — | — — — — —]tione di[— — — — — — | — — — — — —]c ex[— — — — —.
 

 
►  Bibliography
 
 
Ambrosch, Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, 5, 1831, pp. 388 ss. ; Laboulaye, Revue de législation et de jurisprudence, 2, 1845, pp. 273 ss. ; Rudorff, ZGR, 12, 1845, pp. 301-392 ; Mommsen, Étude sur Pline le Jeune, Paris, 1873, pp. 22 ss. ; CIL VI, n. 10229 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 806 ss. ; Girard, Revue internationale de l'Enseignement, 1889, pp. 237 ss. ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 8379 a ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 304-308, n. 117 ; Buren, AJA, 16, 1912, pp. 97-100 ; Girard, Mélanges de droit romain, I, Paris, 1912, pp. 378 ss. ; Saria, JÖAI, 26, 1930, pp. 64 ss. ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 801 ss. ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 132-142, n. 48 ; Syme, JRS, 43, 1953, pp. 148-161 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 821 ; Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, I, Firenze, 1966, n. 16 ; Corbier, L'aerarium Saturni et l'aerarium militare : Administration et prosopographie sénatoriale, Roma, 1974, pp. 158, 161 and 237 ; AE 1976, n. 77 ; AE 1978, n. 16 ; Eck, ZPE, 30, 1978, pp. 277-295 ; Gardin & Marcellesi, Socio-linguistique : Approches, théories, pratiques (Coll., Rouen, 1978), Paris, 1980, p. 23 ; AE 1983, n. 94 ; Kenney & Clausen, The Cambridge History of Classical Literature, Cambridge, 1983, p. 209 ; Johnston, ZSS, 102, 1985, pp. 237 and 247 ; Syme, Chiron, 15, 1985, pp. 41-63 ; Champlin, ZPE, 62, 1986, pp. 277 ss. ; di Vita-Évrard, MEFRA, 99, 1987, p. 310 ; Jörs, Kunkel & Wenger, Römisches Recht, New York-Berlin-Heidelberg, 1987, p. 447 ; Dixon, The Roman Mother, London-Sydney, 1988, p. 33 ; AE 1989, n. 39 ; AE 1991, n. 76 ; Canto, Chiron, 21, 1991, pp. 277-324 ; Syme, Roman papers, Oxford, 1991, pp. 508 and 643 ; Gardner, Being a Roman Citizen, London-New York, 1993, p. 198 ; Mratschek-Halfmann, Divites et praepotentes : Reichtum und soziale Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit, Stuttgart, 1993, p. 358, n. 279 ; Konrad, ZPE, 103, 1994, p. 139 ; Schwemer, Studien zu den frühjüdischen Prophetenlegenden. Vitae Prophetarum, Tübingen, 1995, p. 363 ; AE 1996, n. 93 ; AE 1997, n. 100 ; Kehoe, Investment, profit, and tenancy : The jurists and the Roman agrarian economy, Ann Arbor, 1997, p. 94 ; Navarro, Élites y promoción social en la Hispania romana, Pamplona, 1999, pp. 167-199 ; Spera, Il paesaggio suburbano di Roma dall'antichità al Medioevo, Roma, 1999, p. 138 ; Chevreau, Le temps et le droit : la réponse de Rome.., PhD, Paris, 2001, p. 286 ; Gardner & Wiedemann, The Roman Household : A Sourcebook, London-New York, 2002, pp. 134 ss., n. 158 ; Devillers, Tacite et les sources des Annales, Louvain-Paris, 2003, p. 23 ; Tuori, Forum junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker, Warszawa, 2004, p. 306 ; Tate, ZSS, 122, 2005, pp. 166-171 ; Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, Graz, 2008, pp. 37-94 and 848-871 ; Matthews in Rousseau & Papoutsakis, Transformations of late antiquity : Essays for Peter Brown, Aldershot, 2009, p. 133 ; Turcan, Hadrien souverain de la romanité, Dijon, 2009, p. 14.
 
 
►  Source : Fragments of a marble tablet discovered near Rome, Italy, in 1820 and 1830.