CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract between Philiskos and Apollonia, daughter of Herakleides
     
( February 22, 92 BC )
 

 
P. Tebt. I, 104 = M. Chr. 285 = Sel. Pap. I, 2 = C. Pap. Hengstl 72 = Jur. Pap. 33 (
DDBDP ).
  

 
r
(ἔτους)   κβ   Μεχ(εὶρ) ια. ὁμο(λογεῖ)   Φιλίσκο(ς) Ἀπολλω(νίου) Πέρσης τῆ[ς ἐπιγο(νῆς)] Ἀπολλωνίαι τ(ῆι)    καὶ    Κελλαύθε<ι>    |    Ἡρα(κλείδου)    Περσ(ίνηι)   μετὰ   κυ(ρίου)   τοῦ   [ἀδελφοῦ]   α[ὐτ(ῆς) Ἀ]πολ[λωνί]ου ἔχειν παρ᾽ α(ὐτῆς) εἰς χα(λκοῦ) ν̣ο̣μ̣(ίσματος) λό(γον) (τάλαντα) β καὶ(δραχμὰς) Δ | τὴν διωμο(λογημένην) αὐτῶι φερνὴ̣(ν) [ὑπ]ὲ̣ρ [αὐ]τ̣ῆ̣[ς] Ἀπο[ο]λλω(νίας), ἐὰν ε[...] τ̣ὴ̣ν̣ φερνὴ(ν) ̣ανεκ̣ικ̣( ) | οτ̣ο̣λ( ). [συ(γγραφοφύλαξ)] Διονύ(σιος). | (hand 2) βασιλεύοντος Πτολεμαίου τ̣ο̣ῦ̣ [καὶ Ἀλεξ]ά̣ν̣[δρου θεοῦ Φι]λομήτορος ἔτους δευτέρου | καὶ εἰκοστοῦ ἐφ᾽ [ἱε]ρ[έως Ἀλεξάνδρου κα]ὶ̣ τῶ̣[ν] ἄλλ[ω]ν τῶν [γρ]αφομένων ἐν | Ἀλεξανδρείαι μηνὸς Ξανδικ[ο]ῦ ἑνδεκάτηι Μ[εχεὶ]ρ ἑνδεκάτηι | ἐν Κερκεοσίρει   τῆς   Πολέμωνος   μερίδος   τοῦ Ἀρ[σινοί]του νομοῦ. ὁμολογεῖ | Φιλίσκος Ἀπολλωνίο[υ] Π[έρσ]ης τῆς ἐπιγονῆς Ἀπολλωνίαι τῆι | καὶ Κελλαύθει̣ Ἡρακλε[ίδου] Περσίνηι μετὰ κ[υρί]ου τοῦ ἑαυτῆς | <ἀ>δελφοῦ Ἀπολλωνίου ἔ[χει]ν παρ᾽ [α]ὐτῆς εἰς χαλκοῦ νομίσ-|ματος λόγον τάλαντα δύο καὶ δραχμὰς τετρακισχιλία[ς] τὴν διω-|μολογημένην αὐτῶι φερνὴν ὑπὲρ αὐτῆς Ἀπολλωνίας. [ἔ]στω δὲ | Ἀπολλωνία π[α]ρὰ Φιλίσκωι πειθαρχοῦσα α[ὐ]τοῦ ὡς προσῆ[κό]ν ἐστιν | γυναῖκα ἀνδρός, κυρ<ι>εύουσαν   μετ᾽   αὐτοῦ   κοινῇ   τῶν   ὑπαρχόντων   αὐτοῖς. | τὰ   δὲ   [δ]έοντα   π̣[ά]ντα καὶ τὸν [ἱμ]ατισμὸν καὶ τὰ ἄλλα ὅσα προσήκει γυναικὶ | γαμετῆι παρεχέσθω Φιλίσκος Ἀπολλωνίαι ἐνδημῶν καὶ ἀποδημῶν | κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καὶ μὴ ἐξέστω Φιλίσκωι | γυναῖκα ἄλλην   ἐπ[α]γ̣[α]γ̣έ̣σ̣θ̣α̣ι̣   ἀ̣λ̣λὰ   Ἀπολλωνίαν   μηδὲ   παλλακὴν   μηδὲ | π̣[αιδ]ικὸν   ἔχειν   μηδ[ὲ τεκνο]π̣οιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς ζώσ[η]ς | Ἀπ[ο]λλωνίας μηδ᾽ ἄλλην [οἰκία]ν̣ οἰκ̣εῖν ἧς οὐ κυριεύσει   Ἀπολλωνία   |   μηδ᾽   ἐγβάλλειν   μηδὲ   ὑ̣β̣[ρίζ]ε[ι]ν   μηδὲ   κακουχεῖν \αὐτὴν/ μηδὲ τῶν ὑπαρ-|χόντων μηθὲν ἐξαλλοτ[ρ]ιοῦν ἐπ᾽ ἀδικίαι τῆι Ἀπολλωνίαι. ἐὰν δέ τι | τούτων ἐπιδειχθῆι ποιῶν ἢ τὰ δέοντα ἢ τὸν ἱματισμὸν ἢ τὰ ἄλλα | μὴ παρέχῃ αὐτῆι καθὰ γέγραπται ἀποτεισάτω Φιλίσκος Ἀπολλωνίαι | παραχρῆμα τὴν φερνὴν τὰ δύο τάλαντα καὶ τὰ[ς] τετρακισχιλίας δραχμὰς | τοῦ χαλκοῦ. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ μηδὲ Ἀπολλωνίαι ἐξέστω ἀπόκοιτον μη[δὲ] | ἀφήμερον \γίνεσθαι/ ἀπὸ   τῆς   Φιλίσκου   οἰκίας   ἄνευ   τῆς   Φιλίσκου   γνώ[μ]ης μηδ᾽ ἄλλω[ι] | ἀνδρ[ὶ] συνεῖναι μηδὲ φθε[ί]ρειν τὸν κοινὸν οἶκον μηδὲ αἰσχύνεσ̣θ̣[αι] | Φιλίσκον ὅσα φέρει ἀνδρὶ αἰσχύνην. ἐὰν δὲ Ἀπολλωνία ἑ̣κ̣οῦσα β̣ο̣ύ̣λ̣η̣[ται] | ἀπαλλάσσεσθαι ἀπὸ Φιλίσκου ἀποδότω αὐτῆι Φιλίσκος τὴν φερνὴν   ἁ̣π̣[λῆν]   |   ἐ[ν]   ἡμέραις   δέκα   ἀφ᾽   ἧς   ἐὰ[ν   ἀπ]αιτηθῆι.   ἐὰν δὲ | μὴ ἀπ[ο]δῷ καθ᾽ ἃ γέγραπ[ται] | [ἀπ]ο[τ]εισάτω αὐτῆι παραχρῆμα ἧν εἴληφεν ἡμι[όλ]ιον τ̣ὴ[ν] φ̣ερνήν. | μάρτυρες Διονύσιος Πάτρ̣ω̣ν̣ος Διονύσιος Ἑρμαίσκου Θέων Πτολεμαίου | Δίδυμος Πτολεμαίου Διονύσιος Διονυσίου Ἡράκλειος Διοκλ[έους] ο[ἱ] ἓξ Μακεδόνες | τ[ῆ]ς ἐπιγονῆς. συγγραφοφύλαξ Διονύσιος. | (hand 3) Φιλίσκ[ος] Ἀπολλωνίου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς | ὁμολογῶ ἔχειν τὴν φερνὴν τὰ δύο τάλαντ[α] | κ[αὶ   τὰς   τε]τρακισχιλίας   δραχμὰς   τ̣ο̣ῦ̣   χαλκοῦ   καθότι   προγέγραπται   καὶ   τέθειμαι | [τὴν συγγρα]φὴν κυ[ρία]ν παρὰ Διο[νυ]σίωι. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Διονυσίος Ἑρμαίσκ[ου] | [ὁ προγεγραμμένος διὰ τ]ὸ αὐτὸν μὴ ἐπίστασθ[αι γρά]μματα. | (hand 4) Διονύσιος ἔχω κυρίαν. | (hand 2) ἔτους κβ Μεχεὶρ ια πέπ(τωκεν) εἰς ἀναγρ(αφήν). |
v
Ἀπ[ολ]λωνίας [εἰ]ς Φ̣ι̣[λ]ίσκον | ὁμο(λογία) γάμου κ̣εχ̣.[......̣]..κ̣οιν̣. vac. | Ἀπολλωνίας | Φιλίσκου | Ἀπολλωνίου | Διονυσίου | Θέωνος | Διονυσίο[υ] | Ἡ̣ρ̣ακλείους | Διδύμου | Διονυσίου | [ - ca. ? - ]... περιγ̣ις( )

 
English translation ( Advanced Papyrological Information System ).
  

 
The 22nd year, Mecheir 11. Philiskos son of Apollonios, a Persian of the Epigone, acknowledges to Apollonia also called Kellauthis, daughter of Herakleides, Persian, with her guardian her brother Apollonios, that he has received from her in copper money 2 talents 4000 drachmas, the amount of the dowry for Apollonia agreed upon with him Ö The keeper of the contract is Dionysios. In the twenty-second year of the reign of Ptolemy also called Alexander, the god Philometor, in the priesthood of the priest of Alexander and the rest as is written in Alexandria, the eleventh of the month Xandikos which is the eleventh of Mecheir, at Kerkeosiris in the division of Polemon of the Arsinoite nome. Philiskos son of Apollonios, Persian of the Epigone, acknowledges to Apollonia also called Kellauthis, daughter of Herakleides, Persian, with her guardian her brother Apollonios, that he has received from her in copper money 2 talents 4000 drachmas, the dowry for Apollonia agreed upon with him. Apollonia shall remain with Philiskos, obeying him as a wife should her husband, owning their property in common with him. Philiskos shall supply to Apollonia all necessaries and clothing and whatever is proper for a wedded wife, whether he is at home or abroad, so far as their property shall admit. It shall not be lawful for Philiskos to bring in any other wife but Apollonia, nor to keep a concubine or lover, nor to beget children by another woman in Apollonia's lifetime, nor to live in another house over which Apollonia is not mistress, nor to eject or insult or ill-treat her, nor to alienate any of their property to Apollonia's disadvantage. If he is shown to be doing any of these things, or does not supply her with necessaries and clothing and the rest as has been said, Philiskos shall forfeit forthwith to Apollonia the dowry of 2 talents 4000 drachmas of copper. In the same way it shall not be lawful for Apollonia to spend the night or day away from the house of Philiskos without Philiskos' consent or to have intercourse with another man or to ruin the common household or to bring shame upon Philiskos in anything that causes a husband shame. If Apollonia wishes of her own will to separate from Philiskos, Philiskos shall repay her the bare dowry within ten days from the day it is demanded back. If he does not repay it as has been stated, he shall forthwith forfeit the dowry he has received increased by one half. The witnesses are: Dionysios son of Patron Dionysios son of Hermaiskos Theon son of Ptolemaios Didymos son of Ptolemaios Dionysios son of Dionysios Herakleios son of Diokles, all six Macedonians of the Epigone; the keeper of the contract is Dionysios. (2nd h.) I, Philiskos son of Apollonios, Persian of the Epigone, acknowledge the receipt of the dowry, the 2 talents 4000 drachmas of copper, as above written, and I will act with regard to the dowry as Ö I, Dionysios son of Hermaiskos, the aforesaid, wrote for him as he was illiterate. (3rd h.) I, Dionysios, have received (the contract) being valid. (1st h.) Registered in the 22nd year, Mecheir 11.

 
French translation ( Burnet, Paris, 2003 ).
  

 
      [Résumé du contrat] Le 11 Méchir de la 22e année [de Ptolémée X]. Philiscos fils d'Apollonios, Perse de l'épigonè, reconnaît à Apollonia alias Kellauthis, fille d'Héraclide, Perse, avec comme tuteur son frère Apollonios, qu'il a reçu d'elle en monnaie de cuivre 2 talents 4 000 drachmes, montant de la dot pour Apollonia sur lequel on s'est mis d'accord [...]. Le gardien du contrat est Dionysios.
      [Contrat] L'an 22 du règne de Ptolémée alias Alexandre, dieu Philomêtor, sous la prêtrise du prêtre d'Alexandre, etc., comme écrit à Alexandrie, le 11 du mois Xandicos qui est le 11 Méchir, à Kerkéosiris dans la division de Polémôn du nome d'Arsinoïs.
      Philiscos fils d'Apollonios, Perse de l'épigonè, reconnaît à Apollonia alias Kellauthis, fille d'Héraclide, Perse, avec son tuteur son frère Apollonios, qu'il a reçu d'elle en monnaie de cuivre 2 talents 4 000 drachmes, la dot pour Apollonia sur laquelle on s'est accordé. Apollonia devra rester avec Philiscos, lui obéir comme une femme à son mari, possédant leur propriété en commun.
      Philiscos doit assurer à Apollonia le nécessaire, les vêtements et ce qui est propre à une femme mariée, qu'elle soit à la maison ou au-dehors, à raison de ce que leur propriété peut admettre. Il ne sera pas loisible à Philiscos de prendre une autre femme qu'Apollonia, ni d'avoir une concubine ou une amante, ni d'engendrer des enfants d'une autre femme tout le temps de la vie d'Apollonia, ni de vivre dans une autre maison dont Apollonia ne serait pas la maîtresse, ni de l'expulser, de l'insulter ou de la maltraiter, ni d'aliéner aucune de ses propriétés au détriment d'Apollonia. S'il se révèle qu'il fait l'une de ces choses ou ne lui fournit pas le nécessaire, les vêtements et le reste comme il a été dit, Philiscos devra verser sur-le-champ à Apollonia la dot de 2 talents 4 000 drachmes de cuivre.
      De la même manière, il ne sera pas loisible à Apollonia de passer la nuit ou le jour loin de la maison de Philiscos sans le consentement de Philiscos ou d'avoir une aventure avec un autre homme, ou de déshonorer la maisonnée, ou de faire honte à Philiscos en tout ce qui cause de la honte à un mari. Si Apollonia veut de son propre mouvement se séparer de Philiscos, Philiscos devra lui verser strictement la dot dans les 10 jours à partir du jour où la restitution en a été demandée. S'il ne restitue pas comme il a été mentionné, il devra verser sur-le-champ la dot qu'il a reçue, majorée de la moitié.
      Les témoins sont Dionysios, Patrônos, Dionysios, Hermaïscos, Théôn, Ptolémée, Didyme, Ptolémée, Dionysios, Dionysios, Héracléios, Dioclès, tous Macédoniens de l'épigonè [citoyens grecs descendants de Macédoniens]. Celui qui conserve le contrat est Dionysios.
      [2e main] Moi Philiscos, fils d'Apollonios, Perse de l'épigonè, accuse réception de la dot, les 2 talents 4 000 drachmes de cuivre, comme écrit ci-dessus et j'agirai conformément à la dot [...]. Moi Dionysios, fils d'Hermaiscos, déjà mentionné, l'ai écrit pour lui car il était illettré.
      [3e main] Moi Dionysios, ai reçu le contrat comme valide.
      [1re main] Enregistré le 11 Méchir an 22.
      [Au verso] Contrat de mariage d'Apollonia et de Philiscos.
      [Au-dessous] Apollonia, Philiscos, Dionysios, Dionysios, Didyme, Apollonios, Théôn, Héracleios, Dionysios.
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell, Hunt & Smyly, The Tebtunis Papyri, I, London, 1902, n. 104
 ;
Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, pp. 17, 217 and 220 ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., 285 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, n. 33 ; Hunt & Edgar, Select Papyri, I, London, 1932, n. 2 ; Winter, Life and Letters in the Papyri, Ann Arbor, 1933, pp. 119-121 ; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B.C.-640 A.D., Warszawa, 1955, p. 115 ; Lindsay, Daily life in Roman Egypt, London, 1963, p. 316 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, pp. 68-69 and 87 ; Vatin, Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariée à l'époque hellénistique, Paris, 1970, pp. 193 and 195-196 ; Hengstl, Häge & Kühnert, Griechische Papyri aus Ägypten als Zeugnisse des öffentlichen und privaten Lebens, München, 1978, n. 72 ; Hagedorn, Hagedorn & Hübner, Griechische Urkundenpapyri der Bayerischen Staatsbibliothek München, I, Stuttgart, 1986, p. 29 ; Sirat, La Ketouba de Cologne : Un contrat de mariage juif à Antinoopolis, Opladen, 1986, pp. 16 and 39 ; Harris, Ancient literacy, Cambridge, 1991, p. 146 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 53 ; Montserrat, Sex and society in Græco-Roman Egypt, London, 1996, p. 155 ; Ogden, Greek bastardy in the classical and Hellenistic periods, Oxford, 1996, p. 336 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, p. 156 ; Alltägliches Altertum, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1998, pp. 159-167 ; Arjava, Women and law in late antiquity, Oxford, 1998, p. 130 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Paris-Athens, 1998, pp. 171, 201 and 269 ; Kleiner & Matheson, I, Claudia II : Women in Roman Art and Society, Austin, 2000, p. 145 ; Minima epigraphica et papyrologica, 2000, pp. 58-59 ; Cowey & Maresch, Urkunden des Politeuma der Juden von Herakleopolis (144/3-133/2 v. Chr.) (P. Polit. Iud.), Köln-München-Wien, 2001, pp. 62 and 77 ; Harris, Restraining rage : The ideology of anger control in classical antiquity, Cambridge, 2001, p. 293 ; Kaltsas, Dokumentarische Papyri des 2. Jh. v. Chr. aus dem Herakleopolites (P.Heid. VIII), Heidelberg, 2001, pp. 191 and 232 ; Burnet, L'Égypte ancienne à travers les papyrus  : Vie quotidienne, Paris, 2003, n. 171 ; Dummer, Leitbild Wissenschaft ?, Stuttgart, 2003, p. 199 ; Meadows & Shipton, Money and its uses in the ancient Greek world, Oxford, 2004, p. 152 ; Muhs in Lippert & Schentuleit, Tebtynis und Soknopaiu Nesos : Leben im römerzeitlichen Fajum, Wiesbaden, 2005, p. 96 ; Stavrianopoulou, "Gruppenbild mit Dame" : Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit, Stuttgart, 2006, p. 105 ; Legras in Sébillotte Cuchet & Ernoult, Problèmes du genre en Grèce ancienne, Paris, 2007, pp. 113 ss. ; Scholl in Lindner, Tempelprostitution im Altertum : Fakten und Fiktionen, Berlin, 2009, p. 193 ; Scholl in Eberhard, Kockelmann & Pfeiffer, "... vor dem Papyrus sind alle Gleich !" : Papyrologische Beiträge zu Ehren von Bärbel Kramer (P. Kramer), Berlin, 2009, p. 230 ; Kugler in Harlow, Goff & Hogan, The "Other" in Second Temple Judaism : Essays in Honor of John J. Collins, Grand Rapids-Cambridge, 2011, p. 464.
 
 
►  Source : Papyrus from Kerkeosiris.