ACTA SENATUS OXYRHYNCHI
   
Requests by two corporations involved in clothes production ( on the account of
ἀναβολικὀν )
     
( AD 271-272 )
 

 
P. Oxy. XII, 1414 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ - ca. 10 - [ὀ]φ̣ί̣λ̣ε[τα]ι [κ]αὶ τάλ[α]ν̣τ̣α δεκατέσσαρα . ἡ τιμὴ τῶν ρ̣ σ̣[τι]χ̣[α]ρ̣ίων τάλαντα ἑκατὸν τεσσαρ[άκοντα - ca. ? - ] | [ - ca. 11 - ] ἀ̣π̣έχω τὰ διαφέροντα τῷ νομῷ εἰς τὸ μέρος τῆς πόλεως ἓξ ἥμισοι . μηνιαῖοι ἀποδοῦναι ἐ̣κ τῆς ἰ̣δ̣ί̣α̣ς̣ ἀπαιτείσθωσαν ἑ̣[πτὰ ἥμισυ (?) - ca. ? - ] | [ - ca. 10 - ] χ̣ίζεται. | [ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· τὴ]ν̣ τ̣οῦ ἱεροῦ <ἀναβολικοῦ> γραφ[ὴ]ν κ[ατ]εσκέψασθαι καὶ ὅρον δεδώκατε καὶ ἐπεσταλην τὰ δόξαντα ὑμεῖν τῷ στρατηγῷ, ἀλλὰ [οἱ λινέμποροι(?) μὴ - ca. ? - ] | [...... τοὺς τὸ ἔρ]γ̣ο̣ν τοῦτο μεταχειρισαμένους μηδὲ τὰ[ς] γυναῖκας αὐτῶν δύνασθαι κλώθειν τὸ λείνον προεβάλοντο .[ - ca. ? - ] | [.......]α̣.[..] ὅπως καὶ περὶ το̣ῦ̣το ὅρον δῶτε. ὀλίγε γὰρ κῶ[μα]ί εἰσιν αἳ ἐν τῷ νομῷ ὑμῶν τοῦτο τὸ εἶδος ἔχουσιν. οἱ βου[λ]ε̣[υταὶ εἶπ(ον)· - ca. ? - ] | [........]ν̣αι. Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμενος ὑπομνηματογράφος καὶ ὡς χρημα(τίζει) σύν[δικος εἶπ(εν)· οἱ λινέμποροι (?) - ca. ? - ] | [........]σ̣αι καὶ ἐ̣[κ] τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣άκοντα ἐννέα δηναρίων εἶναι τὸ λείνον τὸ στημονικόν,  ἕνδεκα  δὲ  δηνάρια  αὐτοῖς  ἐξωδιάσθη  ἀπ[ὸ  τοῦ  ταμιακοῦ  λόγου - ca. ? - ]  |  [........ γ]ενέσθαι. [οἱ βο]υλευταὶ εἶπ(ον)· [δε]κ̣αεννέα δηναρίοις ἀρκείσθωσαν οἱ λεινενποροις μετὰ τὸ ἐξωδιαζ[ό]μενον ἀπὸ τοῦ τα̣[μ]ι̣[ακοῦ λόγου. Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμενος] | [ὑπομνηματογρά]φος καὶ ὡς χρημα(τίζει) σύνδικος εἶπ(εν)· εἰ τοῦτο ὑμ[ῖ]ν [ἔ]δ̣ο̣ξεν ἐπὶ τοῦ στημονικοῦ, πεῖραν προσενεγ’κοῦμ[ε]ν̣ καὶ τοῖς μέλλουσι[ν ὑφαίνειν - ca. ? - ] | [ - ca. 13 - ] τ̣α̣ξ̣ά̣τ̣ωσάν τινα οἱ λινόϋφοι οἱ μέλλοντες ὑφαίνειν τὴν ὀθόνην τοῦ ἱεροῦ ἀναβ[ολικοῦ ca. ? - ] | [ἀναγνωσθείσης ἀξ]ι̣ώσεως τῶ[ν τῆ]ς πόλεως λινοΰφων περὶ τοῦ μετὰ τὰς πέρυσιν ἐξοδιασθεισαν αὐτοῖς̣ [ὑπὲρ - ca. ? - δραχμὰς - ca. ? - δοθῆναι ἄλλας δραχμὰς] | [...... δι]ὰ̣ [τὴ]ν̣ πλεοτιμίαν [τῶ]ν εἰδῶν καὶ τὴν πλεομισθίαν τῶν ὑπουργ[ῶ]ν, μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν ὁ̣ π̣[ρύτανις εἶπ(εν)· δοθήτωσαν τοῖς λινοΰφοις ἄλλαι δραχμαὶ] |[...... κο]ν̣τ̣α̣ ε̣ἰ̣ς̣ [σ]υνπλήρωσιν δραχμῶν διακοσίων διὰ τὴν πλεοτιμίαν τῶν εἰδῶν. τοῦτο ψηφ[ίσασθε (?) - ca. ? - ] | [.. συντε]τ̣ι̣μ̣η̣μ̣ένου τοῦ κρίκου καὶ αὗται προσγενέσθωσαν. οἱ τελοῦντες τὴν τιμὴν τοῦ [λίνου (?) - ca. ? - ] | [ - ca. 11 - ] π̣[α]ρ̣α̣τεθήσεται ὑμῖν τῇ ἑξῆς βουλῇ· οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· οἴτω. | [ - ca. 15 - ἀναγ]νωσθέντος ἐπιστάλματος Τερεντίου Ἀρίου στρα(τηγοῦ) περὶ τοῦ αἱρεθῆναι εκα̣[ - ca. ? - ] | [ἔδοξεν ὑπερτεθῆνα]ι̣ [ε]ἰ̣ς τὴν ἑξῆς βουλήν. | [ἀναγνωσθέντος ἐπιστά]λ̣μ̣α̣τ̣ος τ[οῦ] στρατηγοῦ περὶ αἱρέσεως ἄλλω̣[ν κατα]πομ̣πῶν ζῴων, με[τὰ τὴν   ἀνάγνωσιν   ὁ   πρύτανις   εἶπ(εν)·]  |  [ - ca. 13 - ]  μ̣ά̣λ̣ιστα   [δὲ]   τ̣ῶν   κ̣[ατ]α̣πομ̣π̣ῶν   τῶν καταφε̣[ρομέν]ω̣ν ζῴων το̣ῖς ἅμα τ[ο]ῖ̣ς̣ κ̣α̣τ̣α̣φ̣[ερομένοις - ca. ? - ] | [ - ca. 15 - ]υ̣πο̣ν σ̣υνάξας τινὰς τοὺς  παρ[ό]ντας  ἀπὸ  τῆς  βουλῆς  ὠ[ν]ομάσαμεν  ἕνα  Σαραπ̣[ίωνα - ca. ? - ἵνα μὴ .......] | [ - ca. 15 - ] γ[έ]νηται. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ἀτ̣ίμητε πρύτανι, σώ̣ζ̣ο̣υ̣ ἡμῖν, πρύτανι καλῶς ἄρχις, κα[λῶς - ca. ? - ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· - ca. ? - ] | [ - ca. 16 - ]. ἐν τῷ λογιστηρίῳ ἐστίν. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ἐπειεικῶς ὁ πρύτανις. | [ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ὁ νόμ]ο̣ς κ[ε]λεύει πρὸ ἑξαμήνου τὸν μελλοπρύτανιν ὀνομάζεσθαι. ὑπομιμνήσκ[ω  ὑ]μ̣ᾶ̣ς̣ τ̣[ - ca. ? - ]  |  [ - ca. 20 - οἱ]  β̣[ουλευ]τ̣αὶ  εἶπ(ον)·  μ̣ε̣τὰ  σκέψεως  ἡ  ὀνομασία γείν[ε]ται  τ[ - ca. ? - ὁ  πρύτανις  εἶπ(εν)· ca. ? - ]  |  [ - ca. 17 - ]υ̣  γὰρ  ἐ̣  νόσῳ  εἰμὶ  καὶ  τῆς  πλευρᾶς [ῥ]έγ’χ̣ομαι, ὡς ἐπίστασθαι, κ̣α̣ὶ̣ [......]....[ - ca. ? - ] | [οἱ βουλευταὶ εἶπον· ...]δ̣υ̣π̣ε̣ πρύτανι, εὐγεν[ὲς] πρύ[τ]ανι,   ἔτι   κάμε   ὑπὲρ  ἡμῶν,  κάμε  ἄξια  τοῦ  ἐπάν̣[ω  χρόνου. - ca. ? - ]  |  [ὁ  πρύτανις  εἶπ(εν)· - ca. 12 - ]. ἐστίν̣, καὶ ο̣ἱ̣ ἥμι̣[σ]υ̣ τούτ[ου] τοῦ μέρους [ὀ]φε̣[ί]λ̣[ον]τ̣ε̣ς̣ [..].ε̣ου̣τ̣ι̣ν̣[...]δ̣εω̣[ - ca. ? - οἱ βουλευταὶ  εἶπ(ον)· - ca. ? - ]  |  [ - ca. 21 - ὁ]  πρύτανις  εἶπ(εν)·  ἐπειδὴ σ[ή]μερον πρόσκλητον β̣ο̣υ̣[λὴν - ca. ? - ] | [ - ca. 24 - ].[ - ca. 11 - ]α̣ι̣ π[ρόνο]ι̣αν π̣ο̣ι̣ήσηται ἅπαν τ̣ὸ̣ .[ - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, XII, London, 1916, n. 1414 ; Glover, Economic and social position of women in Ptolemaic and Roman Egypt, Univ. of Wisconsin-Madison, 1918, p. 42 ; Schubart, Einführung in die papyruskunde, Berlin, 1918, pp. 429-430 ; Segrè, Circolazione monetaria e prezzi nel mondo antico ed in particolare in Egitto, Roma, 1922, p. 
158 ; Persson, Staat und Manufaktur im Römischen Reiche, Lund, 1923, pp. 32-34 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 566-569, n. 204 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 320, 332 and 430 ; Mélanges offerts a M. Nicolas Iorga par ses amis de France et des pays de langue francaise, Paris, 1933, p. 452 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, pp. 701-703, n. 437 ; Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford, 1940, pp. 239-240, n. 94 ; Wegener, Mnem, 1, 1948, pp. 115-132 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 391 ; Jones, The Economic History Review, 9, 1956, p. 196 ; Bowman, The Town Councils of Roman Egypt, Toronto, 1971, pp. 70-74 ; Hengstl, Private Arbeitsverhältnisse freier Personen in den hellenistischen Papyri bis Diokletian, Bonn, 1972, p. 111 ; Westermann & Schiller, Apokrimata : Decisions of Septimus Severus on Legal Matters, Milano, 1973, p. 55 ; Borkowski, Une description topographique des immeubles à Panopolis, Warsawa, 1975, p. 77 ; de Martino, Storia della costituzione romana, V, 2nd ed., Napoli, 1975, p. 145 ; Bengtson, Griechische Geschichte : von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit, München, 1977, p. 547 ; Mickwitz, Geld und Wirtschaft im Römischen Reich, New York, 1979, p. 52 ; Boswinkel, Clarysse & Pestman, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VII, Leiden, 1986, p. 138 ; Jones, The later Roman Empire, 284-602 : a social economic and administrative survey, Baltimore, 1986, p. 1072 ; Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, 5, 1986, pp. 54, 74 and 85 ; Sirat, La Ketouba de Cologne : Un contrat de mariage juif à Antinoopolis, Opladen, 1986, p. 68 ; Delmaire, Largesses sacrées et res privata : L'aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, Roma, 1989, p. 340 ; Frösén & Hagedorn, Die verkohlten Papyri aus Bubastos (Pap. Bub.), Opladen, 1990, p. 28 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 245 ; Scripta classica Israelica, 11, 1992, pp. 142 and 146 ; Fikhman, ZPE, 103, 1994, p. 31 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 139 ; Alston, Soldier and Society in Roman Egypt : A Social History, London-New York, 1995, pp. 112 and 227 ; Buraselis, ZPE, 108, 1995, p. 184 ; Cameron, Conrad & King, The Byzantine and Early Islamic Near East, III, Princeton, 1995, p. 31 ; Mourgues, BCH, 119, 1995, p. 433 ; Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton, 1996, pp. 59 and 186 ; Papathomas, Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII), Heidelberg, 1996, p. 77 ; Coriat, Le prince législateur : La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat, Paris, 1997, p. 28 ; Kreucher, APF, 44, 1998, p. 272 ; Reekmans, CdE, 73, 1998, p. 311 ; Carrié & Rousselle, L'Empire romain en mutation des Sévères à Constantin, 192-337, Paris, 1999, p. 206 ; Sheridan, ZPE, 124, 1999, p. 212 ; Tyche, 14, 1999, p. 360 ; Charlesworth, Vanderkam & Brady, Miscellaneous texts from the Judaean Desert, Oxford, 2000, p. 100 ; Frakes, Contra potentium iniurias : The Defensor Civitatis and late Roman justice, München, 2001, p. 25 ; Kaltsas, Dokumentarische Papyri des 2. Jh. v. Chr. aus dem Herakaleopolites (P. Heid. VIII), Heidelberg, 2001, p. 161 ; Alston, The city in Roman and Byzantine Egypt, London-New York, 2002, p. 275 ; Mees, Organisationsformen römischer Töpfer-Manufakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern : unter Berücksichtigung von Papyri, Inschriften und Rechtsquellen, Mainz, 2002, pp. 403-404 ; Zimmermann, Handwerkervereine im griechischen Osten des Imperium Romanum, Mainz, 2002, pp. 165, 185 and 203 ; Kreucher, Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit, Stuttgart, 2003, p. 58 ; Caillet & Carrié, Tissus et vêtements dans l'Antiquité tardive (Coll., Lyon, 2003), Turnhout, 2004, p. 64 ; Morelli, Antiquité Tardive, 12, 2004, pp. 55-78 ; Jördens, Wirtschaft und Gesellschaft im spätantiken Ägypten : Kleine Schriften Itzhak F. Fikhman, Stuttgart, 2006, p. 295 ; Adams, Land Transport in Roman Egypt : A Study of Economics and Administration in a Roman Province, Oxford, 2007, pp. 149, 154 and 218 ; Liu, Collegia centonariorum : The guilds of textile dealers in the Roman West, Leiden-Boston, 2009, p. 86.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.