CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( 1st century BC )
 

 
SB VI, 8974 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Fr. 1
[ - ca. 14 - ]ω̣ν̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. 12 - Πτ]ο̣λεμ[αι - ca. ? - ] | [ - ca. 14 - ]τ̣ο̣ν ε[ - ca. ? - ] | [ - ca. 15 - ]μ̣εν..π̣[.. .]..[ - ca. ? - ] | [ - ca. 12 - ] ἔστω  τὰ  ἑ[κα]τέρου  ὑπ[άρχοντα - ca. ? - ] | [τ]ῶν  δα̣[......] ̣ε̣κ̣νων  ἀρο̣υ̣ρ̣ῶν η̣κ̣[ - ca. ? - κληρονο]-|[μ(?)]εῖν ἢ καὶ παραλαβεῖν τὸν πατρικὸν [κλῆρον - ca. ? - ] | [..]ων ἐὰν μὲν Ζώσιον  πρότερ[ον  συμβῇ  τελευτῆσαι - ca. ? - ] | [..].την  μίαν  α̣ν̣δ̣ρ̣α̣σιν  ετ[...].[ - ca. ? - ] | [..]η̣ν̣ περι.[.....]ωι εἰληφ.[ - ca. ? - ] | [.....]...[........]κυριο.[ - ca. ? - ]
Fr. 2
[ - ca. ? - ]..α.[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]πατρικ̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]σει μ[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ων ετ[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]....[ - ca. ? - ]
Fr. 3, 1
[ - ca. ? - ]ν | [ - ca. ? - ]ση | [ - ca. 16 - ]πα̣[τ]ρ̣[..] αὐτῶν .[ - ca. 26 - ]οις | [ - ca. 12 - ἀπο]δότω Νέαρχος τῶι  τῆ̣ς̣  [δεῖνος  πατρὶ  Ζωσίωι,  ἐὰν  δὲ  μὴ πε]ριῇ, τοῖς | [κληρονόμοις τοῦ Ζω]σίου ἀπὸ τὴς φερνῆς χ[αλκοῦ  τάλαντα ........ ἐν  ἡμέραις  ἑξ]ήκον-|[τα  ἀφ᾽  ἧς  ἐὰν  ἡμέρα]ς  ἀπαιτηθῇ,  τοῦ  δὲ  λοιποῦ ἀπολ̣ε[λύσθω. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι ....]ωι | [ - ca. 12 - ] ἐ̣ὰ̣ν̣ δ[ὲ] Νέαρχος πρότερος τελευτήσῃ περιόν[τος Ἀσκληπιάδου],   |   [ἀποδότω   Ἀσκληπιάδης   ἀπ]ὸ   τῆς   φερνῆς   τάλαντ[α - ca. 20 - ]   |   [ - ca. 16 - ἀ]πολελύσθω. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδ[ῷ ὁ Νέαρχος] | [καθὼς πρόκειται μηδὲ] Ἀσκληπιάδης περιῇ, ἀποδότωσα[ν οἱ ...... κληρονόμοι] | [τὰ - ca. 10 - κο]ντα τάλαντα τοῦ χαλκοῦ ἐν ἡμέραις ἑξή[κοντα . ἐὰν δὲ Νέ]αρχος | [τελευτήσῃ πρὶν ἀποδό]σθαι αὐτὴν τὴν φερνήν, μενέτω ἐπ[...... κ]α̣ὶ̣ κυ-|[ριεία τῆι δεῖνι τῶν ὑπαρχ]όντων πάντων ὧν ἐὰν ἀπολίπῃ [Νέαρχο]ς καθό-|[τι ἐὰν βούληται,] ἕως ἐὰν ἀποδῶσι αὐτῇ τὴν φερνὴ[ν οἱ κλη]ρονόμοι. | [ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ]σ̣ι̣ν̣ ἐν ταῖς ἑξήκοντα ἡμέραις, ἔστω τ[ὰ ὑπάρ]χοντα πάντα |
Fr. 3, 2
[καὶ ἃ ἐάν ἀπολίπῃ Νέαρχ]ο̣ς ἀντὶ τῆς φερνῆς, ὧν καὶ κυριε̣[ύσει σὺν] | [Ζωσίωι(?) ὅντιν᾽ ἐὰν τρόπον] αἱρῆ̣ται ἐν μηδενὶ εἰργομ[ένη, ἐφ᾽ ᾧ, οὗ μεμέρικεν] | [Νεάρχωι - ca. 13 - ὁ] πατὴρ συνευδοκοῦντος  [Ἀσκληπιάδου  κλήρου]  |  [κατοικικοῦ,  ἔσται  τῆι  π]ρογεγραμμένῃ  τοῦ  Νεάρχου γυν[αικὶ σὺν Ζωσίωι(?)] | [τῶν μεμερισμένων ὑπὸ] τούτ̣ου τῶι Νεάρχωι ἀρουρῶν ε̣ἰ̣κ̣ο̣σ̣ι̣π̣[έντε ] | [ἡ καρπεία ἢ πασῶν ἢ] ο̣ὗ̣ ἐὰν αἱρῆται μέρους ἄνευ ἐκφορίο[υ καὶ βε]-|[βαιώσεως καὶ μετε]π̣ιγραφ[ῆς καὶ] ὧν ἄλλων πάντων Νέαρχ[ος ἀπο]-|[λίπῃ ἡ κυριεία,] ἐφ᾽ ᾧ [τελ]έ̣σ̣[ουσι] τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν καθή[κοντα] | [πάντα. τὰ δὲ ἐκφερό]μενα ταῖς δεκαπέντε ἀρούραις ἀποίσοντα[ι Νέαρ]-|[χος καὶ ἡ δεῖνα καὶ ἀποφερόντ]ω̣σαν εἰς τὸ ἴδιον Ζωσίωι τῶν τριῶν ἀρουρῶ[ν τὰ ἐκφερό]-|[μενα παραχρῆμα καὶ τῶν] ἀρουρῶν δέκα ἀπὸ τοῦ σπόρ[ου] τοῦ τετ̣[άρτου ἔτους] | [ - ca. 17 - πρ]ὸς ἀλλήλους συνοικεσίου συνγ[ραφ .......]  |  [ - ca. 17 - ]  δ̣ι̣α̣σ̣τ̣α̣λῇ  ἡ  φερνή, ἄνευ ἐκφορίο[υ] καὶ βεβα̣ι̣[ώ]σε[ως] | [ - ca. 17 - ]ν καὶ Νεάρχωι τὰς δεκαπέντε ἀρούρας τὰ̣[ς προγε]-|[γραμμένας ........] ε̣ἰ̣ς καρπείαν πάση̣ι̣   βεβαιώσει.   [ἐ]ὰν   δὲ  μὴ  βεβαιο[ῖ]  |  [αὐτὰς  καθὼς  προγέγρ]α̣πται  ἢ  ἐπιχειρῇ  ἀθετεῖν τι τ[ο]ύτων ἢ ἄλλο τι πα̣[ρα]-|[συνγραφεῖν ........]ν̣ο̣ς̣ περὶ ἐ̣α̣... τ̣ρ̣όπωι ᾡτινιοῦν, ἡ μὲν συνγρ[αφὴ ἥδε] | [καὶ  πάντα  τὰ  ἐν  αὐτῇ]  διωμολογημένα  κύρια  ἔστω,  ἡ  δ[ὲ]  ἔφοδ[ος  ἄκυρος] | [ἔστω  αὐτῶι καὶ προσ]αποτεισάτω   Ἀσκληπιάδη[ς ..]ν̣εανσ̣τ̣..[.......]   |   [ - ca. 11 - μηδενὸς]   ἐ̣π̣ενεχθησομένου   περὶ [τ]ούτων ἐ̣[ν]κ̣λ̣ή̣μ̣α̣[τος,] | [καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἔφοδον ἐ]π̣ί̣τ̣ιμον χαλκοῦ τάλαντα τριάκοντα καὶ ε̣ἰ̣[ς τὸ] | [βασιλικὸν τὰ ἴσα καὶ] μηθὲν ἧσσον. ἡ πρᾶξις ἔστω Ζωσίωι καὶ [τ]οῖς [παρ᾽] | [αὐτοῦ πᾶσιν κατὰ τ]ὴν συνγραφὴν καθάπερ ἐκ δ[ί]κης καθότι αὑτοῖς | [ἑκόντες πρὸς ἑκόντας συ]νεχώρησαν, ἡ δὲ ἡ γρα[φ]ὴ ἥδε κυρία ἔστω. ― | [γνωστὴρ πάντων τ]ῶν προγεγραμμέν[ων Θε]όφαντος Ἀνθαγόρου |  [Ῥόδιος  τῶν]  Ἀμμ[ων]ίου  καὶ  Νικοστράτου  κ[ατοίκω]ν  καὶ  διάδοχος  τοῦ  |  [π]ατρικοῦ κλήρου. [μάρ]τυρες·  Ἡρόδοτος  Καρδ[....],  Φιλώτας  Πολέ[μω]-|νος,  Κάλλιππος  Φιλώτου,  οἱ  τρεῖς  Θρᾷκες, Ἀντ[ιφῶν] Νικάνορος Ἀ[....] | Ἀλέξανδρος Πτο[λεμ]αίου Μακεδών, Δοληδε...ς Ἀβλουζέλμ[ιος,] | πάντες τῶν Ἀμμ̣[ω]ν̣ί̣ου καὶ Νικοστράτου κατ[ο]ίκων ἱππέων. | ἀντίγραφον ὑπ[ογρα]φ̣ῶ̣ν̣· Ἀμμώνιος ὁ παρὰ Ἡρακλείδου κεχρη(μάτικα) \ ((unintelligible)) / ....[.] | Νέαρχος Ἀ[σκληπιάδου] Μακεδὼν διάδοχος τῶν μεμερισμένων [ὑπὸ] | τοῦ πα[τ]ρὸς ἀ[ρουρῶν εἰκ]οσιπέντε τέθειμαι τὴν τοῦ συνοικεσίου συνγρα[φὴν] | ταύτην [καὶ τὴν φερνὴν] ἢ [καὶ] τὰ τεσσαράκοντα πέντε τάλαντα [τοῦ] | χαλκοῦ κ[αταβαλῶ καθ]ὼ̣ς̣ προγέγραπται. | Ἀσκληπιά[δης Ἀσκληπι]άδου Μακεδὼν τῶν Κόνωνος κατοίκων [ἱππέων] | συνευδοκῶ [τῆι γραφῆι] καὶ πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν συνγραφὴν ταύτην [καθὼς] | προγέγραπται. | Ἀρτεμιδώρα Ἡρα[κλείδου σ]υνευδοκῶ τῆι συνγραφῆι καθὼς προγέγραπται. Ἀσκλη-|πιάδης  Ἀσκλη[πιάδου  γέγ]ραφα  ὑπὲρ  τῆς  μη[τρ]ὸς  συνταξάσης διὰ τὸ μὴ | ἐπίστασθαι γρ[άμματα.] | Θεόφαντος Ἀ[νθαγόρου] Ῥόδιος τῶν Ἀμμ[ωνίου καὶ] Νικοστράτου κατοίκων | ἱππέων ἐπι[γέγ]ρ̣[αμμαι γ]νωστὴρ τῶν προ[γεγραμμένων πάντων.]
 

 
►  Bibliography
 
 
Kiessling, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, VI, Wiesbaden, 1958, n. 8974 ; Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, p. 117 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Graz, 1968, pp. 87, 90 and 141 ; Modrzejewski, ZSS, 87, 1970, pp. 55 and 59 ; Danker, Fest. Wilbur, Leiden, 1972, p. 98 ; Kränzlein, ZPE, 9, 1972, pp. 289-292 ; Soden, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Wien, 1973, p. 55 ; Hagedorn, Hagedorn & Hübner, Griechische Urkundenpapyri der Bayerischen Staatsbibliothek München, I, Stuttgart, 1986, p. 29 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Paris-Athens, 1998, p. 171 ; Papyrusforschung und verwandte Gebiete, 48, 2002, pp. 84-85 ; Harris & Ruffini, Ancient Alexandria between Egypt and Greece, Leiden-Boston, 2004, p. 106 ; Rupprecht in Buchholz & Lück, Worte des Rechts, Wörter zur Rechtsgeschichte : Festschrift für Dieter Werkmüller zum 70. Geburtstag, Berlin, 2007, p. 286.
 
 
►  Source : Papyrus from Busiris in Egypt.