CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( AD 124 )
 

 
SB X, 10305 = P. Mur. II, 115 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
ἔτ̣ους   ἑβδόμου   Αὐτοκρ̣ά[τ]ορος   Τραϊανοῦ   Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σ̣εβαστοῦ ὑ̣[π]α[τευόντω]ν Μανίου Ἀκ[ιλίου Γλ]αβρίωνος καὶ Βελλικίου Τορκουάτου πρὸ ιδ κ(αλανδῶν) Νοεμβρίων | Δύστρου ιε ἐν Βαιτοβαι̣σσαιας ..ιω̣..κ. τοπαρχίας Ἡρω̣δεί̣ο̣[υ]. ἐ̣ξομο̣λ̣[ογ]ή̣σα̣[το καὶ σ]υνεγ̣ράψατο Ἐ̣λ̣ε̣α̣ῖ̣ος Σίμωνος τῶν ἀπὸ κ(ώμης) Γαλωδῶν τῆς περὶ Ἀκραβα̣τ̣τῶν | οἰκῶν ἐν κώμῃ Βαιτοα̣ρδοις τῆς περὶ Γοφνοῖς πρὸς [Σα]λ̣ώμην [Ἰ]ω̣ά[νου Γαλγ]ο̣υ̣λ̣ὰ π̣ρογενομέ[νην] α̣ὐτοῦ Ἐλαίο̣υ̣ σύμβιον. ἐπεὶ πρὸ τοῦ συνέβη   τῷ  αὐτῷ   Ἐ̣λ̣α̣ίῳ  |  Σίμωνος   ἀπαλλαγῆναι   καὶ   ἀπολύειν  Σαλώμην  Ἰωάνου̣  Γ̣α̣λ̣γουλ̣ὰ̣ τ̣ὴ̣[ν ..].[.]κ̣[..]λ̣[....].η̣να̣ι συμβιώσεως χάριν, νυνὶ ὁμολογεῖ ὁ αὐτὸς Ἐλαῖος Σίμ̣ω̣[νος] | ἐξ ἀνανεώσεως καταλλάξαι κ[αὶ] π̣ροσλαβέσθαι τὴν αὐ̣τ̣ὴν Σαλώ[μην Ἰω]άν̣[ο]υ Γ̣[αλγο]υ̣λὰ ε̣ἰ̣[ς γυναῖ]κ̣α γαμετὴν σὺν προικὶ (δραχμῶν) σ αἵ εἰσιν Τύριοι ν ἃ ὡμολό[γη]-|σεν ὁ αὐτὸς Ἐλαῖος Σίμωνος̣ ἠριθμ[ῆσθαι ....] ε.[...]ηλ̣ε.[.].τ .[..]..[.]...[..].[.....]..[..] π[ρογε]γρ̣αμμ[έναι] (δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣α̣ὶ̣) σ̣ ε̣ἰ̣ς λόγον   προικὸς   παρὰ   Σαλ̣ώμης   Ἰωάν̣[ο]υ̣   Γαλγ̣ο̣[υλ]ὰ̣  |  .[...]θ.......[.....].[..]..[...].  | .....................[.].. ..[.....].[.....].[....].......[.....].[..]φε̣[...].[ - ca 10 - ].[.... Σ]α̣λώμη̣ [Ἰωά]ν̣ου Γ̣αλγουλὰ κατὰ τοῦ αὐτοῦ Ἐλεαί̣ου Σίμ̣ωνος̣ [.]ν̣δρα αυ̣[...] | κ̣α̣ὶ̣ κατ̣ὰ τῶν ὑπαρ̣χ̣όντ̣ω̣ν̣ α̣ὐ̣τῷ. ἐ[.......]ωνο̣υ̣..ο̣υ̣.....[....].....[...]φει̣αι. [....]φ. α̣κ̣ι̣ου  αὐτῆς  καὶ  τέκνων̣  αὐ̣τ̣ῆ̣ς  οὓς  ἔ[χ]ει  κ̣α̣ὶ̣  ο̣[ὓς  ἂν] | σχῇ  ἀπ᾽  αὐτοῦ  υἱοὺ̣ς̣  ἢ  θυγατέρας ο̣ὓ̣ς ἐχ[.....]ε̣ι̣....[.]....ιος ὡς ..[...].  οὓς  ἂν  σχῇ  ἀπ᾽  αὐ[τ]οῦ  τραφήσ̣ονται  κ̣α̣ὶ̣  ἀ̣μ̣φ̣ι̣ασθή̣σ[ον]ται ἐκ τ̣[ῶ]ν̣ ὑ[παρ]-|χόντων   τῷ   αὐτῷ   Ἐλε̣α̣[ί]ῳ̣   ηρ̣ω̣.[........]..[......]....α̣.[.   ἐὰν   δ]ὲ   αὐτὸς   Ἐλεαῖος̣   [Σίμ]ωνος μ̣ε[ταλλ]άξε̣[ι ...... τὸν]   βίον   πρότερ[ο]ν̣   τ̣ῆς   αὐτῆ̣[ς] | Σαλώμης   ἣ   ἂν   αὐτὴ α.[.].μ.[.]...[.....]...[.]. [ - ca. 12 - ].[... Σαλ]ώμη ἐκ τῶ̣[ν] ὑ̣π̣αρ̣χόντ̣[ων - ca. 21 - ]η̣τ̣ασι αἱ προγε-|γραμμέναι (δραχμαὶ) σ τῶν π̣[ερὶ  τ]ῆ̣[ς  προ]ικός.  ἐ[ὰν  δὲ  Σαλώμη  Ἰωάνου  Γ]αλγουλὰ μεταλλ̣[ά]ξ[ε]ι̣ αὐ̣τ̣ὴ̣ [τὸν βίον πρότ]ερον̣ τ̣ο̣[ῦ] αὐ[τ]ο̣ῦ Ἐλεαίου υἱο̣ὺ̣ς | οὓς ἂν σχῇ ἀπ᾽ αὐτοῦ κλ̣.[......].[...]μησουσι .[........].....[....]τα τῆς τελευτῆς ......[........]ο̣τερον τ̣οῦ ἰ̣δίου μ̣[έ]ρο̣υ̣ς | κληρονομίας πατρικ̣[ῆς ..̣]..[..̣].[..]. ἀδ̣[ελ]φ[ῶ]ν̣ [......]. ἐ̣ὰν̣ ...τ. [...]ι̣ος  πα̣θη  κληρονο[.]..[....].[ - ca. 10 - ]........[..].[.].μ̣α̣.. προβιβά-|σεται  δὲ  Ἐλεαῖος Σίμωνο̣[ς τ]ὴν α̣ὐτὴν γαμικὴν κο̣[....].[.]. τ̣ῶ̣ν̣ οι..ν αὐτ̣ῶν παρανγει....[ - ca. 18 - ]... τ̣αύτ̣ης ἀξιοχρέου. | τῆς πράξεως γεινομέν[ης] τῇ αὐτῇ Σαλώμῃ Ἰωάν[ου Γαλγου]λὰ καὶ ἄ[λ]λ̣ῳ παν̣τὶ τῷ δι᾽ αὐτῆ̣ς [ἢ ὑπὲρ αὐτῆς ........ Σα]λ̣ώ̣μης  ἐπιφέροντι  παρὰ  τ[οῦ] | Ἐλεαίου  Σίμωνος  ἀνδρ̣[ὸς  α]ὐτῆς  καὶ  ἐκ  τῶν ὑπαρχό[ντων αὐ]τ̣ῷ̣ [ὧν δ]ὲ ἔχει καὶ ὧν ἂν ἐπ̣[ι]κτ̣[ήσηται - ca. 20 - ].[.].....τ̣ῳ̣ τρόπῳ ᾧ ἂν̣ | αἱρῆται ὁ πράσσων κυρίας οὔσης .[.]ς δὲ τῆς ..[ - ca. 10 - ἐπ]ι̣φ̣ε̣ρομέ[ν]ης κυρίως κα.. [ - ca. ? - ]. | ἔτους ἑ̣β̣δ̣ό̣μου Αὐτοκράτο[ρος]  Τ̣ρ̣αιανοῦ  Ἁ̣δ̣ρ̣[ι]α̣[νο]ῦ  Καίσα[ρος - ca. ? - ] | καὶ  Βελλ̣[ικίου] Τορ[κο]υά̣τ̣ο̣[υ] π̣[ρὸ ιδ κ(αλανδῶν) ...]τ̣ε[ - ca. 10 - ]..[ - ca. ? - ]     |     τοπαρχ[ίας]     Ἡ̣ρωδ̣[εί]ου.     ἐ[ξομολογή]σ̣α[το     καὶ συνεγρά]ψα[το - ca. ? - ]   |   Ἀ̣κ̣[ρα]β̣[αττῶ]ν̣   ο̣ἰ̣κ̣[ῶ]ν̣   ἐ̣ν   [κ]ώ[μῃ   Βαιτο]α̣ρ̣δ̣[οις τῆς] π̣ερὶ [Γοφνοῖς - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Ἀν̣αν̣[ - ca. ? - ] | Δα̣[ - ca. ? - ] | Ἀμρ̣α.[ - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Benoit, Milik & de Vaux, Les grottes de Murabba'ât, II, Oxford, 1961, n. 115 ;
Kiessling, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, X, Wiesbaden, 1971, n. 10305 ; Bowman, JRS, 66, 1976, pp. 153-173 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, München, 1978, pp. 79 and 161 ; Pintaudi, Miscellanea papyrologica, Firenze, 1980, p. 106 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 205 ; Krause, Witwen und Waisen im romischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 265 ; Cotton, ZPE, 105, 1995, p. 179 ; Crisci, Scrivere greco fuori d’Egitto : Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all’VIII d.C., Firenze, 1996, Tav. XVIII ; Porter & Evans, The Scrolls and the Scriptures : Qumran fifty years after, Sheffield, 1997, p. 309 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, X, Leiden, 1998, p. 204 / XI, p. 211 ; Rupprecht, Scripta classica Israelica, 17, 1998, p. 68 ; Cotton in Melaerts & Mooren, Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine, Louvain, 2002, p. 126 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, p. 70.
 
 
►  Source : Papyrus found at Murabaat, near the Dead Sea.