CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( AD 2nd century )
 

 
SB X, 10306 = P. Mur. II, 116 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Fr. A
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  |  ̣ω̣[ - ca. ? - ]  | αὐ̣τ̣ῷ  δ[.]......α̣.[......].[ - ca. ? - ] | ρι \.θρ.../ τούτ̣ω̣ν̣ δ̣οσι̣ γει̣τ̣νια .[....]υ οὐς̣...[.]...[ - ca. ? - ]  |  ἐ̣ὰν  δὲ  θυγατέρας  θρέψῃ̣  [κ]α̣ὶ̣  ἐκδῷ  ς..... [ἐὰν  δὲ  ἡ  Σαλώμη  πρὸ  τοῦ Αὐρηλίου - ca. ? - ] | τὸν βίον μ[ε]τα̣λλάξει υ̣[ἱοὺ]ς̣ οὓς ἂν ἕ̣ξε̣ι̣ ἀπ̣᾽ α̣ὐ̣τ̣[οῦ - ca. ? - κληρονομήσουσιν] | τὴν φ̣ε̣ρ̣νὴν κ̣α̣ὶ τὰ πρ[ογε]γραμμέ̣ν̣α̣ ...α̣ρ̣[.....].ω̣ν̣.[..].[...].[..].[ - ca. ? - ] | επ̣.....π̣..........[...] τ̣ῆ̣ς̣ τ̣οῦ Αὐρ̣η̣λ̣ί̣ου  ο̣ὐ̣[σ]ί̣ας̣  π̣ᾶσ̣α̣[ν  κλ]ηρονομί̣-|αν  με̣θ᾽  ὧν  ἂν̣  ἕξωσιν ἀ̣[δ]ελφῶν. ἐὰν δὲ ὁ Αὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ος πρὸ̣ [τ]ῆ̣ς Σαλώ-|μης τὸν βίον μ̣εταλλάξε̣ι̣ [τρ]αφήσεται ἡ Σαλ̣ώ̣μη̣ [κ]α̣ὶ̣ ἀ̣μ̣φιασθ[ήσ]εται ἐκ̣ τῆς | τοῦ Αὐρηλίου  ο̣υσίας  ἐφ᾽  [ὅσ]ον  ἂν  θέλῃ  χ̣ηρ̣ε̣ύ̣ειν  χρόνον.  ἐ[ὰν]  δὲ  βουλη-|θῇ  με<τ>ὰ  τὴν  αὐτοῦ τε̣[λευ]τὴν̣ ἀπεῖνα̣ι ἢ̣ ἐ̣ὰν ἀν̣θ᾽ ἑ̣αυτῆ[ς] ἀποπέμ-|ψῃ [.]......ε̣..[.].[.]π̣[......].α[..]..[....].[...].ρ̣α̣.. δ̣η̣ν̣[ά]ρια δισχίλια | ν̣[ - ca. ? - ]η̣[ - ca. ? - ].γ̣ε̣[ - ca. ? - ]ε̣[ - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr. B
[ - ca. ? - ] Ε̣ traces | [ - ca. ? - ](vestig)[.].θρ̣α̣[.]traces τ̣α̣ς̣ | [ - ca. ? - ]ε̣ις..[.]... Ε̣ traces ς̣ | [ - ca. ? - ]σ̣τ̣α̣ [.] traces | [ - ca. ? - ]γ̣ρα[..] traces [ - ca. ? - ] traces | [ - ca. ? - ]ε̣τ̣ο̣[...]ο̣δ̣[ - ca. ? - ] (vestig) | [ - ca. ? - ] ὑπάρχ̣ουσι α̣...̣[.]...ς | [ - ca. ? - ] ἡμ[ί]σους̣ δ.[.]...[.]ω[.]α̣ | [ - ca. ? - ]..α̣[...]ε̣ριδ̣[..].ω[.]ογ̣ε̣. | [ - ca. ? - ].[. ..]τ̣υ.[...]ε̣α̣λ̣λ̣[.].[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ].[....].[......].ν[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ].[ - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Kiessling, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, X, Wiesbaden, 1971, n. 10306 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 205 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, pp. 98 and 265 ; Crisci, Scrivere greco fuori d’Egitto : Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all’VIII d.C., Firenze, 1996, Tav. XX a ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, X, Leiden, 1998, p. 204 / XI, p. 211 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, p. 82.
 
 
►  Source : Papyrus discovered at Murabaat, near the Dead Sea.