DONATIO MORTIS CAUSA
   
Gift on the occasion of death
     
( August 18, AD 126 )
 

 
SB X, 10572 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἔ̣[τους δ]ε̣κάτου Αὐτοκράτορ̣ος̣ Κα̣ί̣σαρος [Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβασ]τ̣ο̣ῦ̣ μ̣ην̣ὸ̣[ς] Κ̣α̣ι̣[σαρε]ί̣[ο]υ κε ἐν Τεβτύνι τῆς | [Πολέ]μ̣ονος μερίδος τοῦ Ἀρσινοιείτου ν[ομοῦ. ὁμολο]γ̣[εῖ Ἀπο]λ̣λ̣ώνιο̣[ς]. [..].[.] μήδους   τ̣ο̣ῦ̣   Μενεμάχου | μ̣η̣τ̣ρ̣ὸ̣ς̣   Δημητρείας   ἀπὸ   κώμης   Κερκεσ[ο]ύ̣[χων   τῆς Ἡρα]κ̣λ̣[είδο]υ̣ μ̣ε̣ρ̣[ίδ]ο̣ς̣   ἐ̣τ̣ῶ̣ν̣   μ̣ε̣   ο̣ὐ̣λὴ   παρὰ   ἀντικνήμιο(ν) | ἀρι[σ]τ̣ερὸν   συνκεχωρηκέναι   μετὰ τὴν ἑαυτοῦ τ̣ε̣λ[ε]υ̣τ̣ὴ̣ν τ̣ο̣ῖ̣ς̣ γ̣ε̣γ̣ο̣νό̣σ̣ι̣ αὐτῶ̣ι ἐκ τ̣[ῆ]ς συνούσης αὐτῶι | κατὰ νόμους γυναικὸς Ταόρσεως τῆς Ψεν̣α̣τ̣ύμιος̣ τ̣έ̣κ̣ν̣ο̣ι̣ς̣ Μ̣[εν]ε̣μάχω̣ι π̣ρ̣ε̣σ̣β̣υ̣τέρ̣ωι καὶ Με̣ν̣εμ̣[ά]χ̣ῳ | νεωτέρωι καὶ Θερμούθι τοῖς τρεσὶ τοῖς μὲν δυσὶ ἄρρεσ̣ι̣ν̣ ο̣ὖ̣σ̣ι̣ [Μ]ενεμά̣χ̣ωι πρ̣ε̣[σ]β̣(υτέρωι) καὶ Με̣ν̣εμάχωι νεω(τέρωι) τ̣[οῖς δυσὶ (?)] | ἐξ ἴσου τ[ὸ] ὕπαρχον αὐτῶ̣ι̣ Ἀ̣πολλωνίωι ἥμισυ μέρος οἰκία̣ς̣ [καὶ] αἰθρίου ἐν κώμ̣ηι̣ Κερκεσ̣ο̣ύχοις̣, ὅ ἔ̣χ̣[εται(?)] | τοῦ ἐπιβάλλοντος αὐτῶ̣ι̣ [ἡ]μ̣ίσους μέρους τοῦ ὑποκ̣ά̣τ̣ω .....[..] ταμιείου. ἀπὸ δὲ τῆς ἐπιβεβληκυῖας [αὐτῶι] | Ἀπολλωνίωι ἐ̣κ τοῦ πρὸ̣ς̣ β̣ορρᾶ κ[α]ὶ̣ λίβα μέρους τῆς οἰ̣κ̣ί̣α̣[ς καὶ αἰ]θρ[ίο]υ̣ α̣ὐλῆς διατεταχέναι τῶ[ι μὲν] | Μενεμάχωι πρεσβυτ̣έ̣ρ̣ωι τὸ κ̣ατὰ μέσον τ̣ῆς αὐ̣λ̣ῆ̣[ς ἥ]μ̣ισυ μέρος̣ διατεῖνον λ̣[εί]βα ἐ̣π̣ ἀ̣π̣η̣[λι]ώ̣[την] | κατ ἐπιβολὴν τοῦ ὄντ̣ος τῆ̣ς αὐλῆς παντὸ̣ς ἐδάφο̣υ̣[ς, τῶ]ι̣ δὲ Μενεμάχωι νεωτ̣έρω̣ι τ̣ὸ̣ λ̣ο̣[ι]π̣(ὸν) | ἥμισυ μέρ̣ο̣ς̣ τῆς αὐτῆς αὐλῆς, ἀφ οὗ τέτα̣ρ̣τον μὲ[ν ἐκ το]ῦ̣ πρὸς νότον μέρο̣υς̣ τ̣ὸ̣ δ̣ὲ̣ λοιπὸν | τέταρτον ἐκ τοῦ πρὸς βορρᾶ μέ̣ρ̣ους, ἐπ ἀμφοτέρων̣ διατεῖνον {των} λίβα ἐπ ἀ̣[πη]λ(ιώτην) κ̣ατ ἐπιβολὴν | τοῦ παντὸς ἐδάφου̣ς, ἀμφοτέροις(?) κοινῶς ὑπολε̣ί̣πω̣ν̣ τὴν ἐκ τοῦ πρὸς ἀπηλιώτην μέρους | δι ὅλης τῆς αὐλῆ̣ς̣ κο̣ι̣ν̣ὴ̣ν̣ ε̣ἴσοδον καὶ ἔξοδον, ἧ̣ς̣ π̣λ̣ά̣τος λιβὸς ἐ̣π̣ ἀπηλιώτην   πηχῶν | δύο̣   ἡμίσους   ἀρχο̣μένης̣   ἀ̣π̣ὸ   τῆς   ἀπὸ   βορρᾶ   δημ̣οσί̣ας ὁδοῦ μέχ̣[ρι] τῆς̣ κ̣[ατα]λ̣ελειμμέ-|ν̣η̣ς τῇ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ι̣ αὐλῆι καθ ἣ̣ν̣ ἀ[ν]ή̣νε̣γ̣κε̣ν̣ ὁ Ἀπολ[λώνιο]ς πρὸς τὸν τοῦ [ἀ]δ̣ε̣λ̣φοῦ αὐτο̣ῦ̣   Ἥρωνο(ς) | υἱὸν   Μεν̣έμ̣α̣χ̣ο̣ν̣   διαί̣ρεσι(ν)   ε̣ἰ̣σ̣ό̣δ̣ωι   καὶ   ἐξό̣δωι   δι ὧν   εἰσόδου καὶ ἐξόδου εἰσοδ̣[εύ]σ̣[ο]υ̣σι καὶ ἐξοδεύσουσι | ἀμφότεροι Μενέμ̣α̣χο̣ς̣ πρε̣σ̣β̣(ύτερος) κ̣αὶ Μενέμαχος νεώ̣τ̣(ερος), ἔ̣τ̣ι̣ [δὲ] κ̣αὶ τ̣οῖς δυσὶ καὶ τὰ ὑπ̣ [α]ὐ̣[τ]ο̣ῦ̣ Ἀπολλωνίου | καταλειφ[θ]ησόμενα καθ ὃν δήπ̣οτε τρόπον κα̣ὶ̣ σκ̣εύ̣η̣ κα̣ὶ̣ ἐνωφειλόμενα α̣ὐ̣τ̣ω̣ι̣ .κ......... | τὴν̣ οἰκίαν̣ ἐ̣νοικήσο̣υσι οἱ υίοὶ ἐν ταῖς ἐπιβε̣β̣[ληκυίαι]ς̣ αὐτ̣ῶι Ἀπολλωνίωι κατ̣ὰ τὴν̣ | διαίρεσιν διαίτα̣ι̣ς ὁ [μ]ὲ̣ν Μενέμαχος πρεσβ̣ύ̣[τερος ἐν ο]ἴ̣κωι ἐπὶ̣ τῆς δ̣ε̣υ̣τέρ[ας στέγης(?)] | ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ πρὸς βορρ̣ᾶ κ̣α̣ὶ̣ λίβα μέρου̣ς̣ ὁ̣ δ̣ὲ Μεν̣έμ̣[αχος νεώτερο]ς̣ ἐν οἴκωι ἐπὶ τῆς π̣[ρώτης στέγης(?)] | ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ πρὸς βορρᾶ κ̣α̣ὶ̣ λίβα μ̣έ̣ρ̣ους ἀμφ̣ό̣τερ̣οι δ̣ὲ̣ ἐ̣[νοικήσουσι(?) ἐν] οἴκ̣ω̣ι̣ τ̣ὴν̣ δευτ̣[έραν στέγην(?)] | ἐκ̣ τ̣ο̣ῦ̣ πρὸς νό̣[το]ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀπηλιώτην μ̣[έ]ρ̣ους ε..[ ........ ἀκολ]ούθως τ̣ῇ προονομ̣[ασθείσῃ  διαιρέσει(?)] | τελ̣[ε]ιοθείσῃ[ς]  δι̣[ὰ] τ̣[οῦ(?) ...].. γραφε̣ί̣ο̣υ τῶι ζ (ἔτει) Ἁ̣[δριανοῦ (?) ......]..ε̣χ.[ - ca. ? - ]. τὸ δίκ̣α̣ι̣ον̣ [ - ca. ? - ] | υ̣ἱοῖς ἑκάστωι̣ [ ...... ]......[..].θ̣[υ]γατρ[ - ca. 13 - ].η. πρὸς̣ ἀπηλι[ώτην] - ca. ? - ] | Traces 9 lines
 

 
►  Bibliography
 
 
Coles, JEA, 53, 1967, p. 128 ; Kiessling, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, X, Wiesbaden, 1971, n. 10572 ; Sijpesteijn & Worp, Fünfunddreissig Wiener Papyri (P. Vindob. Tandem), Zutphen, 1976, pp. 204 and 206 ; Jördens & Zauzich, Griechische papyri aus Soknopaiu Nesos (P. Louvre I), Bonn, 1998, p. 55 ; Alston, The city in Roman and Byzantine Egypt, London-New York, 2002, p. 69 ; Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology (Helsinki, 2004), Helsinki, 2007, p. 709.
 
 
►  Source : Papyrus from Tebtynis.