CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( October 19, AD 66 )
 

 
P. Ryl. II, 154 = Sel. Pap. I, 4 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ἀν]τίγραφον [συνγραφῆ]ς. (ἔτους) ιγ Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορο(ς) | [μη]νὸς Ἀπελλα[ίου κβ Φαῶ]φι κβ, ἐν Βακχ[ι]ά̣δι̣ τῆ[ς Ἡρ]ακλείδου μερί[δο]ς τοῦ Ἀρσινοίτου ν[ο]μ̣ο̣ῦ̣. [ὁμ]ολογεῖ | [Χαι]ρήμων Ἀπολ[λωνίου Π]έρσης τῆς ἐπιγονῆ[ς] ὡς (ἐτῶν) λδ οὐλὴ ῥινὶ μ[έ]σηι Σισόιτι Πετεή̣σ̣[ι]ο̣ς̣ [ὡς] (ἐτῶν) οα | [οὐλ]ὴ ὀφρύι ἀριστε[ρᾶι ἔχειν] παρ αὐτοῦ ἐπὶ τῆ[ι αὐ]τοῦ θυγατρὶ προούση[ι] κ̣[αὶ] συνούσηι τοῦ Χα[ιρήμονος] γ̣υ̣ν̣α̣ι̣κ̣ὶ̣ | [Θαι]σαρίωι φερνῆς̣ [ἀργυ]ρί[ο]υ ἐπισήμου δραχμὰς [ἑκατὸ]ν καὶ παραφέρνων ἐν[ωτ]ί̣ων χρυσῶν ζε[ῦγος τετά]ρ̣τ̣ω̣ν̣ | [τεσσ]ά̣ρων καὶ μη̣[νίσκο]ν̣ [χρυ]σ̣οῦν τετάρτων [τριῶ]ν καὶ δακτύλια χ[ρυσᾶ] δύο τετάρτων [δ]ύ̣[ο καὶ] ψ̣ελ̣[ί]ω̣ν̣ | [ἀργ]υ̣ρῶν ζεῦγος ὁ[λκῆς] ἀσήμου δραχμῶν τεσσ[αρ]άκοντα τεσσάρων καὶ κλάνια δύο   ὁλκῆς   ἀσ[ή]μ[ου   δρα]χμῶν   |   [δέ]κ̣α̣   ἓξ   καὶ   ἱμα[τίω]ν̣   σ[τ]ολὰ[ς]   δύο ,   λευκὴν   μίαν [ναρ]κ[ι]σσίνην μίαν , καὶ πάλλ[ι]α πέντα καὶ χαλκώ̣μ̣[ατ]α καὶ | [..]λουτρίδιον, ἐ̣[πὶ τ]ὸ αὐτὸ μνῶν τεσσάρων , [κ]α[ὶ] ἄνευ σταθμοῦ ἑδρύσ[κ]α[ι] χαλκαῖ δύο καὶ κα̣σσ̣ι[τέρο]υ μναῖ̣ | [πέν]τε , καὶ ἄνευ δι̣[ατ]ι̣μή̣σ̣[ε]ως   εἰς   καρπίαν   κ[α]ὶ   ἐν̣   πρ̣[οσφ]ορᾷ   ἀπ[ὸ]   τοῦ   ἐνεστῶτος ιγ (ἔτους) [Ν]έρων[ος Κλ]α[υδίου] | [Καί]σαρος Σεβασ[το]ῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος τὸν ὑπάρχοντα αὐτῶι Σισ[όι]τι περὶ Βακχιάδα κ[λῆρ]ον | [κατ]οικικὸν ἀρο[υ]ρῶν δέκα ἡμίσους τετάρτου ἐν δυσὶ σφραγῖσι ἀ̣φ ὧν ἐν τῶι λεγομέν[ωι]   Σ̣αδήι   [κλ]ήρ[ο]υ   |   [ἄρο]υραι   ἑπτὰ ἥμισ[υ τ]έτ[α]ρτον , ὧν γείτονες το̣ύτ̣[ω]ν̣ νότου πρότε[ρ]ον Ἡρα[κλεί]δου τοῦ Ζωί̣[λο]υ κλῆρ[ος βορρᾶ] | [Ἀπολ]λωνίου τοῦ Στράτωνος κλῆρος λιβὸς διῶρυξ λεγομένη Ἀρχείου δι οὗ ἀποχεῖται ὁ κλῆρ[ο]ς ἀπ[η]-|[λιώ]του Πεθεῦτο[ς] τοῦ Πτόλλιδος κλῆρος,   ἀνὰ   μέσον   ὄντος   κοινοῦ   ὑδραγωγοῦ   δι   ἧς ποτίζεται [ὁ] κλῆ[ρος,] | [τῆ]ς δὲ δευτέρας σφ[ρ]αγῖδος τῶν λοιπῶν ἀρουρῶν τριῶν ἐν τῶι λεγομένωι Πιενηούιος, γε[ί]τονε[ς] | [δὲ] καὶ τούτων νό[του] Βακχί̣[ο]νος τοῦ Ἀμμω[νίου] κλῆρος β[ορρ]ᾶ Πα[....]εῦτος τ[οῦ ..]. ι̣ν̣[.....] | [κλ]ῆ̣ρ̣ο̣ς λιβὸς διῶρυξ   εἰς   ἣν   εἰσχεῖτα[ι]   ὁ κλῆρ[ος] ἀπηλιώτου Π̣[ι]σ̣ιστρά[το]υ κλῆρος. συμ̣[β]ιούτω[σαν ο]ὖν | [ἑα]υ̣τ̣ο̣ῖς   ἀλλήλο[ις   ο]ἱ   γ[α]μοῦντες   ἥ   τε Θαισάριον καὶ ὁ Χα[ι]ρήμων ἀμεμψιμοιρήτως καθότι π̣[ρότ]ε̣ρο̣ν̣ | [συ]νεβίουν, τοῦ Χ[αιρ]ήμονος ἄγοντος τὰ κατ ἔ[το]ς γεωργικὰ ἔργα πάντα τῶν τῆς προσφορᾶς κλή[ρ]ου | [ἀρο]υρῶν δέκα ἡμίσ[ο]υς τετάρτου καὶ κατασπείροντος καὶ ἀποφέροντος τὰ περιεσόμεν[α] ἐκ τ[ού]-|[τω]ν κατ ἔτος γενήματα καὶ ἐπιγενήματα ἀπ[ὸ] τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶ[τος] ἔτους καὶ ε[ἰ]σφέρ[ον]τος | [εἰς] τὸν κοινὸν τῆς [σ]υμβιώσεως οἶκον κα[ὶ τ]ελοῦντος τὰ ὑπὲρ τούτων κατ ἔτ[ο]ς δημόσια [πά]ντα | [σι]τικά τε καὶ ἀργυρι[κ]ὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος ἔτους. ἐὰν δὲ διαφορᾶς αὐτοῖς γεναμένης | [χ]ωρίζωνται ἀπ ἀλλήλων, ἤτοι τοῦ Χαιρήμονος ἀποπέμποντος τ[ὴ]ν Θαισάριον ἢ καὶ αὐτῆς ἑκουσίω[ς] | [ἀ]παλλασσομέν[η]ς [ἀ]π αὐτοῦ, ἔστω τοῦ τῆ[ς] Θα[ι]σαρ[ί]ου πατρὸς Σισόιτος, ἐὰ[ν] δ̣ὲ̣ [ο]ὗτος μὴ περιῆι, αὐ[τῆς] Θ̣[α]ισαρί[ου] | [ὁ] σημαινόμενο[ς κλῆρ]ος τῶν ἀρουρῶν   δ[έκα]   ἡμίσους   τετάρτου   καθὼ[ς]   πρόκειται·   ἔτι   δὲ   καὶ προ[σα]πο-|δώσειν αὐτῆι ὁ Χ[αιρ]ήμων καὶ τὴν προγ[εγρα]μμένην φερνὴν καὶ τὰ παράφερνα οἷα ἐὰν ἐκ τῆς τρί-|ψεως ἐκβῆι, ἐπ[ὶ μὲν] τῆς ἀποπομπῆς πα[ραχρῆ]μα, ἐπὶ δὲ τῆς ἑκουσ[ίο]υ ἀπαλλαγῆς ἐν ἡμέρα[ι]ς τριά-|[κο]ντα ἀ̣φ̣   ἧς   ἐὰ[ν   ἀπαι]τηθῆι.   ἐν   ὧι   δ   [ἂ]ν̣   ἔτει   [τὰ   κατὰ] τὸν ἀπ ἀλλ[ή]λων τῶν [γα]μούντω[ν χ]ωρ[ι]σμὸ[ν] γ̣έ̣[νη]-|[τ]α̣ι̣, ἀπ[ο]μερισθ[ήσεται] τὰ ἐκφόρια τοῦ κλήρ[ο]υ [εἰς] τὴν δωδε[κά]μην[ο]ν τ̣ὴ̣ν̣ τ̣οῦ τ̣ῆς̣ [ἀ]πο̣πλο̣κ̣ῆς ἔ̣[τους] | [κα]ὶ̣ ἕξε[ι] ὁ μὲν Χα[ιρήμω]ν κατὰ τὸ ἀνὰ λόγον τ[ῶν μ]η̣νῶν ὧν ἐ̣ὰ̣ν̣ ἦι ἡ Θαισ[άριο]ν μεμενη̣κυῖα ἐν τῶ[ι κ]ο̣ινῶι | [οἴκω]ι, ὁ δὲ Σισόις τὸ ἐπίλοιπον, πρ[ό]τερον ἀνταναιρεθ[έ]ντων τῶν τοῦ κλήρου δημοσίων καὶ σπερμά[τω]ν, γει-|[νο]μένης τῆς πράξ[ε]ως τῶν κατὰ τὴν συνγραφὴν τῶι Σισόιτι ἤ, μὴ περιόν̣[το]ς̣, τῆι Θαισαρί[ωι] καὶ τοῖς [παρ α]ὐτῆς | [ἐκ] το̣ῦ̣ Χαιρήμ[ονο]ς καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς πάντων καθάπερ ἐκ δίκης. ὑπογραφεὺς τοῦ Σ[ι]σόιτος | [....]ν̣ Ἑρμᾶτος ὡς (ἐτῶν) μ̣α οὐλ(ὴ) μετώπωι ἐκ δεξιῶν, τοῦ Χαιρήμονος εἰδότος γ[ρά]μματα.
 

 
►  Bibliography
 
 
Johnson, Martin & Hunt, Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, II, Manchester, 1915, n. 154 ; Charles, The teaching of the New Testament on divorce, London, 1921, p. 114 ; Heichelheim, Die auswärtige Bevölkerung im Ptolemäerreich, Leipzig, 1925, p. 104 ; Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten, München, 1925, pp. 32-33 ; Wolters, Der Geflügelte Seher, München, 1928, pp. 72 and 106 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 52, 141 and 304
 ; Hunt & Edgar, Select Papyri, I, London, 1932, n. 4 ; Wolff, Written and unwritten marriages in Hellenistic and post-classical Roman law, Haveford, 1939, p. 18 ; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B.C.-640 A.D., Warszawa, 1955, p. 45 ; David, van Groningen & Kiessling, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, III, Leiden, 1958, p. 160 ; Hässler, Die Bedeutung der Kyria-Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, p. 99 ; Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, pp. 103, 107 and 298 ; Brecht, Zur Haftung der Schiffer im antiken Recht, München, 1962, pp. 75 and 161 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Graz, 1968, pp. 140, 257 and 262 ; Shaner, A Christian view of divorce : According to the teachings of the New Testament, Leiden, 1969, pp. 61-62 ; Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, Torino, 1972, p. 9 ; Hagedorn, ZPE, 23, 1976, pp. 143-167 ; Foley, Reflections of women in antiquity, New York, 1981, p. 309 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Bonn, 1984, pp. 138, 143 and 145 ; Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt : The struggle for equal rights, Tübingen, 1985, pp. 44-45 ; Pomeroy, ANRW, 1988, II, 10, 1, p. 714 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 83 and 144 ; Bonneau, Le régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grecque, romaine et byzantine, Leiden-New York-Köln, 1993, p. 21 ; Llewelyn, New documents illustrating early Christianity, VII, Sydney, 1994, p. 217 ; Cotton, ZPE, 105, 1995, p. 184 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, p. 8 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, p. 164 ; Sijpesteijn, ZPE, 111, 1996, pp. 163-170 ; Peterman, Tyndale Bulletin, 50, 1999, p. 164 ; Kaltsas, Dokumentarische Papyri des 2. Jh. v. Chr. aus dem Herakleopolites (P. Heid. VIII), Heidelberg, 2001, p. 313 ; Esposito, Eikasmos, 13, 2002, pp. 212-213 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, p. 292 ; Anagnostou-Canas, XIVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Rauischholzhausen, 2003), Wien, 2006, pp. 323-340 ; Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Giessen, 2006, pp. 368 and 372 ; Kraus, Ad fontes : Original manuscripts and their significance for studying early Christianity, Leiden, 2007, p. 112 ; Pratscher, Öhler & Lang, Das ägyptische Christentum im 2. Jahrhundert, Wien, 2008, p. 118.
 
 
►  Source : Papyrus from Bakchias.