QUERELLAE VICANORUM CONTRA POSSESSORES
   
Petition concerning the encroachment of the great landlords on the holdings of the peasants
     
( Sept. 29-Oct. 28, AD 207 )
 

 
SB I, 4284, ll. 1-17 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Διονυσίῳ στρ(ατηγῷ) Ἀρσιν(οΐτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδ[ο]ς | παρὰ Ἑριέως Στοτοήτεως πρεσβυτέρου καὶ Παβοῦτος [Π]αβοῦ[τ]ος μητρὸς Σεγάθιος ἀρχεφόδου καὶ Ἑριέω[ς Πα]κύσεως καὶ Ἀπύγχεως Ὡρίωνος   καὶ   Ἐσούρεως   Παουιτῆτος | καὶ   Δημᾶ   Δημᾶτος   καὶ   Ὀρσεενούφεως   Ἑριέ[ως]   καὶ Πετ[ε]σούχου Σώτου καὶ Ὥρου μητρὸς Θαισᾶτος καὶ Σωτηρίχου ἀπάτορος μητρὸς Θερμούθεως καὶ Πκᾶτος Πεκύ-|σεως καὶ Πατῆτος Σαταβοῦτος καὶ Παβοῦτος Παβοῦτος καὶ Καννεῖτος Πατῆτος καὶ Σωτᾶ Παβοῦτος καὶ Παε̣ῖτος Σαταβοῦτος καὶ Πεκύσεως Ψενήσιος καὶ Ἀπύγχεως Ἀπύγ-|χεως καὶ Ἀβοῦτος Σαταβοῦτος καὶ Π[ακύ]σεως Ἑριέως κ[αὶ] Που̣σ̣εῖτος Ματ̣άιτος καὶ Πακύσεως {Ματάιτ̣ος καὶ Πακύσεως} Ἀπύγχεως καὶ Μέλανος Πακύσεως καὶ Ἀεί-|ε̣τος Καν[εῖ]τος καὶ Ἀπύγχεως Σαραπίωνος τῶν κε καὶ τ[ῶ]ν λοιπῶν δημοσίων γεωργῶν κώμης Σοκνοπαίου Νήσου. οἱ κύριοι ἡμῶν θειότατοι καὶ ἀήτ’τητοι | Αὐτοκράτορες Σεουῆρος καὶἈντωνεῖνος ἀνατείλαντες [ἐ]ν <τῇ> ἑα[υ]τῶν Αἰγύπτῳ, μεθ ὧν πλείσ<τ>ων ἀγαθῶν ἐδωρήσαντο, ἠθέλησαν καὶ τοὺς ἐν ἀλλοδαπῇ διατρίβοντας πάν-|τας κατιέναι   εἰς   τὴν   ἰδίαν   οἰκίαν(?)   ἐκ’κόψαντες   τὰ βίαια [καὶ ἄν]ομα, καὶ κατὰ τὰς ἱερὰς αὐτῶν ἐν[κελεύ]σεις κατεισήλθαμεν. ἐχομένων οὖν ἡμῶν [τῇ] κατεργασίᾳ | τῇ ἀποκαλυφθείσῃ αἰγιαλίτι<δι> γῇ ἑκάστων καθὸ δύναμις, Ὀρσεύς τις ἀνὴρ βίαιος καὶ αὐθάδης τυ[γχάν]ων ἐπῆλθεν ἡμῖν σὺν ἀδελφοῖς αὐτοῦ τέτρασι κ[ω]λύων τὴν κα-|τεργασίαν καὶ κατασπορὰν ποιεῖσθαι καὶ ἐκφοβῶν ἡμᾶς, ἵν [ἐκ το]ύ[το]υ κατὰ τὸ πρότερον εἰς τ[ὴν] ἀλλο[δ]απὴν φύγωμεν καὶ μόνοι ἀντιποιήσωνται   [τ]ῆς   γῆς,   δηλοῦ-|μεν   δέ   σοι   κύριε   τὴν   τούτων βίαν. οὔτε γὰρ συνείσφοροι γ[ε]ίνονται τῶν κατὰ μῆνα γει[νο]μένων ἐν τῇ κώμῃ ἐπιμερισμῶν τε καὶ ἐπιβολῶν σι[τ]ικῶν τε καὶ ἀρ-|γυρικῶν τελεσμάτων, ἀλλὰ καὶ οὐσία ἐστὶν ὑπὲρ ἧς κατ ἔτος διαγράφ[ομε]ν μόνοι ἡμεῖς δραχμὰς δισχιλίας τετρακοσίας καὶ μόνων τούτων τὰ τετράποδα πλεῖ-|στα ὄντα τὰς ν[ο]μὰς ποιεῖται. καὶ οὐδεπώποτε ἐλειτούργησαν ἐ[κ]φοβοῦντες τοὺς κατὰ χρόνους κωμογραμματέας. ὅθεν κατὰ τὸ ἀναγκαῖον τὴν [ἐπί] σε καταφυ-|γὴν ποιούμεθα καὶ ἀξιοῦμεν, ἐάν σου τῇ τύχῃ δόξῃ, κελεῦσαι, ἀχθῆναι αὐτο[ὺς] ἐπὶ σ[ο]ῦ καὶ διακοῦσαι ἡμῶν πρὸς αὐτὸν πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς βοηθείας ἐκδικηθέντες δυνη-|θῶμεν τῇ γῇ σχολάζειν καὶ ταῖς ἐπιβα[λ]λούσαις ἡμῖν χρείαις προσκαρτερεῖν, τὸν   δὲ   Ὀρσέα   καὶ τοὺς ἀδελφ[ο]ὺς συνεισφόρας εἶναι τοῖς δημοσίοις τελέσμασι καὶ | λειτουργεῖν τ[ὰς] ἁρμοζούσας αὐτοῖς λειτουργίας καὶ ἔχ[εσθαι ἐξ] ἴσου ἡμῖν πᾶσιν τῆς σπορᾶς τῆςἀποκαλυφείσης γῆς, ἵν ὦμεν ἐν τῇ ἰδίᾳ συμμένοντες τῇ τύχῃ σου | εὐχαριστεῖν. vac. διευτύχει.
 

 
►  Bibliography
 
 
Barry, BIFAO, 3, 1903, pp. 191-192 ;
Preisigke, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, I, Strassburg-Berlin, 1915, n. 4284 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 544-545, n. 190 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, pp. 119-120, n. 48 ; Chalon, L'Édit de Tiberius Julius Alexander : Étude historique et exégétique, Olten-Lausanne, 1964, p. 97 ; Maehler, Urkunden römischer Zeit (BGU XI), II, Berlin, 1968, p. 183 ; de Martino, Storia della Costituzione romana, IV, 1, Napoli, 1974, p. 395 ; Thomas, The Journal of Egyptian archaeology, 61, 1975, pp. 205 and 212 ; Braunert, Politik, Recht und Gesellschaft in der griechisch-römischen Antike, Stuttgart, 1980, p. 224 ; Lewis, Life in Egypt under Roman Rule, Oxford, 1983, pp. 182 and 203 ; Mircovic, Opus, 5, 1986, p. 69 ; Krause, Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches, München, 1987, p. 323 ; Heinen, MDAIR, 98, 1991, pp. 273, 278 and 291 ; Halpern & Hobson, Law, politics and society in the ancient Mediterranean world, Sheffield, 1993, pp. 202 and 210 ; Rupprecht, Kleine Einführung in die Papyruskunde, Darmstadt, 1994, p. 232 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 238 ; Papathomas, Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII), Heidelberg, 1996, p. 123 ; Drecoll, Die Liturgien im Römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr., Stuttgart, 1997, p. 179 ; Mirković, The later Roman Colonate and freedom, Philadelphia, 1997, pp. 19 and 54 ; Jördens & Zauzich, Griechische papyri aus Soknopaiu Nesos (P. Louvre I), Bonn, 1998, p. 169-170 and 260 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 129 ; Coles et al., The Oxyrhynchus papyri, LXVII, London, 2001, p. 175 ; Hoogendijk & Worp, Tyche, 16, 2001, p. 47 ; Schubert & Jornot, Les papyrus de Genève, I, 2nd ed., Genève, 2002, p. 71 ; Hengstl, JJP, 34, 2004, p. 268 ; CdE, 80, 2005, p. 233 ; Boschung & Eck, Die Tetrarchie : Ein neues Regierungssystem und seine mediale Präsentation, Wiesbaden, 2006, p. 70 ; Heinen, Vom hellenistischen Osten zum römischen Westen, Stuttgart, 2006, pp. 115, 120 and 133 ; Adams, Land transport in Roman Egypt : A study of economics and administration in a Roman province, Oxford, 2007, p. 87 ; Harker, Loyalty and Dissidence in Roman Egypt : The case of the Acta Alexandrinorum, Cambridge, 2008, p. 473 ; ZPE, 164, 2008, p. 188.
 
 
►  Source : Papyrus from Soknopaiou Nesos.