TESTAMENTUM
   
Will drawn up in the Roman form by Aurelia Serenilla
     
( About AD 264 )
 

 
P. Princ. II, 38 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[Αὐ(ρηλία)   Σε]ρηνίλλα   ἐπικαλουμέ[νη]   Δημητρία   Φιλιππιανοῦ   τοῦ   καὶ Κοπρέου γ̣ε̣[νο]μένου βουλ(ευτοῦ) Ἑρμοῦ  πόλ(εως)  τῆς  μεγάλης  ἀρχαίας  καὶ  λαμ-|[προτά]της  μετὰ  κυρίου Αὐ(ρηλίου) Ἑρμ[ίν]ου τοῦ κ[α]ὶ Ἀχιλλέως Εὐδαίμονος εὐθηνιάρχ(ου) τῆς αὐτῆς Ἑρμοῦπόλ(εως) καὶ κουράτορος Αὐ(ρηλίου) Οὐαλερίου Λόγ’γου | [οὐετρ]ανοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς [Ἑρμ]οῦ πόλ(εως) διαθ(ήκην) ἐποίησεν γραφησομένην   τε   ὑπηγόρευσεν.   Αὐ(ρηλία)   Ἀσκλατάριον   ἡ   κα[ὶ]   Κόπριλλα   μήτηρ   μου   | [κλη]ρονόμος μοι ἔστω. οἱ δ̣ὲ̣ υ̣ἱ̣οὶ <οἱ> ἐ̣μ̣ο̣ὶ ἀποκληρόνομοι ἔστωσαν. προσερχέσθω δὲ τῇ κληρονομίᾳ μου ἐν ἡμέραις ρ ταῖς ἐπι-|[σήμοις] μου ὅταν γνῷ καὶ δύνηται μαρτύρασθαι ἑαυτὴν εἶναί μοι κληρον[ό]μον. Αὐ(ρηλίῳ) Ἀχιλλεῖ τῷ καὶ Ἑρμίνῳ κοσμητ(ῇ) συμβίῳ μου | [καταλεί]π̣ω περὶ  Ἰβιῶ[ν]α  Π̣ετεαφθὶ  μαχιίμων  συντάξεων  ἐκ  τοῦ  Ναυβη̣  κ̣λ̣ήρου  ἀφ᾽  ὧν  ἔχω  ἐν  μίᾳ  κοίτῃ ἀρουρῶ(ν) | [......]....ς̣ εξ[......].. ἀρ[ο]ύρα[ς π]έντε καὶ περὶ τὴν α̣[ὐτὴν] κ̣ώ̣μ̣η̣ν β̣ί̣ο̣υ κοινωνίας Ἀλίνης ἧς ἔχω ἀρούρας τρεῖς | [......]...[..]τ̣ο̣υμ[......]κ̣α̣.υ̣.[........]....[.]ι̣ο̣ς̣ κουρα̣[τ.].π̣ι̣φ̣η̣[..]..[....]β̣ ἧς οἰκῶ, τῷ δ᾽ ἐπ᾽ [ἐμ]οῦ κουράτορι ε̣υ̣.ο̣ι | [ - ca. 58 - ]δ̣ε̣ν ζητηθησ[..].ου..[.......]ν̣ο̣ | [ - ca. 54 - τῆς] αὐτῆς πόλ(εως) δο̣θῆ[ναι - ca. 11 - ]ο̣ν̣ | [ - ca. 59 - ] μίαν τέταρτον [ - ca. 14 - ]ο̣υ̣ | Traces 2 lines | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 
English translation ( Advanced Papyrological Information System ).
  

 
Aurelia Serenilla, also called Demetria, daughter of Philippianos, also called Kopreas, a former councilor of the great, ancient, illustrious and most illustrious city of Hermopolis, with her guardian Aurelius Herminos, also called Achilles, son of Eudaimon, eutheniarch of the same city of Hermopolis and with a curator Aurelius Valerius Longus, veteran, of the same city of Hermopolis, had composed a will and dictated it to be written. Aurelia Asklaterion, also called Koprilla, my mother, shall be my heiress, all other persons being disinherited. She shall proceed to my inheritance in 100 designated days, counting from when she learned and became able to testify herself that she is my heiress. To my husband Aurelius Achilles, also called Herminos, kosmetes, I leave the plot of land by the assigned impost of the native troops by Ibyon Peteaphthi from the estate of Naube, of which I hold in one quarter . . . arouras. . . five arouras and around the same village from the commonality of the marriage of Aline of which I hold three arouras . . . . . to my curator . . .

 
French translation ( Burnet, Paris, 2003 ).
  

 
      Aurélia Sérénilla alias Dèmètria, fille de Philippianos, alias Copreys, ex-membre du conseil d'Hermoupolis la Grande, cité ancienne et renommée, avec l'assistance de son tuteur Aurelius Hermeinos alias Achille, fils d'Eudaïmon, euthéniarque de ladite Hermoupolis ainsi que son curator Aurelius Valère Longus, vétéran de la même Hermoupolis, a fait un testament et l'a formulé pour qu'il soit écrit :
      Qu'Aurélia Asclatarion alias Coprilla ma mère soit mon héritière. Que les autres [membres de ma famille] soient déshérités. Qu'elle entre en possession de mon héritage dans les 100 jours après l'annonce [de ma mort], quand elle l'apprend et peut témoigner qu'elle est mon héritière. Au cosmète [magistrat municipal] Aurelius Achille alias Hermeinos, mon mari, je laisse dans les alentours d'Ibion Peteaphthi la cession à un vétéran provenant de la clérouquie de Naubès, dont je possède les aroures en une parcelle, [...] cinq aroures, et près du même village, le bien que je possède en commun avec Aline de trois aroures [la suite est très fragmentaire].
 

 
►  Bibliography
 
 
Kase, Papyri in the Princeton University Collections, II, Princeton, 1936, n. 38 ; Gewirtz, Journal of the history of ideas, 2, 1941, p. 200 ; Kaser, Das Römische Privatrecht, I, München, 1955, p. 597
 ; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B.C.-640 A.D., Warszawa, 1955, pp. 193, 195 and 215 ; David, van Groningen & Kiessling, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, III, Leiden, 1958, p. 149 ; Taubenschlag, Opera minora, II, Paris-Warszawa, 1959, p. 174 ; Pestman, Chronologie égyptienne d'après les textes démotiques (332 av. J.-C. - 453 ap. J.-C.), Leiden, 1967, p. 50 ; Sijpesteijn, The Wisconsin papyri, I, Leiden, 1967, p. 50 ; Kaser, Das römisches Privatrecht, I, München, 1971, p. 717 ; Arnholtz, Dansk verslære : Til brug ved undervisning og selvstudium, II, Copenhagen, 1972, pp. 162 and 164 ; Link, Subjektivität und Wahrheit : Die Grundlegung der neuzeitlichen Metaphysik durch Descartes, Stuttgart, 1978, p. 43 ; Hobson, TAPhA, 113, 1983, pp. 311-321 ; Bastianini, Tyche, 1, 1986, p. 9 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 218 ; Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses (Berlin, 1995), I, Stuttgart-Leipzig, 1997, pp. 27-29 ; Kehoe, Investment, Profit, and Tenancy : The Jurists and the Roman Agrarian Economy, Ann Arbor, 1997, p. 129 ; Migliardi Zingale, I Testamenti Romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto : Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C., Torino, 1997, n. 23 ; Arjava, Women and law in late antiquity, Oxford, 1998, pp. 121, 141 and 144 ; Balard, Eupsychia : Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, I, Paris, 1998, p. 104 ; Burgmann, Fontes minores, X, Frankfurt am Main, 1998, pp. 51-52 and 92 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 365 ; Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt : A Sourcebook, Cambridge, 1998, n. 146 ; Arjava, ZPE, 126, 1999, p. 203 ; Litinas, APF, 45, 1999, p. 72 ; Rochette, RIDA, 47, 2000, p. 454 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, p. 280 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, I, München, 2002, pp. 134 and 162 ; Burnet, L'Égypte ancienne à travers les papyrus : Vie quotidienne, Paris, 2003, pp. 225-226, n. 155.
 
 
►  Source : Papyrus from Hermopolis.