TESTAMENTUM MILITARIUM
   
Wills of [--], Maron and Antigenes
     
( 238-237 BC )
 

 
P. Petr. 2 I, 1 = P. Petr. I, 21 = P. Petr. III, 1 = P. Hal. I, 11 = P. Lond. III, 497 descr. (
DDBDP ).
  

 
1.
[βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμ]αίου καὶ Ἀρσινόη̣[ς] | [θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι, ἐφ ἱερέως Ἀπολλωνίδου το]ῦ Μοσχίωνος Ἀλε-|[ξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐερ]γετῶν, κανηφόρου̣ | [Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενεκρατείας τῆς Φιλ]άμμονος τὸ β (ἔτος), | [μηνὸς Δίου ̣ ̣, ἐν Κροκοδίλων πόλει]   τοῦ   Ἀρσινοίτου,   |   [τάδε   διέθετο   νοῶν   καὶ   φρονῶν - ca. 10 - ]ν̣   τῶν πρότερον | [ - ca. ? - με]λάγχρους | [ - ca. ? - οὐλὴν ἔχ]ω̣ν ὀφρύι ἀριστερᾶι. | [εἴη μέν μοι ὑγιαίνοντα αὐτὸν τὰ αὑτοῦ διοικεῖ]ν. ἐὰν δέ τι | [ἀνθρώπινον πάσχω, καταλείπω τὰ ὑπάρχον]τα πάντα | [ - ca. ? - ] ̣ει Θεσ̣σ̣α̣λ̣ῶι | [ - ca. ? - ] ̣ρ̣κα̣ι̣θηι | [ - ca. ? - τ]ῆι θυγατρί. | [ἄλλωι δὲ οὐθενὶ οὐθὲν καταλείπω. ἐπιτρό]πους δὲ αἱροῦ-|[μαι βασιλέα Πτολεμαῖον τὸν ἐκ βασιλέως Πτ]ολεμαίου | [καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασίλισσαν Βερενί]κην τὴν | [βασιλέως Πτολεμαίου ἀδελφὴν καὶ γυναῖκα κα]ὶ τὰ τούτων | [τέκνα. μάρτυρες· - ca. 15 - Φιλα]δέλφειος | [ - ca. ? - π]υρράκης | [ - ca. ? - Ἀλεξανδρε]ὺ̣ς τῆς | [ἐπιγονῆς τῶν οὔπω ἐπηγμένων εἰς δῆμον] Ἡφαιστι-|[έα ὡς (ἐτῶν) - ca. ? - χ]αροπὸς | [ - ca. ? - ]ς̣ Ἀλεξαν-|[δρεὺς τῆς ἐπιγονῆς τῶν οὔπω ἐπηγμένω]ν εἰς δῆμον | [ - ca. ? - ὡς ἐτῶν - ca. ? - μέσο]ς μεγέθει | [ - ca. ? -  Ἰσ]θ̣μιεὺς | [ὡς (ἐτῶν) - ca. ? - ] ̣ οὐλὴ ἐπὶ | [ - ca. ? - ] ̣ ὡς (ἐτῶν) νε | [ - ca. ? - ]ηνόδωρος | [........̣ Ἀλεξανδρεὺς   τῆς   ἐπιγονῆς τῶν ο]ὔπω ἐπ̣[ηγ]-|[μένων εἰς δῆμον - ca.10 - ὡς (ἐτῶν) .. μελά]γχρους | [ - ca. ? - ] | [βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης] | [θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι, ἐφ ἱερέως Ἀπολλωνίδου τοῦ Μοσχίωνος τὸ β (ἔτος)] | [Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου] | [Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενεκρατείας τῆς Φιλάμμονος τὸ β (ἔτος),] |
2.
[μ]ηνὸς Δίου, ἐν Κροκοδίλων π̣[ό]λει τοῦ Ἀρσινοίτου̣, [τάδε διέθετο] | [νο]ῶν καὶ φρονῶν Μά̣ρ̣ων Εὐφράνορος Λίβυς τῆς [ἐπιγονῆς] | [ὡς] (ἐτῶν) π μέσος τετανὸς οὐλὴ [[ἐπ ὀφρύι]] ἐπ ὀφρύι δεξιᾶι. [εἴη] | μέν μοι ὑγιαίνοντα ἐμὲ τῶν ἐμαυτοῦ ὑπαρχόντ[ων] | [κύ]ριον εἶναι διοικοῦντα τρόπωι ὧ\ι ἂ/ν βούλωμαι. ἐὰν δέ [τι] | [πάσχ]ω̣ ἀνθρώπινον, καταλείπω τὸ ὑπάρχον μοι ἱ[ερὸν] | μητ̣ρ̣[ὸς θ]εῶν Βερε̣νίκης καὶ Ἀφροδίτης Ἀρσινόης υ̣π̣..[ - ca. ? - ] | τὰ μὲ̣ν̣ [κα]τὰ πρόσωπον τοῦ ἱεροῦ, οἷς γείτονες ἀπὸ   μ̣[ὲν] | ἀπηλ[ιώτο]υ   Σισούχου   τοῦ Ἁρ[σ]ιήσιος, ἀπὸ δὲ νότου ὁδὸς | δ̣ημοσία, ἀπὸ δ̣ὲ̣ λιβ[ὸ]ς ..[..]ρ̣ε[ο]υς τοῦ Πεψνῆτος καὶ | Παῶτος τοῦ Τ̣υ..ν̣ο̣[...]ς, ἀ[πὸ δὲ] βορρᾶ ὁδὸς δημοσία, Μύσται | Δημητρίου Ῥοδίαι ὡ[ς (ἐτῶν)] μϚ εὐμεγέθει μελάγχρωι | φακὸς ἐπὶ σιαγόνι ἀριστ[ερᾶ]ι μετὰ κυρίου Ἀρτεμιδώρου τοῦ | Ἀρτεμιδώρου Αἰακιδέ[ω]ς ὡς (ἐτῶν) μ μελάγχρου εὐμεγέθους | ὀξύρρινος μῆλα μείζω, [τ]ὰ δ ἐχόμενα ἀπὸ μὲν ἀπηλιώτ̣ου | Θέωνος Αι̣α̣ναπιμων̣τος καὶ Παῶτος τοῦ Φμόιτος, ἀπὸ | δὲ \νό/του αὐλὴ κοινὴ, ἀπὸ δὲ λιβὸς οἶκος ἱερὸς τοῦ ἀ̣φροδι[σ]ίου, | ἀπὸ δὲ βορρᾶ ὁδὸς δημοσία, Μενείαι Μεννέου ἀστῆι | ὡς (ἐτῶν) ξ λευκόχρωι μέσηι μεγέθει μετὰ κυρίου Κ\λε/άνδ̣ρου | τοῦ Μονίμου Ἀνδρομαχείου ὡς (ἐτῶν) οβ ἐρυθρίου μέσου | οὐλὴ ῥινὶ ἐκ δεξιῶν, τὴν δ αὐλ̣ὴν ἀπὸ μὲν τῆς γ̣ω̣νί̣α[ς] | τοῦ ταμιείου τοῦ πρὸς τῶι ἱερῶι οἴκωι καὶ τὰ ἐχόμε̣να | τῆς αὐτῆς μερίδος Μύσται, τὸ δ ἕτερον μέρος τ[ῆς] | [αὐλῆς ......].ε.[.......]. Μενείαι, τὸν δὲ̣ ο..[...]νείου | [ - ca. ? - ]νκ̣[ - ca. ? - Μύσ]ται | [ - ca. ? - μάρτυρες· - ca. ? - ά]νδρου  |  Μ[ - ca. ? - ἀναφά]λακρος  |  οὐ̣[λὴ - ca. ? - τῶν  Ἱπ]ποκρά-|τ̣[ους - ca. ? - ἀναφάλ]α̣ντος | [ - ca. ? - ] Κρὴς | [ - ca. ? - ] τ̣ετανὸς | ἀνα[φάλαντος - ca. ? - ] | [10 lines missing]
3.
[6 lines missing] | [ - ca. ? - καταλείπω τὰ ὑπάρχοντά] | μ̣ο̣ι π̣[άντα - ca. ? - ] | καὶ Β̣ερ[εν]ίκηι .[ - ca. ? - ἐπίτροπον δὲ καταλείπω] | Ἑρμίαν Κ[α]λλι.[ - ca. ? - ὡς (ἐτῶν) ..] | εὐμεγέθην .[ - ca. ? - ] | φακὸν ἔχοντα ὑ[πὸ - ca. ? - καὶ ἄλλον μετώπωι] | ὑπὸ τρίχα. μ̣ά̣[ρτυρες· - ca. ? - τῶν οὔπω ὑπὸ ἱππάρ]-|χην (ἑκατοντάρουρος)   ὡς   (ἐτῶν)   ε̣[. - ca. ? - ]   |   Ἀστὴρ   Σαμαρε̣ὺ̣ς̣ .[ - ca. ? - ὡς   (ἐτῶν) ..]   | μέσος τῶι μεγέθ[ε]ι̣ [ - ca. ? - οὐλὴ ἐπὶ] | μήλου ἀριστεροῦ ..[ - ca. ? - τῶν - ca. ? - ] | (ἑκατοντάρουρος) ὡς (ἐτῶν) μ μέσος τ[ῶ]ι [μεγέθει - ca. ? - ] | δεξιῶι, Ἀρριδαῖος Μα̣κ̣εδὼν τ̣[ῶν - ca. ? - ] | ὡς (ἐτῶν) λ̣ε μέσος τ̣[ῶι μεγέθει - ca. ? - ] | ...λ̣ο̣ς̣ φακὸς [ὑπὲ]ρ [ἀ]ρι̣[στ]ε̣ρ̣[ - ca. ? - τῶν] | Σωσιπόλιος λοχαγὸς κληροῦ[χος ὡς (ἐτῶν) - ca. ? - ] | μελίχρους στρογγυλοπρόσ[ωπος - ca. ? - ] | Νικά̣νωρ Θ̣ρ[ᾶ]ι̣ξ̣ τ̣ῶν οὔπω ὑπ[ὸ ἱππάρχην - ca. ? - ὡς (ἐτῶν) ..] | μέσος μελαγχρὴς οὐ̣λὴ [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] | βασιλεύοντος Πτολεμαί[ου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης] | θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι, ἐφ ἱερέως Ἀ[πολλωνίδου τοῦ Μοσχίωνος τὸ β (ἔτος)] | Ἀλε[ξ]άνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφ[ῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου] | Ἀρσινόης   Φιλαδέλφου   Μεν[εκρατείας   τῆς Φιλάμμονος τὸ β (ἔτος),] | μηνὸς Δίου, ἐν Κροκοδίλων π[όλει τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ, τάδε] | διέθετο Ἀντιγένης Μακ[εδὼν τῶν - ca. ? - ] | [κλη]ρ̣οῦχος ὡς (ἐτῶν) ν μέσος μ[ - ca. ? - ] | [οὐλὴ τ]ραχήλωι δ̣εξιῶι. ε[ἴη μέν μοι ὑγιαίνοντι αὐτὸν τὰ αὑτοῦ διοικεῖν.] | [ἐὰν   δέ]   τ̣ι   πάσχω   ἀνθρώπι̣[νον, καταλείπω τὰ ὑπάρ]-|[χοντά] μ̣οι πάντα Δωροθ[έωι - ca. ? - τῶν - ca. ? - ] | [.....]..[....] κ̣[ληρ]ούχωι μ̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]...[ - ca. ? - ] | [5 lines missing]
 

 
►  Bibliography
 
 
Mahaffy, The Flinders Petrie Papyri I, Dublin, 1891, n. 21 ; Mahaffy & Smyly, The Flinders Petrie Papyri III, Dublin, 1905, n. 1, ll. 1-19 and 37-60  ;
Kenyon & Bell, Greek Papyri in the British Museum, III, London, 1907, n. 497 descr. ; Dikaiomata : Auszüge aus alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des Philologischen Seminars der Universität Halle (Pap. Hal. 1) : Mit einem Anhang. Weiterer Papyri derselben Sammlung, Berlin, 1913, n. 11, ll. 85-99 ; Uebel, Die Kleruchen Ägyptens unter den ersten sechs Ptolemäern, Berlin, 1968, p. 224 ; Boswinkel, Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VI, Leiden, 1976, p. 47 ; Clarysse, CdE, 51, 1976, pp. 150-166 ; Boswinkel, Clarysse & Pestman, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VII, Leiden, 1986, p. 66 ; Clarysse, The Petrie Papyri, 2nd ed., I, Brussel, 1991, pp. 57-82, n. 1 ; Colin in Bülow-Jacobsen, Proceedings of the 20th International congress of papyrologists (Copenhagen, 1992), Copenhagen, 1994, pp. 534-539 ; Legras, XVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Salerno, 2005), Wien, 2007, pp. 303 ss.
 
 
►  Source : Papyrus from Krokodilopolis.