CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( AD 172-175 )
 

 
P. Mil. Vogl. II, 71 = SB VI, 9264 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ἔτους - ca. 10 - ]του Αὐτοκράτορος Καίσαρο[ς Μάρκου Αὐρηλίου Ἀ]ντωνείνου Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ | [Γερμανικοῦ μεγίσ]του μηνὸς Καισαρείου Μεσορ[ὴ ἐνάτῃ ἐν Πτολεμ(?)]α̣ΐ̣δι Εὐεργέτιδι   τοῦ   Ἀρσινοείτου   νομοῦ.   ὁμολογεῖ   Ἀμμωνᾶς | [ - ca. 9 - ἀπὸ] κώμης   Τεπτύ̣νεως   ὡς ἐτῶ[ν - ca. 10 - δύ]ο οὐλὴ δακτύλῳ μικρῷ χειρὸς ἀριστερᾶς τῇ προούσῃ καὶ συνούσῃ | [αὐτῷ ἀγράφως] γυναικὶ Τεφορσάϊτι τῇ καὶ Ε[ὐδαιμονίδι Ἥρωνος] τοῦ Πασίωνος ἀπ[ὸ] τῆς αὐτῆς κώμης ὡς ἐτῶν εἴκοσι ἑνὸς | [ἀσήμῳ, μετὰ] κυρίου οὗ ἑκουσίως ᾕ[ρηται διὰ Σαβείνου ἱερέως] ἐξηγητοῦ κατὰ   τὸν   ἐπισταλέντα   ὑπὸ   αὐτοῦ   χρηματισμὸν   οὗ   ἀντί-|[γραφον   ὑπόκειται   Π]λουτίωνος Πτ[ο]λεμαίου ὡ̣[ς ἐτῶν τεσσαράκοντα οὐλὴ ἀ]ντικνημίῳ ἀριστε[ρ]ῷ, ἔχειν τὸν ὁμολογοῦντα Ἀμμωνᾶν παρὰ | [Τεφορσάϊτος τῆς καὶ] Εὐδαιμονίδος ἐν προσφ[ορᾷ τὴν φερνὴν χρυσ]ίου δοκιμείου σ̣τ̣[α]θμῷ   Ἀρσινοειτικῷ   τ[ετ]άρτας   δύο   αἵ   εἰσιν   ἐνωτί-|[ων   ζεῦγος   καὶ]   ἱμάτιον λευκ[ὸν ἐν] σ̣υ̣ν̣[τιμήσει δραχμῶ]ν̣ τεσσαράκοντα . [σ]υμβιούτωσαν οὖν ἀλλήλοις οἱ γαμοῦντες ἀμέμ-|[πτως ὡς καὶ πρότερον], τοῦ Ἀ̣μμων[ᾶτος] ἐ̣π̣ιχορηγ[οῦντος αὐτῇ τὰ δέον]τα πάντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὰ ἄλλα   ὅσα   καθήκει   γυναικὶ   γαμετῇ   |   [κατὰ   δύναμιν,   αὐτῆς]   δὲ   τῆς   Τεφορσάϊτος τῆς καὶ Ε[ὐδαιμονίδος ἄμεμπ]τον καὶ ἀκατηγόρητον ἑαυτὴν παρεχομένης ἐν τῇ συμβιώσει. | [ἐὰν δὲ διαφορᾶς γε]νομένης χωρίζονται ἀπ᾽ ἀλλ[ήλων, ἀποδότω ὁ Ἀ]μμωνᾶς τῇ Τεφορσάϊτι τῇ καὶ Εὐδαιμονίδι τὴν προκειμένην φερνὴν | [χρυσίου τετάρτ]ας δύο ἐν τῷ αὐτῷ κοσμαρίῳ κα[ὶ ....... τὰ ἱμά]τια σὺν τῷ ἀποδέοντι ἢ τὴν προκειμένην αὐτῶν συντίμησιν | [ἐπὶ μὲν τῆς ἀποπομπῆς] παραχρῆμα, ἐ̣π̣ὶ̣ δὲ τῆς ἑκ[ουσίας ἀπαλλαγῆς ἐν ἡμ]έραις ἑξήκοντα , γενομ̣ένης τῇ Τεφορσάϊτι τῇ καὶ Εὐδαιμονί-|[δι τῆς πράξεως ἔκ τε] τοῦ Ἀμμωνᾶ̣[τ]ο̣ς καὶ ἐ̣[κ τῶν ὑπαρχόντων] αὐτῷ πάντων καθάπερ ἐκ δίκης. γέγονεν δὲ αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλων θυγά-|[τηρ Εὐδαιμονὶς μὴ ἀνα]γεγραμμέν[η] μ̣έχ̣ρ̣ι [νῦν. ὑπογρα̣φεὺς(?)] τοῦ Ἀμμωνᾶτος Ἁρποκρατίων Νεμεσᾶ τοῦ Λεωνίδου ὡς (ἐτῶν) μ οὐλὴ ἀντικνημ(ίῳ)   δεξιῷ. | [ἔστι   δὲ   τοῦ χρηματισμοῦ τὸ] ἀντίγραφον· [Σαβεῖνος ἱερεὺς ἐξηγητὴς] κ̣α̣[ὶ ἀ]ρχ̣ι̣π̣ρ̣ύ̣τανις   τοῖς   τὰ   ἀρχε̣ῖ̣α   πραγματευομένοις   χαίρειν.   τοῦ   δοθέν-|[τος   μοι   ἀξιώματ]ο̣ς̣ Τεφορ[σάϊτος τῆς καὶ Εὐδαιμονίδος] Ἥρωνος ἴσον ὑμῖν ἐπιστέλλεται διὰ Πτολεμαίου ὑπη̣ρέτου τῆς ἀρχῆς | [ἵνα ....... συγ]χ̣ρη̣μα̣τ̣ί̣[σητε αὐτῇ τὴν προσφορὰν π]οιουμένῃ μετὰ κυρίου οὗ ἑκουσίως ᾕρηται δι᾽ ἐμοῦ Πλουτίωνος Πτ̣ο̣-|[λεμαίου ὡς ἐτῶν τε]σσαρά[κο]ν[τα. (ἔτους) - ca. ? - Ἀντω]νείνου Καίσαρος   τοῦ   κυρίου   Παῦνι λ Σαβείνῳ ἱερεῖ ἐξηγητῇ παρὰ | [Τεφορσάϊτος τῆς καὶ Εὐδαιμο]νίδος Ἥρ[ωνος τοῦ Πασίωνος ἀπ]ὸ κώμης Τεπτύνεως τῆς Πολέμωνος μερίδος μετὰ κυρίου οὗ ἑκου-|[σίως αἱροῦμαι διὰ σοῦ Πλουτίωνος Πτολεμαίου ἀπὸ Ἀρσινοειτῶν π]όλεως. βουλομένη προσενεγκάσθαι ἐν προσφορᾷ τῷ συνόντι μοι ἔτι πά-|[λαι ἀνδρὶ Ἀμμωνᾶτι - ca. ? - ἀπὸ τῆς αὐτῆς] κώμης χρυσίου δοκιμείου τετάρτας δύο ἐν κοσμαρίοις καὶ ἱμάτια ἐν συν-|[τιμήσει δραχμῶν τεσσαράκοντα καὶ ἰδίᾳ ἀπογραφῆναι τ]ὴν γεγονυῖαν ἡμῖν ἐκ ἀλλήλων θυγατέρα Εὐδαιμονίδα, ἐμποδίζομαι | [μὴ ἔχουσα τὸν ἐπιγραφησόμενόν μου κύριον διὰ τὸ μὴ περιεῖ]ναί μοι πατέρα μηδὲ πατρὸς πατέρα μηδὲ ἔχειν ἀδελφοὺς μηδὲ υἱούς. ὅ̣θ̣ε̣ν̣ | [αἱρούμενη διὰ σοῦ τὸν προγεγραμμένον Πλουτίωνα ἐπιδίδωμι καὶ] ἀξιῶ ἐπισταλ̣ῆ̣ναι τοῖς τὰ ἀρχεῖα πραγματευομένοι̣ς σ̣υ̣ν̣χρηματίζειν | [μοι αὐτὸν τὸν Πλουτίωνα τὴν προσφορὰν ποιουμένῃ ἵν᾽ ὦ φιλανθ]ρ̣ωπημ̣έ̣[νη. ἔρρωσο. Π]τολεμαῖος [πρ]υτανικ̣ὸ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐξηγητικὸς ὑπ̣η̣ρε-|[της μετενήνοχα. (hand 2) Ἀμμωνᾶς - ca. ? - ὁμολογῶ] ἔ̣χ̣ε̣ι̣ν̣ παρὰ τῆς Τεφορσάϊτος τῆς καὶ Εὐδαιμονίδος διὰ χειρὸ<ς> | [χρυσίου δοκιμείου τετάρτας δύο ἐν κοσμαρίοις καὶ ἱμάτια ἐν συντιμήσει] δραχμῶν τεσσαράκοντα καὶ ἐπὶ τοῦ χωρισμοῦ ἀποδώ-|[σω τὴν προκειμένην φερνὴν ὡς πρόκειται. Ἁ]ρποκρατίων Ν̣ε̣μ̣εσᾶ ἔγρα<ψα> ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου | [ὄντος (hand 3) Τεφορσάϊς ἡ καὶ Εὐδαιμονὶς μετὰ κυρίου οὗ ἑκουσίως] ᾕρη̣μαι̣ [ὡς] πρ̣όκειτα[ι] Πλουτίωνος Πτολεμαίου προσενήνε-|[γκα τὰ προκείμενα κοσμάρια καὶ ἱμάτια καὶ ἀπογράψομαι ἣν γέγονε]ν ἐξ ἀλ̣λ̣ή[λ]ω̣ν̣ θυγατέρα Εὐδαιμονίδα ὡς πρόκειται. Πλουτίων | [Πτολεμαίου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς ἀγραμμάτου οὔσης. (ἔτους) ̣ Μεσορὴ] θ.
 

 
►  Bibliography
 
 
Kiessling, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, Wiesbaden, 1958, n. 9264 ;
Papiri della Università degli Studi di Milano, II, Milano, 1961, n. 71 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Graz, 1968, pp. 133, 140 and 160 ; Soden, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Wien, 1973, p. 103 ; Hagedorn, ZPE, 23, 1976, pp. 143-167 ; Sijpesteijn & Worp, ZPE, 23, 1976, p. 191 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, München, 1978, p. 27 ; Sijpesteijn, Michigan papyri (P. Mich. XV), Zutphen, 1982, p. 32 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (P. Hamb. III), Bonn, 1984, pp. 140, 143 and 145 ; Montevecchi, La Papirologia, Milano, 1988, pp. 102-103 and 204 ; Schubert, ZPE, 79, 1989, p. 236 ; Gallazzi, ZPE, 80, 1990, p. 287 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 84 and 222 ; Borkowski & Lajtar, JJP, 23, 1993, pp. 16 and 20 ; Hagedorn, ZPE, 97, 1993, p. 100 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, I, Stuttgart, 1994, p. 231 / II, p. 261 ; Strassi in Bülow-Jacobsen, Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists (Copenhagen, 1992), Copenhagen, 1994, p. 506 ; Strassi Zaccaria & Dihle, Le funzioni degli hypēretai nell'Egitto greco e romano, Heidelberg, 1997, pp. 53, 118 and 131 ; Rupprecht, Scripta classica Israelica, 17, 1998, p. 66 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, p. 40 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, XI, Leiden, 2002, pp. 135 ss. ; Gallazzi & Lehnus, Achille Vogliano cinquant'anni dopo, I, Milano, 2003, p. 158 ; Lichocka, Némésis en Egypte romaine, Mainz am Rhein, 2004, p. 95 ; Schubert, APF, 51, 2005, p. 241 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, p. 74 ; Kraus, Ad fontes : Original manuscripts and their significance for studying early Christianity--selected essays, Leiden, 2007, p. 110 ; Arzt-Grabner in Tolmie, Philemon in Perspective : Interpreting a Pauline Letter, Berlin, 2010, p. 124.
 
 
►  Source : Papyrus from Ptolemais Euergetis.