LOCATIO REI
   
Lease of land
     
( AD 118-119 )
 

 
P. Oxy. XXXVI, 2776 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ἐμίσθωσεν] Σ̣αρ[απ]ί̣ω̣[ν - ca. 12 - ἀπὸ τῆς] | Ὀξυ̣[ρύγχ]ων πόλεως Τ[ - ca. 19 - ] | του̣[...].[..].. ἀ̣πὸ τῆ̣ς̣ αὐτ[ῆ]ς Ὀξυ[ρύγχων πόλεως] | Πέρ[σ]ῃ τ[ῆ]ς̣ [ἐπιγ]ο̣[ν]ῆ̣ς̣ εἰς ἔ[τη] δύ[ο] ἀπ[ὸ τοῦ ἐ]ν[εσ]-|[τ]ῶτ̣ο[ς] τ̣ρί̣το̣υ̣ ἔ[το]υ̣ς̣ Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ [κ]υ̣ρίου | [ἀ]πὸ τῶ[ν] ὑ[π]α̣ρ[χ]όν[των] τῇ [γ]υναικ[ὶ] α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ | Ἀμμωνο̣ῦτι̣ Παυσίριος ἐ[δ]αφῶν περὶ Σκώ, | [ἐ]κ̣ μὲν τοῦ Ἀντιγόνου ἀρούρας ἐννέα ἥμι̣συ | ὥστε τῷ πρώτῳ ἐνιαυτῷ ξυλ̣αμῆσαι ἄρακι | [ἐ]κφο̣ρί̣ου κατ ἄρούραν πυροῦ ἀρταβῶν δύο τῷ δὲ | [δ]ευτέρῳ ἐνιαυτῷ σπεῖραι πυρῷ ἐκφορίου κατ ἄ-|[ρ̣(?)]ο̣υ̣ραν πυροῦ ἀρταβῶν δέκα , ἐκ δὲ τοῦ Θεο-|δ̣ώρου καὶ Αὐλαίου ἄρουραν μίαν ἀπὸ κοινω-|ν̣ικῶ[ν ἐ]δαφῶν ὥστε τῷ π[ρώτ]ῳ ἐνιαυτῷ | [σ]πεῖραι [πυ]ρ[ῷ] ἐ̣κφ̣ορί̣ο̣υ̣ ταυτ̣ῆ̣ς̣ πυροῦ ἀρταβῶν | [ - ca. 10 - ].[........].[........].[......] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

 
►  Bibliography
 
 
Coles et al., The Oxyrhynchus Papyri, XXXVI, London, 1970, n. 2776 
; Krause Witwen und Waisen im roemischen Reich, II, Stuttgart, 1994, pp. 201 and 290 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, p. 264.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.