LOCATIO OPERIS FACIENDI
   
Contract of apprenticeship
     
( September 15, AD 264 )
 

 
P. Oxy. XXXI, 2586 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ὁμολογοῦσιν     ἀ[λλήλοις     Αὐρή]-|λιοι     Ἑρμίας   υἱὸς   Πτολ[εμα]ί̣[ου   ἀγο]-|ρανομήσαντος   τῆς [Ὀ]ξυρ[υγχειτῶν] | πόλεως καὶ Διόσκορος Ἀθ[ηνοδώρου] | ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως [λινό]-|υφος ὁ μὲν Ἑρμίας ἐκδεδ[όσ]θ̣[α]ι̣ | τῷ ἐπιστάτῃ τὸν ἑαυτοῦ υ̣[ἱ]ὸν | πρὸς μάθησιν τῆς δηλουμέ-|νης τέχνης ἐπὶ χρόνον ἔτη | πέν[τ]ε ἀπὸ τοῦ ὄντος μη[νὸ]ς Θ[ὼ]θ | τοῦ ἐνεστῶτος ιβ (ἔτους) [ἐ]φ ἃ̣ παρέ̣ξεται τὸν | παῖδα ὁ πατὴρ τῷ ἐπιστάτῃ καθ ἑ-|κάστην ἡμέρα ἀπὸ ἀνα[τ]ολῆς | ἡλίου μέχρι δύσεως τρεφόμε-|νον καὶ ἱματιζόμενον ὑπὸ τοῦ | πατρὸς ἐκτελοῦντα πάντα τὰ ἐπιτρα-|πησόμενα αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ἐπιστά-|του ἀνήκοντα τῇ δηλουμένῃ | τέχνῃ καὶ ἐπὶ μὲν μῆνας [ἓ]ξ διδα-|χῆς χάριν ἄνε[υ] μισθοῦ ἐπὶ δὲ | τὸν λοιπὸν χρόνον λαμβάνον-|τα ὑπὲρ μισθοῦ τῇ μὲν πρώτῃ | ἑξαμήνῳ ἡμ[ε]ρησίως ὀβολοὺς | δύο καὶ ἐπὶ ἕτερον ἐνιαυτὸν ἡ-|μερησίως ὀβολοὺς ἓξ καὶ ἐπὶ ἄλ-|λον ἐνιαυτὸν ἡμερησίως ὀβο-|λοὺς δέκα καὶ ἐπὶ ἄλλον ἐνιαυτὸν | δραχμὰς δύο καὶ ἐπὶ τὸν τελευταῖ-|ον ἐνιαυτὸν ἡμερησίως δραχμὰς | δύο τετρώβολον. ὁμολογεῖ δὲ ὁ αὐ-|τὸς Ἑρμίας αὐτόθι ἐσχηκέναι ἐν | προχρείᾳ παρὰ τοῦ Διοσκόρου ἀργυ-|ρί[ο]υ δραχμὰς τετρακοσίας ἅσπερ | ἀπ[ο]δώσει ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνου. | ὧ[ν] δ ἂν ἀργήσῃ ὁ παῖς ἐν τῷ χρό-|νῳ ἐν ᾧ μισθὸν λαμβάνει ἢ ὃ μὴ | εἴη ἀσθενήσῃ, τούτων τὰς ἴσας | παραμενεῖ τῷ ἐπιστάτῃ ἐργαζό-|μενος ἀμισθί. λήμψεται δὲ ὁ παῖς | εἰς λόγον ἀργιῶν ἑορτικῶν Τῦβι | Παχὼν Ἀμεσυίοις ἡμερῶν | ἑπτὰ Σαραπίοις ἡμέρας δύο . εὐδο-|κεῖν γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ το<ύτο>ις καὶ ἕκαστα | ποιήσειν ὁ αὐτὸς ἐπιστάτης καὶ ἐπὶ | τέλει τοῦ χρόνου παραδότω τὸν παῖδα | τελείως ἐργαζόμενον τὴν δηλου-|μένην τέχνην καθὼς καὶ αὐτὸς | ἐπίσταται, οὐκ ἐξόντος οὐδενὶ τῶν | ὁμολογούντων παραβαίνειν τὰ | προγεγραμμένα. κύριον τὸ ὁμολό-|γημα καὶ ἐπερωτήσαντες ἀλλήλους | ὡμολόγησαν. (ἔτους) ιβ αὐτοκράτορος | καίσαρος Πουπλίου Λικιννίου | Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ μεγίστου | εὐσεβοῦς εὐτυχοῦς σεβαστοῦ | Θὼθ ιη. (hand 2) Αὐρήλιος Διόσκωρο<ς> | Ἀθηνοδώρου εὐδοκῶ ὡς | (hand 3) πρόκειται καὶ ἐπερω-|τηθεὶς ὡμολόγησα.
 

 
►  Bibliography
 
 
Maehler, Urkunden römischer Zeit (BGU XI), I, Berlin, 1966, p. 47 ;
Parsons, The Oxyrhynchus Papyri, XXXI, London, 1966, n. 2586 ; Nowak, Tomandl & Mayer-Maly, Festschrift für Hans Schmitz zum 70. Geburtstag, I, Wien, 1967, pp. 176-177 ; Seidl, SDHI, 33, 1967, p. 562 ; Bagnall, BASP, 5, 1968, pp. 135-139 ; Soden, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Wien, 1973, p. 92 ; Youtie, Scriptiunculae, 1, Amsterdam, 1973, p. 210 ; Bonneau, Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XXXIX, 5, Bruxelles, 1975, p. 114 ; Boswinkel, Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VI, Leiden, 1976, p. 110 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, München, 1978, pp. 124 and 127 ; Youtie, Scriptiunculae posteriores, I, Bonn, 1981, p. 89 ; Hengstl, Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, Milano, 1983, p. 672 ; Reekmans, CdE, 60, 1985, pp. 280, 282 and 287 ; Kramer, Hagedorn & Römer, Griechische Texte der Heidelberger Papyrus-Sammlung (P. Heid. IV), Heidelberg, 1986, p. 205 ; Hagdorn, ZPE, 80, 1990, pp. 277 and 279 ; Mayer-Maly, Ausgewählte Schriften zum Arbeitsrecht, Wien-Köln-Weimar, 1991, pp. 102 and 107 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p 260 / X, p. 149 ; Perpillou-Thomas, Fêtes d'Égypte ptolémaïque et romaine d'après la documentation papyrologique grecque, Leuven, 1993, p. 67, 147 and 267 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, pp. 7 and 185 ; Whitehorne, ANRW, II, 18, 5, 1995, pp. 3086 and 3088 ; Bergamasco, ZPE, 121, 1998, p. 195 ; Meissner, Die technologische Fachliteratur der Antike : Struktur, Überlieferung und Wirkung technischen Wissens in der Antike (ca 400 v. Chr.-ca 500 n. Chr.), Berlin, 1999, p. 136 ; Frankfurter, Religion in Roman Egypt : assimilation and resistance, Princeton, 2000, p. 56 ; Gronewald et al., Kölner Papyri (P. Köln IX), Opladen, 2001, p. 101 ; Zimmermann, Handwerkervereine im griechischen Osten des Imperium Romanum, Mainz, 2002, pp. 90 and 133 ; Horster & Reitz, Antike Fachschriftsteller : Literarischer Diskurs und sozialer Kontext, Stuttgart, 2003, p. 161 ; Jördens, Wirtschaft und Gesellschaft im spätantiken Ägypten : Kleine Schriften Itzhak F. Fikhman, Stuttgart, 2006, pp. 25, 27-29 and 310 ; Bakker & Bakkers in Hoogendijk & Muhs, Sixty-five papyrological texts presented to Klaas A. Worp on the occasion of his 65th birthday, Leiden, 2008, p. 149.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.