LOCATIO REI
   
Lease of land
     
( May 25, AD 211 )
 

 
P. Oxy. XXXI, 2584 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
Πατ̣κ̣οῦ[ς] ἡ καὶ Σαραποῦς Διο̣νυσίο[υ τοῦ Ἁ]ρ̣π̣οκ̣ρ̣α̣[τ]ί̣ων[ος - ca. 13 - ]..[.....].[ - ca. ? - ] | ρ̣ύγ̣χων πόλεως μετὰ κυρί̣ου̣ [ο]ὗ̣ [ᾕρη]μαι κα....[..]...[........] ...ε̣οτιδη[..]....[ - ca. ? - ] | τοῦ τοῦ ν̣ο̣μοῦ στρα̣τ̣ηγοῦ ὑπὸ̣ Ἀπ̣ολλωνίου \ἐνά[ρχο]υ/ ἐξηγητ[οῦ βουλ]ευτοῦ τῆ̣ς̣ αὐ̣τῆς πό̣λ̣[ε]-|ως κατὰ τὴν ὑπ̣ο̣τεταγμένη̣ν αἴτησιν  Διονυσίο̣[υ .....]τιων̣ος  μητρὸς  Ἀρ̣ε̣ί̣-|ας  ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως Θέ̣ωνι τ̣ῷ καὶ Ἀμμωνί[ῳ ....]ν̣ος  γυμ̣να̣σιαρχήσ̣[αν]-|τι  βουλευτῇ  τῆς  α̣ὐ̣τῆς  πόλ̣εως̣  διὰ  Ἡρακλείδ̣ο̣υ̣ γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣α̣τέως χαίρειν. ὁ̣μ̣ο̣-|λογῶ   κ̣α̣τ̣ὰ   π̣[ρ]ο̣σ̣φώνησιν   Βε̣ιθα̣ρίω̣νος   τοῦ   καὶ   Δημητριανοῦ   καὶ   Π̣τολεμαίου   | ἀσχολουμέ[ν]ων̣ ὠνὴν τῆς ἐν τῇ Ὀξυρύ̣γχων πόλει κολλυβιστικῆς | τραπέζης μεμισθωκέναι σο̣ι̣ εἰς ἔτη πέντε ἀπὸ τ̣[ο]ῦ εἰσι̣όντος εἰκοστοῦ | ἔτους τὰς ὑπ̣α̣ρχούσας μου̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ Σ̣ε̣νεψαὺ ἀρούρας ἓξ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ κοινωνιῶ̣ν̣ | πρὸς τὸν ἀδελφόν μου Πρόκ̣λ̣ον ἀρουρῶν δώδε̣κ̣α̣ ὥστε σ̣[πεῖρα]ί̣ τε καὶ | ξυλαμῆσαι ο̣ἷς ἐ̣ὰ̣ν αἱρῇ χωρ̣ὶς̣ ἰσάτεως κα̣ὶ \ὀ/χομεν[ίο]υ φόρ[ο]υ ἀ̣π̣ο̣τάκ[το]υ κ[α]-|τ᾽ ἔτος ἀργυρίου δραχμῶν δια̣κοσίων , τὰς δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς ὅλης̣ πεντα-|ετίας ἀργυρ̣ίου δραχμὰς χ[ιλί]ας αὐτόθι ἀπεσχηκέναι με παρά σου δ[ι]ὰ | τῶν αὐτῶν ἀσ̣χ̣ο̣λουμέν̣ων τὴν τράπεζαν ἐκ πλή̣[ρο]υς τῶν τ[ῆ]ς γῆς κα-|τ᾽ ἔτος δημοσίων ὄντων πρός σε τὸν Θέωνα τὸν καὶ Ἀμμώνιον. ἐὰν δέ τι[ - ca. ? - ] | ἄβροχος γένητ̣α̣ι̣ παραδεχθήσε[τ]αί σοι τοῖς ἑξῆς ἔτεσι νειλοβρόχῳ καὶ ἐ-|πάναγκον β̣εβαιώσω σ̣ο̣ι̣ τ̣[ὴν] μ̣ισθοαποχὴν   ἐπ̣ὶ̣   τὸν   πενταετῆ   χρόνον | [πά]σῃ   β̣εβαιώσ̣ει   ἢ   ἐκτείσω   σοι ὃ̣ ἔ̣σχον ἀργύριο̣ν διπλ̣[ο]ῦ̣ν τῆς πράξεώς σοι οὔση(ς) | παρά τε̣ ἐμοῦ καὶ ἐκ̣ τῶν ὑπαρχό̣ν̣των μοι πάντων̣, ἐ̣ξ̣ο̣υ̣σίας σοι̣ ο̣ὔσ̣η̣ς   ἀπ̣ὸ̣ | τοῦ   νῦν   ὁπόταν   α̣ἱ̣ρ̣ῇ   διὰ   σεαυτοῦ   παραθέσθαι   διὰ   τοῦ τῶν ἐγκ̣τήσεων βιβλιο-|φυλακ[ί]ο̣υ τὸ δίκα̣ι̣[ο]ν̣ τ̣ῆσδε τῆς μισθοαποχῆς ἥτις ἐστιν κ̣υρία. (ἔτους) ι̣θ Αὐτοκρά̣τ̣ο̣\ρ̣ο̣ς̣/ | Καίσαρος Μάρκο̣υ̣ Α̣ὐ̣ρηλίου Ἀντωνίνου [[καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα]] Βρετταν̣ι̣κ̣(οῦ) | Με̣γ̣ί̣σ̣το̣υ̣ Εὐσεβο̣ῦ̣ς̣ Σεβαστο̣ῦ̣, Παχὼν ...· ἐστι δὲ τῆς αἰτήσεως τ̣ὸ̣ ἀντί[γ]ρ̣[αφον.] | Ἀπο̣[λλ]ωνίῳ ἱερεῖ ἐ̣ν̣άρχῳ ἐξηγητῇ βουλευτῇ τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πό[λεως] | π̣[α]ρ̣[ὰ] Π̣α̣τ̣κ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ῆ̣ς καὶ Σα̣ρ̣α̣[π]ο̣ῦ̣τος Διονυσίου μητρὸς ..υ̣ρε.φ... | ἀ̣π̣᾽ Ὀξυρύγχων π̣ό̣λ̣[ε]ω̣ς. βο̣[υλο]μ̣έ̣νη μισθ̣ο̣α̣π̣[ο]χ̣[ὴν] θ̣έ̣σθαι Θέωνι τῷ | καὶ Ἀμμωνίῳ γ̣υ̣μ̣ν̣ασιαρ[χ]ή̣σαντι βουλευτῇ τῆς̣ [α]ὐτῆς π̣ό̣λεως ὧν | ἔχω περὶ Σενεψα̣ὺ τοῦ αὐτοῦ [Ὀξυ]ρυγχείτου νομοῦ ἀρου̣ρ̣ῶν ἓξ ο̣ὐ̣σ̣ῶ̣ν̣ | ἀ̣π̣ὸ̣ ἀρουρῶν δ̣ώ̣δεκα κοιν̣[ω]ν̣ικ̣ῶν πρὸς τὸν ὁμογνήσιόν   μο[υ]   ἀ-|δ̣ελφὸν̣   Πρόκλ̣ον   ἐπὶ   π̣[εν]τ̣[αετῆ χ]ρ̣[ό]ν̣ον ἀπὸ̣ [τ]οῦ εἰσιόντος ε̣ἰ̣κ̣ο̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ | [ἔτου]ς̣ [..].ον ε̣ἰ̣ς̣ ὅλη̣ν̣ [τὴν πεντα]ετίαν ἀ̣[ργυρί]ου δραχμῶν χιλί-|[ων] - ca. ? - ].........[....].
v
[ - ca. ? - μι]σ̣θ̣α̣π̣ο̣χὴ (ἀρουρῶν) Ϛ διὰ τρα(πέζης) ......[.].....θ.ις..[.]..[.]
v,ms
traces
 

 
►  Bibliography
 
 
Rea, The Oxyrhynchus Papyri,
XXXI, London, 1966, n. 2584 ; Soden, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Wien, 1973, p. 25 ; van't Dack, ANRW, II, 1, 1974, p. 876 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, München, 1978, pp. 113 and 174 ; Kramer et al., Kolner Papyri (P. Köln III), Opladen, 1980, pp. 111 and 113 ; Bogaert, Anagennesis, 3, 1983, p. 43 ; Hagedorn, Hagedorn & Hübner, Griechische Urkundenpapyri der Bayerischen Staatsbibliothek München, I, Stuttgart, 1986, p. 89 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 83 and 119 ; Schubert, ZPE, 79, 1989, pp. 236-237 ; Shelton, ZPE, 78, 1989, pp. 143 and 146 ; JJP, 23, 1993, p. 58 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 291 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, pp. 226 and 265 ; Campanile, ZPE, 135, 2001, p. 163 ; Gonis, ZPE, 137, 2001, p. 224 ; Reiter, Die Nomarchen des Arsinoites : Ein Beitrag zum Steuerwesen im römischen Ägypten, Diss., Paderborn, 2004, p. 72 ; Jördens, Wirtschaft und Gesellschaft im spätantiken Ägypten : Kleine Schriften Itzhak F. Fikhman, Stuttgart, 2006, p. 148 ; Daguet-Gagey & Benoist, Mémoire et histoire : Les procédures de condamnation dans l'antiquité romaine, Metz, 2007, p. 103 ; Rupprecht & Worp, Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten, XII, Leiden, 2009, p. 146 ; Yiftach-Firanko, XVIth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Durham, September 2–6, 2007), Wien, 2009, pp. 325-340.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.