LOCATIO REI
   
Lease of private land
     
( October 7, AD 112 )
 

 
P. Oxy. XXII, 2351 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
ἐμίσθωσεν Φρατρῆς Ἀρθοώνιος τοῦ Ἀρ-|θοώνιος τῶν ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως ἱερεύς | Θοήριδος καὶ Ἴ̣[σ]ιδος καὶ Σαράπιδος καὶ τῶν συν-|νάων θεῶν μεγίστων Τοτοῇ τῷ καὶ Πλουτάρ-|χῳ καὶ Παχνούμει ἀμφοτέροις Παχνούμιος | τοῦ Τοτοέως μητρὸς Θαήσιος καὶ Τοτοῇ | Πατσίριος τοῦ Τοτοέως μητρὸς Ταχνούμιος | τοῖ<ς> τρισὶ ἀπὸ κώμης Τανάεως Πέρσαι<ς> τῆς ἐπιγο-|νῆς εἰς ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος | ἑκκαιδεκάτου ἔτους Τραιανοῦ Καίσαρος τοῦ | κυρίου ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ καὶ τῷ | ἀδελφιδῷ αὐτοῦ Ἀρθοώνει Πετεύριος | περὶ τὴν αὐτὴν Τανάϊν ἐκ τοῦ Νικαίου | κλήρου  ἀρούρας  εἴκοσι  τέσσαρας  ὥστε  σπεῖ-|ραι  κατ  ἔτος  τὸ  μὲν  ἥμισυ  πυρῷ τὸ δὲ ἕτε-|ρον ἥμισυ ξυλαμῆσαι ἄρακι ἐκφορίου | κατ ἔτος τῆς μὲν πυρῷ ἀνὰ πυροῦ ἀρτάβας | ὀκτὼ ἥμισυ τῆς δὲ ἐν ἄρακι ἀνὰ πυροῦ | ἀρτάβας δύο ἢ ἀργυρίου δραχμὰς εἴκοσι | τέσσαρας ἄρτων ἀρτάβης μιᾶς κατ ἔτος | παιδαρίοις ἀρτάβης ἥμισυ . ὁμολογοῦσι δὲ | οἱ μεμισθωμένοι ἐσχηκέναι καὶ   παρα-|μεμετρῆσθαι   παρὰ   τοῦ   Φατρέως   εἰς  σπέρ-|ματα τῆς γῆς̣ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀδια-|φόρους ἀρτάβας δώδεκα καὶ προσομολο-|γοῦσι οἱ αὐτοὶ μεμισθωμένοι ὀφείλειν τῷ | Φατρῆτι ἀπὸ λοιπογραφίας ἐκφορίων τῶν | αὐτῶν ἀρουρῶν πυροῦ ἀρτάβας ἐνενήκον-|τα δύο ἐξ ὧν δώσουσι οἱ μεμισθωμένοι | ἐπὶ μὲν τὰ πρῶτα ἔτη τρία κατ ἔτος πυροῦ | ἀρτάβας εἴκοσι . τὰς δὲ λοιπὰς τῆς ὀφειλῆς | πυροῦ ἀρτάβας τριάκοντα δύο χαριεῖται | αὐτοῖς ὁ Φα[τ]ρῆς ἐὰνπερ εὐδωσιδικῶσι | οἱ μεμισθωμένοι ἐν τῇ ἀποδόσει τῶν | προκειμένων ἐκφορίων καὶ σπερμάτων καὶ | τῶν τῆς κ[α]τ ἔτος ἐπὶ τὸν τριετῆ χρό-|νον ὀφειλῆ̣[ς] κατ ἔτος ἀνὰ πυροῦ ἀρτάβας | εἴκοσι ἀκι[ν]δύνων παντὸς κινδύνου | τῶν τῆς γ[ῆ]ς̣ δημοσίων ὄντων πρὸς τὸν | μεμισθω̣[κ]ότα τῶν δὲ καρπῶν κυριευ-|έτω ἓως ἂ[ν] τὰ ὀφειλόμενα αὐτῷ κατ ἔ-|τος κομίσ[ητ]αι. τῆς δὲ μισθώσεως | βεβαιουμέ[ν]η̣ς ἀποδ[ό]τ̣ωσαν οἱ μεμισθω-|μέ̣ν̣οι τῷ Φατρῆτι τὰ κατ ἔτος ὀφειλό-|μενα αὐτ[ίκ]α ἐ̣ν̣ τ̣ῷ Παῦνι μ̣η̣νὶ ἐφ ἅλω | Τανάεως [π]υρὸ̣ν νέον καθαρὸν ἄδολον | ἄκριθον κεκοσκινευμένον ὡς εἰς δη-|μόσιον μετρούμενον μέτρῳ τετάρτῳ | παραλημπ̣[τι]κῷ αὐτοῦ Φάτρεως ἑαυτῷ | μετροῦντ̣[ος] ἢ δι οὗ ἐὰν αἵρηται. ἕξει δὲ ὁ   |   Φατρῆς   το[ῦ]   ἐγβησομένου   κατ   ἔτος   ἀχύ-|ρου   τὸ   ἥμ[ισ]υ̣   ὃ   δ   ἂν   προσοφειλέσωσι ἀπο-|τισάτω[σα]ν μεθ ἡμιολίας καὶ ἡ πρᾶξις | ἔστω Φα̣[τ]ρ̣ῇ ἔκ τε τῶν μεμισθωμέ-|νων ὄντων̣ ἀλληλεγγύων εἰς ἔκτεισιν | καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς πάντων | καὶ ἐξ ἑνὸς καὶ ἐξ οὗ ἂν αὐτῶν αἵρηται. | ἐὰν δὲ ἀδωσιδικῶσι ἐν τῇ ἀποδόσει τῶν | προκειμένων ὡς ἐπάνω δεδήλωται ἔξεσ-|ται τῷ Φατρῇ ἐντὸς τοῦ χρόνου ἑτέροις | μεταμισθοῖν καὶ ἐκπράσσειν αὐτοὺς | τὰ ὅλα ὀφειλόμενα διὰ τὸ ἐπὶ τούτοις | ἑστάσθαι. κυρία ἡ μίσθωσις οὖσά μου | τοῦ Τοτοέως τοῦ καὶ Πλουτάρχου χειρὶ | καὶ εὐδοκῶ καὶ συναποδώσω ἐξ ἀλληλεγ-|γύης ἐπὶ πᾶσι τοῖς προκειμένοις. ἔτους | ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος | Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ | Δακικοῦ Φαῶφι δεκάτῃ. (hand 2) Παχνοῦμις | Παχνούμιος τοῦ Τοοέως μητρὸς Θαήσιος καὶ | Τοτοῆς Πατσίριος τοῦ Τοτοέως μητρὸς Ταχ-|νούμιος ἀμφότεροι συνμεμισθώμεθα | ἐπὶ τὰ τέσσαρα ἔτη ἐκφορίου τῆς μὲν πυρῶι | ἀνὰ πυροῦ ἀρτ̣άβας ὀκτὼ ἥμισυ τῆς δὲ ἄρακι ἀνὰ | πυροῦ ἀρτάβας δύο ἢ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) εἴκοσι τέσσαρας   καὶ   συν-|έσχομεν   τὰς   τῶν   σπερμ(άτων)   πυροῦ   ἀρτάβας δέ-|κα δύο καὶ ὀφείλομεν λοιπογρ(αφίαν) (πυροῦ) ἀρτάβας ἐνε-|νήκοντα δύο ἐξ ὧν συναποδώσομεν | ἐν τῇ πρώτῃ τριετείᾳ κατ ἔτος πυροῦ | ἀρτάβας εἴκοσι τὰς δὲ λοιπὰς ἀρτάβας τριάκον-|τα {δὲ} χαριεῖται ὁ Φατρῆς ἐπὶ πᾶσι | τ̣ο̣ῖς προκειμένοις οἷς καὶ εὐδοκοῦμεν. Θοῶνις | ὁ καὶ Ἀλκ.[..] Παπίρ̣ι̣[ο]ς̣ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν μὴ εἰδ̣(ότων) | γράμμα[τα - ca. ? - ] |
v
(ἔτους) κ Τραιανοῦ Καίσαρος τ(οῦ) κ(υρίου) μη(νὸς) | Κα̣ι̣σαρείου̣ β | ἐγδέδωκα ἀποχὴν τῶι Τοτοῇ καὶ Παχνο(ῦμει) | τ̣ῶ̣ν ἐκφο(ρίων) <καὶ> λ̣ο̣(ιπογραφίας) φόρων μη(νὸς) Σεβ(αστοῦ) | π̣ε̣ρ̣ιδ ̣ηδ( ) (αὐτοῦ) (ἔτους)
 

 
►  Bibliography
 
 
Roberts, The Oxyrhynchus Papyri, XXII, London, 1954, n. 2351 ; EOS, 48, 1957, pp. 134-135 ;
Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, pp. 19 and 98 ; Kühnert, Zum Kreditgeschäft in den hellenistischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Diss., Freiburg im Breisgau, 1965, pp. 146 and 178 ; Bagnall, BASP, 5, 1968, pp. 142 ss. ; Soden, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Wien, 1973, pp. 111 and 114 ; Bieżuńska-Małowist, L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, II, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1977, p. 80 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, München, 1978, p. 126 ; Omar, Das Archiv des Soterichos (P. Soterichos), Opladen, 1979, p. 22 ; Cowey, ZPE, 75, 1988, p. 167 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, pp. 256-257 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, pp. 98, 173 and 224 ; Römer & Gagos, P. Michigan Koenen : Michigan texts published in honor of Ludwig Koenen, Amsterdam, 1996, pp. 254 and 257 ; Haentjens, Tyche, 16, 2001, p. 40 ; Nielsen in Hoogendijk & Muhs, Sixty-five papyrological texts presented to Klaas A. Worp on the occasion of his 65th birthday, Leiden, 2008, p. 169.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.