TESTAMENTUM OXYRHYNCHUM
   
Greek version of roman will
     
( July 21, AD 224 )
 

 
P. Oxy. XXII, 2348 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
1
[ - ca. ? - ].τ̣ε̣[....]ε[........]   |   [ - ca. ? - ]μ[...].κλ̣[.....]εχ̣.   |   [ - ca. ? - ]   ἐμοῦ   κ̣[.....]αι   ε̣ς̣.[.]   |   [ - ca. ? -  κλ]ηρονο̣μ̣[ίᾳ μου] ὁ̣πόταν | [ - ca. ? - ἐ]μ̣ο̣ῦ̣ κ̣λ̣η̣[ρονόμο]υς εἶναι | [ - ca. ? - ]χειν ταῦ[τα π]άντα τὰ | [ - ca. ? - ]τε  τῇ  π[ίστει]  αὐτῶν  παρα-|[ - ca. ? - ]ι̣κιμ[...]η μεγ̣ίστας | [ - ca. ? - ]δ.κ̣ατ̣.[...]νους ἐκ τοῦ̣ | [ - ca. ? - ]υ̣ τιμῆ[ς] χ]άριν σειτι-|[ - ca. ? - ]τοῖς μ[...].ι ὑδρευ-|[ - ca. ? - κ]ωμην̣[.....]φ̣ιν ἀρου-|[ - ca. ? - ] δ̣ε̣κ.[....̣]ξ̣εταστον  |  [ - ca. ? - ]ων  μου  |  [ - ca. ? - ]  γάρ  τι τῶν | [ - ca. ? - ]ε̣ αὐτίκα | [ - ca. ? - ]ν̣α̣ι τῷ | [ - ca. ? - ἐὰ]ν̣ δ̣ὲ ὀφεί-|[ - ca. ? - ]. ἀ̣ποδιδο-|[ - ca. ? - ]. Ἡρακλείδου | [ - ca. ? - ἐ]πὶ τὰ αὐτὰ | [ - ca. ? - ]. ἐπικεκλη-|[ - ca. ? - ἐ]δαφῶν | [ - ca. ? - ]ους κληρου-|[ - ca. ? - μ]έρους ὅ ἐστιν | [ - ca. ? - ἀμπ]ε̣λών̣ων | [ - ca. ? - ].ει τῶν ὑδρευ-|[ - ca. ? - ] οἱ αὐτοὶ κλη-|[ - ca. ? - ἐὰν ἀνθ]ρ̣ω̣πινόν τι | [ - ca. ? - ] τοῦτο μέ̣ρ̣ο̣ς̣
| [ - ca. ? - τοῦ σώ]ματός μου |
2
[τὴ]ν̣ φ̣ρ̣[ο]ντίδα ἐντέλλομαι τοῖς αὐτο̣ῖ̣ς̣ υ̣ἱ̣ο̣ῖ̣ς̣ μου κ̣α̣ὶ τὸ σωμ̣άτ[ι]ό̣ν μου | κ̣α[τ]α̣τ̣α̣φ̣ῆ̣να̣ι θέλω ἐν ᾧ ἡτοίμασα ὀρύγμα̣τ̣ι̣ πρὸς τῷ μνημείῳ τῆς προτε-|[ταγμέ]νης μακαρίτιδος μου γυναικὸς Ἡρακλείας. εἰς δὲ τὴν περιστολὴν | β̣ο̣ύ̣λ̣ο̣μαι ἐξ ἴσου δοῦναι τοὺς υἱούς μου δραχμὰς πεντακοσίας σὺν ἀνοι-|κοδ̣ο̣μ̣ῇ τύμβου ἐπακολουθούντων τῆς τε προτεταγμένης συμβίου | μου Τασεῦτος καὶ Αὐρηλίων Ἀπίωνος τοῦ καὶ Ἀμμωνίου τοῦ προτεταγμένου | καὶ Πτολλίωνος φίλου μου. εἰ δέ τις ὑπενάντιος τῆς βουλήσεως τῆς | διαθήκης μου πράξῃ τῶν κληρονόμων μου, δώσει εἰς τὸ ταμιεῖον τοῦ | κυρίου ἡμῶν αὐτοκράτορος δραχμὰς τρισχιλίας . εἴ τι ἐὰν μετὰ ταῦτα | οἱῳδήποτε τρόπῳ ἀσφαλίσωμαι τοῦτο ἰσχύειν θέλω. οἰκετείαν χρήματά τε | τῆς διαθήκης γεινομένης ἐπρίατο Αὐρήλιος Σαραπίων σηστερτ(ίῳ) ν(ούμμῳ) ἑνί , ἐπέγ(νω) | ζυ[γ]οστατοῦντος Αὐρηλίου Θέωνος. ἀντεμαρτύρατο Τιβέριον Κλαύδιον | Τρ[ύ]φωνα. ἡ διαθήκη ἐγένετο ἐν Ὀξυρυγχῶν πόλει τῇ πρὸ ιβ καλανδῶν | Α[ὐγ]ο̣ύστων Κλαυδίῳ Ἰο̣υ̣λ̣ιανῷ τὸ β καὶ Βρου[τ]τίῳ Κρεσπείνῳ ὑπάτοις | ἔτους τρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκ[ου] Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξά̣ν̣δρου | Εὐσ̣εβοῦς Εὐτυχοῦς Ἐπεὶφ κ̣[ζ]. ἀντίγραφον ὑπογραφῆς. Αὐρήλιος | Χα[ιρ]ήμων Ἡρακλείδου διεθέμην ἐπὶ {π} τοῖς προκειμένοις. ὁμοίως ἑτέρας | ὑπογραφῆς τῆς ἐν τῷ ἑλληνικῷ ἀντιγράφῳ. Α[ὐ]ρήλιος Χαιρήμων Ἡρακλείδου | ἀνέγνων τὸ προκείμενον ἑλληνικὸν ἀντίγραφον τῆς διαθήκης μου | καὶ συμφωνεῖ μοι πάντα καθὼς ἐγὼ ὑπηγόρευσα. ἠνοίγη καὶ ἀνεγνώσθη | ἐν τῇ αὐτῇ πόλει παρόντος Αὐρηλίου Ἁρποκρατίωνος στρατηγοῦ πρὸς τῷ | λογιστηρίῳ αὐτοῦ καὶ τοῦ πλείονος μέρους τῶν σφραγιστῶν οἳ καὶ ἐπέγνω-|σαν καὶ ἐπεσφράγισαν τῇ πρὸ μιᾶς εἰδῶν Ὀκτωβρίαν τοῖς αὐτοῖς ὑπάτοις | ἔτους τετάρτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου | Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβ̣α̣σ̣τοῦ Θὼθ ιε. οἱ λοιποὶ σφραγισταὶ | Αὐρήλιος Σαρᾶς Αὐρήλιος Ἥρων ἐπέγνωσαν Αὐρήλιος Διογένης | Μάρκος Αὐρήλιος Σαραπόδωρος.
 

 
►  Bibliography
 
 
Amelotti, SDHl, 15, 1949, pp. 34 ss. ;
Roberts, The Oxyrhynchus Papyri, XXII, London, 1954, n. 2348 ; CdE, 31, 1956, p. 383 ; Eos, 48, 1956, p. 473 ; Wolff, ZSS, 73, 1956, p. 11 ; Boswinkel, Pestman & Sijpesteijn, Papyri Selectae, Leiden, 1965, p. 37 ; Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, Firenze, 1966, n. 50 ; Iura, 18, 1967, pp. 254 and 256 ; Pestman, Chronologie égyptienne d'après les textes démotiques (332 av. J.-C.-453 ap. J.-C.), Leiden, 1967, p. 50 ; Sijpesteijn, The Wisconsin Papyri, I, Leiden, 1967, p. 50 ;  Kaser, Das Römische Privatrecht, I, München, 1971, p. 233 ; de Martino, Storia della costituzione romana, IV, 2, Napoli, 1975, pp. 779-780 ; Crook, Law and life of Rome, 90 B.C. - A.D. 212, Ithaca, 1984, p. 309 ; Coles et al., The Rendel Harris Papyri of Woodbrooke College, Birmingham, II, Zutphen, 1985, p. 95 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, p. 137 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 195 ; Boussac & Invernizzi, Archivi e sigilli nel mondo ellenistico (Congresso, Torino, 1993), Athens, 1996, p. 244 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, p. 140 ; Fitzgerald, Greco-Roman perspectives on friendship, Atlanta, 1997, p. 192 ; Migliardi Zingale, I Testamenti Romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto : Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C., 3rd ed., Torino, 1997, n. 21 ; Balard, Eupsychia : Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, I, Paris, 1998, pp. 104-105 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 365 ; Arjava, Tyche, 14, 1999, p. 21 ; Rochette, RIDA, 47, 2000, p. 453 ; Kruse, Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung : Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr.-245 n. Chr.), München-Leipzig, 2002, p. 97 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, I, München, 2002, pp. 134 and 162 ; ZPE, 142, 2003, p. 144 ; Lloyd, A Companion to Ancient Egypt, I, Malden-Oxford, 2010, p. 253.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.