LOCATIO REI
   
Lease of land
     
( October 2, AD 142 )
 

 
P. Oxy. I, 101 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἐμίσθωσεν Διονυσία Χαιρήμ[ον]ος μετὰ | κ[υ]ρίου τοῦ υἱοῦ Ἀπίωνος τοῦ καὶ Διονυσίου Διογέ-|ν̣ο̣υ̣ς̣, ἀμφότεροι ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως, Ψενα-|μούνει Θώνιος μητρὸς Σεοήριος ἀπὸ Πακέρ-|κη ἀπηλιώτου τοπαρχίας, Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς, | εἰς ἔτη ἓξ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἕκτου ἔτ[ους] | Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου, τὰς ὑπαρχού-|σας αὐτῇ καὶ πρ[ογ]εωργουμένας ὑπὸ τοῦ Ψενα-|μούνιος καθ ἑτέραν μίσθωσιν ἀρούρας τριά-|κοντα ὀκτώ , ὥστε ἐπὶ μὲν τὰ τακτὰ | ἔτη πέντε σπεῖραι καὶ ξυλαμῆσαι οἷς ἐὰν | αἱρῆται χωρὶς ἰσάτεως καὶ ὀχομενίου, | τῷ δὲ ἐσχάτῳ ἐνιαυτῷ ὁμοίως σπεῖραι | καὶ ξυλαμῆσαι τοῖς διὰ τῆς προτέρας μισ-|θώσεως δηλουμένοις ποιῆσαι αὐτὸν | τῷ ἐσχάτῳ ἐνιαυτῷ γένεσι, ἐκφορίου | τῶν ὅλων ἀρουρῶν ἐπὶ τὴν ἑξαετίαν κα-|τ [ἔ]τος ἀποτακτοῦ πυροῦ ἀρταβῶν ἑκα-|τ[ὸν] ἐνενήκοντα , καὶ σπονδῆς ὁμοίως κ[α]-|τ [ἔτο]ς δραχμῶν δέκα δύο , ἀκίνδυνα πάν-|τ[α] παντὸς κινδύνου, τῶν τῆς γῆς δημοσίων ὄν-|των πρὸς τὴν μεμισθωκυῖαν, ἣν καὶ κυριεύειν | τῶν καρπῶν ἕως τὰ κατ ἔτος ὀφειλόμενα κο-|μίσηται. ἐὰν δέ τις τοῖς ἑξῆς ἔτεσι | ἄβροχος γένηται, παραδεχθήσεται τῷ | μεμισθωμένῳ, ὃς καὶ βεβαιουμένη[ς] | τῆς μισθώσεως (hand 2)  μετρείτω  ἀπὸ  τοῦ | κατ  ἔτος  ἀποτακτοῦ  εἰς  δημόσιον | θησαυρὸν τὰ ὑπὲρ τῶν ἐδαφῶν κα-|τ ἔτος σιτικὰ δημόσια ταῖς ἑαυτοῦ | δαπάναις, ὧν θέμα ἀναδότω τῇ με-|μι<σ>θωκυίᾳ καθαρὸν ἀπὸ πάντων κατ ἔ-|τος ὑπὸ τὴν πρώτην μέτρη[σ]ιν παρα-|δεχομένης αὐτῷ μιᾶς ἀντὶ μιᾶς , τὰ | δὲ λοιπὰ τῶν κατ ἔτος ἐκφορίων καὶ | τὴν σπονδὴν ἀποδότω αὐτῇ ἀεὶ μη-|νὶ Παῦνι ἐφ ἅλω Πακέρκη πυρὸν νέον | καθαρὸν ἄδολον ἄκριθον κεκοσκινευ-|μένον ὡς εἰς δημό[σι]ον μετρούμενον | μέτρῳ τετραχοινίκῳ χαλκοστόμῳ | παραλημπτικῷ τῆς μεμισθωκυίας [ἢ] | τῶν παρ αὐτῆς μετρούντων. ὃ δ ἂν προσ-|οφειλέσῃ ὁ μεμισθωμένος ἀποτεισά-|τω μεθ ἡμιολίας, καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω τῇ | μεμισθωκυίᾳ ἔκ τε τοῦ μεμισθωμέ-|νου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πά[ν]-|των, οὐκ ἐξόντος τῇ μεμισθωκυίᾳ ἑτέ-|ροις μεταμισθοῦν οὐδὲ αὐτουργεῖν ἐν-|τὸς τοῦ χρόνου. κυρία ἡ μίσθωσις. (ἔτους) Ϛ | Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου | Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς, | Φαῶφι ε. (hand 3) Ψεναμοῦνις Θώνιος μεμί-|σθωμαι τὴν γῆν ἐπὶ τὰ ἓξ ἔτη | ἀποτακτοῦ κατ ἔτος πυροῦ ἀρταβῶν | ἑκατὸν ἐνενήκοντα καὶ σπονδῆς | δραχμῶν δέκα δύο , καὶ ἀπο-|[δ]ώσω πάντα ὡς πρόκιται. Θέων | Θέωνος μητρὸς Ὠφελίας ἔγρα-|ψα [ὑ]πὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμ-|ματα. χρό(νος) ὁ α(ὐτός).
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, I, London, 1898, n. 101 ; Waszyński, Die Bodenpacht : agrargeschichtliche Papyrusstudien, Leipzig-Berlin, 1905, pp. 30 and 32 ;
Koschaker, ZSS, 28, 1907, p. 294 ; Otto, Priester und tempel im hellenistischen Ägypten, II, Leipzig-Berlin, 1908, p. 334 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, pp. 18, 74 and 162 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, p. 9 ; Modica, Introduzione allo studio della papirologia giuridica, Milano, 1914, pp. 160, 164 and 166 ; Preisigke, Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemäisch-römischen Zeit, Göttingen, 1915, p. 7 ; Schubart, Einführung in die papyruskunde, Berlin, 1918, p. 413 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, p. 105 ; Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten, München, 1925, p. 171 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, p. 354 ; Kalén, Berliner Leihgabe griechischer Papyri, I, Uppsala, 1932, p. 94 ; Herrmann, Studien zur Bodenpacht im Recht der Graeco-Aegyptischen Papyri, München, 1958, pp. 104, 110 and 123 ; Brecht, Zur Haftung der Schiffer im antiken Recht, München, 1962, pp. 66 and 156 ; Hagedorn, Hagedorn & Hübner, Griechische Urkundenpapyri der Bayerischen Staatsbibliothek München, I, Stuttgart, 1986, p. 94 ; Cowey, ZPE, 75, 1988, pp. 168-169 and 171-172 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 83 and 119 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 291 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 178 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, pp. 205, 218 and 254 ; Haentjens, Tyche, 16, 2001, pp. 31 and 38 .
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.