LOCATIO REI
   
Lease of a milling-bakery
     
( November 27, AD 508 )
 

 
P. Oxy. XVI, 1890 = Sel. Pap. I, 48 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
μετὰ τὴν ὑπατίαν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλα(ουίου) Ἀναστασίου τοῦ αἰ[ω]νίου Αὐγούστου τὸ γ καὶ Βηναντίου τοῦ λαμπρο(τάτου) Χοίακ α ἰνδικ(τίονος) β, ἐν Ὀξυρύγχων πόλει. | Αὐρήλιοι Ἀπφουᾶς ὁ καὶ Καταμίνας υἱὸς Πιηοῦτος μη[τ]ρὸς Ὀλυμπιανῆς καὶ ὁ τούτου υἱὸς Ἀβραὰμ ἐκ μητρὸς Ἡραείδος ἀμφότεροι ὁρμώμενοι | ἀπὸ ταύτης τῆς λαμπρᾶς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως, κριβανεῖς καὶ μυλόναρχοι, εὐγενεστάτῃ Σερήνᾳ θυγατρὶ τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης Πέτρου | ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως χαίρειν. ὁμολογοῦμεν ἐξ ἀλληλεγ’γύης ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρὰ τῆς σῆς εὐγενείας ἀπὸ τῆς σήμερον | ἡμέρας ἥτις ἐστὶν Χοίακ νεομηνία τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ρπε ρνδ τῆς παρούσης δευτέρας ἰνδικτίονος ἕως Ἁθῦρ νεομηνίας τῆς σὺν θεῷ | τρίτης ἐπινεμήσεως, ἀρτοποιείας τῆς αὐτῆς τρίτης, τὸ δ[ι]αφέρον αὐτῇ μυλοκριβάνιον διακείμενον ἐν τῷ λιβικῷ ὄρει ταύτης τῆς πόλεως | ἐν τῷ μ[ο]ναστηρίῳ τῷ καλουμένῳ ἀββᾶ Κοπρεοῦτ[ο]ς τῷ διαφέροντι τῇ σῇ εὐγενείᾳ καὶ περιελθόντι εἰς αὐτὴν ἐκ παραχωρήσεως | Κοπρεοῦτος τοῦ εὐλαβεστάτου μονάζοντος, ἐν ᾧ ἐστιν κλίβανοι τρεῖς καὶ μυλῶνες δύο καὶ λίθος σιτοκοπικὸς σὺν θυείῃ καὶ λίθος ἀλετικὸς | σὺν θυείῃ καὶ [τ]ὰ̣ ἄλ̣λ̣α πάντα χωρή[μ]ατα καὶ χρηστήρι[α] ἤτοι δικαιώματα τὰ ἀνήκοντα τῷ αὐτῷ κλιβανίῳ, ἐπὶ τῷ ἡμᾶς ἐξ ἀλληλεγ’γύης | ἔχεσθαι τῆς το[ύ]του μισθώσεως καὶ τὴν ἐργασ[ί]αν τοῦ [τ]ε κλιβανέος καὶ μυλονάρχου ἐν αὐτοῖς ἀποπληρῶσαι ἐπὶ τὸν εἰρημένον χρόνον | καὶ διδόναι ἡμᾶς τῇ σῇ εὐγενείᾳ λόγῳ ἐνοικίου ἤτοι φόρου τοῦ εἰρημένου χρόνου ὑπὲρ κλιβάνων τεσσάρων ἄρτον ἕνα θυρουρικὸν | καὶ ὑπὲρ τῶν μυλαίων καὶ τῆς πίλας χρυσοῦ νο[μι]σμάτια {δύο} \(hand 2) τρία/ (hand 1) ἥμισυ , καὶ ὑπὲρ ἑορτικῶν ὄρνεα τρία καὶ ᾠὰ τρ[ι]άκοντα , δηλαδὴ τῆς σῆς | εὐγενείας παρεχούσης ἡμῖν λόγῳ προχρεί[ας] χρυ[σ]οῦ νομίσματα δώδεκα . καὶ τοῦτο δὲ προσομολογοῦμεν ἐξ ἀλληλεγ’γύης τὴν | νομὴν τῶν εἰρημένων πραγμάτων καὶ τὴν δεσποτίαν φυλάττιν σοι ἀκέραιον καὶ ἄτρωτον καὶ ἅπαντα τὰ τούτων δίκαια καὶ ἀποκαταστῆσαι | τῇ σῇ εὐγενείᾳ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ εἰρημένου χρόνου ἄνευ τινὸς ἀντιλογίας καὶ ὑπερθέσεως, καὶ ἐπὶ τούτοις παρὰ τῆς σῆς εὐγενείας | ἐπερωτηθέντες κατὰ πρόσωπον ὡμολογήσαμεν, ὑποθέμενοι εἰς τὸ δίκαιον ταύτης τῆς μισθώσεως ἅπαντα ἡμῶν τὰ ὑπάρχοντα | καὶ ὑπάρξοντα ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ. κυρία ἡ μίσθωσις ἁπλ(ῆ) γραφ(εῖσα) καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολ(ογήσαμεν). (hand 2) Ἀ̣βρά̣μ | (hand 3) Αὐρήλιοι Ἀπφο̣υ̣[ᾶ]ς̣ ὁ καὶ Καταμίνας υἱὸς Πιοῦτος μητρὸς Ὀλυμπιανῆς καὶ ὁ τούτου υἱὸς Ἀβραὰμ ἐκ μητρὸς Ἡραείδος οἱ προγεγραμμένοι | κριβανῖς καὶ μ[υ]λόναρχη πεποιήμεθα ἐξ ἀληλε[γ]γύης τήνδε τὴν μίσθωσιν τοῦ εἰρημέν[ο]υ μυλοκριβανίου καὶ τῶν προγεγραμ-|μένων ἐν αὐτῷ πάντων πραγμάτων κ[α]ὶ δικαιωμάτων, καὶ ἀποδώσομεν ἐξ ἀλληλεγγύης τὸ[ν] προκείμενον τρόπον καὶ συνφωνῖ \ἡ/μῖν | πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς πρόκειται, καὶ ἐπερωτηθέντες ὡμολογήσαμεν. Αὐρήλιος Σερῆνος υἱὸς Ἰωάννου ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ | αὐτ[ῶν] Ἀπφίο̣υ̣ μὲν γραμα̣ματα μὴ εἰδόστως, Ἀβρααμίου πρὸ ἐμ̣ο̣ῦ τὸ ὄνομα αὐτοῦ βαλοτος. | (hand 1?) δι εμυ νιν̣ο̣υ̣συ̣ ε̣τ̣ε̣λ̣ι̣ο̣τ̣η̣(ε).
v
μίσθ(ωσις) Ἀπφ(ουᾶ) τοῦ [καὶ Καταμίν]α̣ς̣ κα̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ τ̣ο̣ύ̣του υἱοῦ Ἀβ[ραάμ]| Traces 1 line
 

 
►  Bibliography
 
 
Bell, Jews and Christians in Egypt : The Jewish troubles in Alexandria and the Athanasian controversy, Oxford, 1924, p. 63 ;
Grenfell, Hunt & Bell, The Oxyrhynchus Papyri, XVI, London, 1924, n. 1890 ; The journal of Egyptian archaeology, 10, 1924, p. 212 ; Hunt & Edgar, Select Papyri, I, London, 1932, n. 48 ; Winter, Life and Letters in the Papyri, Ann Arbor, 1933, pp. 179-180 ; Brecht, Perduellio : Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik, München, 1938, pp. 21 and 1960 ; JJP, 7-8, 1953-54, pp. 217 and 222 ; Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, p. 126 ; Tcherikover & Fuks, Corpus Papyrorum Judaicarum, III, Cambridge, 1964, p. 101 ; Wagner, Die Entwicklung der Legalhypotheken am Schuldnervermögen im römischen Recht, Köln, 1974, p. 43 ; Wolff, ZSS, 91, 1974, pp. 89 and 100 ; Mickwitz, Geld und Wirtschaft im Römischen Reich, New York, 1979, p. 206 ; Bagnall & Worp, BASP, 17, 1980, pp. 106-107 ; Pintaudi, Miscellanea papyrologica, Firenze, 1980, p. 20 ; Diethart & Worp, Notarsunterschriften im byzantinischen Ägypten, Wien, 1986, p. 89 ; Hagedorn, Die Papyri der Bayerischen Staatsbibliothek München, I, Stuttgart, 1986, p. 108 ; Mayer-Maly in Bagnall & Harris, Studies in Roman law in memory of A. Arthur Schiller, Leiden, 1986, p. 157 ; Pintaudi, Dostálová & Vidman, Papyri Graecae Wessely Pragenses, I, Firenze, 1988,  pp. 99 and 101-102 ; Jördens, Vertragliche Regelungen von Arbeiten im späten griechischsprachigen Ägypten, Heidelberg, 1990, pp. 168, 171 and 263 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 250 ; Perpillou-Thomas, Fêtes d'Égypte ptolémaïque et romaine d'après la documentation papyrologique grecque, Leuven, 1993, pp. 244 and 256 ; Fikhman, ZPE, 103, 1994, p. 21 ; Wipszycka, Travaux et mémoires, 12, 1994, p. 34 ; Worp, ZPE, 109, 1995, pp. 183-184 ; Wipszycka, Études sur le christianisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive, Roma, 1996, p. 322 ; Alston, The city in Roman and Byzantine Egypt, London-New York, 2002, p. 406 ; Palme, Griechische Texte XVII, Dokumente zu Verwaltung und Militär aus dem spätantiken Ägypten, Wien, 2002, p. 208 ; Jördens, Wirtschaft und Gesellschaft im spätantiken Ägypten : Kleine Schriften Itzhak F. Fikhman, Stuttgart, 2006, p. 9 ; Bagnall, Egypt in the Byzantine world, 300-700, Cambridge, 2007, p. 397 ; Bauer & Welker, Europa und seine Regionen : 2000 Jahre Rechtsgeschichte, Köln, 2007, p. 55 ; Delattre, Papyrus coptes et grecs du monastère d'apa Apollô de Baouît conservés aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, Bruxelles, 2007, p. 85 ; Gascou, Fiscalité et société en Égypte byzantine, Paris, 2008, 129.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.