EMPTIO DOMUS
   
Contract for the sale of half a house
     
( May 26 - June 24, AD 249 )
 

 
P. Oxy. X, 1276 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Αὐρήλιοι Ἀγαθὸς Δ[αίμ]ων Γεμείνου μητρὸς Νείκης καὶ Μεϊθοῦς Ἀπίωνος μητρὸς | Ἡραΐδος ἀμφότεροι   ἀπὸ   Ὀξυρύγχων   π[ό]λεως,   ἡ   δὲ   Μεϊθοῦς   χωρὶς   κυρίου   χρημα-|τίζουσα κατὰ τὰ Ῥωμ[αίω]ν   ἔθη   τέκνων   δικαίῳ,   Αὐρηλίῳ   Σερήνῳ   τῷ   καὶ   Σαρα-|πίωνι   Ἀγαθείν[ου]   μητρὸς Ταπ̣[ο]σ̣ειριάδο[ς] ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως χαίρειν. ὁμ[ο]λο-|γοῦμεν πεπρακέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν εἰ[ς τὸ]ν ἀεὶ χρόνον τὸ ὑπάρχον ἡμ[ῖν] ἔξ ἴσου ἐ[ν] | τῇ αὐτῇ Ὀξυρύγχων πόλει ἐπ ἀμφόδου Μυροβαλάνου ἥμι[σ]υ μέρ[ος] οἰκίας π̣α̣λ̣α̣[ι]ᾶ̣ς̣ | καὶ τῶν ταύτης χρηστηρίων πάντων κοινωνικῆς πρὸς σὲ κατὰ τὸ λοιπὸν ἥμισυ· | τῆς δὲ ὅλης γείτονες νότου ῥύμη τυφλὴ βορρᾶ Θεωνίδος Ὥρου ἀπηλιώτου Δι[ο]-|γενίδος Διογένους καὶ ἄλλων λιβὸς δημοσία ῥύμη. τὰς δὲ συμπεφ[ω]νημ[έν]ας | πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ τιμῆς τοῦ αὐτοῦ ἡμίσους μέρ[ο]υς τῆς οἰκίας σὺν χρη[σ]τ̣[ηρίο]ις ἀργυ-|ρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχμὰς ἑπτακοσίας αὐτόθι ἀπέσχομεν παρὰ σοῦ | ἔξ ἴσου διὰ χειρὸς ἐκ πλήρους, διὸ ἀπὸ τοῦ νῦν κρατεῖν σε καὶ κυριεύειν σὺν ἐκγόνοις | καὶ τοῖς παρὰ σοῦ μεταλημψομένοις τοῦ πωλουμένου σοι ὑφ ἡμῶν ὡς πρόκειται | ἡμίσ[ους μέ]ρους τῆς οἰ[κίας] κ̣α̣[ὶ] χ̣[ρῆσ]θ̣αι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἐὰν αἱρῇ, ὅπερ | καὶ παρεξόμεθά σοι βέβαιον διὰ παντὸς ἀπὸ πάντων πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὸν ἀπό | τε ἀπογραφῆς ἀνδρῶν καὶ γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς γῆς καὶ παντὸς εἴδους | καὶ ἀπὸ ὀφειλῆς καὶ κατοχῆς παντοίας καὶ ἀπὸ παντὸς οὑτινοσοῦν ἄλλου. κυρία ἡ πρᾶ-|σις δισσὴ γραφεῖσα, ἥνπερ ὁπηνίκα ἐὰν αἱρῇ δημοσιώσεις διὰ τοῦ καταλογείου | οὐ προσδεόμενος με[τ]αδόσεως οὐδὲ ἑτέρας συνευδοκήσεως ἡμῶν διὰ τὸ ἐν-|τεῦθεν εὐδοκεῖν ἡ[μ]ᾶς τῇ γεινομένῃ ὑπὸ σοῦ δημοσιώσει, περὶ δὲ τοῦ ταῦτα | ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι ἐπερωτηθέντες ὑπὸ σοῦ ὡμολογήσαμεν. (ἔτους) Ϛ | Αὐτοκρατόρων Καισάρων Μάρκων Ἰουλίων Φιλίππων Καρπικῶν Μεγίστων | Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Παῦνι. | (hand 2) Αὐρηλία Μεειθοῦς Ἀπέωνος χωρὶς κυρίου χρηματίζουσα τέκνων δικαίῳ | πέπρακα τὸ ἥμισυ μέρος σὺν τῷ Ἀγαθῷ Δαίμονι τῆς οἰκίας καὶ ἀπέσχον | τὸ κατ ἐμὲ ἥμισυ μέρος τῶν τῆς τιμῆς δραχμῶν ἑπτακοσίων καὶ βε-|βαιώσω ὡς πρόκειται καὶ ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα. Αὐρήλιος Διόσκο-|[ρ]ος Θέωνος ἔ\γ/ραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυίης γράμματα. (hand 3) Αὐρήλιος Ἀγα-|[θ]ὸς Δαίμων Γεμείνου πέπρακα τὸ ἥμισυ μέρος τῆς οἰκί-|[α]ς καὶ ἀπέσχον τὸ κατ ἐμὲ μέρος τῶν τῆς τιμῆς | [ἀ]ργυρίου δραχμῶν ἑπτακοσίων καὶ βεβαιώσω ὡς | [πρ]όκειται καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα. Αὐρήλιος | [Σ]αραπάμμων̣ Διογένους ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰ-|[δό]τος γράμματα.
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, X, London, 1914, n. 1276 ; Preisigke, Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemäisch-römischen Zeit, Göttingen, 1915, p. 123 
; Glover, Economic and social position of women in Ptolemaic and Roman Egypt, Univ. of Wisconsin-Madison, 1918, pp. 52 and 54 ; Segrè, Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna, 1928, p. 420 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, p. 403 ; Hombert & Préaux, L'Antiquité Classique, 17, 1948, pp. 331-337 ; Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, pp. 79 and 81 ; Forselv, Symbolae Osloenses, 54, 1979, pp. 125-127 ; CdE, 56, 1981, p. 302 ; Israel exploration journal, 34, 1984, p. 49 ; Pintaudi, Dostálová & Vidman, Papyri Graecae Wessely Pragenses, I, Firenze, 1988, p. 34 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 91 and 149 ; Peachin, Roman imperial titulature and chronology, A.D. 235-284, Amsterdam, 1990, p. 65 ; Kehoe, Management and investment on estates in Roman Egypt during the early empire, Bonn, 1992, p. 73 ; Sijpesteijn, ZPE, 91, 1992, p. 99 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 276 ; Daris, Papiri documentari greci del fondo Palau-Ribes, Barcelona, 1995, p. 36 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, p. 191.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.