TESTAMENTUM OXYRHYNCHUM
   
Will of Soeris, daughter of Harpocras
     
( December 26, AD 96 )
 

 
P. Oxy. I,  104 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἔτους ἕκτου δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ | Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ, Χοίακ λ, ἐν Ὀξυρύγχων πόλει τῆς Θηβαίδος, | ἀγαθῆι τύχῃ. | τάδε διέθετο [ν]οοῦσα καὶ φρονοῦσ[α] Σο[ῆ]ρις Ἁρποχρᾶτος ἀπελευθέρου | Σαραπίωνος τοῦ Χαιρήμον[ο]ς μη[τ]ρὸ[ς] Τνεφερῶτος τῆς Ἀννίου, | τῶν ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως, μετὰ κυρί[ου] τοῦ ἀνδρὸς Ἀτρέως μητρὸς Τεραῦ-|τος τῆς καὶ Θαυβάστιος τῆς Φατρέως, [τ]ῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως, ἐν ἀ-|γυιᾷ. εἴη μέν μοι ὑγιαίνουσαν κυρί[α]ν ε[ἶν]αι τῶν ἐμαυτῆς, χρᾶσθαι καὶ διοι-|κεῖν περὶ αὐτῶν καθ ὃν [ἐὰ]ν αἱρ[ῶμα]ι τρόπον. μετὰ δὲ τὴν ἐσομένην | μου τελευτὴν συνχωρῶ ε[ἶ]ναι τοῦ υ[ἱ]οῦ μου Ἀρεώτου χρηματίζοντος | μητρὸς ἐμα̣υ̣τῆς τῆς Σοήριος, ἐὰν ζῇ, εἰ δὲ μή, τῆς τούτου γενεᾶς, τὴν ὑπάρ-|χουσάν μοι ἐπὶ τοῦ πρὸς Ὀξυρύγχων πόλει Σαραπείου ἐπ ἀμφόδου | πρότερον Ἱππέω[ν] παρεμβολῆς οἰκίαν καὶ αὐλὴν σὺν εἰσόδοις | καὶ ἐξόδοις καὶ τοῖς συνκυροῦσι, ἐφ ᾧ ὁ σημαινό<μενο>ς ἀνὴρ Ἁτρῆς ἕξει | τὴν ἐνοίκησιν καὶ τὰ πε[ρ]ιεσόμενα ἐνοίκια τῆς σημαινομένης | οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐπὶ τὸν [τ]ῆς ζωῆς αὐτοῦ χρόνον χωρὶς ἐνοικίου, | ὑπὸ μηδενὸς ἐκβαλλόμενος, ᾧ χορηγήσει ὁ αὐτὸς υἱὸς Ἀρεώτης | κατ ἔτος ἀργυρίου δρ[α]χμὰς τεσσαράκοντα ὀκτὼ ἄχρι οὗ ἐκπληρω-|θ̣ῶσι ἀργυρίου δραχμαὶ τριακόσιαι , οὖσαι ἑσταμέναι πρὸς ἀλλήλους | ὑπὲρ διαλύσεως καὶ συμφωνίας π̣ε̣ρὶ̣ τῶν ὀφειλομένων ὑπ ἐμοῦ τῷ | αὐτῷ [ἀ]νδρὶ Ἀτρῇ κατὰ ἀσφάλειαν διὰ τραπέζης ἐνοικισμοῦ τῆς | αὐτ[ῆ]ς οἰκίας καὶ αὐ[λ]ῆς ἀργυρίου δραχμῶν ἑξακοσίων . καὶ δώσει | ὁ αὐ[τὸ]ς υἱὸς τῇ γεγονυίᾳ μοι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς Ἀτρέως θυγατρὶ Τνεφερῶτι | [μ]ετ[ὰ] τὴν τοῦ ἀνδρό[ς] μου τελευτὴν ἐν ἡμέραις τριάκοντα ἃς δια-|[τάσσ]ω̣ αὐτῇ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τεσσαράκοντα · ἡ δ αὐτὴ ἐνοικήσει ἐν οἴκῳ ἑνὶ | [ἐπιπ]έδῳ ἐν τῷ πυλῶνι ἡνίκα ἐὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ ἀνδρὸς μέχρι οὗ | [ἐὰν καθά]π̣α̣ξ καταλλαγῇ, χωρὶς ἐνοικίου. καθ̣[όλ]ο̣υ̣ δὲ μὴ ἐξεῖναι μηδενὶ | [......] ἄ̣λ̣λου ἀπαίτη[σι]ν ποιήσεσθαι παρ[ὰ τοῦ] υἱοῦ ἢ τῶν παρ αὐτοῦ | [μετὰ τ]ὴν τοῦ ἀν[δ]ρὸς τελευτὴν μηδὲν τ[ῶν] διὰ τῆς τοῦ ἐνοικισμοῦ | [διὰ τρ]απέζης ἀσφαλείας κατ οὐδένα [τρόπο]ν, ἀλλὰ ἀπο[λ]ελύσθαι αὐ-|[τὸν τῆ]ς ἐκτίσεως τῶν δι[ὰ] ταύτης̣ [.......]κιαι. ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ | [ἁπλῶς τῶν ἐμῶν καταλείπω̣ [οὐδὲν εὐδοκε]ῖ δὲ πᾶσι τοῖς προγε-|[γραμμέ]νοις ὁ σημαινόμεν[ός μου ἀνὴρ  Ἁτρῆ]ς  τῶν  ἀπὸ  τῆς  αὐτ[ῆ]ς | [πόλεω]ς̣  ἐν ἀγυιᾷ τῇ αὐτῇ [ - ca. 14 - ]ν Ἀρτεμιδω[ρ .....] | [......].σκ[...]δι[.]..[ - ca. 16 - τέσ]σαρες πτ.[......] | [ - ca. 35 - ]τ̣α εξ[ - ca. 9 - ] | [ - ca. 35 - ]υτου π̣[ - ca. 9 - ] | [ - ca. 35 - ]να η α[ - ca. 9 - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, I, London, 1898, n. 104 ; Wenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri, Leipzig, 1906, p. 179
 ; Frese, Aus dem gräko-ägyptischen rechtsleben, Halle, 1909, p. 17 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, pp. 5 and 51 ; Luckhard, Das privathaus im ptolemäischen und römischen Ägypten, Diss., Giessen, 1914, p. 56 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 52, 100 and 216 ; Winter, Papyri in the University of Michigan collection : Miscellaneous papyri, Ann Arbor, 1936, p. 189 ; Spicq, L'Épitre aux Hébreux, I, Paris, 1952, p. 308 ; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B.C.-640 A.D., Warszawa, 1955, p. 201 ; Bieżuńska-Małowist, L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, II, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1977, p. 172 ; Hobson, TAPhA, 113, 1983, pp. 311-321 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 232 ; Bogaert, ZPE, 109, 1995, p. 156 ; Neirynck in Bieringer, The Corinthian correspondence, Leuven, 1996, p. 161 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, p. 168 ; Harrauer & Pintaudi, Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak), Firenze, 2004, p. 223 ; Steinsky, RIDA, 51, 2004, pp. 282 ss. ; Anagnostou-Canas, XIVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Rauischholzhausen, 2003), Wien, 2006, pp. 323-340 ; Evans & Obbink, The language of the papyri, Oxford, 2010, p. 131.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.