TESTAMENTUM OXYRHYNCHUM
   
Will
     
( AD 118-138 )
 

 
P. Oxy. I,  105 = M. Chr. 303 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ἔτους .. Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδρια]νοῦ Σεβαστοῦ, Τῦβι ιγ, ἐν Ὀξυρύγχων πόλει τῆς Θηβαίδος, ἀγαθῇ τύχηι. | [τάδε διέθετο νοῶν καὶ φρονῶν Πεκῦσις Ἑρμοῦ τοῦ Π]εκύσιος μητρὸς Διδύμης τῆς Φιλώτου τῶν ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως ἐν ἀγυιᾷ· ἐφ ὃν μὲν περίειμι χρόνον ἔχειν με τὴν κατὰ τῶν ἐμῶν ἐξουσίαν | [ - ca. 37 - κ]α̣ὶ μεταδιατίθεσθαι. ἐὰν δὲ ἐπὶ ταύτῃ τελευτήσω τῇ διαθήκῃ, κληρονόμον ἀπολείπω τὴν θυγατέρα μου Ἀμμωνοῦν μητρὸς Πτολεμᾶς, ἐὰν ζῇ, ε[ἰ δὲ] | [μή, τὴν ταύτης γενεάν, τῶν ὑπαρχόντων μοι] ἐπ ἀμφόδου Κρητικοῦ μερῶν κοινωνικῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ καμαρῶν. τὰ δὲ ὑπ ἐμοῦ ἀπολειφθησόμενα σκεύη καὶ ἔπιπλα καὶ ἐνδομενείαν καὶ εἴ τι ἄλλ[ο] | [ἐὰν ἔχω, πάντα καταλείπω τῇ τῶν μὲν ἐμῶν τέκνω]ν μητρὶ ἐμοῦ δὲ γυναικὶ Πτολέμᾳ, ἀπελευθέρᾳ Δημητρίου Ἑρμίππου, ἐπὶ τῷ αὐτὴν ἔχειν ἐπὶ τὸν τῆς ζωῆς αὐτῆς χρόνον τὴν χρῆσιν καὶ ἐνοίκησιν καὶ ἐνοι-|[κίων ἀποφορὰν τῶν μερῶν οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ καμ]αρῶν. ἐὰν δὲ συμβῇ τὴν Ἀμμωνοῦν ἄτεκνον καὶ ἀδιάθετον τελευτῆσαι, ἔσται τὰ μέρη τῶν ἐνγαίων τοῦ ὁμομητρίου αὐτῆς ἀδελφοῦ Ἀντᾶτος, ἐὰν ζῇ, εἰ δὲ μή, | [ - ca. 34 - μὴ ἐξέσ]τ̣ω̣ ἐγχειρεῖν τοῖς ὑπ ἐμοῦ διατεταγμένοις, ἢ τὸν παραβάντα τι τούτων ἀποτίνειν τῇ θυγατρὶ μου καὶ κληρονόμῳ Ἀμμωνοῦτι ἐπιτίμου δραχμὰς χιλίας καὶ | [ - ca. 37 - ] (hand 2) Πεκῦσις Ἑρμοῦ τοῦ Πεκύσιος καταλείπω μετὰ τελευτήν μου κληρονόμον τὴν θυγατέρα | [μου Ἀμμωνοῦν τῶν ἐπ ἀμφόδου Κρητι]κοῦ μερῶν οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ  καμαρῶν·  τῇ  δὲ  γυναικί  μου  Πτολέμᾳ  καταλείπω  πάν-|[τα  τὰ  σκεύη  μου  καὶ  ἔπιπλα καὶ ἐ]νδομενείαν καὶ εἴ τι ἄλλο ἐὰν <ἔ>χω, καὶ ἐφ ὅσον ζῇ τὴν ἐνοίκησιν τῶν μερῶν τῆς οἰκ-|[ίας καὶ αὐλῆς καὶ καμαρῶν. ἐὰν δ]ὲ ἡ Ἀμμωνοῦς ἄτεκνος καὶ ἀδιάθετος τελευτήσῃ, ἔστω τὰ μέρη τῶν ἐνγαίων τοῦ | [ὁμομητρίου αὐτῆς ἀδελφοῦ Ἀ]ν[τ]ᾶτος ὡς πρόκιται. εἰμὶ ἐτῶν τεσσαράκοντα τεσσάρων , οὐλὴ τραχήλῳ ἐξ ἀριστερῶν, | [καὶ ἔστι μου ἡ σφραγὶς Ἄμ]μωνος.. (hand 3) Σαραπίων Σαραπίωνος τοῦ Διονυσίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τοῦ Πεκύσι<ο>ς διαθήκῃ, καὶ | [εἰμὶ ἐτῶν .., οὐλὴ ......, καὶ ἔστι μου ἡ σφ]ραγὶς Διονύσου. (hand 4) Ἑκάτων Σαραπίωνος τοῦ Ἑκάτωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τοῦ Πεκύσιος διαθήκῃ, καὶ εἰμὶ | [ἐτῶν .., οὐλὴ - ca. 13 - , καὶ ἔστι μο]υ ἡ σφραγὶς Σαράπιδος. (hand 5) Παποντὼς Διογένους τοῦ Παποντῶτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τοῦ Πεκύσιος | [διαθήκῃ, καὶ εἰμὶ ἐτῶν ......., καὶ] ἔστιν μου ἡ σφραγὶς Διὸς ἐπ ἀέτῳ. (hand 6) Ζωίλος Ζωίλου τοῦ Πανεχώτου τῶν ἀπὸ τῆς αὐτ-|[ῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τοῦ Π]εκύσεος διαθήκῃ, καὶ <ε>ἰμὶ ἐτῶν τεσσαράκοντα ὀκτὼ , \οὐλὴ/ πήχει ἀριστερῷ, ἡ | [δὲ σφραγίς μού ἐστιν...... Ἁ]ρποκράτου ἐπὶ κιβωρτωι. (hand 7) Ἡρᾶς ὁ καὶ Σάιος Ζηνᾶτος τοῦ Ἡρᾶτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τοῦ Πεκύσιος | [διαθήκῃ, καὶ εἰμὶ ἐτῶν - ca. 10 - , οὐλὴ ἀντικνημ]ίωι δεξιῶι, καὶ ἔστι μου ἡ σφραγὶ[ς π]ρ[ο]τομὴ φιλ[ο]σόφου. (hand 8) Διονύσιος Διον[υσ]ίου τ[ο]ῦ Διογένους ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς] πόλεως μαρτ[υ]ρῶ | [τῇ τοῦ Πεκύσιος διαθήκῃ, καὶ εἰμὶ] ἐτῶν τεσσαράκοντα ἕξ , οὐλὴ παρὰ κρόταφον   δεξιόν,   καὶ   ἔστι   μου ἡ σφραγὶς Διονυσοπλάτωνος. (hand 9) μν̣η̣μ̣(ονείου) Ὀξυρ(ύγχων) πόλ(εως). | [ἔτους .. Αὐτοκράτορος Καί]σαρος Τραιανοῦ Ἁδριανου Σεβαστοῦ, Τῦβι ιγ. | [ - ca. ? - διαθήκη Πεκύσιος Ἑρ]μοῦ τοῦ Πεκύσιος μητρὸ(ς) Διδύμης Φιλώτου ἀπ Ὀξ(υρύγχων) π[ό]λ(εως).
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, I, London, 1898, n. 105 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, pp. 4-5 and 32
 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, p. 8 ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 303 ; Modica, Introduzione allo studio della papirologia giuridica, Milano, 1914, p. 296 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 66, 389 and 692 ; Cohen, TAPhA, 68, 1937, pp. 343-356 ; Schmidt, Sprachliche untersuchungen zu Herondas, Berlin, 1968, p. 47 ; Hornbostel, Sarapis, Leiden, 1973, p. 139 ; Quaegebeur, Le dieu égyptien Shaï dans la religion et l'onomastique, Leuven, 1975, p. 279 ; Bieżuńska-Małowist, L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, II, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1977, p. 175 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, München, 1978, p. 26 ; Bagnall & Lewis, Columbia Papyri VII : Fourth century documents from Karanis, Ann Arbor, 1979, p. 218 ; Hobson, TAPhA, 113, 1983, pp. 311-321 ; Hagedorn, Hagedorn & Hübner, Griechische Urkundenpapyri der Bayerischen Staatsbibliothek München, I, Stuttgart, 1986, p. 69 ; Kramer, Hagedorn & Römer, Griechische Texte der Heidelberger Papyrus-Sammlung (P. Heid. IV), Heidelberg, 1986, p. 149 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 73 and 77-78 ; Clarysse & Petrie, The Petrie Papyri Second Edition (P. Petrie 2), I, Brussels, 1991, p. 205 ; Hengstl, Proceedings of the XIXth International Congress of Papyrology (Cairo, 1989), II, Cairo, 1992, pp. 123, 130 and 133 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 232 / XII, p. 134 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, p. 44 ; Boussac &  Invenizzi, Archivi e sigilli nel mondo ellenistico (Congr., Torino, 1993), Athens, 1996, pp. 249-250 ; Jördens & Zauzich, Griechische papyri aus Soknopaiu Nesos (P. Louvre I), Bonn, 1998, p. 56 ; Ziegler, ZPE, 125, 1999, p. 214 ; ZPE, 132, 2000, p. 205 ; Steinsky, RIDA, 51, 2004, p. 288 ; Anagnostou-Canas, XIVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Rauischholzhausen, 2003), Wien, 2006, p. 338 ; Willis, Maresch & Andorlini, Das Archiv des Aurelius Ammon (P. Ammon), Paderborn, 2006, p. 152 ; Fournet, Les archives de Dioscore d'Aphrodité cent ans après leur découverte : Histoire et culture dans l'Egypte byzantine (Coll., Strasbourg, 2005), Paris, 2008, p. 146.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.