EMPTIO FUNDI
   
Sale of catoecic land
     
( AD 2nd century )
 

 
P. Oxy. III,  504 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἔτους   τρίτου   Αὐτοκράτορος   Καίσαρο[ς - ca. 30 - ] | ιγ,   ἐν   Ὀξυρύγχων   [πόλει   τῆς   Θηβαίδος]. | ὁμ[ο]λογεῖ Ἀφροδιτοῦς ἡ καὶ Δη[μαροῦς ἀπελευθέρα Ἐπικράτους] | Ἐπ[ι]κράτους τοῦ Ἡρακλείδου ἀπὸ [Ὀξυρύγχων πόλεως καὶ θέσει θυγάτηρ] | Ἐπικράτους καὶ τῆς τούτου γ[υ]ν[αικὸς Θαισοῦτος τῆς καὶ Θαήσιος Ἡρακλείδου] | μ[ε]τὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς ἀνδ[ρ]ὸς [Ἀδράστου - ca. 19 - μητρὸς] | Εὐδαιμονίδος   ἀπὸ   Φιλονίκου   τ[οῦ - ca. 15 - Φλαουίῳ   Ἀπίωνι] | καὶ   ὡς   χρηματίζει   ἐν   ἀγυιᾶι πα[ρα]κ[εχωρηκέναι   αὐτῷ   ἀκολούθως   τοῖς   ᾠκονομη]-|μένο[ι]ς   διὰ   τῶν ἐκ τοῦ ἱππικοῦ ἀ̣φ̣ ο̣ὗ̣ ἐ̣π̣ι̣δ̣[έδωκεν - ca. ? - τῷ πρὸς] | τοῖς καταλοχισμοῖς ὑπομνήμ[α]τ̣ο̣ς τὰ[ς] ὑπ[αρχούσας αὐτῇ περὶ Ψῶβθιν   τῆς] | ἀπηλιώτου   τοπαρχίας   ἐκ   τοῦ   Πτολεμαίου   τοῦ   Θεοδότ[ου τοῦ ..... Ἀρτέμωνος] | πρ[ο]σθέματος κατοικικῆς γῆς ἀρούρας ἕξ δίμοιρο[ν] ὧν αἱ γει]τ̣[νίαι διὰ] | τῶν περὶ αὐτῶν προκτήσεων οἰκονομιῶν δηλοῦνται τὴν ὑπαρ[.......] | τῷ Φλαυίῳ Ἀπίωνι καὶ ἐ<κ>γόνοις καὶ τοῖς παρ᾽   αὐτοῦ   παραλημψομ[ένοις] | [τὰς   πα]ραχωρουμένας   ἀρούρας   ἓξ δίμοιρον σὺν τοῖς ἄλλοις τιμίοι̣[ς    καὶ    φι]-|λανθρώποις    κυρίως    τὸν   πάντα   χρόνον   ἀκολούθως   τοῖς   περὶ   το[ύτων]  | π̣[ροαν]α̣γραφομένοις καὶ ἐπεσταλμένοις, [ἀ]νθ οὗ ἀπέσχεν ἡ αὐτὴ Ἀ[φροδι]-|[το]ῦ̣ς̣ παρὰ τοῦ Φλαυίου Ἀπίω̣νος παραχωρη[τ]ικοῦ ἀργυρίου Σεβασ[τοῦ νομίσ]-|[ματος] χιλίων δρ[αχμ]ῶν ἐκ πλήρους μηθὲν παρασυνγραφήσα̣[σαν] | [π]ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣ τὴν ὁμολογοῦσαν Ἀφρωδιτοῦν τὴν καὶ Δημαροῦν [κατὰ τὴν] | [ὁμολο]γ̣ί̣α̣ν ταύτην μηδὲ μέρος τρόπῳ μηδενὶ ἀλλὰ καὶ παντ[.......] | [... παρέ]ξεσθαι   τῷ   Φλα[υ]ίῳ   Ἀπίωνι   καὶ   τοῖς   παρ   αὐτοῦ   τὰς παραχωρ[ουμένας] | [ἀρούρας ἓξ δ]ίμοιρον   διὰ   παντὸς   μὲν   βεβαίας   ἀπ<ὸ   π>άντων πάσῃ [β]ε̣[βαιώσει] | κ[α]θαρὰς ἀπὸ πάντων δ[η]μοσίων   καὶ   τῶν   [ἄλλ]ω̣ν̣ τελεσμάτ[ω]ν πάν̣[των ἀπὸ] | τ̣[ῶ]ν ἔν̣προσθεν χρόνων μέχρι μηνὸς Κ[α]ισαρείου ἐπαγομένων [πέμπτης] | τοῦ διελθόντος δευτέρ[ου] ἔτους καὶ αὐτ̣οῦ τοῦ δευτ[έρ]ου ἔτους   διὰ   τ[ὸ   τὰ καρ]-|πεῖα τὰ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτ[ος π]εριγινόμενα εἶναι τοῦ Φλαυίου Ἀπί[ωνος], | πρ̣[ὸ]ς̣ [ὃ]ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἔσ̣ται τὰ ἀπὸ [Θὼ]θ τοῦ ἐνεστῶτος [ἔ]τους δημόσια. ἐ̣[ὰν δέ τι] | τούτων [ἡ] ὁμολογοῦσ[α] παρασυγγραφῇ ἄκυρον [ἔστω] καὶ προσα[π]οτ[ινέτω] | τῷ Φλαυίῳ Ἀπίωνι ἢ τ[ο]ῖς παρ αὐτοῦ καθ ἑκάστην ἔφοδον τό τε β[λάβος] | καὶ ἐπίτιμο[ν] ἀργυρίου δραχμὰς χιλίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον  τὰς  [ἴσας], | καὶ  μηθὲν ἧσσον. συνευδοκεῖ δὲ | πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις ἡ [τῆς Ἀφρο]-|διτοῦτος  τῆς καὶ Δημαροῦτος \σημαινομένη/ θέσει μήτηρ Θαισοῦς ἡ καὶ Θαῆσι[ς Ἡρακλεί]-|δου τοῦ Ὀλύμπου μητρὸς Ἡρακλείας ἀπὸ τῆς μη[τ]ροπόλεως τοῦ Ἡρακλ[εοπολί]-|του μετὰ κυρίου τοῦ τοῦ προγεγραμμένου καὶ μ[ετ]ηλλαχότος αὐτῆ[ς ἀν]-|δρὸς τῆς δὲ Ἀφροδιτοῦτος τῆς καὶ Δημαροῦτος πατρὸς Ἐπικράτ[ους τοῦ] | καὶ Ἀπίωνος ὁμομη[τ]ρίου ἀ[δε]λφοῦ Ἡρ[ακλείδου] Ἐπικρά̣τ̣ο̣υ̣ς   ἣ   καὶ   [ἐπὶ] | τούτοις   συνεχώρησε̣ν. κυρία ἡ ὁμολ<ογ>ία. (hand 2) Ἀφροδιτοῦς ἡ κ(αὶ) Δημ[αροῦς] | ἀπελευθέρα Ἐπικράτους τοῦ κ(αὶ) Ἀπίωνος Ἐπικρά[τους] | καὶ θέσει θυγάτηρ αὐτοῦ καὶ τῆς γυναικὸς αὐτο[ῦ] | Θαήσιος τῆς κ(αὶ) Θαισοῦτος τέθειμαι τὴν ὁμο[λογ(ίαν)] | καὶ παρακεχώρηκα τῷ α̣ὐ̣τ̣ῷ Φλαυίῳ [Ἀπίωνι] | τὰς ὑπαρχούσας μοι περὶ Ψ̣ῶ[β]θ(ιν) ἀ̣π̣η̣λιώ̣του | τοπαρχίας ἐκ τοῦ Πτολ(εμαίου) τοῦ Θεοδότ[ο]υ τ̣ο̣ῦδ..[..] | Ἀρτέμω̣ν̣ος πρ̣οσθέματος κατοικικ[ῆς γῆς] | ἀρούρας ἓξ δίμοιρον καὶ ἀπ[έχω] τὸ παραχω[ρητικ(ὸν)] | ἀργυρίο[υ] δραχμὰς χιλίας καὶ βεβαιώσω ἐ[πὶ] | τοῖς π[ρ]οκιμέ[ν]οι[ς] πᾶσι. Ἄδραστος ...[..]....[...] | ἐπιγέγραμμαι τῆς γ[υν]α̣ι̣κ̣ὸ̣ς̣ μ[ου κ]ύρ[ιος] | καὶ   ἔγραψα ὑπὲρ αὐ[τῆς μὴ εἰδ(υίας)] γράμματα. | (hand 3) Θαισοῦς ἡ κ[αὶ] Θαῆσις Ἡρακλείδου τ̣[ο]ῦ̣   [Ὀλύμ(που)] | συνευδοκῶ   οὖσα   τῆς   Ἀφροδιτοῦτ[ος] | τῆς   καὶ   Δημαροῦτος   θέσει μήτηρ. Ἡ[ρακλεί]-|δης Ἐπικράτους ὁ τοῦ Ἐπικρ(άτους) πατρὸς [ἀδελ]-|φὸς ἐπιγέγραμμαι αὐτῆς κύριος κ[αὶ ἔγρα]-|ψα   ὑπὲρ   αὐτῆς   μὴ   εἰδυίας   γράμ[ματα]. —— | (m1 ?)   [Ἀφ]ροδειτοῦς ὡς (ἐτῶν) κα .....ι( ) ἄσημ(ος) | Ἄ̣[δ]ρ̣α̣σ̣τ̣ο̣[ς]   ὡς   (ἐτῶν)   λβ .....ι( )   ἄσημ(ος) | [Ἀπίων]   ὡς (ἐτῶν) νε .....ι( ) ἄση[μ(ος)] | Θ̣[α]ι̣[σ]οῦ[ς]   ὡς (ἐτῶν) με .....ι( ) οὐ(λὴ) παρὰ ὀφθ(αλμὸν) ἀρ(ιστερόν) | [Ἡρακ]λείδη(ς) ὡς (ἐτῶν) ξη .....ι( ) οὐ(λὴ) παρ[ὰ] δ̣[...]
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, III, London, 1903, n. 504 ; Helbing, Grammatik der Septuaginta : Laut- und Wortlehre, Göttingen, 1907, pp. 41 and 102 ;
Bry, Essai sur la vente dans les papyrus gréco-égyptiens, Paris, 1909, p. 154 ; Eger, Zum Ägyptischen grundbuchwesen in römischer zeit : Untersuchungen auf grund der griechischen papyri, Leipzig, 1909, p. 79 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, p. 137 ; Gerhard & Gradenwitz, Ein gräko-ägyptischer erbstreit aus dem zweiten jahrhundert von Chr., Heidelberg, 1911, p. 20 ; Preisigke, Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemäisch-römischen Zeit, Göttingen, 1915, p. 41 ; Naber, Mnem, 55, 1927, pp. 187-238 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, p. 47 ; Winter, Life and letters in the papyri, Ann Arbor, 1933, p. 118 ; Kapsōmenos, Voruntersuchungen zu einer Grammatik der Papyri der nachchristlichen Zeit : Beiträge zur Herstellung und Deutung einzelner Texte, München, 1938, p. 120 ; CdE, 42, 1967, p. 161 ; Soden, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Wien, 1973, p. 63 ; Bingen, Cambier & Nachtergael, Le monde grec : Pensée , littérature, histoire, documents : Hommages à Claire Préaux, Bruxelles, 1975, p. 746 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (P. Hamb. III), Bonn, 1984, pp. 117-118 ; Janeras, Miscel·lània Papirològica Ramón Roca-Puig : En El Seu Vuitantè Aniversari, Barcelona, 1987, p. 147 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, p. 149 ; Maresch, ZPE, 76, 1989, p. 115 and 117-119 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 169 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 236 / X, p. 139 ; Krause, Witwen und Waisen im römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, pp. 31 and 274 ; McGing, Greek papyri from Dublin (P. Dub.), Bonn, 1995, p. 13 ; Römer & Gagos, P. Michigan Koenen : Michigan texts published in honor of Ludwig Koenen, Amsterdam, 1996, pp. 201 and 206 ; Arjava, Women and law in late antiquity, Oxford, 1998, p. 88 ; Walser, Epigraphica Anatolica, 37, 2004, p. 103.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.