LOCATIO REI
   
Lease of a house and its appurtenances at Oxyrhynchos
     
( March 1, AD 164 )
 

 
P. Oxy. III, 502 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἐμίσθωσεν Διονυσία Χαιρήμο-|νος μετὰ κυρίου τοῦ υἱοῦ Ἀπίωνος | τοῦ καὶ Διονυσίου Διογένους ἱερέως | Φαυστείνης Σεβαστῆς ἀμφότεροι | ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως Πτολέμα Θέ-|ωνος Ἀντινοίδι διὰ   Ἰουλᾶτος   Διδύ-|μου   θέσει   Δημητρίου   τοῦ   καὶ   Ἀπολ-|λωνίου   ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως ἐφ ἐ-|νιαυτὸν ἕνα καὶ μῆνας ἓξ ἀπὸ νεομη-|νίας τοῦ ὄντος μηνὸς Φαμενὼθ | τοῦ ἐνεστῶτος τετάρτου ἔτους τῶν | κυρίων Αὐτοκρατόρων Ἀντωνίνου | καὶ Οὐήρου τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ πρό-|τερον τοῦ ἐξανεψίου   αὐτῆς   Χαιρή-|μονος   Ἀντινοέως   ἐν   Ὀξυρύγχων   πό-|λει   ἐπ ἀμφόδου Τεμγενούθεως οἰ-|κίαν καὶ αὐλὴν καὶ αἴθρια δύο ὧν ἐν | τῷ ἑτέρῳ ἐστὶν φρέαρ καὶ τὴν προσ-|οῦσαν τῇ οἰκίᾳ παραδρομίδα καὶ | ἕτερα χρηστήρια καὶ εἴσοδον καὶ ἔξ-|οδον, ἐνοικίου τῶν μισθουμένων | ὡς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑνὸς [[ὡς τοῦ ἐνιαυ]]-|[[τοῦ ἑνὸς]] ἀργυρίου δραχμῶν διακο-|σίων . τῆς δὲ μισθώσεως βεβαιου-|μένης ἀποδότω ἡ μεμισθωμέ-|νη τῇ μεμισθωκυίᾳ ἐπὶ συν-|κλεισμῷ ἑκάστης ἑξαμήνου τὰς | αἱρούσας τῶν ἐνοικίων δραχμὰς | ἑκατὸν καὶ χράσθω σὺν τοῖς παρ αὐ-|τῆς τοῖς μισθουμένοι αὐτῇ ὡς πρό-|κειται ἐπὶ τὸν χρόνον ἀκωλύτως, | μεθ ὃν παραδότω καθαρὰ ἀπὸ κο-|πρίων καὶ ἃς παρείληφεν θύρας καὶ | κλεῖς πάντων τῶν τόπων καὶ τοῦ | προκειμένου φρέατος τροχελλέαν | σὺν σχοινίῳ καινῷ καὶ τὰς οὔσας λη-|νοὺς λιθίνας δύο ὑδριῶν καὶ ὅλμου | ἢ ἀποτεισάτω οὗ ἐὰν μὴ παραδῷ | τὴν ἀξίαν καὶ ὃ ἐὰν προσοφειλέσῃ ἐ-|νοίκιον μεθ ἡμιολίας, καὶ ἡ πρᾶξις | ἔστω τῇ μεμισθωκυίᾳ ἔκ τε τῆς | μεμισθωμένης καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόν-|των αὐτῇ πάντων, τοῦ φυλάκτρου | καὶ πλινθευομένης ὄντων πρὸς | τὴν μεμισθωκυῖαν. κυρία ἡ μί-|σθωσις. (ἔτους) δ Αὐτοκράτορος Καίσαρος | Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου | Σεβαστοῦ καὶ Αὐτοκράτορος Καίσαρος | Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ —— | Φαμενὼθ ε. (hand 2) Ἀπίων ὁ καὶ Διο-|νύσιος ἐπιγέγραμμαι | τῆς μητρός μου κύρι-|ος καὶ μεμίσθωκα | σὺν τοῖς ἐπάνω τὰς | ἐν τῇ αὐλῇ κέλλας. | χρ[ό]νος ὁ αὐτός.

 
English translation ( Advanced Papyrological Information System ).
  

 
Dionysia, daugther of Chairemon with her guardian her son Apion also called Dionysios son of Diogenes, priest of Faustina Augusta, both of Oxyrhynchon polis, has leased to Ptolema daughter of Theon, of Antinois, through Ioulas, son of Didymos, by adoption son of Demetrios also called Apollonios, of Oxyrhynchon polis, for one year and six months dating from the first of the current month Phamenoth of the present fourth year of the lords and Emperors Antoninos and veros the house which she owns, and which previously belonged to her second cousin Chairemon, of Antinoe, at oxyrhynchos in the Temgenouthis quarter, with the court and two yards in one of which is a well, and the portico which adjoins the house and the other fixtures and the entrance and exit, at a rent for the premises leased of 200 silver drachmai a year. If the lease is guaranteed the lessee shall pay the lessor at the conclusion of each period of six months the proportion ate amount of the rent, 100 drachmai, and shall together with her assigns have the use of the premises leased to her as aforesaid for the appointed time without hindrance, and thereafter shall deliver them up free from filth and with the doors and keys received by her of all the premises, and the reel of the aforesaid well provided with a new rope, and the two existing stone presses with the water-pitchers and trough, or shall forfeit the value of anything which she fails to deliver and any arrears of rent increased by one half, and the lessor shall have the right of execution upon the lessee and upon all her property, the lessor being liable for the police-tax and brick-making tax. This lease is valid. The 4rth year of the Emperor Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus and the Emperor Caesar Lucius Aurelius Varus Augustus, Phamenoth 5. I, Apion also called Dionysius, have been registered as my mother's guardian, and have leased together with the above-mentioned premises the chambers in the court. The same date.
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, III, London, 1903, n. 502 ; Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten, I, Leipzig, 1905, p. 200
 ; Wenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri, Leipzig, 1906, n. 36, p. 254 ; Helbing, Grammatik der Septuaginta : Laut- und Wortlehre, Göttingen, 1907, pp. 10 and 32 ; Wilcken, ZSS, 30, 1909, p. 507 ; Schubart, Klio, 10, 1910, p. 56 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, pp. 150 and 163 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, p. 11 ; Berger, ZVRW, 29, 1913, pp. 355, 359 and 364 ; Luckhard, Das privathaus im ptolemäischen und römischen Ägypten, Diss., Giessen, 1914, pp. 60, 100 and 102 ; Preisigke, Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemäisch-römischen Zeit, Göttingen, 1915, p. 142 ; Schubart, Einführung in die papyruskunde, Berlin, 1918, p. 447 ; Howard & Moulton, A Grammar of New Testament Greek, II, Edinburgh, 1929, p. 132 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 20, 229 and 375 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, p. 271, n. 161 ; CdE, 35, 1960, p. 292 ; Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, p. 19 ; Magyar, Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 18, 1970, p. 339 ; Temporini, Die Frauen am Hofe Trajans : E. Beitr. Zur Stellung d. Augustae im Principat, Berlin, 1978, p. 69 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 83 and 124 ; Palme, Das Amt des [apaitētēs] in Ägypten, Wien, 1989, p. 45 ; Bonneau, Le régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grecque, romaine et byzantine, Leiden-New York-Köln, 1993, p. 113 ; Tajra, The Martyrdom of St. Paul : Historical and Judicial Context, Traditions, and Legends, Tübingen, 1994, p. 51 ; Whitehorne, ANRW, II, 18, 5, 1995, p. 3073 ; Römer & Gagos, P. Michigan Koenen : Michigan texts published in honor of Ludwig Koenen, Amsterdam, 1996, p. 258 ; Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt : A Sourcebook, Cambridge, 1998, n. 18 ; Charlesworth, Vanderkam & Brady, Miscellaneous texts from the Judaean Desert, Oxford, 2000, p. 47 ; Epp in Denaux, New Testament textual criticism and exegesis : Festschrift J. Delobel, Leuven, 2002, p. 262 ; Harrauer & Pintaudi, Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak), Firenze, 2004, p. 89 ; Bakker & Bakkers in Hoogendijk & Muhs, Sixty-five papyrological texts presented to Klaas A. Worp on the occasion of his 65th birthday, Leiden, 2008, p. 147.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.