TESTAMENTUM OXYRHYNCHUM
   
Will of Petosorapis
     
( AD 182-189 )
 

 
P. Oxy. III,  495 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ἔτους .......] καὶ εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ   Ἀρμενιακοῦ   Μηδικοῦ   Παρθικοῦ   Σαρματικοῦ   Γερμανικοῦ   Μεγίστου   Ἐπεὶφ   β,   ἐν Ὀξυ(ρύγχων) πόλ(ει) τῆς Θηβ(αίδος), ἀγαθ(ῇ) τύχῃ. | [τάδε διέθετο νο]ῶν καὶ φρονῶν Πετοσορᾶπις Πετοσοράπιος τοῦ Ἐπινείκου μητρὸς Σαραπιάδος ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως ἐν ἀγυιᾷ. ἐφ ὃν μὲν περίειμι χρόνον ἔχειν με τὴν τῶν ἰδίων ἐξουσίαν ὃ ἐὰν βού-|[λωμαι κατ αὐτῶ]ν̣ ἐπιτελεῖν καὶ ἀναιρεῖσθαι ἢ ἀκυροῦν τήνδε τὴν διαθήκην [ἀ]νεμποδίστως ὃ δ ἂν ἐπιτελέσω κύριον ὑπάρχειν. ἐὰν δὲ ἐπὶ ταύτῃ τῇ διαθήκῃ τελευτήσω μηδὲν κατ αὐτῶν ἐπιτελέ-|[σας κληρονόμον] ἀπ[ο]λείπω τὸν υἱόν  μ[ο]υ  Ἐπινείκον  μητρ[ὸ]ς  [.]χ̣ηρ̣ο̣.υ̣ς̣  [ἀπὸ]  τῆς  [α]ὐτῆς  πόλεω[ς  ἐὰν  ζ]ῇ, εἰ δὲ μή, ἃ ἐὰν ἔχ[ῃ τέκν]α   καὶ   τὰ   ἐπεσόμενά   μοι ἕτερα τέκνα, ἢ ἐὰν μὴ γένηταί μοι ἕτερα τέκνα | [ - ca. 35 - ]...[ - ca. 10 - ].[ - ca. 12 - ]α̣   πάντ[α ......]   τοῦ   ὑπάρχ[ον]τός   μοι̣   π̣[ρ]ό̣τ̣ε̣ρον̣   Ἑρμίου   χρηματίζοντος μητρὸς Ἰ̣σ̣ι̣[..]σ̣ι̣ο̣.. ἐν Ἀντιπέρα Πέλα ἐκ τοῦ | [ - ca. 55 - τοῖς ἐσο]μένο̣ι̣[ς .....] ἐκγόνοις καὶ ὧν ἐὰν [ἀ]πολίπω ἐ̣π̣ί̣[π]λ̣ων κ̣[αὶ] σκευῶν καὶ ἐνδομενείας καὶ ὀφε̣ι̣λη̣μ̣ά̣τ̣[ω]ν̣ | [ - ca. 59 - ] ἀδελφῇ [Ἀπολλωνοῦ]τ̣ι ἐὰν περ[ι]ῇ,  εἰ  δὲ  μή,  [τ]ῷ  αὐτῷ  υἱῷ  μ[ο]υ Ἐπινείκῳ τὰ δὲ σκεύη καὶ ἔπιπλα καὶ ἄλλα ὄντα ἐν τρισὶ | [ - ca. 58 - ἀδ]ελφιδ[ - ca. 9 - ]ν̣ καὶ τὸν αὐτὸν υἱόν [μο]υ Ἐπίνεικον [ἔ]ν τε ἐξέδρᾳ καὶ κέλλῃ τῇ ἐπάνω τοῦ πυλῶνος καὶ ἐ̣ν̣ ὅ̣λῳ | [ - ca. 60 - ] καὶ δι[..... ἐξ ὧν] ἀπέλιπον αὐτῇ ἀπ̣[οδι]δόναι ὅσα ἐὰν φανῶ ὀφείλων καὶ ἐξουσίαν αὐτὴν ἔχειν π̣ᾶ̣ν̣ δ̣ι̣ε̣υθ̣ύ-|[νειν ὡς ἂν αὐτῇ δοκῇ - ca. 44 - ]ω̣ρου ς.[... τὸν αὐ]τὸν υἱόν   μ[ου ..]ε[.....]ην παρ ἑαυτῇ διαιτώμενον μέχρι οὗ γένηται ἐτῶν εἴκοσι πρόνοιαν ποιου-|[μένην - ca. 52 - ἐξ ὀ]νόματό[ς μου διαδέξ]ηται συν[.....ουσ]αν τὰ ἐξ αὐτῶν περιγεινόμενα καὶ διατρέφουσαν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν [..]υ̣ | [ - ca. 62 - ]επ.[ - ca. 9 - ]σ̣ει εἰς αὐτὸν μητρικῇ φιλοστοργίᾳ, ἥτις ἀποκαταστήσει αὐτῷ γενομένῳ τῆς προκειμέν[ης] | [ἡλικίας - ca. 54 - ]α̣ντ̣[ - ca. 10 - ] ὧν ἐὰν ἐξ ὀνόματός   μου   διαδέξηται   μεθ   ἃ   ἐὰν   εἰς   αὐτὸν   ἀναλώσῃ, παρ ἧς οὔτε λόγους οὔ[τε] | [ - ca. 61 - ]τ̣η̣α[ - ca. 10 - ]η̣ αὐτῷ. τὴν δ αὐτὴν ἀδελφήν μου Ἀπολλωνοῦν πρόνοιαν ποιήσασθαι βούλομαι τοῦ ἐπιτρο-|[πευομένου - ca. 39 - ὅσα δ ἂν ὑπὸ τὸ ἐκδ]όσιμ[ον ταύτης τ]ῆς διαθήκης γράψω τῇ ἰδίᾳ μου χειρὶ ἤτοι ἀφαιρούμενός τι τῶν προκειμένων ἢ προσδιατάσ-|[σων ἢ ἑτέροις χαριζόμενος ἢ καὶ ἄλλο τι βουλόμενος καὶ αὐτὰ ἔστω κύρια] ὡς [.... τῇ διαθ]ήκῃ ἐνγεγραμμ[έ]να, καὶ μὴ ἐξεῖναι μηδενὶ τῷ καθόλου παρενχειρεῖν τοῖς ὑπ ἐμοῦ δια-|[τεταγμένοις - ca. 47 - τῷ ἐμε]μέ[νοντι ἐπι]τίμου δραχμὰς τρισχιλίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰςἴσας καὶ μηθὲν ἧσσον μένειν κύρια τὰ ὑπ ἐμοῦ | [διατεταγμένα. ἡ διαθήκη κυρία. - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, III, London, 1903, n. 495 ; Wenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri, Leipzig, 1906, p. 237
 ; Právník, 47, 1908, p. 79 ; RPh, 32, 1908, p. 136 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, p. 6 ; Luckhard, Das privathaus im ptolemäischen und römischen Ägypten, Diss., Bonn, 1914, pp. 66 and 77 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 229 and 672 ; JJP, 7-8, 1953-54, pp. 225-227 ; Liebs, Hermogenians iuris epitomae : Zum Stand der rómischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians, Göttingen, 1964, p. 100 ; Bieżuńska-Małowist in Sichirollo, Schiavitu antica e moderna, problemi storia istituzioni, Napoli, 1979, p. 112 ; ZPE, 36, 1979, p. 107 ; CdE, 56, 1981, p. 301 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 75 and 78 ;
Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 236 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, p. 74 ; Jördens & Zauzich, Griechische papyri aus Soknopaiu Nesos (P. Louvre I), Bonn, 1998, p. 106 ; Ziegler, ZPE, 125, 1999, p. 213 ; Duttenhöfer & Scholl, Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig (P. Lips. II), München-Leipzig, 2002, p. 208 ; Setälä, Women, wealth and power in the Roman empire, Roma, 2002, p. 219.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.