TESTAMENTUM OXYRHYNCHUM
   
Will of Thatres
     
( February 22, AD 130 )
 

 
P. Oxy. III,  492 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
(hand 1) ἔτους τ̣[εσ]σ̣α̣ρ̣[εσκαιδεκά]του Αὐτοκράτορος [Κ]αίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Μεχεὶρ (hand 9) \κη/, (hand 1) ἐν Ὀξυρύγχων πόλει τῆς Θηβαί[δος], ἀγαθῇ τύχῃ. | [τ]άδε διέθε[το νοοῦ]σα καὶ φρονοῦσα Θατρῆς Ἀμμωνίου τοῦ Σαραπίωνος μητρὸς Τσενθοτσύμιος τῶν ἀπὸ τοῦ Τρύφωνος Ἰσ̣[ίο]υ τῆς κάτω τοπαρχία[ς] καταγεινομένη ἐν Ὀξυρύγχων πόλει μετὰ κυρίου τοῦ τῆς ἀν̣εψιᾶς α[ὐτῆς] | Ἡρακλοῦ[τος Σαρ]απίωνος τοῦ Σαραπίωνος μητρὸς Ταυσε[ίρ]ιος τῆς καὶ Σαραποῦτος υἱοῦ Ὡρίωνος τοῦ καὶ Θέωνος Σαρ[α]πί[ω]νος τοῦ [.]..ν[.].ε̣ω̣ς τῶν ἀπὸ Ἰβίωνος Ἀμμωνίου τῆς αὐτῆς κάτω τοπαρχίας ἐ[ν ἀγυιᾷ]. | ἐφ ὃν μὲν [πε]ρίειμι χρόνον ἔχειν [με τ]ὴν τῶν ἰ̣[δίω]ν ἐξουσίαν πᾶν ὃ ἐὰν βούλωμαι περὶ αὐτῶν ἐπιτελεῖν καὶ μεταδ[ια]τίθεσθαι [κ]αὶ π̣[ρὸ]ς̣ ἀκύρωσιν ἄγειν τήνδε τὴν [δ]ιαθήκην ὃ δ ἂν ἐπιτελέσω κύριον ὑπά̣ρ̣[χειν]. | ἐὰν δὲ ἐπὶ ταύ[τῃ] τῇ διαθήκῃ τελευτήσω μηδὲν ἐπιτελέσασα καταλείπω κληρονόμους Πτολλίωνα Θέωνος [τοῦ] Πτο[λ]λ[ί]ω[νος] μ[η]τρ[ὸ]ς Ἰσαρεῦτος τῆς Θέ[ων]ος [καὶ τ]ὸν τούτου ὁ[μομ]ήτριον ἀδελφὸν [Θέωνα] | Θέωνος τοῦ Θέωνος τοῦ καὶ Ἀπολλωνίου τοῦ Θέ[ωνο]ς ἀμφοτέρους ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως κατὰ φιλοστοργίαν κοινῶς [ἐ]ξ ἴσου ἑκάτερ[ο]ν α̣[ὐ]τῶν ἐὰν ζῇ, εἰ δὲ μή, τὰ τούτ[ου] τέκνα, τῆς ὑπ[α]ρχούσης μοι ἐν τῇ αὐ[τῇ] | Ὀξυρύγχων πόλει ἐπ ἀμφόδου Ἱππέων Παρεμβ[ο]λῆς οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆς καὶ χρηστηρίων   καὶ   ὧν   ἐὰν   ἀπολίπω   δούλων   σωμά[των]   καὶ   ἄλλων καθ ὁνδ[η]ποτοῦν τρόπον παντ[ο]ίων πάντων, οὐκ ἐξόν[τος] | τοῖς αὐτοῖς κληρονόμοις μου τῷ καθόλ[ου π]αραδέχ[εσθα]ι εἰς τὴν   δηλουμένην   μου   οἰκίαν   τὸν   τοῦ   ἑτέρου   αὐτῶν Θέων[ο]ς πατέρα Θ[έωνα] Θέωνος τοῦ καὶ Ἀπολλω[νίο]υ  τοῦ  Θέωνος  μητρὸς  Ἑλένης  ἐφ  ὅλον  τὸ[ν  τῆς]  |  ζωῆς  αὐ[τοῦ] χρόνον παρευρέσει ο[ὐ]δ[ε]μιᾷ <ἀ>λλ οὐδὲ οὐδενὶ παραβαίνειν τι τῶν ὑπ ἐμοῦ διατεταγμένων ἢ χωρ[ὶ]ς τοῦ τα[ῦ]τ̣[α] μένειν κ̣ύ̣[ρια] ... ἐκτείσει ὁ ἐπιχειρ[ῶ]ν πρὸς ἀθέτησίν τι τούτων ἄγειν ἐπιτίμου δρα[χμὰς] | χιλίας καὶ [ε]ἰ[ς τὸ] δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηθὲν ἦσσον, ἄλ<λ>ῳ δ̣[ὲ ο]ὐδενὶ οὐδὲν τῶν ἐμῶν καταλείπω. ἡ διαθήκη  κυρία.  (hand 2)  Θατρῆ[ς]  Ἀμμωνίου  τοῦ  Σαραπίωνος  πεποίημα<ι> τὴν δια[θή]-|κην κα[ὶ κ]αταλείπω μετὰ τὴν τελευτήν μου κληρονόμους Πτολ<λ>ίωνα [Θ]έων[ος τ]οῦ Πτολ<λ>ίωνος μητρὸς Εἰσαρεῦτος καὶ τ[ὸν] | τούτου ὁμομήτριον ἀδελφὸν Θέωνα Θέωνος τοῦ Θέωνος τοῦ καὶ Ἀπολλωνίου κοινῶς ἐξ ἴσου ἧς ἔχω ἐπὶ Ἱππέων Πα[ρεμ]-|βολῆς [ο]ἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆς καὶ ὧν ἐὰν ἀπολίπω δούλων σωμάτων καὶ ἄλλων καθ ὁνδηποτοῦν τρόπ[ον] | πάντων, οὐκ ἐξόντος αὐτοῖς τῷ καθόλου παραδέχεσθαι εἰς τὴν οἰκίαν μου τὸν τοῦ ἑτέρου αὐτῶν Θέωνος πα[τέ]-|ρα Θέωνα Θέωνος τοῦ καὶ Ἀπολλωνίου ἐφ ὅλον αὐτοῦ τὸν τῆς ζωῆς χρόνον, ἐπὶ δὲ πάντων ὡς πρόκειται. ε<ἰ>μὶ (ἐτῶν) ογ | οὐλὴ καρπῷ δεξιῷ καὶ ἔστιν μου ἡ σφραγὶς Ἴσιδος. Ὡρίων ὁ καὶ Θέων Σαραπίωνος Ἀπίωνος ὁ τῆς ἀνεψιᾶς αὐτῆς υἱὸς ἐ-|πιγέγραμμαι αὐτῆς <κύριος> κ[α]ὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυίας γράμματα καὶ εἰμὶ ἐτῶν μ οὐλ[ὴ] παρὰ κανθὸν ἀριστερο[ῦ] | ὀφθαλμοῦ. (hand 3) Ἀπίων Ζωίλου τοῦ Ἀπίωνος μητρὸς Νειλαροῦτος ἀπ Ὀξυρύγχων πόλ[εω]ς μαρτυρῶ τῇ τῆς Θατρῆτος διαθ[ήκ]ῃ καὶ εἰμὶ (ἐτῶν) μδ οὐλὴ ὑ̣π̣[ὸ] | γένειον καὶ ἔστιν μου ἡ σφραγὶς Σαράπιδος. (hand 4) Φάλαγξ Διογένους τοῦ καὶ Φάλαγγος Ἁρπάλου ἀπὸ [τῆ]ς̣ [α]ὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τῆς Θατρῆτος διαθήκῃ καὶ ε<ἰ>μὶ ἐτῶν τεσσα-|ράκοντα οὐλὴ ἀντικνημίῳ δεξιῷ καὶ ἔστιν μου ἡ σφραγὶς Ἁρποχράτου. (hand 5) Ἡρᾶς ἐπικαλούμενο[ς] Γ̣άιος Κ̣ινᾶτ̣ος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τῆς Θατρ[ῆ]-|[το]ς διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ἐτῶν με ἀντικνημίωι δεξιῷ καὶ ἔστιν μου ἡ σφρα[γ]ὶ[ς] φιλοσόφου. (hand 6) Ἀπολλώνιος Ἀσκληπιάδου τοῦ Ἀπολλωνίου ἀπὸ τῆς | αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τῆς Θατρῆτος διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ἐτῶν ἑβδομήκοντα οὐλὴ παρὰ κ[α]ν̣[θ]ὸ̣ν τὸν ἐκτὸς δεξιοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ [ἔσ]τιν μου ἡ σφραγὶς Ἑρμοῦ. (hand 7) Θέων Ἀγ̣α̣θ̣ε̣ί̣[νου] | [τοῦ] Θέ[ωνος] ἀπὸ τῆς αὐτῆς π[ό]λεως μαρτυρῶ τῇ τῆς Θατρῆτος διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) ξα οὐ(λὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀ[ριστ(ερῷ) καὶ] ἔστιν μου ἡ [σ]φραγὶς Σαράπιδος. (hand 8) Σαρ[απί]ω̣ν̣ Φερέμφιος θέσει Π̣ο̣.[......] | [...]..[....]ς̣ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τῆς Θατρῆτος διαθήκῃ καὶ εἰμὶ (ἐτῶν) λϚ ἄσημος [καὶ ἔστι]ν μου ἡ σ[φ]ραγὶς Ἀθηνᾶς. | [ - ca. ? - μ]ν̣η̣μ̣ο̣ν̣ε̣ίου.
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, III, London, 1903, n. 492 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, pp. 49-50
 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, p. 8 ; Naber & Naber, Mnem, 54, 1926, pp. 42-76 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, p. 251 ; Spicq, L'épitre aux Hébreux, I, Paris, 1952, p. 308 ; Hombert, CdE, 34, 1959, p. 158 ; Axer, Mowa Cycerona w obronie aktora komediowego Roscjusza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976, p. 118 ; Bieżuńska-Małowist, L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, II, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1977, p. 118 ; Kramer et al., Kolner Papyri (P. Köln III), Opladen, 1980, p. 119 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 70, 78 and 149 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 236 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 211 ; Wassiliou & Harrauer, Siegel und Papyri : Das Siegelwesen in Ägypten von römischer bis in früharabische Zeit, Wien, 1999, pp. 12-13.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.