TESTAMENTUM OXYRHYNCHUM
   
Will of Dionysius
     
( August 27, AD 117 )
 

 
P. Oxy. III, 489 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
[ἔτους εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορο]ς Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Ἀρίστου Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ  μηνὸς  Καισαρε[ίο]υ  ἐπαγο(μένων)  δ  Σεβα(στῇ), | [ἐν  Ὀξυρύγχων  πόλει  τῆς Θηβαίδος, ἀ]γαθῇ τύχηι. | [τάδε διέθετο νοῶν] καὶ φρο[νῶν Διον]ύσιος Ἁρποκρατίωνος τοῦ Σαραπίωνος μητρὸς Ἐσορσόιτος ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως ἐν ἀγυιᾷ. | [ἐφ ὃν μὲν περίειμι] χρ[όνον τῶν ἰδίω]ν κύριον εἶναι καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν καὶ μεταδιατίθεσθαι καθ ὃν ἐὰν αἱρῶμαι | [τρόπον. μετὰ δὲ τελευτὴν μου] συνχωρῶ ἔχειν τὴν συνοῦσάν μοι γυναῖκα Διογενίδα Πτολεμαίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἐφ ὃν περί-|[εστι χρόνον ἐνοίκησιν καὶ] χρῆσιν χωρὶς ἐνοικίου οἴκο[υ] ἑ̣ν̣ὸς οὗ ἐὰν αὐτὴ αἱρῆται ἀφ ἧς ἔχω ἐπ ἀμφόδου βορρᾶ Κρηπῖδος | [λιθίνης οἰκίας σὺν εἰσόδῳ καὶ] ἐξόδῳ, ἥτις καὶ ἕξει χρῆσιν ἐφ ὃν περίεστι χρόνον τῶν ὑπ ἐμοῦ ἀπολειφθησομένων ἔν τε τῶι | [αὐτῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ σκευ]ῶν καὶ ἐπίπλων καὶ δουλείαν καὶ ἀποφορὰς τῆς δούλης μου Ἰλαροῦτος καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς | [ἐκγόνων τρεφομένων καὶ ἱματ]ιζομένων ὑπ αὐτῆς τῆς Διογενίδος. μετὰ δὲ καὶ τὴν αὐτῆς τελευτὴν εἶναι τὰ πάντα μου | [μόνων τῶν ἐξ ἀλλήλων τέκν]ω̣ν, οἷς τέκνοις ἡμῶν οὐκ ἐξέσται τὰ ἀπ ἐμοῦ εἰς αὐτοὺς ἐλευσόμενα ἑτέροις μερίζειν εἰ | [μὴ μόνῃ ἑκάστῃ αὐτῶ]ν γενεᾷ καὶ μηδενὶ ἐξέστω   τῷ   καθόλου   ἐπέρχεσθαι   τῇ   γυναικί   μου   Διογενίδι περὶ μηδενὸς τῶν | [ἐν τῇ διαθήκῃ πάν]των ἢ ἀποτίνειν τὸν ἐπελ[ευσόμ]ενον ἐπιτίμου δραχμὰς χιλίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας. | [ἡ διαθήκη κυρία. (hand 2) Διονύσιος Ἁ]ρποχρατίωνος τοῦ Σαραπίωνος πεποίημαι τὴν διαθήκην καὶ συγχωρῶ ἔχειν μετὰ τὴν | [τελευτήν μου τὴν γυναῖκά μου] Διογενίδα Πτολεμαίου ἐφ ὃν περίεστι χρόνον ἐνοίκησιν καὶ χρῆσιν χωρὶς ἐνοι-|[κίου οἴκου ἑνὸς οὗ ἐὰν αἱ]ρῆται ἀφ ἧς ἔχ[ω ἐν τ]ῇ̣ βορ<ρ>ᾶ Κρηπῖ[δι λ]ιθ̣ίνης οἰκίας ἐν ᾗ ἔξ̣[οδος] κ̣α̣ὶ̣ εἴσοδος, ἥ̣τις̣ κ̣αὶ | [ἕξει χρῆσιν ἐφ ὃν περίεστι χρ]όνον τῶ<ν> ὑπ ἐμοῦ ἀπολειφθησομένων ἐν τῷ αὐτῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ σκευῶν καὶ ἐπί-|[πλων καὶ δουλείαν κα]ὶ̣ ἀποφορὰς δούλης μου [Ἰ]λαροῦ[το]ς καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς ἐκγόνων τρεφομένων καὶ ἱματιζομέ-|[νων  ὑπ  αὐτῆς  Διογενίδος].  μετὰ  δὲ  τὴν  αὐτῆς  τελε[υτὴν ε]ἶναι τὰ πάντα μου μόνων [τ]ῶ̣ν̣ [ἐξ ἀλλ]ή̣λ̣ω̣ν̣ τ̣[έ]κνων οἷς τέ[κ]-|[νοις ἡμῶν οὐκ ἐξέσται τὰ ἀπ ἐ]μοῦ εἰς αὐτοὺς ἐλευσόμενα ἑτέροις μερίζειν εἰ μὴ μόνῃ ἑκάστῃ αὐτῶν γενεᾷ | [ὡς πρόκειται. εἰμὶ ἐτῶν .. οὐ]λὴ γόνατι ἀριστερῷ καὶ ἔστιν μου ἡ σφραγὶς Σαράπιδος. Ἡρακλῆς ὁ καὶ Ἀπίων Ἀπίωνος ἔγρα-|[ψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμ]ματα, (ἐτῶν) λζ οὐλὴ ποδὶ ἀριστερῷ. (hand 3) Πλουτίων Β̣ή̣σ̣ιος Διογένους τοῦ Ἀπολλωνίου ἀπὸ | [τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τ]ῇ τοῦ Διονυσίου διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ἐτῶν τεσσεράκοντα πέντε οὐλ(ὴ) γό(νατι) δεξ(ιῷ) κ[αὶ] | [ἔστιν μου ἡ σφραγὶς ...... (hand 4) ..]χίων Λυκρίωνος τοῦ Ἑρμογένους ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῇ τοῦ Διονυσίου διαθήκῃ | [καὶ εἰμὶ (ἐτῶν) .. οὐλ(ὴ) ..... καὶ ἔ]στιν μου ἡ σφραγὶς. Ἑρμ̣[ο]ῦ. (hand 5) Πέδων Καλλιστράτου τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπὸ  τῆς  αὐτῆς  πόλεως  μαρτυρῶ | [τῇ  τοῦ  Διονυσίου  διαθήκῃ  καὶ εἰ]μὶ (ἐτῶν) λϚ οὐ(λὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ) καὶ ἔστιν μ[ου ἡ σφραγ]ὶς Ἡλίου Ἄμμωνος. (hand 6) Ἀμμώνιος Ἡρακλείδου τοῦ Πτολεμαίου | [ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μ]αρτυρῶ τῇ τοῦ Διονυσίου διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ἐτῶν εἴκοσι πέντε οὐλὴ ὀφρύι | [δεξιᾷ καὶ ἔστιν μου ἡ σφραγὶς] Ἁρποχράτου. (hand 7) Πανεχώτης Διονυσίου τοῦ καὶ Ἀμοινομερίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως | [μαρτυρῶ τῇ τοῦ Διονυσίου διαθή]κῃ καὶ εἰμὶ ἐτῶν τριάκοντα δύο οὐλὴ ἀγκῶνι ἀριστερῷ καὶ ἔστιν μου ἡ σφραγὶς | [ - ca. 22 - (hand 8) ]ο̣υ̣ τοῦ Ἡρακλείδου μητρὸς Διονυσίας τῆς καὶ Σαμβοῦτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ | [τῇ τοῦ Διονυσίου διαθήκῃ κ]αὶ εἰμ[ὶ] (ἐτῶν) λε ἄσημος   καὶ   ἔστιν   μου   ἡ   σφραγὶ[ς]   Ἡρακλέους. | (hand 9) [ - ca. ? - μν]η̣μ̣ο̣νείου   Ὀξυρύγχ(ων) πόλ(εως) | [(ἔτους) κ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανο]ῦ Ἀρίστου Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ ἐπαγο(μένων) δ Σεβα(στῇ). | [διαθήκη Διονυσίου Ἁρποκρατίωνος το]ῦ Σαραπίωνο(ς) μητρὸς Ἐσορσόιτος ἀπ Ὀξ(υρύγχων) πόλ(εως).
v
[(ἔτους) κ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τρ]α̣ι̣ανοῦ Ἀρίστου Σεβαστοῦ [Γερ]μ̣[α]ν̣ι̣[κο]ῦ̣ | [Δακικοῦ Παρθικοῦ   Καισαρείου   ἐπαγο(μένων)   δ Σ]ε̣β̣α̣(στῇ) [δι]α̣θ̣[ή]κ̣(η) Διονυσίου Ἁρποκρατ[ίω(νος) τοῦ Σ]αραπίω(νος) | [μητ]ρ̣[ὸς] Ἐσορσόιτος ἀπ Ὀξυρ(ύγχων) πόλ(εως).
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, III, London, 1903, n. 489 ; Arangio-Ruiz, La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi, Napoli, 1906, pp. 61-62, 100-101 and 143-144 ; ZSS, 29, 1908, pp. 184 and 187 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, pp. 7, 51 and 75 ; Luckhard, Das privathaus im ptolemäischen und römischen Ägypten, Diss., Bonn, 1914, pp. 33, 47 and 64
 ; Kreller, Die Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräko-ägyptischen Urkunden, Leipzig, 1919, pp. 19 and 354 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, p. 14 ; Montevecchi, Aegyptus, 15, 1935, pp. 90-99 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 145 ; Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, Warzawa, 1955, pp. 80, 82, 100 and 262 ; Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, p. 19 ; Bahr, Journal of Biblical Literature, 87, 1968, pp. 27-41 ; Axer, Mowa Cycerona w obronie aktora komediowego Roscjusza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976, pp. 106, 118 and 174 ; Bieżuńska-Małowist, L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, II, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdánsk, 1977, p. 118 ; Bieżuńska-Małowist in Sichirollo, Schiavitu antica e moderna, problemi storia istituzioni, Napoli, 1979, p. 112 ; Hagedorn, Hagedorn & Hübner, Griechische Urkundenpapyri der Bayerischen Staatsbibliothek München, I, Stuttgart, 1986, p. 69 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 73, 75 and 78 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 236 / X, p. 138 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 99 ; Whitehorne, ANRW, II, 18, 5, 1995, p. 3089 ; Arjava, Women and law in late antiquity, Oxford, 1998, p. 176 ; Kremendahl, Die Botschaft der Form : Zum Verhältnis von antiker Epistolographie und Rhetorik im Galaterbrief, Göttingen, 2000, p. 86 ; Alston, The city in Roman and Byzantine Egypt, London-New York, 2002, p. 63 ; Setälä, Women, wealth and power in the Roman empire, Roma, 2002, p. 156 ; Steinsky, RIDA, 51, 2004, p. 287 ; Destro & Pesce in Arzt-Grabner & Kreinecker, Light from the East : Papyrologische Kommentare Zum Neuen Testament (Intern. Sympos., Salzburg, 2009), Wiesbaden, 2010, p. 38.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.