CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( AD 157-158 )
 

 
P. Oxy. XLIX, 3491 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Fr 1
/ ἐξέδοντο Ἡρ̣α̣κ̣λ̣ε̣[ί]δ(ης) Σ̣ε̣ῶτ(ος) τοῦ Ἡρακλεί(δου) μητ(ρὸς) Ταοννώφριο(ς) καὶ ἡ γ(υνὴ) ΔιονυσίαἉρποκρατίω(νος)     τοῦ     Ἡρακλείδ(ου)     μητ(ρὸς)   Μασσαλείνης   ἀμφότ(εροι)   |   /   ἀπ᾽ Ὀξ(υρύγχων)  πόλ(εως),  [ἡ  Διον(υσία)  μετὰ  κυρίου  το]ῦ̣  ἀνδ(ρὸς)  Ἡρακλείδ(ου), τὴν ἀμφοτ(έρων) θυγ(ατέρα)  Χαι̣ρ̣η̣[μο]ν̣[ί]δ̣(α)  Διονυσαπολλοδώρου  Διονυσίου τοῦ καὶ Χρησίμ(ου) Διονυσίου | / ἀπὸ τ(ῆς) α(ὐτῆς) πόλ̣(εως) [μητ(ρὸς) - 10-15 - Ἀπο]λλωνίου τοῦ Ἱέρακ(ος) ἀστ(ῆς) ᾧ προσύνεστιν κατὰ [[χρηματις]] χειρόγραφον συνγραφὴν γεγονυῖαν τῷ ιβ (ἔτει) | / Ἀντωνίνου̣ [Καίσαρος τοῦ κυρίου ἣν] ἀνέδοσαν ἀλλήλ(οις) εἰς ἀκύρωσιν ἀρκούμενοι τῇδε τῇ διὰ δημοσίου συνγραφῇ ἐν ἀγυιᾷ [ - ca. ? - ] | / γ(υναῖκα(?)) γαμετήν, ἐφ᾽ ᾗ ἔσχ[η(κεν)] ὁ γαμῶν ἅμα τῇ συνελε(ύσει) παρὰ μὲν τοῦ πατ(ρὸς) Ἡρακλείδ(ου)  ἐν  φερνῇ  ἀργ(υρίου)  (τάλαντον)  α  καὶ  χειροψέλλιο(ν)  καὶ ...φ̣[...]  |  /  ἀμφότ(ερα) χρ(υσοῦ) σταθμῷ Ὀξ(υρυγχίτῃ) μναιαίων β ἐν συντιμήσει (δραχμῶν) χ \καὶ ἱμάτια ἐν συντιμ(ήσει) (δραχμῶν) τ/, γείνονται ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) τῆς φε(ρνῆς) (τάλαντον) α καὶ (δραχμαὶ) [[ω]] Ϡ κεφα(λαίου), αἷς  οὐδὲν  προσῆκται,  παρὰ  δὲ  τῆς  μ[ητρὸς] | / Διον(υσίας)  ἐν  παρα̣φ̣έ̣ρ̣νοις  ἐνωτίων  χρ(υσῶν) ζε(ῦγος) (τετάρτης) α ((unintelligible)) , κ̣α̣ὶ̣ π̣άλλιον χρωμάτ(ινον), κασσιτέρου ἐνεργ(οῦ) ὁλκ(ῆς) μνᾶς ιε,   ζῴδιον   Ἀφροδ(ίτης),   στάμνον,   κάτοπτρον   δίπτυχ(ον)   κασ̣ιω[τικόν,]   |   διφρ[ - ca. 20 - ].[..] μ̣υ̣ρ̣ο̣θήκ(ην)   ξυλίνη̣[ν - ca. 10 - ]..μ̣( )   δίφρο\υς/   γυναικείους .[..]...αρτ( )   δὲ   τὰ   γενόμ(ενα)   τοῖς γαμο(ῦσιν) ἐξ ἀ̣λ̣λ̣ή̣(λων) τέκνα Ἀθην.[ - ca. ? - ] | ...[..] καὶ Διον( ) κ̣α̣ὶ̣ ...[.] κ̣α̣ὶ̣ Η....... vac. οἱ δ᾽ α(ὐτοὶ) τῆς γαμο(υμένης) γονεῖς Ἡρακλείδ(ης) καὶ Διον(υσία) [..] προσμερίζουσι μετὰ τὴν ἑα(υτῶν) τελευτὴν τῇ θυγ(ατρὶ) Χαιρημονίδι, | ἐὰν ζ̣ῇ̣, ε̣ἰ̣ δὲ μὴ, τοῖς οὖσι καὶ ἐπεσομ(ένοις) α(ὐτῇ) ἐκ̣ τοῦ γαμοῦντ(ος) τέκνοις, ὁ μὲν πατὴρ Ἡρακλ̣(είδης) vac. τὰς ὑπαρχο(ύσας) α(ὐτῷ) πε̣ρὶ μὲν Σ̣ε̣νεψα\ὺ/ ἐκ τοῦ Διονυσοδώρου | [ - ca. 10 - ].......[.....]..[.].[ - ca. 10 - Ν]ε̣τρὼ ἐκ τοῦ Φίλωνος κλή(ρου) (ἄρουραν) α (ἤμισυ), καὶ ἐκ τοῦ Βακχυλ( ) καὶ Κ[α]ράβου (ἀρούρης) (ἤμισυ) δ´ η´, [ἡ δὲ] μήτ(ηρ) Διον(υσία) τὴν ὑπάρχο(υσαν) αὐτῇ ἐν κ[...] | [ - 35-40 - ] ἕξει δὲ ὁ γαμ(ῶν) ἐφ᾽ ὅσον σύνεστ(ιν) τῇ γαμο(υμένῃ), ὡς καὶ προέσχ(ε), εἰ̣[ς] τὴν κοινὴν βιοτείαν καὶ ἀπὸ τοῦ ἐνεστ(ῶτος) κα (ἔτους) τὴν κ̣[..] | [ - 35-40 - ].( ) τῇ   γαμουμ(ένῃ)   ὑπὸ   τοῦ   πατ(ρὸς)   (ἀρουρῶν)   ε   η´,   καὶ   \τὴν/   ἐνοίκ(ησιν) \καὶ ἐνοίκ(ια)/ τῆς μερισθ(είσης) αὐτῇ ὑπὸ τῆς μητ(ρὸς) οἰκίας καὶ αἰθρίου \καὶ τοὺς προς ....( ) α(ὐτ ) τόκ(ους) τοὺς ἐν ἀργ(υρίου)   (δραχμαῖς)   ../,   οὐκ   ἐξόντος   τοῖς   γαμο(ῦσιν)   |   [οὐδὲ]   ἃ   ἐμέρισαν   ὡς πρόκ[ειται ὑπ]ο̣τίθεσθ(αι)   οὐδ᾽   ἑτέροις   μερίζειν   οὐδ᾽   ἄλλ(ως)   κατα̣[χρη]ματίζειν   οὐδὲ ἀφαιρεῖσθ(αι) τὴν καρπε(ίαν) καὶ ἐνοίκη(σιν) καὶ ἐνοίκια. | vac. [ - ca. 30 - ].ης συνγρ(αφῆς) τὰ ὑπάρχοντα α(ὐτ ) ἐν μὲν Ὀξ(υρύγχων) πόλ(ει) ἐπ᾽ ἀμφόδ(ου) Λυκίων Παρεμβολ(ῆς) \....../ οἰκίαν καὶ αὐλ(ὴν) καὶ χρηστήρια, περὶ δὲ | [ - ca. 30 - ] καὶ ἀμπελικὸν κτῆμα, ὅσων ἐὰν ἦν (ἀρουρῶν), καὶ τὰ τούτου ὑδρε(ύματα) καὶ χρηστήρια   καὶ   ἐποίκ(ιον)   καὶ   ἡλ̣ιαστήριον,   οὐκ   ἐ-|[ξόντος - ca. 20 - κα]ταχρηματίζε̣ι̣ν̣   χωρὶς εὐδοκή(σεως) τῆς γαμο(υμένης). συνβ[ι]ούτωσαν ἀλλήλ(οις) ἀμέμπτως οἱ γαμοῦντ(ες) καὶ χορηγείτω  ὁ  γ[α]μ̣(ῶν)  |  [τῇ  γαμουμ(ένῃ)]  κ̣αὶ  τοῖ̣ς̣  [ἐ]ξ̣  [ἀλλήλ(ων)  τέκνοις  τὰ  δέο]ντα  κατὰ δύναμ(ιν). ἐὰν δὲ διαζυγῶσιν ἀλλήλ(ων) οἱ γαμοῦντ(ες) οὐκ ὄντ(ων) αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλ(ων) τέκ̣ν̣ω̣ν̣ ἀ̣π̣ο̣δ̣ό̣[τ]ω̣ [ὁ] γ̣α̣μ(ῶν) τ̣[ὰ] | [μὲν παράφ]ερνα παραχρῆ(μα), οἷα ἐὰν ἦν, μηδεμιᾶς πρ[ὸ]ς αὐτὸν τρίψε(ως) μηδὲ ἀπο(υσίας) ἐνλογουμ(ένης), ἐπὶ δὲ τῶν ἐν αὐτοῖς ἱματίων [ - ca. 20 - ] | [......] (ταλαντ ) α  [[ενη̣]]  (δραχμ )  Ϡ  ἐν  ἡμέραις  ξ  ε.[..].....π̣ε̣ρ̣ι̣...[.]..[...].σης vac. [ - ca. ? - ] | [........]............[.]ωσταθ( ) .....[ - ca. ? - ] | [........] γαμ( ) ..λ̣( ) ....[.....].[ - ca. ? - ] | [τὰ παρ]άφερνα ὡς ἐπάνω δεδ[ήλωται - ca. ? - ] | [........]..... γαμου.[ - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ - ca. ? - ] φερνὴν | [ - ca. ? - ].. ἱμάτια καὶ χρ(υσᾶ) σὺν τῇ ἐσ̣ομ(ένῃ) | [ - ca. ? - ]... ..η̣ γαμο( ) απο( ) λ̣.... | [ - ca. ? - ].....τ̣( ) ἀποδότω ὁ γαμ(ῶν) τῇ | [ - ca. ? - ] ἐξ ἀλλήλ(ων) τέκνοις | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  [ - ca. ? - ].   (ἀρουρ(?))  ..   vac.   .....   |   [ - ca. ? - ].  Παώμει  ...  (δραχμ(?))  \καὶ  αι./ [ - ca. 10 - ] | [ - ca. ? - ].αν μετὰ τὴν vac. [ - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  [ - ca. ? - ].[.]..[ - ca. ? - ]   |   [ - ca. ? -   π]α̣ρ̣αλημψ.[ - ca. ? - ]   |  [ - ca. ? - ]....μ̣.......η̣ [ - ca. ? - ]  |  [ - ca. ? - ]..  αυτη  η̣  τὰ  τέκνα  δια.[ - ca. ? - ]  |  [ - ca. ? - ].  ἐὰν  ἡ  γαμο(υμένη) τὰ τέκν[α - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ν̣ομ( ) αὐτῆς πάντα vac. [ - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Bülow-Jacobsen, The Oxyrhynchus Papyri, XLIX, London, 1982, n. 3491 ; Reekmans, CdE, 60, 1985, p. 277 ; Kambitsis, Le Papyrus Thmouis 1 : Colonnes 68-160, Paris, 1985, p. 101 ; Sirat, La Ketouba de Cologne : Un contrat de mariage juif à Antinoopolis, Opladen, 1986, p. 14 ; Whitehorne, APF, 32, 1986, pp. 49-50 and 52 ; Janeras, Miscel·lània Papirològica Ramón Roca-Puig : En El Seu Vuitantè Aniversari, Barcelona, 1987, p. 308 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 31, 49 and 54 ; Bagnall, Renner & Worp, Columbia Papyri VIII, Atlanta, 1990, p. 125 ; Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta, 1991, p. 131 ;
Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 271 / IX, p. 203 / X, p. 154 / XII, p. 151 ; JJP, 23, 1993, p. 16 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, p. 8 ; Whitehorne, ANRW, II, 18, 5, 1995, p. 3090 ; Maresch, Bronze und Silber : Papyrologische Beiträge zur Geschichte der Währung im ptolemäischen und römischen Ägypten bis zum 2. Jahrhundert n. Chr., Opladen, 1996, p. 178 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, pp. 156, 159 and 164 ; Sijpesteijn, ZPE, 111, 1996, p. 163 ; Vandorpe & Clarysse in Verhoogt & Vleeming, The two faces of Graeco-Roman Egypt : Greek and Demotic and Greek-Demotic, Leiden, 1998, pp. 129-131 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Paris-Athens, 1998, pp. 26, 71 and 260 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, p. 255 ; Tyche, 20, 2005, p. 260 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, pp. 68-70 and 79 ; Verreth, ZPE, 158, 2006, p. 237 ; Lang, Das ägyptische Christentum im 2. Jahrhundert, Berlin-Hamburg-Münster, 2008, pp. 114-118 ; Nielsen in Hoogendijk & Muhs, Sixty-five papyrological texts presented to Klaas A. Worp on the occasion of his 65th birthday, Leiden, 2008, p. 166.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.