CONVENTIO NUPTIALIS
   
Contract of marriage between Theon and Ammonous
     
( AD 2nd century )
 

 
P. Oxy. III, 497 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
[ - ca. ? - ]..[..]μ̣ων | [ - ca. ? - πωλεῖν οὐδὲ ὑποτίθεσθα]ι̣ οὐδ [ἄλλως κ]αταχρηματίζειν | [χωρὶς εὐδοκούσης τῆς Ἀμμωνοῦτος - ca. ? - ]ε̣σ̣τ̣ω̣, κ̣α̣τὰ <τὰ> αὐτὰ μηδὲ Ἀ[μμ]ωνοῦτι ἐξέστω ἀπόκοι-|[τον μηδὲ ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς Θέωνος οἰκίας μηδὲ ἄλλῳ ἀνδρὶ συνεῖναι μηδὲ αἰσχύνειν Θέωνα ὅσα φέρει αἰσχύ]νην ἀνδρὶ μηδὲ φθείρειν τὸν κοινὸν οἶκον. ἐὰν | [δέ τι διαφέρωνται πρὸς ἀλλήλους καὶ βούληται Ἀμμωνοῦς ἀπαλλάσσεσθαι ἀπὸ Θέωνος καὶ - ca. ? - τῆς φερνῆ]ς τὴν ἀπαίτησιν ποιεῖσθαι ἀπολιποῦσα Θέωνα | [ - ca. ? - ἀποδότω αὐτῇ Θέων τὰς δραχμὰς - ca. ? - κ]οσίας ἐν ἡμέραις  ἑξήκοντα  ἀφ ἧς  ἐὰν  ἀπαιτηθῇ. ἐὰ[ν] | [δὲ - ca. ? - Ἀμμωνοῦς βούληται τῆς φ]ερ[ν]ῆς τὴν ἀ[π]αίτη[σ]ιν ποιεῖσθαι ἔστω ἀντὶ ταύτης μόνων τῶν ἑξα-|[κοσίων δραχμῶν - ca. ? - ]κ̣ον χορηγείτω ὁ αὐτὸς Θέων τοῖς τέκνοις τὰ πρὸς τὴν διατροφὴν | [ - ca. ? - ἐὰν δὲ μετὰ τὸν ἀ]π ἀλλήλων χωρισμὸν συμβῇ τὰ ἐξ ἀλλήλων τέκνα μεταλλάξαι | [ - ca. ? - ἀποδότω Θέων Χαι]ρ[ήμο]νι ἐὰν ζῇ εἰ δὲ μὴ τοῖς ταύτης   ἔγγιστα   γένους   οὖσι   τὴν   φερνὴν   |   [καὶ   - ca. ? -   ἢ   ἀποτεισάτω   μεθ   ἡμ]ιολίας. συ[ν]φερομένων δ αὐτῶν εἴη μὲν ὑγεία, ἐὰν δέ τ[ι]νι αὐτῶν συμβῇ τελευ-|[τῆσαι - ca. ? - τῶν ἐσομένων αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλω]ν [τ]έκνων ἤ τινων αὐτῶν ἀφηλίκων ὄντων ἔστω Ἀμμωνοῦς καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ Θέωνος | [κατασταθησόμενος ἕκαστος κατὰ τὸ ἥμισυ ἀμφότεροι ἐπίτροποι - ca. ? - τῶν τέκνων] διαιτωμένων παρὰ τῇ [μ]ητρὶ μέχρι τοῦ εἰς ἡλικίαν ἐλθεῖν. ἐὰν δὲ μηθεὶς π̣ρὸ̣ς̣ τῷ | [ - ca. ? - κατασταθῇ - ca. ? - ] ἐγλόγιστος τούτων καὶ [τ]ῶν καταλειφθησομέν[ων] αὐτοῖς. ἐὰν δὲ Ἀμμωνοῦς προτέρα | [τελευτήσῃ τέκνων αὐτοῖς μὴ ὄντων ἐξ ἀλλήλων ἢ καὶ - ca. ? - λ]ι̣πόντων ἀποδότω Θέων τῷ ταύτης πατρὶ καὶ ἐκδ̣[ότ]ῃ Χαιρήμονι ἐὰν περιῆι, [εἰ] | [δὲ μή, τοῖς ταύτης ἔγγιστα γένους οὖσι τὴν φερνὴν - ca. ? - ἐν ἡμέραις - ca. ? - ἀ]φ ἧς ἐὰν ἀπαιτηθῇ ἢ ἀποτεισάτω μεθ ἡμιολίας. ἐὰν δὲ [ὁ Θέ]ων πρότερ[ο]ς τελευτήσῃ | [τέκνων αὐτοῖς μὴ ὄντων ἐξ ἀλλήλων - ca. ? - κομισ]α̣μένη Ἀμμωνοῦς πρώτη τὴν φερνὴν καὶ τὰ ἄλλα αὐτῆς ἅπαντα [ἐ]κ τοῦ ὑ̣π̣ο̣[...] | [ - ca. ? - ἐπὶ δὲ πασῶν] τῶν περὶ τῆς ἀπαιτήσεως καὶ ἀνακομιδῆς τῆς φερνῆς διαστολῶν ἡ πρᾶξις [ἔστω] | [Ἀμμωνοῦτι καὶ τοῖς αὐτῆς ἐκ τοῦ Θέωνος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων καθάπερ ἐκ δίκη]ς καθότι πρὸς ἀλ[λ]ήλους συνεχώρησαν,  τῆς  τοῦ  δακτυλίου  ἐγλογῆς  οὔ-|[σης  περὶ  Ἀμμωνοῦν  ἐὰν  αἱρῆται. (hand 2)  Θέων - ca. ? - ] τοῦ [Ἀ]χιλλ[έως] Προπαπποσεβά[σ]τιος ὁ καὶ Ἀλθαιεὺς μητρὸς Δημητρίας | [ἔχω τὴν φερνὴν - ca. ? - (hand 3) Χαιρήμων - ca. ? - ]ος ὁ καὶ Ἀλθαιεὺς ἐκδέδομαι τὴν θυγατέρα μ[ου] | [(hand 4) - ca. ? - ] Σαραπίωνος τοῦ Ἀρτεμιδώρου Αὐξιμ̣ή̣τριος ὁ κ[αὶ] | [ - ca. ? - δραχμ]ὰ̣ς κεφαλαίου ἀφ(?)   ὑμῶν   ἐκ   πλήρους   ἐπὶ   πᾶσ[ι] | [τοῖς   προκειμένοις - ca. ? - ]ου̣ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ βραδέα γράφο[ντος]. | [ - ca. ? - ]..ο̣τ[ - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
[ - ca. ? - ] κβ, γαμικ(ὴ) Ἀμμωνοῦ(τος) πρ(ὸς) Θέωνα.
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, III, London, 1903, n. 497 ; Pais, Studi storici per l'antichitá classica, I, Pisa, 1908, pp. 323 and 330 ; Plaumann, Ptolemais in Oberägypten : Ein beitrag zur geschichte des hellenismus in Ägypten, Leipzig, 1910, p. 15 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, p. 73
 ; Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris, 1917, p. 174 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, p. 15 ; Huwardas, Beiträge zum griechischen und gräkoägyptischen eherecht der Ptolemäer- und frühen kaiserzeit, Leipzig, 1931, p. 34 ; Kapsōmenos, Voruntersuchungen zu einer Grammatik der Papyri der nachchristlichen Zeit : Beiträge zur Herstellung und Deutung einzelner Texte, München, 1938, p. 61 ; Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, p. 103 ; Chalon, L'Édit de Tiberius Julius Alexander : Étude historique et exégétique, Olten-Lausanne, 1964, p. 140 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, pp. 141, 166 and 169 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (P. Hamb. III), Bonn, 1984, p. 145 ; Sirat, La Ketouba de Cologne : Un contrat de mariage juif à Antinoopolis, Opladen, 1986, p. 16 ; Janeras, Miscel·lània Papirològica Ramón Roca-Puig : En El Seu Vuitantè Aniversari, Barcelona, 1987, p. 213 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 28, 53 and 55 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 125 and 144 ; ZSS, 111, 1994, p. 175 ; Krause, Witwen und Waisen im römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, pp. 8 and 120 ; Yiftach, ZPE, 115, 1997, p. 179 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 278 ; Esposito, Eikasmos, 13, 2002, p. 211 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, p. 323 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, p. 68 ; Kraus, Ad fontes : Original manuscripts and their significance for studying early Christianity--selected essays, Leiden, 2007, p. 111.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.