CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( AD 81-96 )
 

 
P. Oxy. II,  265 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ἔτους - ca. ? - Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομι]τιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ, [μηνὸς] Καισαρείου ἐπαγομένων [ - ca. ? - ] | [ὁμολογεῖ Διονύσιος - ca. ? - μητ]ρὸς Δι[ονυ]σίας τῆς Θέωνο[ς τῶν] ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως τῆς Θ̣[ηβαίδος Σαραποῦτι] | [ἔχειν - ca. ? - τὴ]ν̣ δὲ βαλανίνην τὴν καλ[ὴ]ν ὑδατίνην καὶ ψελίων χρυσῶ[ν - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἀρουρῶν δέ]κ̣α ἡμίσους καὶ ἐκ τοῦ Ἰάσ[ω]νος καὶ Δρειμάκου ἀρουρῶν δέκα [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - κατεχ]ώ̣ρισε Νεί̣λου ἐκ τοῦ Διον̣υ̣[σο]δ̣ώρου ἀρουρῶν ἑπτὰ καὶ ἐπὶ [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - Σεβαστ]οῦ Γερμανικοῦ καρπιε<ῖ>ται ὁ γ[α]μῶν Διονύσιος σὺν τῇ γυναικὶ Σαρ[αποῦτι - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] κ̣αρπί̣ζ̣εται κατ ἔτο[ς] ε̣ἰ̣ς̣ [τ]ὸ̣ δημόσιον καθήκοντα διὰ τοῦ π̣ν̣[ - ca. ? - ]   |   [ - ca. ? - τῶν   προκει]μένων   ἀρουρῶν   κ̣α̣ὶ̣   συ̣[ν]τασσόμενος   καὶ   τὰ ὑπὲρ τούτου κ̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - Ἀπ]ολλωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου ἐν ἀγυιᾷ τῇ αὐτῇ καὶ συνχωρ[εῖ εἶναι - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] τ̣οῦ   Διονυσίου   τέκνων   ἥμισυ   μέρος   ὑπ αὐτῆς ἀπολει[φθησομένων - ca. ? - ] | [ - ca. ? - κ]αρπείαν καὶ ἐνοίκησιν καὶ τὰ ἄλλα πρόσφορα τῶν υπ αὐτ[ῆς - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] ἄλλων κ̣α̣ταχρημ[α]τίζειν̣ ἢ πᾶν τὸ ὑπ̣ ἐναντίω[ν - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] ὅσ[α δ]ε̣ῖ πειθαρχεῖν γαμετὴν γυναῖκα ἀνδρί, καὶ κυριευέτωσα̣[ν κοινῇ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - μηδὲ κακουχεῖ]ν αὐτὴν μηδ ἀποκλεί<ει>ν μηδενὸς τῶν ὑπαρχόντω[ν - ca. ? - ] | [ - ca. ? - προσ]ηκόντων πάντων ὄντων περὶ Ταλαῶ ἐκ τοῦ Μοσχίωνο[ς - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] ἐ̣π̣ι̣τρόπων μηδὲ μέρος αὐτῶν ἄνευ τοῦ συνεπιγραφῆναι τη[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἐὰν δέ τι διαφέ]ρωνται πρὸς ἀλλήλους καὶ βούληται Σαραποῦς ἀπαλλάσσασθαι ἀπὸ τ[οῦ Διονυσίου - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἀποδότω ὁ Διονύσιος - ca. ? - τὰ τοῦ] χρυσίου μναιαῖα τέσσαρα καὶ τὰς τρεῖς στολὰς ἐὰν περα̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἐὰν δέ τις τῶν] ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλων τέκνων μὴ βούλη[ται - ca. ? - ] | [ - ca. ? - δου]λ̣εία̣ν̣ καὶ τὰς ἀποφορὰς τῆς δούλης Πλουσίας κα̣ὶ̣ .[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] οὐδὲ τὴν δούλην οὐδὲ τὰ ἐσόμενα ἐξ αὐτῆς   ἔγ̣[γονα - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ν̣ ἄκυρον   εἶναι   πρὸς   τὸ μετὰ τὴν ἑαυτῆς τελευτὴν βεβαιῶσθαι [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ν̣   καθ   ὁνδηποτοῦν   τρόπον,   καὶ   μὴ   ἐξέστω αὐτῷ ταῦτα μηδεμι̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - τὴν   πρέ]πουσαν   ἐλευθέροις   παισὶ   παιδείαν   μέχρι   τῆς   τῶν   προκειμέ[νων - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ην̣ τὰ τοῦ χρυσίου δοκίμου μναιαῖα τέσσαρα καὶ τὰς τρεῖς [στολὰς - ca. ? - ] | [ - ca. ? - τ]ὴν Σαραποῦν καὶ τὴν δούλην Πλουσίαν ἐν τοῖς ἀπο.̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ν̣τος αὐτῶν καὶ τῶν ἐσομένων αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλων τέκνων [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - τῶν τέκν]ων ἀφηλίκων ὄντων ἔστωσαν ἥ τε Σαραποῦς καὶ ὁ ὑπ αὐτῆς κ̣α[τασταθησόμενος ἐπίτροπος - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ν̣ καὶ ὁ συνεπιτροπεύσας ἐπιμεταλλάξῃ, ἔστω μόνη ἡ Σαρα[ποῦς - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἢ κ]αὶ τῶν γενομένων ἐπιμεταλλαξάντων ἀτέκνων μ̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - εἰ]ς̣ τοὺς αὐτοὺς ἀναπεμπέσθω καὶ τὰ ἄλλα αὐτῆς ἅπαντα [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἀ]πολ[ε]ιφθη[σ]ομένων   ὑπαρχόντων   πάντων   καὶ ἐπίπλω̣[ν - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]σ̣ει τ̣ῇ Σαραποῦτι καὶ οἷ[ς ἄ]λλοις ὥρισται ἐκ τοῦ ἑξῆς ε[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἀνακομι]δῆς τ̣ῆ̣ς̣ φ̣ερνῆς οὐδεμία ἔσται παρ αὐτοῦ οὐδὲ τῶν παρ α[ὐτου - ca. ? - ] | [ - ca. ? - τ]ὰ π[ε]ριεσόμενα ἐνοίκια τοῦ προκειμένου τρίτου μέρους [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ν̣ μηδενὸς ἁπλῶς τρόπῳ μηδενί, οὐκ οὔσης τῇ α[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] ἐφ ὃν ἐὰν συνῶσιν ἀλλήλοις χρ[ό]νον [ - ca. ? - ] | (hand 2) [ - ca. ? - Διονύσιος - ca. ? - ]τερος ἔχω τὴν φερνὴν [τ]ὰς τῶν ἱμα[τίων - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ενων ἓξ καὶ χρηστηρίων καὶ ὑδ̣ρ̣ε̣υ̣μάτων κ[αὶ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]...ρου τοῦ Λυβίου κλήρου ἄρουραν μίαν μηδὲ ἃ εδ̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - τ]ῷ   πατρὶ   Ζωίλῳ   ἀπὸ   τοῦ   νῦν   ἐπὶ   τὸν τῆς ζω[ῆς αὐτοῦ χρόνον - ca. ? - ] | [ - ca. ? - οὐδ]ὲν   ἐνκαλῶ   τῶι   πατρὶ Ζωίλῳ περὶ οὐδενὸς ἁ̣[πλῶς - ca. ? - ] | (hand 3) [ - ca. ? - καθ ὃν] ἐ[ὰ]ν αἱρῶμαι τρόπον, καὶ εὐαρ[εστοῦμαι (?) - ca. ? - ] | [ - ca. ? - τοῦ προγεγρα]μμέν[ο]υ μου ἀνδρὸς τὰ ἐπ[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ἀπολειφθησ]ο̣μένων εἰς αὐτὴν ἐξ ὀν[όματός μου - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, II, London, 1899, n. 265 ; Wenger, Die stellvertretung im rechte der papyri, Leipzig, 1906, p. 236 ; Pais, Studi storici per l'antichitá classica, I, Pisa, 1908, pp. 338 and 385 ; Eger, Zum Ägyptischen grundbuchwesen in römischer zeit : Untersuchungen auf grund der griechischen papyri, Leipzig, 1909, pp. 
51 and 53 ; Frese, Aus dem gräko-ägyptischen rechtsleben, Halle, 1909, pp. 52 and 60 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, p. 6 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 259, 474 and 500 ; Wahrmund, Das Institut der Ehe im Altertum, Weimar, 1933, pp. 65-67 ; Wolff, Written and unwritten marriages in Hellenistic and post-classical Roman law, Haverford, 1939, p. 58 ; Taubenschlag, Opera minora, II, Paris-Warszawa, 1959, p. 334 ; Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, p. 116 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Graz, 1968, pp. 141, 257 and 262 ; Worp, Einige Wiener Papyri (P. Vindob. Worp), Amsterdam, 1972, p. 22 ; Axer, Mowa Cycerona w obronie aktora komediowego Roscjusza, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk, 1976, p. 106 ; Bieżuńska-Małowist, L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, II, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk, 1977, pp. 121 and 175 ; Bieżuńska-Małowist in Sichirollo, Schiavitu' Antica E Moderna, Napoli, 1979, p. 112 ; Tiedeseura, Fifty Oxyrhynchus papyri : (P. Oxy. Hels.), Helsinki, 1979, p. 25 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (P. Hamb. III), Bonn, 1984, pp. 138 and 140 ; Sirat, La Ketouba de Cologne : Un contrat de mariage juif à Antinoopolis, Opladen, 1986, pp. 14 and 39 ; Janeras, Miscel·lània papirològica Ramón Roca-Puig : En el seu vuitantè aniversari, Barcelona, 1987, pp. 213 and 308 ; Straus, ANRW, 1988, II, 10, 1, p. 851 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 29, 46 and 49 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, pp. 8, 120 and 153 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 179 / XI, p. 144 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, pp. 156, 161 and 164 ; Yiftach, ZPE, 115, 1997, pp. 178-182 ; Peterman, Tyndale Bulletin, 50, 1999, p. 164 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, p. 323 ; Setälä et al., Women, wealth and power in the Roman empire, Roma, 2002, p. 219 ; Froschauer, Mitteilungen zur Christlichen Archäologie XI, Wien, 2005, pp. 87-102 ; Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Giessen, 2006, p. 368 ; Scholl in Eberhard, Kockelmann & Pfeiffer, "... vor dem Papyrus sind alle Gleich !" : Papyrologische Beiträge zu Ehren von Bärbel Kramer (P. Kramer), Berlin, 2009, p. 230 ; Arzt-Grabner in Tolmie, Philemon in Perspective : Interpreting a Pauline Letter, Berlin-New york, 2010, p. 115 ; Kugler in Harlow, Goff, Hogan & Kaminsky, The "Other" in Second Temple Judaism : Essays in Honor of John J. Collins, Grand Rapids, 2011, p. 467.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.