CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( January 28, AD 260 )
 

 
P. Oxy. X,  1273 = Sel. Pap. I, 5 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἀγαθῇ τύχῃ. ἐξέδοτο Αὐρηλία Θαῆσις Εὐδαίμονος μητρὸς Ἡρα-|ΐδος ἀπ Ὀξυρύγχων πόλεως μετὰ συνεστῶτος Αὐρηλίου Θέωνος | τοῦ καὶ Νεπωτιανοῦ καὶ ὡς χρημα(τίζει) τὴν ἑαυτῆς θυγατέραν Αὐρηλίαν | Ταυσεῖριν πρὸς γάμον ἀνδρὶ Αὐρηλίῳ Ἀρσινόῳ Τρύφωνος μητρὸς Δη-|μητρίας ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως, ᾧ προσφέρει ἡ αὐτὴ ἐκδότις ἐπὶ τῇ | αὐτῇ θυγατρὶ αὐτῆς καὶ γαμουμένῃ ἐν φερνῇ χρυσοῦ κοινοῦ σταθμῷ | Ὀξυρυγχιτικῷ περιτραχήλιον μανιάκην καλούμενον ἔχον λίθον | ὁλκῆς χωρὶς τοῦ [λί]θ[ο]υ τετάρτων δεκατριῶν , ἁπτώδιον ἔχον | λίθους πέντε περικεχρυσωμένους ὁλκῆς χωρὶς τῶν λίθων τετάρτων | τεσσάρων , ἐνωτίων ζεῦγος ἔχον πίνας δέκα ὁλκῆς χωρὶς τῶν πι-|νῶν τετάρτων τριῶν , δακτυλίδιον μικρὸν τετάρτης ἡμίσους , | καὶ ἐν ἱματίοις ἐν συντιμήσει δελματικομαφόρτην ἀργέντινον | ἔνσημον δραχμῶν διακοσίων ἑξήκοντα , χιτώνιον λευκὸν μονα-|χὸν κροσ<σ>ωτὸν ἔνσημον δραχμῶν ἑκατὸν ἑξήκοντα , δελματι-|κομαφόρτην καλλάινον δραχμῶν ἑκατόν ,  ἕτερον  δελματικομα-|φ[ό]ρ[τ]ην  λευκὸν  προπόρφυρον  δραχμῶν  ἑκατόν ,  ὡς  εἶναι ἐπι τὸ αὐ-|τὸ τὴ̣ν̣ ὅ̣λ̣ην φερνὴν χρυσοῦ κοινοῦ μναιαῖον ἓν τετάρτας τέσσαρας | ἥμισυ καὶ συντιμήσεως ἱματίων δραχμὰς ἑξακοσίας εἴκοσι , | πάντα κεφαλαί[ο]υ̣ οἷς οὐδὲν προσεγράφη, περὶ ἧς προκειμένης φερνῆς | ἐ̣π̣[ε]ρ̣ω̣τηθεὶς <ὑπὸ> τῆς ἐκδότιδος Αὐρηλίας Θαήσιος ὡμολόγησεν ὁ γαμῶν | Αὐρή[λιος] Ἀρσίνοος ἐσχηκέναι ἀριθμοῦ πλήρεις ἐπὶ τοῦ προκειμένου | σταθμ[οῦ κ]α̣ὶ συντιμήσεως. συνβιούτωσαν οὖν ἀλλήλοις οἱ γαμοῦν-|τες ἀμέμπτως φυλάσσοντες τὰ τοῦ γάμου δίκαια, ὁ δὲ γαμῶν | ε̣.[..]. χορηγε̣ί̣[τω] τῇ γυναικὶ τὰ δέοντα πάντα κατὰ δύναμιν. | ἐ̣[ὰν δ]έ̣, ὃ [μὴ ε]ἴ̣η, ἐκ διαφορᾶς ἀπα[λλαγὴ τῶν γ]αμούντων γένηται, | ἀ̣π̣[οδότω] ὁ̣ γαμῶν τῇ ἐκδότιδ̣ι̣, [ἐὰν περιῇ, εἰ δ]ὲ̣ μή, τῇ γαμουμένῃ, | τὴ[ν π]ρ[οκει]μένην φερνὴν π[λήρη ἐν ἡμέρ]αις ἑξήκοντα ἀφ ἧς ἐὰν | α[ἴτη]μ̣α̣ γ̣έ̣ν̣ητ̣α̣ι, τ̣ὰ̣ μὲν χρυσία κ̣α̣τ̣ ἀ̣[ρ]ί̣[θμη]σ̣ι̣ν̣ τοῦ ἐφ ἑκάστου σταθμοῦ, | ἐπὶ δὲ τῶν ἐπὶ συντιμήσεως ἱματίων α̣ἵ̣ρ̣εσις ἔσται περὶ τοὺς περὶ τὴν | γαμουμένην ἔχειν αὐτὰ τῆς τότε ἐσομένης αὐτῶν συντιμήσεως | καὶ λ̣α̣β̣εῖν̣ [τ]ὸ̣ ἐ̣ν̣δέον ἐν ἀρ[γ]υ̣ρ̣ίῳ ἢ αὐτὴν τὴν προκειμένην συντίμη-|σιν, κ̣α̣ὶ̣ [τ]ὴ̣ν̣ τούτων πάν̣τ̣ω̣ν̣ τρίψιν καὶ ἀπουσίαν εἶναι πρὸς τὸν γαμοῦν-|τα. [ἐὰ]ν̣ [δὲ] καὶ ἐπὶ τῆς ἀπαλλαγῆς ἐγκυος ᾖ ἡ γαμουμένη, δότω αὐτῇ | ὁ γαμῶν εἰς λόγον δαπάνης λοχείας δραχμὰς τεσσαράκοντα . ἐπὶ δὲ τῆς | ἀπαιτήσεως τῆς πρ[ο]κειμένης φερνῆς ἡ πρᾶξις ἔσται τοῖς περὶ τὴν γα-|μουμένην παρά τ̣ε̣ τοῦ γαμοῦντος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων. | κυρία ἡ συνγραφὴ δισσὴ [γρα]φεῖσα πρὸς τὸ ἑκάτερον ἔχειν μοναχόν, ἥνπερ ὁπη-|νίκα ἐὰν αἱρῶνται ἢ καί τις αὐτῶν δημοσιώσει διὰ τοῦ καταλογείου | οὐ προσδεόμενος τῆς τοῦ ἑτέρου μεταλήμψεως οὐδὲ̣ ἑτέρας εὐδοκήσεως | διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει, περὶ δὲ τοῦ ταῦτα | ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι ἀλλήλους ἐπερωτήσαντ[ε]ς ὡμολόγησαν. | (ἔτους) ζ̣ Αὐτοκρατόρων Καισάρων Πουπλίου Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ καὶ Πουπλίου | Λικι[νν]ί̣[ο]υ Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν | καὶ Π̣[ο]υ̣π̣λ̣[ίο]υ Λικιννίου Κορνηλίου Σαλωνείνου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου | Καίσ[αρ]ος Σεβαστῶν Μεχεὶρ β. (hand 2) Αὐρηλία Θαῆσις ἐξεδόμην | τὴν θυγατέραν μου πρὸς γάμον τῷ προτεταγμένῳ | Ἀρσινόῳ καὶ προσήνεγκα αὐτῷ τὴν προκειμένην φερ-|νὴν ὡς πρόκειται καὶ ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα. Αὐρήλιος | Θέων ὁ καὶ Νεπωτιανὸς συνέστην  αὐτῇ  καὶ  ἔγραψα  ὑπὲρ  |  αὐ[τ]ῆς  μὴ  εἰδυίης  γράμματα. (hand 3) Αὐρήλιος Ἀρσίνοος | [ἔσ]χον τὴν {την} προκειμέν̣η̣ν φερνή̣ν̣ | καὶ ἐάν, ὅ μὴ εἴη, ἀπαλλαγὴ γένη-|ται, ἀποδώσω ὡς πρόκειται καὶ ἐπ-|ε[ρ]ωτηθεὶς ὡμολόγησα.
 

 
►  Bibliography
 
 
Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, X, London, 1914, n. 1273 ; Preisigke, Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemäisch-römischen Zeit, Göttingen, 1915, pp. 123 and 127
 ; Glover, Economic and social position of women in Ptolemaic and Roman Egypt, Univ. of Wisconsin-Madison, 1918, p. 3-4 and 14 ; Schubart, Einführung in die papyruskunde, Berlin, 1918, pp. 449 and 468 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, pp. 42 and 106 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 193, 231 and 403 ; Hunt & Edgar, Select Papyri, I, London, 1932, n. 5 ; Gulak, Das Urkundenwesen im Talmud im Lichte der griechisch-aegyptischen Papyri und des griechischen und roemischen Rechts, Jerusalem, 1935, p. 65 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, pp. 296-297, n. 186 ; Wolff, Written and unwritten marriages in Hellenistic and post-classical Roman law, Haverford, 1939, p. 17 ; Pflaum, Syria, 29, 1952, p. 310 ; Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, pp. 81, 85 and 126 ; Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, p. 103 ; Brecht, Zur Haftung der Schiffer im antiken Recht, München, 1962, p. 75 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Graz, 1968, pp. 140, 142 and 169 ; Meyer-Termeer, Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht, Zutphen, 1978, p. 129 ; Montevecchi, ZPE, 34, 1979, pp. 113-117 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (P. Hamb. III), Bonn, 1984, pp. 142 and 145-146 ; Tyche, 2, 1987, p. 157 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 32, 46 and 53 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 125 ; Mitthof, ZPE, 99, 1993, p. 110 ; Perpillou-Thomas, Fêtes d'Égypte ptolémaïque et romaine d'après la documentation papyrologique grecque, Leuven, 1993, p. 270 ; Cotton & Greenfield, ZPE, 104, 1994, p. 213 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, pp. 54 and 262 / III, pp. 8 and 152 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 184 / XII, p. 139 ; Aspects de l'artisanat du textile dans le monde méditerranéen : Égypte, Gréce, monde romain, Paris, 1996, p. 36 ; Maresch, Bronze und Silber : Papyrologische Beiträge zur Geschichte der Währung im ptolemäischen und römischen Ägypten bis zum 2. Jahrhundert n. Chr., Opladen, 1996, p. 105 ; Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses (Berlin, 1995), I, Stuttgart-Leipzig, 1997, p. 267 ; Arjava, Women and law in late antiquity, Oxford, 1998, pp. 34 and 130 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 261 ; Rupprecht, Scripta classica Israelica, 17, 1998, pp. 66 and 74 ; Evans Grubbs, Law and family in late antiquity : The Emperor Constantine's marriage legislation, Oxford, 1999, p. 146 ; Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia, II, Firenze, 2001, p. 1192 ; Kettenhofen, Nāme-ye Irān-e Bāstān 1, 2001, p. 19 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, pp. 46, 215 and 297 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, I, München, 2002, pp. 144 and 272 ; Stuckmann, CdE, 78, 2003, p. 215 ; French in van Teijlingen, Lowis, McCaffery & Porter, Midwifery and the medicalization of childbirth : Comparative perspectives, New York, 2004, p. 61 ; Harrauer & Pintaudi, Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak), Firenze, 2004, p. 93 ; Russo, Antiquité Tardive, 12, 2004, pp. 137-144 ; del Val González de la Peña, Mujer y cultura escrita: del mito al siglo XXI, Gijón, 2005, pp. 36 and 44 ; Mustakallio, Hoping for continuity: childhood, education and death in antiquity and the Middle Ages, Roma, 2005, p. 34 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, pp. 68-70 ; Armoni, Papyri aus dem Archiv des Königlichen Schreibers Dionysios (P.Heid. IX), Heidelberg, 2006, p. 36 ; Legras in Sébillotte Cuchet & Ernoult, Problèmes du genre en Grèce ancienne, Paris, 2007, p. 118.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.