LOCATIO OPERARUM
   
Steward's work contract
     
( August 29, AD 610 )
 

 
P. Oxy. LVIII, 3952 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
[ ἐν  ὀνόματι  τῆς  ἁ̣γ̣ί̣α̣ς̣  ἀχράντου καὶ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς κα]ὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου | [πνεύματος - ca. ? - ἔτο]υς σπϚ σνε. | [Φλαουίῳ Ἀπίωνι τῷ πανευφήμῳ καὶ ὑπερφυε]σ̣τ̣[άτῳ] ἀ̣πὸ ὑπάτων | [καὶ πατρικίῳ γεουχοῦντι καὶ ἐνταῦθα τῇ λαμπ]ρ̣ᾷ Ὀξυρυγχιτῶν πόλει | [διὰ Μηνᾶ οἰκέτου τοῦ ἐπερωτῶντος  καὶ  προσπορί]ζ̣οντος  τῷ  ἰδίῳ δεσπότῃ | [τῷ αὐτῷ πανευφήμῳ ἀνδρὶ τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐ]ν̣οχήν, ἐγὼ Φοιβάμμων | [πρε(σβύτερος) τῆς ἁγίας ἐ̣κ̣κ̣λ̣η̣σ̣ί̣α̣ς̣ υἱὸς τοῦ μακα]ρ̣ίου Φίβ, μετ ἐγγυητοῦ | [τοῦ καὶ ἀναδεχομένου αὐτὸν εἰς ἣν ποι]ε̣ῖ̣τ̣αι ὑποδοχὴν τῆς καταπιστευομένης | [αὐτῷ προνοησίας τῶν ἑξῆς δηλουμένων] κτημάτων καὶ ἀπόδοσιν τῶν | [ - ca. 35 - ] κινδύνῳ αὐτοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ | [ὑποστάσεως - ca. 15 - γραμματοδι]δ̣α̣σ̣κάλου τοῦ Νοτίνου Σχολίου | [υἱοῦ τοῦ μακαρίου Ἰούστου   ἀμφότερ]οι   ἑξῆς   ὑπογράφοντες   ἰδίοις   |   [γράμμασιν,   ὁρμώμενοι   ἀπὸ   τῆς   αὐτῆς Ὀξ]υρυγχιτῶν πόλεως χαίρειν. ὁμολογῶ | [ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ προαιρέσει] συντεθεῖσθαί με πρὸς τὸν | [ἔνδοξον ὑμῶν οἶκον διὰ τῶν ὑμῖν διαφερόντων] ἐπὶ ἕνα ἐνιαυτὸν λογιζόμενεν | [ἀπὸ τῆς τρισκαιδεκάτης ἰνδ(ικτίωνος), καρπῶν τῆς σ]ὺν θεῷ τεσσαρασκαιδεκάτης ἐπινεμ(ήσεως), | [ἐπὶ τῷ  ʼμὲ  τὴν  χώραν  τοῦ  προνοητοῦ  ἤτοι  ὑ]ποδέκτου  παρὰ τῷ αὐτῷ ἐνδόξ(ῳ) οἴκῳ | [ἀποπληρῶσαι - ca. 25 - ].[..].[.] Πτολέμας καὶ Ταντα̣π̣ῆ | [ - ca. 35 - ]ις ἐξωτικῶν τόπων | [τῶν διαφερόντων τῇ ὑμῶν ὑπ]ε̣ρ̣φ̣υ̣είᾳ καὶ κατὰ τὸ παρεχόμενόν μοι | [ἀπαιτήσιμον παρὰ τῶν χαρτουλαρίων] τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου οἴκου τὴν μεθοδίαν | [τρέψαι κατὰ τῶν ὑπευθύνων γεωργῶν] κ̣[αὶ] π̣ά̣ν̣τα εἰσπρᾶξαι καὶ καταβαλεῖν | [ἐπὶ  τὴν  ὑμῶν  ὑπερφυείαν ἀκολούθως το]ῖς ἐνταγίοις τοῖς παρεχομένοις | [παρ ἐμοῦ - ca. 20 - ]. κτηματικοῖς τε καὶ οἱοισδήποτε | [ - ca. 20 - καὶ μετὰ τὴν γι]νομένην παρ ἐμοῦ σπουδὴν καὶ ἣν | [ἐνδείκνυμι μεθοδίαν περὶ τὴν εἴσπραξιν, εἰ] δ̣ὲ̣ [σ]υμβῇ ἔχθεσιν γενέσθαι ἐν μόνοις | [τοῖς κτήμασιν, ἐμὲ ταύτην ἀποσυμβιβάσα]ι̣, τὸν δὲ γεουχικὸν λόγον | [ταύτην ἑαυτῷ καταλογίσασθαι ἐν τοῖς ἐμοῖς] λόγοις ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ μέλλω | [ - ca. 30 - ].., τὰ δὲ ἐξωτικὰ τῆς αὐτῆς προνοησίας | [ἐμὲ εἰς πλῆρες λημματίσαι καὶ εἰσπρᾶξαι] κ̣α̣ὶ̣ ε̣ἰ̣σ̣ενέγ’και τῷ εἰρημένῳ γεουχικῷ λόγῳ. | [προσομολογῶ δὲ λημματίσαι τῷ εἰρημέν]ῳ γεουχικῷ λόγῳ | [ὑπὲρ παραμυθίας τοῦ παραλημπτικο]ῦ μέτρου τῶν ἀρταβῶν ἑκατὸν | [ἀρτάβας - ca. ? - . τὰ δὲ - ca. ? - νομίσματα] Ἀ̣λεξανδρείας καὶ τὸ χορτόσπερμον | [τὰ παρεχόμενα ὑπὲρ παραμυθίας τῆς αὐτῆς π]ρ̣ονοησίας ἐμὲ ληματίσαι πρὸς τὸ ἔθος | [ - ca. 30 - ]ε̣.[.] τὸν ἐμὸν μισθὸν ἤτοι | [ὀψώνιον - ca. 20 - ] τ̣ῆς αὐτῆς προνοησίας καθὼς | [ - ca. 25 - δώ]σω δὲ τοὺς λόγους πάσης τῆς ἐμῆς | [ὑποδοχῆς - ca. 15 - τοῦ τ]ε̣ λ̣ήματος καὶ ἀναλώματος | [καὶ τὰ ἀπὸ τῶν λογοθεσιῶν ἀποπλ]η̣ρώσω δίχα τινὸς ὑ̣περθέσεως. | [προσομολογῶ δὲ κἀγὼ - ca. 10 - ].ος γραμματοδιδάσκαλος ἐγγυητὴς | [ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδέχεσθαι τὸν προγεγ]ρ̣αμμένον θαυμασιώτατον | [Φοιβάμμωνα προνοητὴν ἐν τούτῳ τῷ συν]αλλάγματι καὶ εἰ λοιπαδαριν | [φανείη ἐν τοῖς αὐτοῦ ἐνταγίοις] ἐμὲ οἰκόθεν καὶ ἐξ ἰδίων ἀποδοῦναι | [καὶ ἀποπληρῶσαι τὸν αὐτὸν ἔνδοξον οἶκο]ν̣, ἀποτατ’τόμενος τῇ νεαρᾷ διατάξει | [ - ca. 35 - ].. κατὰ πρώτην τάξιν καὶ εἶθ οὕτως | [ - ca. 30 - ]..... ἐ̣νέχεσθαι διδούντα ὑπὲρ αὐτοῦ | [ - ca. 25 - ὑποθ]έ̣μ̣ενοι ἀμφότεροι εἰς τὸ δίκαιον τούτου | [τοῦ συναλλάγματος πάντα ἡμῶν τὰ ὑπάρ]χοντα καὶ ὑπάρξοντα ἰδικῶς καὶ | [γενικῶς ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ὑποθήκης δι]κ̣α̣ί̣ῳ. κύριον <τὸ> συνάλλαγμα | [δισσὸν γραφὲν καὶ ἐπερωτηθέντες ὡ]μολογήσαμεν. (hand 2) Φοιβάμμων πρε̣(σβύτερος) υ̣ἱὸς | [τοῦ μακαρίου Φὶβ πεποίημαι τοῦτο] τὸ συνάλλαγμα τῆς προνοησίας ... | [ - ca. 30 - καὶ] ἀποδώσω τοὺς λόγους  μου  κα̣ὶ̣  τ̣ὰ̣  ἀ̣π̣ο̣-|[ - ca. 30 - ὡς]  πρόκ(ειται). ὑπογράφ(ων)  χειρεὶ  ἐμῇ ἀπέλη̣σ̣α. ̣ | (hand 3) [ - ca. 15 - γραμματοδιδάσ]καλος υἱὸς τοῦ μακαρίου Ἰούστου | [ὁ προγεγραμμένος ἐγγυῶμαι κ]α̣ὶ ἀναδέχομαι Φοιβάμμωνα | [πρε(σβύτερον) καὶ προνοητὴν ἐν τούτῳ τῷ συναλλ]ά̣γ̣μ̣ατι κινδύνῳ ἐμῷ καὶ τῆς | [ὑποστάσεώς μου ἁπάσης καὶ ὑ]πέγραψα χειρὶ ἐμοῖ καὶ ἀπέλησ̣α̣. ̣ | [ - ca. ? - ] vac. ? | [(hand 4) δι ἐμοῦ -ca.?- συμβολαι]ογράφ(ου)  ἐτελειώθη  vac.? | [ di  emu - ca. ? - ete]ḷịọṭḥ...... α̣ κ( ) ιγ (ἔτους) σπϚ σνε † |
v
(hand 1) [ συν]ά̣λ̣λ̣(αγμα) Φ̣[οιβάμμωνος - ca. ? - ] | Ν̣ί̣κης κα̣ὶ̣ ....[ - ca. ? - ] | Σερήνου τ.θ̣...[ - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Rea, The Oxyrhynchus Papyri, LVIII, London, 1991, n. 3952 ; McGing, Greek papyri from Dublin (P. Dub.), Bonn, 1995, p. 143 ;
Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, X, Leiden, 1998, p. 156 ; Tyche, 14, 1999, p. 159 ; Cribiore, Gymnastics of the Mind : Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt, Princeton-Oxford, 2001, p. 19 ; Mazza, L'Archivio degli Apioni : Terra, lavoro e proprietà senatoria nell'Egitto tardoantico, Bari, 2001, pp. 33, 101 and 183 ; Morelli, Griechische Texte XV, Documenti greci per la fiscalità e la amministrazione dell’Egitto arabo, Wien, 2001, p. 46 ; Cowey, Maresch & Barnes, Das Archiv des Phrurarchen Dioskurides (154-145 v. Chr.?), Köln-München-Wien, 2003, p. 110 ; Sarris, Economy and society in the age of Justinian, Cambridge, 2006, pp. 50-51 and 54-55 ; Bagnall, Egypt in the Byzantine world, 300-700, Cambridge, 2007, p. 283 ; Benaissa, BASP, 44, 2007, pp. 80-86 ; Banaji, Theory as History : Essays on Modes of Production and Exploitation, Leiden-Boston, 2010, p. 177.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.