LOCATIO REI
   
Lease of a pottery
     
( September 5, AD 243 )
 

 
P. Oxy. L, 3595 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Αὐ̣ρ̣[ηλίαις Λε]ο̣νταροῦτι καὶ Πλουσίᾳ κ̣αὶ ὡς χρηματίζετε διὰ Αὐ-|ρ[ηλίου ....]ο̣δώρου ἐπιτρόπου παρὰ  Αὐ̣ρηλίου  Παήσιος  Ἡφαιστᾶ-|τ̣[ος  μητρὸ]ς̣  Θαϊσοῦτος  καταγε̣ινομένο̣υ̣ ἐν κώμῃ Σενέπτα | κε̣[ραμέως ο]ἰ̣νικοῦ κεράμου. ἑκουσίως ἐπι̣δέχομαι̣ μ̣ισθώσασθαι | ἐπ̣ὶ̣ χρόνον ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ ὄντος μη̣νὸς Θὼθ τοῦ ἐνεστῶτος | ζ (ἔτους) τὸ ὑπάρχον ὑμῖν ἐν ἐποικ̣ίῳ μεγάλ̣ῳ κτήματος περὶ Σενέ-|πτα κεραμ\ε/ῖον οἰνικοῦ κεράμου σὺν̣ τ̣α̣ῖς τούτου καμάραις | καὶ καμίνῳ καὶ λίθῳ κεραμευτικῷ καὶ τοῖς̣ ἄλλοις χρη-|στ̣η̣ρίοις, ἐπὶ τῷ με κατ᾽ ἔτος πλ̣άσαι ὑμῖν κα̣ὶ ὀπτῆσαι | κ̣α̣ὶ̣ ὑποκαῦσαι καὶ πισσῶσαι κοῦφα Ὀξυρυγχειτικὰ τετρά-|χ[ο]α λεγόμενα ἀριθμῷ̣ μυρ<ι>άδα μ̣ί̣α̣ν καὶ πεντακισχί-|λια , διπλοκέραμα ἑκατ̣ὸ̣ν πεντήκοντα , δίχοα ἑκατὸν πεν̣-|τήκοντα , ὑμῶ̣ν παρεχουσῶν χοῦν χαυνόγειον | καὶ ἀμμόγειον καὶ μελ̣[ά]ν̣γειον κ̣αὶ πρὸς τῇ καμίνῳ | τὰ αὐτάρκη καύματα κα̣ὶ̣ ὕδατα εἰς τὴν δεξαμ̣ε̣ν̣ὴν | κ̣α̣[ὶ] πρὸς πι̣σσοκοπ̣ίαν πίσσης ὁλκ̣ῆς μέτ̣ρῳ Ἀλίνης | ὡς τῆ\ς/ μυρ<ι>άδος μιᾶς τ̣άλαντ̣α̣ εἴ̣κοσι ἕξ , ἐμοῦ δὲ παρέ-|χοντος ἐμαυτῷ τοὺς αὐτάρκεις πλάστας καὶ ὑπουργοὺς | καὶ ὑποκαύστ̣ας καὶ λαμβάνοντος ὑπὲρ μισθοῦ̣ μ̣όνω̣ν̣ | τῶν ἁπλοκεράμων ὡς τῶν ἑκατὸν δραχμὰς τριάκον-|τα δύο καὶ ὑπ̣ὲρ ἐκτάκτου τῆς μυ̣ριάδ̣ος οἴνου κεράμια δύο | ὄξους κεράμια δύο . τὰς δὲ συναγομέν̣ας τῶν μισθῶν | δραχμὰς τετρακισχι<λί>ας ὀκτακοσίας ἀπολήμψομαι κατ᾽ ἔ-|τος ταῖσδε ταῖς δόσεσι, ἀπὸ Θὼθ ἕως̣ Παχὼν κατὰ μῆ-|να̣ δραχμὰς τετρακοσίας , Παῦνι Ἐπεὶφ εἰς ὑπόκαυσιν κατὰ μῆ-|να δραχμὰς πεντακοσίας , Μεσορὴ τὰ̣ς λοιπὰς δραχμὰς | διακοσίας . ἐὰν δὲ μετὰ τ̣ὸν προκείμενον ἀριθμὸν ἕτε-|ρα κοῦφα πλ̣άσω καὶ τούτ̣ων χρ̣είαν ἔχητε, ἔξεσται ὑ-|μῖν βαστάξ̣α̣ι̣ αὐτὰ λαμ̣βάν̣[ο]ντός μου παρ᾽ ὑμῶν | τὸ̣ν ἴσον μισ̣θ̣ὸν καὶ τὴν πίσ̣σ̣αν κα̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ ἄλλα κ̣αθ᾽ ὁ̣μ̣ο̣ιό-|τη̣τα τοῦ πρ̣ο̣κειμένου ἀριθμοῦ. β̣ε̣β̣α̣ι̣ουμένης δ̣έ̣ μοι | τῆ̣ς ἐπιδοχ̣ῆ̣ς̣ παραδώσω τ̣ὰ̣ π̣ροκ̣ε̣ί̣μ̣ενα κοῦφα ἐ-|π̣ὶ̣ τῶν το̣ῦ αὐτοῦ κε̣ραμε̣ίο̣υ̣ ψυγ̣μῶν ἀ̣π̣ὸ χειμε-|ρινῆς πλάσεως καλῶς ὠπ̣τημένα καὶ πεπ̣ισσο̣κ̣ο̣-|πημένα ἀπὸ̣ πυθμένος μ̣έ̣χρι χειλῶν μὴ πιδῶ(ν)-|τα χωρὶς θεραπευσίμων καὶ <ἐ>πισινῶν ἑκάστου τετρα-|χόου χωροῦντος μέχρι χείλους κοτύλ̣α̣ς Μαξιμια-|νὰς εἴκοσι καὶ ἐπὶ τέλε̣ι τοῦ χρόνου παραδώσω τὸ αὐ-|τὸ κεραμεῖον καθαρὸ̣ν ἀπὸ σποδοῦ καὶ ὀστράκ̣ω̣ν̣, | γεινομένης τῆς πράξεως ὡς καθήκει, μένοντ̣ο̣ς | τοῦ λόγου περὶ ὧν ἐὰν φανῶ ὀφείλων. ἡ ἐπ̣ι̣δ̣[ο] | χὴ κυρία καὶ ἐπερω̣[τ]ηθ̣εὶς ὡμολ̣όγησα. (ἔτους) ζ̣ | Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ | Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Θὼθ ζ. | —— (hand 2) Αὐρήλιος Παῆσις Ἡφα̣[ιστᾶ]τ̣ος μεμίσθωμαι τὸ κερα-|μεῖον καὶ ποιήσομαι τὴ̣[ν πλά]σιν τῶν προκειμένων | κούφ̣ων μυρίων κα̣ὶ πεντακισχιλίων , διπλοκε̣ρά-|μων ἑκατὸν πεντήκ̣[οντα] , διχόων ἑκατὸν πεντή-|κοντα ἐπὶ τοῦ ἐπάνω μισθοῦ̣ [καὶ] ἐκτάκτων καὶ παραδώ-|σω ὡς πρόκειται, κα̣[ὶ ἐπερωτη]θ̣ε̣ὶ̣ς ὡμολόγησα. Αὐρή-|λιος Θέων ὁ καὶ Ἀσ[κληπιάδης ἔγρα]ψα̣ ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰ-|δότος γράμμ[ατα, μένοντος τοῦ] λ̣όγου ὡς ἐπάνω δεδή-|λωτ̣α̣ι̣. ..[ - ca. ? - ] vac. ? | [ - ca. ? - ] vac. ? | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

 
►  Bibliography
 
 
Cockle, JRS, 71, 1981, pp. 87-95 ;
Cockle, The Oxyrhynchus Papyri, L, London, 1983, n. 3595 ; Hengstl, Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, Milano, 1983, pp. 663-673 ; Drew-Bear, CdE, 59, 1984, pp. 323-324 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 569 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, p. 135 ; Jördens, Vertragliche Regelungen von Arbeiten im späten griechischsprachigen Ägypten, Heidelberg, 1990, p. 267 ; Gardner, Women in Roman Law & Society, Bloomington, 1991, pp. 18 and 28 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 272 ; Revilla Calvo, Producción cerámica y economía rural en el Bajo Ebro en época romana, Barcelona, 1993, p. 23 ; Aubert, Business managers in ancient Rome : A social and economic study of Institores, 200 B.C.-A.D. 250, Leiden-New York-Köln, 1994, p. 253 ; Cuvigny & Graux, Papyrus Graux, II (P. Graux 9 à 29), Genève, 1995, p. 21 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, p. 263 ; Bagnall, Egypt in late antiquity, Princeton, 1996, p. 152 ; Papathomas, Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII), Heidelberg, 1996, p. 145 ; Bowman, L'Egitto dopo i faraoni, Firenze, 1997, p. 274 ; Humphrey, Oleson & Sherwood, Greek and Roman technology, New York-London, 1998, pp. 374-375 ; Biegert, Römische Töpfereien in der Wetterau, Frankfurt am Main, 1999, p. 12 ; Peña, The urban economy during the early dominate : Pottery evidence from the Palatine Hill, Oxford, 1999, p. 35 ; Kruit & Worp, APF, 46, 2000, p. 125 ; Kruit & Worp, Mnem, 53, 2000, pp. 343-344 ; Mayerson, BASP, 37, 2000, pp. 97-100 ; Mayerson, ZPE, 132, 2000, pp. 167-168 and 255-258 ; Mazza, L'Archivio degli Apioni : Terra, lavoro e proprietà senatoria nell'Egitto tardoantico, Bari, 2001, p. 155 ; Mees, Organisationsformen römischer Töpfer-Manufakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern : unter Berücksichtigung von Papyri, Inschriften und Rechtsquellen, Mainz, 2002, pp. 373-374 ; Zimmermann, Handwerkervereine im griechischen Osten des Imperium Romanum, Mainz, 2002, pp. 97, 133 and 155 ; Guidotti & Pesi, La ceramica da Antinoe nell'Istituto papirologico G. Vitelli, Firenze, 2004, p. 33 ; ZPE, 147, 2004, p. 201 ; Foraboschi in Lo Cascio, Innovazione tecnica e progresso economico nel mondo romano, Bari, 2006, p. 135 ; Peña, Roman pottery in the archaeological record, Cambridge, 2007, p. 229 ; Habermann in Eberhard, Kockelmann & Pfeiffer, "... vor dem Papyrus sind alle Gleich !" : Papyrologische Beiträge zu Ehren von Bärbel Kramer (P. Kramer), Berlin, 2009, pp. 47 and 49.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.