LOCATIO REI
   
Lease of a pottery
     
( AD 240-255 )
 

 
P. Oxy. L, 3596 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r

Αὐρηλίᾳ Ἀπίᾳ θυγατρὶ Σεπτιμί[ο]υ̣ Σερήνου ἐξηγητεύσαντος | πρυτανεύσαντος τῆς Ὀξυρυγχε̣ι̣[τῶν] πόλεως   |   παρὰ   Κλαυδιανοῦ   κεραμέ̣[ως   οἰν]ικοῦ   κεράμου   ἰδίου | Εὐδαίμονος   γυμνασιάρχο̣[υ βου]λ̣ε̣[υ]τ̣οῦ τῆς αὐτῆς πόλεως. | ἑκουσίως ἐπιδέχομαι μισθώσασθαι ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν ἕνα ἔτι ἀπὸ | α Θὼθ   τοῦ   ἐνεστῶτος   γ   (ἔτους)   τὸ   κατὰ   σὲ   τέταρτον   μέρος   τοῦ ὄντος | πρὸς χωρίῳ Μη̣τρικῷ καλου[μέ]νῳ περὶ Σέννιν κεραμείου | οἰνικοῦ κεράμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ καμίνου καὶ καμαρῶν | καὶ τῶν τούτου χρηστηρίων πάντων, ἐπὶ τῷ με πλάσαι σοι | καὶ ὀπτῆσαι καὶ πισσῶσαι̣ ἀ̣[π]ὸ̣ χειμερινῆς   πλάσεως | κοῦφα   Ὀξυρυγχειτ̣ι̣κὰ   [τετράχοα   κ]α̣λο̣ύμενα   ἀριθμῷ | τετρακισχίλια , διπ̣[λοκέραμα] ἑ̣κατ̣ό̣ν̣ , δίχ̣ο̣α δεκαπέντε , | σ̣ο̣ῦ παρεχούσης̣ [μ]ο̣ι ἐπ̣[ὶ τοῦ αὐτο]ῦ̣ κεραμείου παραθέσεω(ν) | τ̣ὸν ἐγχρῄζοντα χοῦ̣[ν μελάγγε]ι̣ο̣ν̣, χαυνόγειον, ἀμμόγειο(ν) | κ̣αὶ εἰς τὴν δεξαμενὴν ὕ[δατα κ]α̣ὶ̣ πρὸς τὴν ὄπτησιν καὶ κα-|πνισμὸν τῶν κούφων̣ [τὰ ἐγχ]ρ̣ῄζοντα καύματα καὶ | πρὸς  τὴν  πίσσωσιν  τῶ[ν  αὐτῶ]ν̣  κούφων  καὶ  διπλοκεράμω(ν) | καὶ διχόων πίσση[ς] ὁ̣[λκῆς μέ]τ̣ρῳ Ἀλίνης στερεὰ τάλαντα | δώδεκα ὧν Τρωα̣δησ̣ίας τὸ ἥ[μι]συ Σιρ̣ητικῆς τὸ ἥμισυ, | μισθο̣ῦ̣ τ̣ῆς τε πλά̣σ̣εως καὶ ὀπ̣τ̣ήσεως καὶ πισσώσεως <ὡς> | [τῶ]ν̣ κ̣ο̣ύ̣φων ἑκ̣α̣τ̣[ὸ]ν̣ δρ̣α̣χ̣[μῶν τριάκον]τα ἕξ τὰς   δὲ   συναγο-|[μένας   τ]ῶ̣ν   μ̣ισθῶ̣[ν   δραχμὰς   χιλί]ας   τετρακοσίας   τεσσαράκον-|[τα] [ἀπολήμ]ψ̣[ο]μ̣α̣[ι - ca. 12 - ] ἑκατὸν .[.]......... | [ - ca. 35 - ]..[ - 6-8 - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ - ca. 30  - ].[. .]... εἰς τὴν [ - ca. ? - ] | [ - 6-8 - ]των̣[.].[.].[..... δρα]χ̣[μὰς ..]ακοσίας τεσσαράκοντα, | [λήμψ]ο̣μαι̣ δὲ ἐκτάκτων   ὄξους   κε̣[ρ]ά̣μιον   ἕν ,   φακῆς   ἀρ-|[ταβ - 5-6 - ].. βεβαιουμένης   δέ   μοι   τ̣ῆς   ἐπιδοχῆς ποιήσ̣[ομα]ι̣ | [τὴν πλάσιν κα]ὶ̣ ὄπτησιν καὶ πίσσωσιν τῶν προκειμένων κούφων | κ̣α̣ὶ διπλοκεράμων καὶ διχόων καὶ παραδώσω ταῦτα τῷ Ἐπεὶφ | [μ]η̣νὶ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἐπὶ τῶν τοῦ κεραμείου ψυγμῶν ἀπὸ χει-|μερινῆς πλάσεως καλῶς ὠπτημένα καὶ πεπισσοκοπημένα | ἀπὸ χείλους ἄχρι πυθμένος ἀρεστὰ μὴ πιδῶντα χωρὶς θερα-|πευσίμων καὶ ἐπισινῶν. ὁμολογῶ δὲ ὀφείλειν ἀπὸ πλάσεως τοῦ διελθ(όντος) | [β (ἔτους) κοῦ]φ̣α διακόσια πεντήκοντα , διπλοκέραμα πεντήκοντα | [........].ει..σ̣θαι πίσσης Σιριτικῆς ψιλὸν τάλαντον ἓν καὶ τ.. | [ - ca. 12 - ].....[..]. ἐνεστῶτ.. ..... κ̣ο̣υ̣φ̣[.....].[.]..[..]ιν | [ - ca. 15 - ]..[ - ca. 10 - ].[ - ca. 20 - ].κ̣.. | [ - ca. 45 - ].απ̣..ε̣ι̣ | [ - ca. 45 - ]...[ - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

v
(hand 2) Φαῶφι (δραχμαὶ) ρ
 

 
►  Bibliography
 
 
Cockle, The Oxyrhynchus Papyri, L, London, 1983, n. 3596 ; JJP, 19, 1983, p. 199 ; Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, 5, 1986, p. 94 ;
Straus, ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 851 ; Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im römischen Oxyrhynchos, Frankfurt am Main, 1989, pp. 95 and 135 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 272 ; Mackensen, Die spätantiken Sigillata- und Lampentöpfereien von el Mahrine (Nordtunesien), München, 1993, p. 472 ; Revilla Calvo, Producción cerámica y economía rural en el Bajo Ebro en época romana, Barcelona, 1993, p. 23 ; Daris, Papiri documentari greci del fondo Palau-Ribes, Barcelona, 1995, p. 37 ; Papathomas, Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII), Heidelberg, 1996, p. 145 ; Rowlandson, Landowners and tenants in Roman Egypt : The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome, Oxford, 1996, p. 113 ; Thomas & Tait in Verhoogt & Vleeming, The two faces of Graeco-Roman Egypt : Greek and Demotic and Greek-Demotic text and studies presented to P.W. Pestman, Leiden, 1998, p. 95 ; Tidemandsen, ZPE, 128, 1999, p. 166 ; Kruit & Worp, APF, 46, 2000, p. 125 ; Mayerson, ZPE, 132, 2000, p. 256 ; Schumacher, Sklaverei in der Antike : Alltag und Schicksal der Unfreien, München, 2001, p. 122 ; Mees, Organisationsformen römischer Töpfer-Manufakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern unter Berücksichtigung von Papyri, Inschriften und Rechtsquellen, Mainz, 2002, p. 374 ; Tacoma, Fragile Hierarchies : The Urban Elites of Third-Century Roman Egypt, Leiden, 2006, p. 314 ; Habermann in Eberhard, Kockelmann & Pfeiffer, "... vor dem Papyrus sind alle Gleich !" : Papyrologische Beiträge zu Ehren von Bärbel Kramer (P. Kramer), Berlin, 2009, p. 47.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.