LOCATIO REI
   
Lease of a pottery
     
( September 22, AD 260 )
 

 
P. Oxy. L, 3597 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Σεπτιμίῳ Εὐδαίμονι γυμνασιάρχῳ βουλ(ευτῇ) τῆς Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(εως) | παρὰ Κλαυδιανοῦ ἰδίο̣υ κεραμέως. ἑκουσίως̣ ἐπιδέ-|χομαι μισθώσασθαι πρὸς τὸ ἐνεστὸς α (ἔτος) τὸ κατὰ σ̣ὲ̣ τρίτον | μέρο̣ς̣ οὗ ἔχεις κο̣ι̣νοῦ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς̣ σου πρὸς ᾧ | ἔχετε {π̣ρος} χωρίῳ ὑ̣μ̣ῶν περὶ Σέννιν κεραμίου οἰνικοῦ | κερά̣μ̣ου καὶ τῶν ἐν α̣ὐ̣τῷ καμίνων καὶ καμαρῶν καὶ χρη-|στη̣ρ̣ί̣ων πάντων, ἐπὶ τῷ με πλάσαι σοι ἀπὸ χειμερινῆς | πλά̣σ̣ε̣ω̣ς κοῦφα Ὀ̣ξ̣υ̣ρ̣υ̣γ̣χιτικὰ τετρ̣άχοα καλούμενα | ἀριθμ̣ῷ ὀκτακισχίλια , διπλοκέραμα ἑκατόν , δίχο̣α τριά-|κοντα , τ̣ῶ̣ν̣ σ̣ῶν π̣αρεχόντων μ̣οι ἐν τῷ κεραμείῳ χοῦν | μελάγγειον, ἀμμόγειον, χαυνόγειον καὶ τὰ ἄλλα ἐνχρῄζοντα | πάντ̣α̣, λαμβάνοντό̣ς̣ μου ὑπὲρ μισθ̣οῦ τῆς μὲν πλά̣σεως | καὶ ὀπτήσεως̣ κα̣ὶ πισ̣σ̣ώ̣σ̣ε̣ω̣ς̣ ὡ̣ς̣ τῶν κούφων ἑκατὸν δραχμὰς | τριάκοντα̣ δύ̣ο̣ , γ̣ε̣ί̣(νονται) ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ αὐτὸ δραχμαὶ δισχίλιαι πεντακόσι-|αι ἑ̣ξ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣ , ἀφ᾽ ὧν̣ ὑ̣πολ̣ογοῦ̣νται ὑπ̣ὲ̣ρ μὲν ἀποφορῶν μου̣ | τ̣ο̣ῦ̣ Κ̣λ̣α̣υ̣δ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣αὶ ἑπτακόσιαι . τὰς δὲ λοιπὰς δραχμὰς χι-|λίας ὀκτ̣α̣κ̣ο̣σ̣ί̣α̣ς̣ ἑ̣ξ̣ή̣κοντα ἀπολήμψομαι παρὰ σοῦ ἀπὸ τοῦ ὄντος | μηνὸ̣ς̣ Θ̣ὼ̣θ̣ ἕ̣ω̣ς̣ Τ̣ῦ̣βι καὶ αὐτοῦ Τῦβι κατὰ μῆνα δραχμὰς διακοσί-|ας , Με̣χ̣ε̣ὶ̣ρ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ τ̣ρ̣ι̣α̣κοσίας , Ἐπεὶφ Μεσορὴ πρὸς τὴν ὑπόκαυσι(ν) | τ̣ὰ̣ς̣ λ̣ο̣ι̣π̣ὰ̣ς̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ πεντακοσίας <ἑξήκοντα(?)> . πρὸς δὲ καπνισμὸν τῶν | κού̣φ̣ω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑ̣π̣ό̣κ̣α̣υ̣σ̣ιν παρέξεις μοι ἐν τῷ κεραμείῳ τὰ ἐνχρῄ-|ζοντα κ̣α̣ύ̣μ̣α̣τ̣α̣ κ̣α̣ὶ πρὸς τὴν πίσσωσιν τούτων τὴν ἐνχρῄ-|ζ̣ο̣υ̣σ̣αν̣ π̣ί̣σ̣σ̣α̣ν̣, σ̣οῦ ἐπακολουθοῦντος τῇ πισσώσει. π̣αρέξεις | δ̣έ̣ μοι ἀ̣δ̣ι̣α̣λείπτως εἰς τὴ̣ν δεξαμενὴν τὰ ἐνχρῄ̣ζ̣οντα ὕδα-|τα. δ̣ι̣...... δέ σοι χωρὶς τῶν προκειμένων κούφω̣ν̣ ὠπτημένα | κ̣α̣ὶ̣ π̣ε̣π̣ι̣σ̣σ̣ωμένα ἀριθ̣μ̣[ῷ] ἑ̣κατόν , λαμβάνοντ̣ός μου ὑπὲ̣ρ̣ | ἐ̣κ̣τ̣ά̣κ̣τ̣ω̣ν ὄξους κεράμια δύ̣ο , φακῆς  ἀρτάβην  μίαν .  βε-|βα̣ι̣ουμέ̣ν̣ης̣  δέ μοι τῆς ἐπιδοχῆς ποιήσω τὴν τῶν κούφων | π̣λ̣ά̣σιν̣ κ̣[αὶ] ὄπτησιν κα̣ὶ̣ π̣ίσσωσιν παρέχων ἐμαυτῷ πλά-|σ̣τ̣α̣ς̣ καὶ̣ [.....]ειαν πᾶσαν καὶ ἀ̣ποδώσω τὰ κοῦφα τῷ Ἐπεὶφ | μηνὶ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ο̣ῦ̣ κεραμείου ψυγμῶν ἀπὸ χειμερινῆς πλά-|σεως κα̣λ̣ῶς ὠπ̣τημένα καὶ πεπισσωμένα ἀπὸ χείλους ἄχρι πυ-|θμέ̣ν̣ο̣ς̣ εὐάρεστα μὴ πιδῶντα χωρὶς θεραπευσίμων καὶ | ἐπισινῶν καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνου παραδώσω τὸ κεραμεῖον | κατὰ τὸ μισθο̣ύ̣μενόν μοι μέρος <καθαρὸν> ἀπὸ σποδοῦ καὶ ὀστ̣ρ̣άκων, | τῆς πράξ̣ε̣ώς̣ σοι ο̣ὔσης ὡς καθήκει. κυρία ἡ ἐπιδοχὴ καὶ | ἐπερωτ̣η̣θεὶς ὡμολό̣γ̣η̣σ̣α̣. (ἔτους) α̣ Αὐτοκρατόρων Καισάρω(ν) | Τίτου Φουλβίο̣υ Ἰουν̣ίου Μακριανο̣ῦ̣ καὶ   Τίτου   Φουλβίου   Ἰουνίο̣υ̣ | Κο̣υιήτου   Εὐσεβῶν   Εὐτ̣υχῶν   Σεβασ̣τ̣ῶν   Θὼθ κε. | —— (hand 2) Σεπτίμ(ιος) Εὐδαίμων σεσημ(είωμαι) | λοι(π ) ἐν αὐτῷ ἀπ(ὸ) λόγου ζ (ἔτους) | κοῦφ(α) ρν, διπλοκέραμ(α) κα, δίχοα γ̣, | πίσσης (τάλαντον) α.
 

 
►  Bibliography
 
 
Cockle, JRS, 71, 1981, pp. 87-97 ;
Cockle, The Oxyrhynchus Papyri, L, London, 1983, n. 3597 ; Piccottini, Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, 9, 1990, p. 78 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 272 ; Mackensen, Die spätantiken Sigillata- und Lampentöpfereien von el Mahrine (Nordtunesien), München, 1993, p. 472 ; Revilla Calvo, Producción cerámica y economía rural en el Bajo Ebro en época romana, Barcelona, 1993, p. 134 ; Revilla Calvo, Gerión, 13, 1995, pp. 323-325 and 332 ; Papathomas, Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII), Heidelberg, 1996, p. 145 ; Tidemandsen, ZPE, 128, 1999, p. 166 ; Kruit & Worp, APF, 46, 2000, p. 125 ; Straus, CdE, 75, 2000, p. 112 ; Kettenhofen, Nāme-ye Irān-e Bāstān, 1, 2001, p. 19 ; Schumacher, Sklaverei in der Antike : Alltag und Schicksal der Unfreien, München, 2001, p. 122 ; Mees, Organisationsformen römischer Töpfer-Manufakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern : unter Berücksichtigung von Papyri, Inschriften und Rechtsquellen, Mainz, 2002, p. 375 ; Morelli & Schmelz, ZPE, 139, 2002, p. 131 ; Zimmermann, Handwerkervereine im griechischen Osten des Imperium Romanum, Mainz, 2002, p. 97.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.