DIVORTIUM
   
Contract of divorce between Aurelius Mathias and Aurelia Kyra
      
( July 15, AD 569 )
 

 
P. Lond. V, 1712 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ β]α̣σ[ι]λείας καὶ ὑ̣πατείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυΐου Ἰουστίνου τοῦ αἰω-|[ν]ίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους τετάρτου Ἐπεὶφ εἰκάδι πρώτῃ τρίτης ἰνδικ(τίονος), | ἐν Ἀντινόου πόλει τῇ λαμπροτάτῃ. | ταύτην τιθέμεθα καὶ ποιούμεθα πρὸς ἑαυτοὺς τὴν ἔγγραφον διάλυσιν ἤτοι δίεσιν | δισσὴν ὁμότυπον γραφεῖσαν ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους Αὐρήλιος Μαθίας υἱὸς | Φοιβάμμονος ἐκ μητρὸς Ἑλένης πολυκωπίτης, ἐκ δὲ θατέρου μέρους Αὐρηλία Κύρα | θυγάτηρ Ἰωάννου ἐκ μητρὸς Τανόης ἀμφότεροι ὁρμώμενοι ἀπὸ τῆς Ἀντινοέων πόλε(ως). | ὁμολογοῦμεν ἀλλήλοις τὰ ὑποτεταγμένα ἐπειδὴ πρώην συνήφθημεν ἀλλήλοις πρὸς | ἐννόμου <γάμου> καὶ βίου κοινωνίαν ἐπὶ χρησταῖς ἐλπίσιν καὶ τέκνων σποραῖς, νῦν δὲ διαφορᾶς | ἡμῖν γενομέ̣ν̣ης ἐκ σκαιοῦ δαίμονος ἀπεζύγημε\ν/ πρὸς ἀλλήλους. κατὰ τοῦτο εἰς ταύτην | ἐληλύ̣θαμεν [π]ρὸς ἑαυτοὺς τὴν ἔγγραφον διάλυσιν. ὁμολογοῦμεν καὶ {ὁμολογεῖ} ἕκαστον | πρόσωπον ἀπ[ε]ιληφέναι τὰ ἴδια ἐκ πλήρους, μηδένα λόγον ἔχειν μήδε ἕξειν πρὸς ἀλλήλου\ς/ | μὴ περὶ σκευῶν ἢ εἰδῶν, μὴ περὶ ἕδνων μὴ περὶ συνβιώσεως, μὴ περὶ ἄλλου οἱουδήποτε | πράγματος τὸ σύνολον μικροῦ ἢ μεγάλου, ἐγγράφου ἢ ἀγράφου, νοηθέντος ἢ μὴ νοηθέντος, | ε̣ἰς̣ νοῦν ἐλθόντος ἢ μὴ ἐλθόντος, ἐνταγέντος ἢ μὴ ἐνταγέντος καὶ μὴ ἐγκαλεῖν ἀλλήλοις | μ̣[ή]τ̣ε ἐγκαλέσειν πώποτε μὴ ἐν δικαστηρίῳ οἱῳδήποτε ἢ ἐκτὸς δικαστηρίου διὰ τὸ ἁπα̣ξ̣α̣π̣-|[λῶς] ἡ̣μ̣ᾶ̣ς̣ ἀπηλλάχθαι καὶ πεπληρῶσθαι καὶ διαλελύσθαι πρὸς ἀλλήλους, δὲ | [ἑκατέ]ρ̣ῳ ἡμῶν ἑτέρῳ γάμῳ προσομιλεῖν εἰ βουληθείη ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστ\ως/ | [καὶ ][ἀ]νεγκλήτως καὶ ἐπὶ τούτοις πᾶσι ἑκάτερον μέρος ἐπωμόσαντο τὸν φρικωδέστατον | [ὅρκο]ν ἐμμεῖναι πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις καὶ κατὰ μηδένα τρόπον παραβῆναι | [καὶ εἴ] τις ἐξ ἡμῶ̣[ν π]αραβῆναι τὰ ἐγγεγραμμένα ὁμολογεῖ τὸ παραβαίνον μέρος | [τῷ ἐ]μμένον[τι μ]έρει   λόγῳ   προστίμου   χρυσοῦ   νομισμάτια   δύο   ἔργῳ   καὶ   δυνάμει   |   [ἀπα]ιτούμεν[α   κα]ὶ καταβαλλ[ό]μενα μετὰ τοῦ καὶ οὕτως ἐρρῶσθαι ταύτην τὴν | [διά]λυσιν διὰ̣ [πα]ντὸς ἥνπερ ἐθέμεθα   πρὸς   ἀλλήλους   κυρίαν   οὖσαν   καὶ   |   [βε]β̣αίαν   καὶ   [εἰς   π]ά̣ν̣τα   ἐπερωτηθέν̣[τες] ὡμολ(ογήσαμεν). ἔδοξεν δὲ̣ [καὶ με]ταξὺ ἡμῶ[ν] | [ὅτι ε(?)]ἰ̣ σωθε̣ί̣[η(?) καὶ τεχθ]είη τὸ βρέφος τὸ τ̣[ῆς πρ]ο̣γεγραμμένης Κ̣[ύρ]α̣ς ἐπὶ τῷ τὸν | [γεγρ]α̣μμέν̣[ον Μαθ]εία\ν/ πολυκωπίτην δοῦναι ὑπὲρ ἀ̣ναλώματος τῆς αὐτῆς λοχείας | [αὐτῆ]ς χρυσο[ῦ κεράτια(?)] ἓξ δίχα κρίσεως καὶ δίκης καὶ λαβεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ τὸ μικρὸν | [παιδ]ίον ? .
 

 
►  Bibliography
 
 
Bell, Greek papyri in the British Museum, V, London, 1917, n. 1712 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, p. 51
 ; ZVRW, 39, 1921, p. 231 ; Wolters, Der Geflügelte Seher, München, 1928, p. 41 ; Steinwenter, St. Albertoni, I, Padova, 1935, p. 80 ; Kraemer & Lewis, TAPhA, 69, 1938, pp. 117-133 ; Christophilopoulos, ZSS, 65, 1947, p. 353 ; Numelin, Native contacts and diplomacy : The history of intertribal relations in Australia and Oceania, Helsinki, 1968, p. 15 ; Castello in Mélanges Petropoulos I, Athens, 1984, pp. 293-315 ; RHD, 63, 1985, p. 451 ; MacCoull, Dioscorus of Aphrodito : His Work and His World, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1989, p. 75 ; Beaucamp in Simon, Eherecht und Familiengut in Antike und Mittelalter, München, 1992, p. 70 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 106 and 180 ; Daniel & Maltomini, Supplementum Magicum, II, Opladen, 1992, p. 226 ; Borkowski & Łajtar, JJP, 23, 1993, pp. 19-21 ; Gagos & van Minnen, Settling a dispute : Toward a legal anthropology of late antique Egypt, Ann Arbor, 1994, p. 102 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 68 ; Packman, ZPE, 100, 1994, p. 208 ; Kuehn, Channels of imperishable fire : The beginnings of Christian mystical poetry and Dioscorus of Aphrodito, New York, 1995, p. 70 ; APF, 43, 1997, p. 388 ; Arjava, Women and law in late antiquity, Oxford, 1998, p. 87 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 261 ; Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt : A Sourcebook, Cambridge, 1998, p. 156 ; Esposito, Eikasmos, 13, 2002, p. 212 ; Bagnall, Egypt in the Byzantine world, 300-700, Cambridge, 2007, p. 239 ; Richter, Rechtssemantik und forensische Rhetorik : Untersuchungen zu Wortschatz, Stil und Grammatik der Sprache koptischer Rechtsurkunden, Wiesbaden, 2008, p. 131.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis.