ADOPTIO
   
Adoption
     
( December 31, AD 381 )
 

 
P. Lips. I, 28 = M. Chr. 363 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ὑπατ]είας Φλαυίων Εὐχερίου τοῦ λαμπροτάτου καὶ Συαγρίου τοῦ λαμπροτάτου | ἐπάρ[χ]ου Τῦβι ε. | [Α]ὐρήλιοι Τεεὺς Παήσιος μητρ[ὸ]ς Θαήσιος ὡς (ἐτῶν) ξ, οὐλὴ γόνατ[ι] ἀριστερῷ | [ἀπὸ] κώμης Ἄρεως τοῦ Ἑρμουπολείτου μετὰ συνεστῶτος οὗ ἑκο[ῦσ]α ἐμαυτῇ | παρήνεγκα τοῦ καὶ γράφοντος ὑπὲρ ἐμοῦ μὴ εἰδυίης γράμματα [Αὐ]ρηλίου | Προ[ο]ῦτος Κουλῶτος κωμάρχου ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς] κώμης Ἄρεω[ς] καὶ Σιλβαν[ὸ]ς | Πε[τή]σιος υἱὸς τῆς προκειμένης Τεεῦτος ἑξῆς ὑπογράφων ἀποτακτικὸς | [ἀ]π̣ὸ̣ τ̣ῆ̣ς αὐτῆς κώμης Ἄρεως ἀλλήλοις χαίρειν. ἐπειδὴ ὁ μειζότερος | [υ]ἱ̣[ὸ]ς ἐμοῦ τῆς προκειμένης Τεεῦτος τελευτῶν Παπνούθιο̣ς̣ τ̣ὸ̣ ὄ̣νο̣μ̣α̣ | κ̣[α]τέλειψε[ν υ]ἱὸν Παῆσιν τὴν προσηγορίαν ὡς (ἐτῶν) ι πλείω ἔλατ[το]ν̣, ἔδοξεν δὲ | [ὥσ]τ̣ ἐμὲ τὸν [ἀ]δελ[φ]ὸν αὐτοῦ Σιλβανὸν κατ εὐσεβίαν τοῦτον τὸν παῖ̣[δ]α ἔ̣χειν | [καθ] υ̣ἱ̣οθεσίαν πρὸς τὸ δύνανσθαι ἀνατρέφεσθαι εὐγενῶς καὶ γνησίως, κατ̣[ὰ] τ[ο]ῦτο | [ὁμο]λο̣[γοῦ]με[ν ἐ]γ̣ὼ μὲν ἡ Τεεὺς π̣[αρ]α̣δεδωκέναι σοὶ [τ]ῷ Σιλβανῷ     τὸν     μνημονευθέν-|τα     παῖδ[α]     π̣ρ[ὸς     υἱ]οθεσίαν   μετ[ὰ]   τῆ[ς   π]ατρῴας   αὐτοῦ [κ]λ̣η̣[ρον]ομίας καὶ μη[τ]ρ̣ῴ̣[ας] ἔν τε γηδί-|οις καὶ οἰκοπ̣έ̣[δο]ις καὶ ἐνδομενικοῖ[ς] διαφόροις εἴδεσι πρ[ὸ]ς τὸ εἶναι σοῦ υἱ[ὸ]ν γηνσιον καὶ πρω-|τότοκον ὡς ἐξ ἰδίου αἵματος γεννηθέντα σοι, ἐγὼ δὲ ὁ Σιλβανὸς παρειληφέναι παρὰ | σοῦ τῆς μητρός μου Τεεῦτος τὸν προκείμενον υἱὸν Παπνουθίου πρὸς υἱοθεσίαν  ὅνπερ | θρέψω  καὶ  ἱματιζῶ  εὐγενῶς  καὶ  γνησίως  ὡς υἱὸν γνήσιον καὶ φυσικὸν ὡς | ἐξ ἐ[μ]οῦ γενόμενον, παρειληφέναι δὲ καὶ τὰ πατρῷα αὐτοῦ πράγματα καὶ μητρῷα ἔν τε | γη[δ]ίοις καὶ οἰκοπέδοις καὶ ἐνδομ̣ενικοῖς διαφόροις σκεύεσει ἐπὶ τῷ με ταῦτα αὐτῷ δια-|φυλάξαι καὶ ἀποκαταστῆσαι αὐτῷ ἐνήλικι γενομένῳ μετὰ καλῆς πίστεως, εἶναι δ αὐτὸν | καὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων κληρονόμον υἱοθετηθέντα μοι ὡς προείρηται. ἡ υἱοθεσία κ̣υ̣[ρία δ]ι̣σ̣σ̣ὴ | γραφε̣ῖ̣σ̣α̣ ὁμοτ̣ύπω̣ς πρὸς τὸ παρ ἑ̣κ̣[άσ]τῳ ἡμῶν εἶναι μοναχὸν πρὸς ἀσφάλειαν κ[α]ὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολογή(σαμεν). (hand 2) | Αὐρη[λ]ί[α Τ]εεὺς Παήσι[ο]ς ἡ προκειμένη ἐθέμην τὴν υἱοθεσί[α]ν καὶ εὐδοκῶ καὶ πί[θ]ομοι π[ᾶ]σι τοῖς | ἐ̣ν̣γ̣[εγρα]μ̣μ̣έ̣ν̣[ο]ις ὡς πρόκειται. Αὐρήλιος Προοὺς Κουλῶτ[ο]ς κωμάρχας ὁ προκείμε[νο]ς | συν[έσ]την αὐτῇ καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ εἰδ(υίης). (hand 3) Αὐρήλιος Σιλβανὸς Πε[τ]ήσιος ὁ προκεί-|μεν[ος ἀ]π[ο]τ[α]τικὸς ἐθέμην τὴν υἱοθεσίαν καὶ παρίληφα τὴν πατρῴαν αὐτ[ο]ῦ κληρονομίαν | κα[ὶ μ]ητρῴαν καὶ εὐδοκῶ καὶ πίθομαι πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις ὡς πρόκειται. (hand 4) δι ἐμοῦ Φιλοσαρά[πι]δος ἐγρά(φη).
 

 
►  Bibliography
 
 
Mitteis, Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig, I, Leipzig, 1906, n. 28
 ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 363 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, p. 22 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 501, 649 and 679 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 814 ; Kaser, Das Römische Privatrecht, II, München, 1975, p. 209 ; Diethart & Worp, Notarsunterschriften im byzantinischen Ägypten, Wien, 1986, Taf. 33 ; Frisch, ZPE, 75, 1988, p. 182 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 170 / IX, p. 124 ; Russo Ruggeri, La datio in adoptionem, II, Milano, 1995, pp. 28-34 ; Elm, Virgins of God : the making of asceticism in late antiquity, Oxford, 1996, p. 239  ; Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt : A Sourcebook, Cambridge, 1998, p. 233 ; Witherington, Grace in Galatia : a commentary on St. Paul's Letter to the Galatians, Grand Rapids, 1998, p. 283 ; Goehring, Ascetics, society, and the desert : studies in early Egyptian monasticism, Harrisburg, 1999, p. 56 ; Migliorini, L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano, Milano, 2001, pp. 157-164 ; Anagnostou-Canas, XIVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Rauischholzhausen, 2003), Wien, 2006, pp. 323-340 ; Choat, Akten des 23. Internationalen Papyrologenkongresses, Wien, 2007, pp. 95-101 ; Connolly, Lives behind the laws : The world of the Codex Hermogenianus, Bloomington, 2010, p. 213.
 
 
►  Source : Papyrus from Hermopolis.