LAUDATIO FUNEBRIS QUAE DICITUR TURIAE
  
Funeral eulogy for a husband to his wife
   
( 8-2 BC )
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 209-218, n. 69 ).
 

 
      ] — — — — — — — — u ] x o r i s. ||
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
| — — — — — —mo]rum probit[ate — — —]|rum [— — — — — — — — —] permansisti prob[— —]. |
      Orbata es re[pente ante nuptiar]um diem utroque pa[rente a nefaria multi]|tudine una o[ccisis. Per te maxi]me cum ego in Macedo[niam abissem], | vir sororis tua[e C. Cluvius in A]fricam provinciam, [non remansit inulta] || mors parentum. |
      Tanta   cum   industria   m[unere   es   p]ietatis   perfuncta ef[flagitando et] | vindicando, ut, si praest[o fu]issemus, non ampliu[s praestitissemus. At] | haec habes communia cum [s]anctissima femina s[orore tua]. |
      Quae dum agitabas, ex patria domo propter custodia[m pudicitiae, sumpto] || de nocentibus supplicio, e vest[i]gio te in domum ma[tris meae contulisti, ubi] | adventum meum exspectast[i]. |
      Temptatae deinde estis, ut testamen[tum patris], quo nos eramus heredes, rupt[um diceretur] | coemptione facta cum uxore : ita necessario te cum universis pat[ris bonis in] | tutelam eorum, qui rem agitabant, reccidisse : sororem omni[um rerum] || fore expertem, quod emancupata esset Cluvio. Qua mente ista acc[eperis, qua iis prae]|sentia animi restiteris, etsi afui, conpertum habeo. |
      Veritate caussam communem [t]utata es : testamentum ruptum non esse, ut [uterque potius] | hereditatem teneremus, quam omnia bona sola possideres, certa qui[dem sententia] | te ita patris acta defensuram, ut si non optinuisses, partituram cum s[orore te adfir]||mares : nec sub condicionem tutelae legitumae venturam, quoius per [legem in te ius non] | esset, neque enim familia[e] gens ulla probari poterat,   quae   te   id   facere   [cogeret] : | nam   etsi   patris   testamentum   ruptum   esset, tamen iis, qui intenderen[t, non esse id] | ius, quia gentis eiusdem non essent. |
      Cesserunt constantiae tuae neque amplius rem sollicitarunt : quo facto [reverentiae in patrem], || pietatis in sororem, fide[i] in nos patrocinium succeptum sola peregisti. |
      Rara sunt tam diuturna matrimonia, finita morte non divertio in[terrupta : nam contigit] | nobis, ut ad annum   XXXXI   sine   offensa   perduceretur. Utinam vetust[um ita extremam sub]|isset mutationem vice m[e]a, qua iustius erat cedere fato maiorem. |
      Domestica bona pudici[t]iae, opsequi, comitatis, facilitatis, lanificiis tuis [adsiduitatis, religionis] || sine superstitione, o[r]natus non conspiciendi, cultus modici cur [memorem ? cur dicam de tuorum cari]|tate, familiae pietate, [c]um aeque matrem meam ac tuos parentes col[ueris eandemque quietem] | illi quam tuis curaveris, cetera innumerabilia habueris commun[ia cum omnibus] | matronis dignam f[a]mam colentibus ? Propria sunt tua, quae vindico ac [quorum pauci in] | similia inciderunt, ut talia paterentur et praestarent, quae rara ut essent [hominum] || fortuna cavit. |
      Omne tuom patrimonium acceptum ab parentibus communi diligentia cons[ervavimus] : | neque enim erat adquirendi tibi cura, quod totum mihi tradidisti. Officia [ita par]|titi sumus, ut ego tu[t]elam tuae fortunae gererem, tu meae custodiam sust[ineres. Multa] | de hac parte omittam, ne tua propria mecum communicem : satis sit [hoc] mi[hi tuis] || de sensibus [indi]casse. |
      [Liberali]tatem tuam c[u]m plurumis necessariis tum praecipue pietati praesti[tisti domesticae]. | [Feminas     egregias     licet     facile     qu]is     alias     nominaverit,   unam   dumtaxat   simillimam   [tui | — — — —h]abuisti sororem tuam : nam propinquas vestras d[ignas eiusmodi | — — — — of]ficiis domibus vestris apud nos educavistis. Eaedem u[t condicio||nem dignam famili]ae vestrae consequi possent, dotes parastis : quas quid[em a vobis | constitutas comm]uni consilio ego et C. Cluvius excepimus et probantes [liberalitatem, | ne vestro patrimo]nio vos multaretis, nostram rem familiarem sub[didimus | nostraque praedia] in dotes dedimus. Quod non venditandi nostri c[aussa rettuli, | sed ut illa consi]lia vestra concepta pia liberalitate honori no[s duxisse consta||ret exequi de nos]tris. |
      [Complura alia benefici]a tua praetermittenda [duxi — — — — — —
(complures versus periisse videntur)
[amplissima subsi]dia fugae meae praestitisti, ornamentis | [tuis iuvisti me], cum omne aurum margaritaque   corpori   | [tuo detracta trad]idisti mihi et subinde familia nummis fructibus, | [— — deceptis a]dversariorum custodibus, apsentiam meam locupletasti. | [Experiri vim mil]itis, quod ut conarere virtus tua te hortabatur, || [destitisti : fortuna enim te m]unibat clementia eorum, contra quos ea parabas. | [Inter quae nulla indigna v]ox tua est firmitate animi emissa. |
      [Deinde nefariis exo]rtis hominibus a Milone, quoius domus emptione | [mihi comparaveram, qui] exul belli civilis occasionibus inrupturum | [sese sperabat, strenuissime defen]disti domum nostram. ||
(complura perierunt)
— — — — — Iure Caesar dixit tibi acceptum esse referendum] | me patriae redditum a se, [na]m nisi parasses quod servar[et, etiam Caesar] | inaniter opes suas pollice[re]tur. Ita non minus pietati tu[ae quam clementiae illius] | me debeo. |
      Quid ego nunc interiora [no]stra et recondita consilia s[ecreto pectoris] | eruam ? ut repentinis nu[nt]iis ad praesentia et inminen[tia vitanda excita]||tus tuis consiliis cons[er]vatus sim ? ut neque audac[ia abripi me] | temere passa sis et mod[es]tiora cogitanti fida rece[ptacula pararis] | sociosque consilioru[m t]uorum ad me servandum d[ederis sororem] | tuam et virum eius C. Clu[viu]m, coniuncto omnium per[iculo ? Non finiam], | si attingere coner : sat [es]t mihi tibique salutariter m[e latuisse]. ||
      Acerbissimum tamen in vi[ta] mihi accidisse tua vice fatebo[r, reddito iam non inutili] | cive patriae beneficio et i[ud]icio apsentis Caesaris Augusti, [quom per te] | de restitutione mea M. L[epi]dus conlega praesens interp[ellaretur et ad eius] | pedes prostrata humi, n[on] modo non adlevata, sed tra[cta et servilem in] | modum rapsata, livori[bus c]orporis repleta, firmissimo [animo eum admone]||res edicti Caesaris cum g[r]atulatione restitutionis me[ae, auditisque verbis eti]|am contumeliosis et cr[ud]elibus exceptis volneribus pa[lam ea praeferres], | ut auctor meorum peric[ul]orum notesceret. Quoi noc[uit mox quod fecit]. |
      Quid   hac   virtute   efficaciu[s],   praebere   Caesari   clementia[e locum et cum cu]|stodia spiritus mei not[a]re inportunam crudelitatem [egregia tua] || patientia ? |.
      Sed quid plura ? Parcamu[s] orationi, quae debet et potest e[xire, ne viliter maxi]|ma opera tractando pa[r]um digne peragamus, quom pr[o documento] | meritorum tuorum oc[ulis] omnium praeferam titulum [vitae servatae]. |
      Pacato   orbe   terrarum,   res[titut]a   republica   quieta deinde n[obis et felicia] || tempora contigerunt. Fue[ru]nt optati liberi, quos aliqua[mdiu sors invi]|derat. Si fortuna procede[re e]sset passa sollemnis inservie[ns, quid utrique no]|strum defuit ? Procedens a[et]as spem finiebat. Quid agitav[eris propter hoc quae]|que ingredi conata sis, f[or]sitan in quibusdam feminis [conspicua et admirabi]|lia, in te quidem minime a[dmi]randa conlata virtutibu[s tuis reliquis, iam eloquar]. ||
      Diffidens fecunditati tuae et [d]olens orbitate mea, ne tenen[do in matrimonio] | te spem habendi liberos [dep]onerem atque eius caussa ess[em infelix, de divertio] | elocuta es, vacuamque [do]mum alterius fecunditati t[e tradituram, non alia] | mente nisi ut nota con[co]rdia nostra tu ipsa mihi di[gnam con]|dicionem   quaereres   p[ara]resque,   ac   futuros   liberos   t[e   communes   pro]|que   tuis habituram adf[irm]ares, neque patrimoni nos[tri, quod adhuc] | fuerat commune, separa[ti]onem facturam, sed in eodem [arbitrio meo id] | et si vellem tuo ministerio [fu]turum : nihil seiunctum, ni[hil separatum te] | habituram, sororis soc[iaeve] officia pietatemque mihi d[einceps praestituram]. |
      Fatear necesset adeo me exa[rsi]sse, ut excesserim mente, adeo [exhorruisse ac]||tus tuos, ut vix redderer [mi]hi : agitari divertia inter nos [ante quam] | fato dicta lex esset ; poss[e te a]liquid concipere mente, qua[re viva desineres] | esse mihi uxor, cum paene [e]xule me vita fidissuma perman[sisses]. |
      Quae tanta mihi fuerit cu[pid]itas aut necessitas habendi li[beros, ut propterea] | fidem exuerem, mutare[m c]erta dubiis ? Sed quid plura ? [permansisti] || aput me : neque enim ced[er]e tibi sine dedecore meo et co[mmuni infelici]|tate poteram. |
      Tibi   vero   quid   memorabi[lius]   quam   inserviendo mihi o[peram dedisse te] | ut, quom ex te liberos ha[b]ere non possem, per te tamen [haberem, et diffi]|dentia partus tui alteriu[s c]oniugio parares fecunditat[em] ? ||
      Utinam   patiente   utriusqu[e   a]etate   procedere coniugium [potuisset, donec e]|lato me maiore, quod iu[sti]us erat, suprema mihi praesta[res, antea vero super]|stite te excederem orbitat[e f]ilia mihi supstituta. |
      Praecucurristi fato, delegast[i] mihi luctum desiderio tui nec libe[ros habentem solum vi]|rum reliquisti. Flectam ego quoque sensus meos ad iudicia tu[a, a te destinatam adoptans]. ||
      Omnia tua cogitata praescri[p]ta cedant laudibus tuis, ut sint mi[hi documento quantopere ego] | desiderem, quod immort[ali]tati ad memoriam consecrat[am tradidi]. |
      Fructus vitae tuae non derunt [m]ihi. Occurrente fama tua firma[tus animo et] | doctus actis tuis resistam fo[rt]unae, quae mihi non omnia erip[uit, cum laudi]|bus crescere tui memoriam [pas]sa est. Sed quod tranquilli status e[rat, tecum] || amisi, quam speculatricem e[t p]ropugnatricem meorum pericul[orum cogitans calami]|tate frangor nec permane[re] in promisso possum. |
      Naturalis dolor extorquet const[ant]iae vires : maerore mersor et quibu[s angor luctu taedioque] | in nec utro mihi consto : repeten[s p]ristinos casus meos futurosque eve[ntus ab omni spe de]|cido : mihi tantis talibusque pr[aesi]diis orbatus, intuens famam tuam n[on tam fortiter pa]||tiendo haec quam ad desider[ium] luctumque reservatus videor. |
      Ultumum huius orationis erit omn[ia] meruisse te neque omnia contigisse mi[hi ut praestarem] | tibi : legem habui mandata tu[a] : quod extra mihi liberum fuerit, pr[aestabo]. |
      Te di manes tui ut quietam pat[ia]ntur atque ita tueantur opto.
 

 
►  Bibliography
 
 
Fabretti, Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum..., Roma, 1702, p. 168 ; Marini, Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani, Roma, 1785, p. 136 ;
Marini, Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali, Roma, 1795, n. 38 ; Orelli, Inscriptionum Latinarum amplissima collectio, II, Zürich, 1828, n. 4859 ; Mommsen, Abhandl. Berliner Akad., 1863, pp. 455 ss. = GS, I,  pp. 393-428 ; Huschke,  ZRG, 5, 1866, pp. 168-192 ; de Rossi, SDHI, 1, 1880, pp. 1 ss. ; Hirschfeld, WS, 3, 1881, pp. 264 ss. ; CIL VI, n. 1527  =  n. 31670  =  n. 37053  =  n. 41062 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 808-811 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 8393 ; Vollmer, Jahrb. f. class. Philol., Suppl. 18, 1892, pp. 491 ss. ; Cucheval, Histoire de l'éloquence romaine.., Paris, 1893 ; Vaglieri, NSc, 1898, pp. 412 ss. ; AE 1899, n. 95 ; Hirschfeld, WS, 24, 1902, pp. 1 ss. = Kleine Schriften, pp. 824 ss. ; Fowler, CR, 19, 1905, pp. 261-266 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 321-326, n. 126 ; de Sanctis, Atti Accademia Torino, 48, 1913, pp. 270 ss. ; Costa, BCAR, 1916, pp. 3 ss. ; Kohler, Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz, 2nd ed., Berlin, 1919, p. 259 ; Kübler, ZSS, 41, 1920, pp. 39 ss. ; Weiss, RE, XII,  1 (1924), pp. 995–997 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 817 ss. ; Arangio-Ruiz, Atti Accad. Napoli, 60, 1941, pp. 17 ss. ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 209-218, n. 69 ; AE 1949, n. 181 ; Della Corte, Giorn. Ital. di Filol., 3, 1950, pp. 146-149 ; Gordon, AJA, 54, 1950, pp. 223-226 ; AE 1951, n. 2 and 247 ; Sherwin-White, CR, 2, 1952, p. 177 ; Wenger, Die Quellen des römischen Recht, Wien, 1953, pp. 229 and 252 ; Imbert, Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris, 1956, pp. 245 and 441 ; Arangio-Ruiz in Bove, Studi epigrafici e papirologici, Napoli, 1974, pp. 166-171 ; Wistrand, The so-called Laudatio Turiae : Introduction, text, translation, commentary, Göteborg, 1976 ; Gordon, Epigraphica, 39, 1977, pp. 7-12 ; AE 1978, n. 14 ; Gordon, Illustrated introduction to Latin epigraphy, Berkeley-Los Angeles, 1983, pp. 103-104, n. 28 ; Hesberg-Tonn, Coniunx carissima : Untersuchungen zum Normcharakter im Erscheinungsbild der römischen Frau, Diss., Stuttgart, 1983, pp. 218–250 ; Horsfall, BICS, 30, 1983, pp. 85-98 ; Millar in Crawford, Sources for ancient history, Cambridge, 1983, pp. 103 ss. ; Flach, Die sogenannte Laudatio Turiae, Darmstadt, 1991 ; Gardner & Wiedemann, The Roman Household : A sourcebook, London, 1991, pp. 48-52 ; AE 1992, n. 81 ; Durry & Lancel, Éloge funèbre d'une matrone romaine : éloge dit de Turia, Paris, 1992 ; Gowing, Historia, 41, 1992, pp. 283-296 ; Lefkowitz & Fant, Women's Life in Greece & Rome, 2nd ed., Baltimore, 1992, n. 168 ; Sordi, Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità : Contributi dell'Istituto di storia antica, Milano, 1992, p. 158 ; AE 1993, n. 119-120 ; AE 1994, n. 106 ; Kahlos, Arctos, 28, 1994, pp. 13-25 ; AE 1999, n. 235 ; Kruschwitz, ZPE, 126, 1999, p. 88 ; Abascal, Lucentum, 19-20, 2000-01, p. 296 ; Gaudemet, Droit privé romain, Paris, 2000, pp. 334-335, n. 42 ; Niquet, Monumenta virtutum titulique : Senatorische Selbstdarstellung im spätantiken Rom im Spiegel der epigraphischen Denkmäler, Stuttgart, 2000, p. 195 ; Bodel, Epigraphic Evidence : Ancient History from Inscriptions, London-New York, 2001, p. 103 ; de Ligt, Lampas, 34, 2001, pp. 45-61 ; Strubbe, Lampas, 34, 2001, pp. 18-32 ; Arce in Cogitore & Goyet, L'éloge du prince : De l'Antiquité au temps des lumières, Grenoble, 2003, p. 46 ; Ernst, Glebgen, Schmitt & Schweickard, Romanische Sprachgeschichte : Histoire linguistique de La Romani, Berlin, 2003, p. 512 ; Hemelrijke, CQ, 54, 2004, pp. 185-197 ; Smith, The Roman Clan : The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology, Cambridge, 2006, pp. 13-26 and 28 ; Zaugg, Weibliches Ideal und Rechte einer Römerin in der späten Republik, München, 2007, pp. 3-12 ; Boëls-Janssen in Bertholet, Bielman Sánchez & Frei-Stolba, Egypte, Grèce, Rome : Les différents visages des femmes antiques, Bern, 2008, pp. 231-232.
 
 
►  Source : Two stones found at Rome ( National Roman Museum ).
 


Traduction française          English translation