CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract between Antaios and Olympias, daughter of Dionysios
     
( September 16, 173 BC )
 

 
P. Giss. I, 2 = C. Ptol. Sklav. I, 55 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Col. 1
ἔ̣[τους] ὀ̣γ̣δόο[υ] ἐφ᾽ ἱερέως Ἡρακλεοδώρου τοῦ Ἀπολλοφάνου Ἀλεξάν[ρ]ου καὶ θεῶν | Σ[ωτ]ήρων καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπ[α]τόρων καὶ | θεῶ[ν] Ἐπιφανῶν καὶ θεῶν Φιλομητόρων, ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος Σαρα-|πιάδος τῆς Ἀπολλωνίου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀριστοκλείας τῆς | Δη[μ]ητρίου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου, μηνὸς | Περ[ι]τίου ἑπτακαιδεκάτηι Μεσορὴ ἑπτακαιδεκάτηι ἐν Κρ[ο]κοδίλων πόλει | το[ῦ Ἀ]ρσινοίτου νομοῦ. ἀγαθῆι τύχηι. ἐξέδοτο ἑαυτὴν Ὀλυ[μ]πιὰς Διονυσίου | Μα̣[κ]έτα μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς πατρὸς Διονυσίου Μακεδόνος τῆς δευτέ-|ρας ἱππαρχίας ἑκατονταρούρου Ἀνταίωι Ἀθηναίωι τῶν Κινέου τῆς δευ-|τέρ[α]ς ἱππαρχίας ἑκαντοντ[α]ρούρωι [εἶναι] γυναῖκα γαμετὴν φερνὴν | π[ρ]οσφερομένην εἰς χ[αλκοῦ] λόγον τάλαντα ἐνενήκοντα πέντε | καὶ παιδίσκην δο[ύλην(?)  αὐτῆς]  ἧι  ὄνομα  Στολὶς  καὶ τὸ ταύτης παιδίον ὑπο-|τίτθιον ἧι ὄνομα Α̣[ - ca. 9 - χαλκοῦ ταλάντοις πέντε ὥστ᾽ εἶναι τὰ πά̣ν-|τα χαλκοῦ τάλαν[τα ἑκατόν] . ἔστω [δὲ Ὀλ]υμπιὰς παρὰ Ἀνταίωι πειθαρ-|χοῦσα αὐτοῦ ὡς π[ροσῆκόν ἐστιν γυναῖκα ἀ]νδρὶ κυριεύουσα μετ᾽ αὐτοῦ | κοινῆι τῶν ὑπα[ρχόντων, τὰ δὲ δέοντα καὶ τὰ ἔ]πιπλα καὶ τὸν ἱματισμὸν | καὶ τὰ ἄλλα ὅσα προ[σήκει γυναικὶ γαμετῆι πα]ρεχέτω Ἀνταῖ̣ο̣ς Ὀλυμπιάδι | ἐνδημῶν καὶ ἀπ[οδημῶν κατὰ δύναμιν τῶ]ν ὑπαρχόντων καὶ μὴ ἐξέστω | αὐτῶι γυναῖκα ἄ[λλην ἐπεισάγεσθαι ἐπ᾽ Ὀλυ]μπιάδα μηδὲ παλλακὴν μη-|δὲ παιδικὸν ἔχειν [μηδὲ τεκνοποιεῖσθαι ἐ]ξ ἄλλης γυναικὸς̣ ζώσης Ὀλυμ-|πιάδος μηδ᾽ ἄλλ[ην οἰκίαν οἰκεῖν ἧς οὐ κυριεύ]σει Ὀλυμπιὰς μηδὲ ἐκβάλ-|λειν μηδὲ ὑβρί[ζειν μηδὲ κακουχεῖν αὐτὴ]ν μηδὲ   τῶν   ὑπαρχόντων | μηθὲν   ἐξαλλο[τριοῦν   ἐπ᾽   ἀδικίαι   τῆς Ὀλυμπιά]δος.   ἐὰν δέ τι τούτων ἐπιδει-|[χθῆι] ποιῶν ἢ τὰ [ἔπιπλα ἢ τὸν ἱματισμὸν ἢ τ]ὰ ἄλλα μὴ παρέχηι αὐτῆι καθὰ | [γέγραπται, ἀποτεισάτω Ἀνταῖος Ὀλυμπιάδι παραχρῆμα τὴ]ν φερνὴν | [ἡμιόλιον. κατὰ τὰ αὐτὰ μηδὲ Ὀλυμπιάδι ἐξέστω ἀπόκοι]τον [μ]η[δὲ] | [ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς Ἀνταίου οἰκίας ἄνευ τῆς Ἀνταίου γ]ν̣ώ̣[μης] | Text breaks
Col. 2
(hand 2) Ἀπολλώνιος Μακεδὼν τῶν | Κινέου τῆς δευτέρας ἱππαρ-|χίας ἑκατοντάρουρος. μάρτυ̣ρες | Φίλιος Μακεδών, Δημοκρατίδης | Θεσσαλὸς οἱ δύο τῶν Κινέου | τῆς δευτέρας ἱππαρχίας, | Διογένης Κυρηναῖος τῶν | Διοδώρου τῆς α ἱπ(παρχίας) οἱ τρεῖς | ἑκατοντάρουροι, Μηνόφιλ[ο]ς | Μακεδὼν τῶν πρότερον | Ἀριστονίκου τακτόμισ̣θ̣ο̣ς̣, | Ἀλέξανδρος Ὡρίωνος Κ̣ρ̣ή̣ς̣, | Σαραπίων Ζωπύρου | Πέρσης οἱ δύο τῆς ἐπιγονῆς.

 
French translation (
Legras in Sébillotte Cuchet & Ernoult, pp. 116-117, Doc. 3 ).
  

 
Col. 1
      « Sous le règne de Ptolémée fils de Ptolémée et de Cléopâtre, dieux Épiphanes, la huitième année, le prêtre d'Alexandre et des dieux Sauveurs et des dieux Adelphes et des dieux Évergètes et des dieux Philopatôr et des dieux Épiphanes et des dieux Philomêtôr étant Hêrakléôdoros fils d'Apollophanês, l'athlophore de Bérénice Évergétis étant Sarapias fille d'Apollônios, la canéphore d'Arsinoé Philadelphos étant Aristokleia fille de Dêmêtrios, la prêtresse d'Arsinoé Philopatôr étant Eirênê fille de Ptolémaios, le dix-sept du mois de Péritios c'est-à-dire le dix-sept du mois de Mésorê, à Krokodilopolis, dans le nome Arsinoïte. À la Bonne fortune !
      Olympias fille de Dionysios, Macédonienne, avec l'assistance, comme tuteur (kyrios), de son père Dionysios, Macédonien, de la Deuxième Hipparchie, clérouque doté d'une parcelle de cent aroures, s'est donnée elle-même en mariage à Antaios, Athénien, du détachement de Kinéas, de la Deuxième Hipparchie, clérouque doté d'une parcelle de cent aroures, pour être son épouse légitime, en lui apportant une dot évaluée en monnaie de cuivre à quatre-vingt-quinze talents, ainsi qu'une esclave de sexe féminin à elle, dont le nom est Stolis, et l'enfant nourrisson de celle-ci, dont le nom est [...] avec [un pécule de] cinq talents, ce qui fait un total de cent talents en monnaie de cuivre.
      Olympias va vivre auprès d'Antaios en lui obéissant, comme cela convient à une épouse à l'égard de son mari, et en administrant avec lui ensemble les biens du ménage. Antaios fournira à Olympias toutes les choses nécessaires, les meubles et les vêtements et tout ce qui est dû à une épouse légitime. Il ne lui sera pas permis d'introduire dans la maison une autre femme à côté d'Olympias, ni d'entretenir une concubine ou un petit ami, ni d'avoir des enfants d'une autre femme du vivant d'Olympias, ni d'habiter une maison dont Olympias ne serait pas la maîtresse, ni de l'expulser ou de l'insulter ou la traiter mal, ni d'aliéner aucun de leurs biens au détriment d'Olympias. S'il est convaincu d'avoir commis l'un de ces actes, ou s'il ne lui fournit pas le nécessaire et les vêtements et le reste, comme il est écrit ici, il devra restituer sur-le-champ une fois et demie le montant de la dot qu'il a reçue.
      D'une manière semblable, il ne sera pas permis à Olympias de quitter la maison d'Antaios de nuit ou de jour sans la permission d'Antaios, [...].
Col. 2
      Apollônios, Macédonien du détachement de Kinéas, de la Deuxième Hipparchie, clérouque doté d'une parcelle de cent aroures.
      Témoins : Philios, Macédonien, et Dêmokratiôn, Thessalien, les deux du détachement de Kinéas, de la Deuxième Hipparchie, Diogénês, Cyrénéen, du détachement de Diodôros, de la Première Hipparchie, tous les trois clérouques dotés de parcelles de cent aroures, Mênophilos, Macédonien, autrefois du détachement d'Aristonikos, tactomisthe, Alexandros fils d'Hôriôn, Crétois, Sarapiôn fils de Zôpyros, Perse, tous deux de l'épigone. »
 

 
►  Bibliography
 
 
Meyer, Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen, I, Leipzig-Berlin, 1910, n. 2 ; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, pp. 17, 40 and 129 ; Gerhard & Gradenwitz, Ein gräko-ägyptischer erbstreit aus dem zweiten jahrhundert von Chr, Heidelberg, 1911, pp. 5, 10 and 15 ; Stein, Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung Ägyptens unter römischer Heerschaft, Stuttgart, 1915, pp. 95, 154 and 161 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, pp. 3, 42 and 86 ; Fuch, Die Juden Aegyptens : In ptolemäischer und römischer Zeit, Wien, Marburg, 1924, p. 29 ; Preisigke, Antikes Leben nach den ägyptischen Papyri, Leipzig-Berlin, 1925, Titelbild ; Stein, Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit, Bern, 1950, p. 214 ; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B.C.-640 A.D., Warszawa, 1955, p. 88 ; Youtie, Scriptiunculae, 2, Amsterdam, 1973, p. 698 ; Modrzejewski, Scritti in onore di Orsolina Montevecchi, Bologna, 1981, pp. 251 ss. ; Strauss, Scritti in onore di Orsolina Montevecchi, Bologna, 1981, p. 389 ; Heinen, 17th International Congress of Papyrology (Napoli 1983), Napoli, 1984, p. 1292 ; Stanton, 18th International Congress of Papyrology (Athens 1986), Athens, 1988, p. 473 ; Pomeroy, Women in Hellenistic Egypt : from Alexander to Cleopatra, Detroit, 1990, p. 129 ; Scholl, Corpus der ptolemäischen Sklaventexte, I, Stuttgart, 1990, n. 55 ; Seider, Paläographie der griechischen Papyri, III, 1, Stuttgart, 1990, pp. 386-398 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e - 7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 52-53 and 453 ; Rea, Senior & Hollis, ZPE, 104, 1994, p. 262 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 92 ; Ogden, Greek bastardy in the classical and Hellenistic periods, Oxford, 1996, p. 344 ; Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt : A Sourcebook, Cambridge, 1998, n. 126 ; Bontems, Nonagesimo anno : Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris, 1999, pp. 269 and 275 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden, 2005, p. 70 ; Legras in Sébillotte Cuchet & Ernoult, Problèmes du genre en Grèce ancienne, Paris, 2007, pp. 113 ss. ; Arzt-Grabner in Pratscher, Öhler & Lang, Das ägyptische Christentum im 2. Jahrhundert, Wien-Berlin, 2008, p. 112 ; Scholl in Eberhard, Kockelmann & Pfeiffer, "... vor dem Papyrus sind alle Gleich !" : Papyrologische Beiträge zu Ehren von Bärbel Kramer (P. Kramer), Berlin, 2009, p. 230 ; Kugler in Harlow, Goff & Hogan, The "Other" in Second Temple Judaism : Essays in Honor of John J. Collins, Grand Rapids-Cambridge, 2011, p. 464.
 
 
►  Source : Papyrus from Krokodilopolis.