EMPTIO FUNDI
   
Sale of land
     
( AD 203-204 )
 

 
P. Flor. III, 380 = SB I, 4298 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
A

ἔτους δω[δεκά]του αὐτοκρατόρων καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου [Σεουήρου εὐσεβοῦς Περτίνακος Ἀραβικοῦ Ἀδια]β̣η̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ Π̣α̣ρ̣θ̣ι̣κοῦ μ[ε]γίστ[ο]υ καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω̣ν̣ί̣νου εὐσεβοῦς [σεβαστῶν [[καὶ] Π̣ο̣υ̣βλ̣ί̣ου Σεπ[τιμίου Γέτα καίσαρος σεβαστ]οῦ]] [..].[...] δ̣ι̣[αγρ(αφὴ) διὰ τῆς] | ἐν Ἑρμουπόλ(ει) ἐπιτηρουμ(ένης) τραπ(έζης). Εὐδαιμονὶς ἡ καὶ Φίντυς Δημητ[ρίου διὰ τοῦ ἀνδρὸς Ἑρμείνου τοῦ καὶ Ἀχιλλέως Ἀχι]λλέως Εὐδαίμονι καὶ Θεο[δ]ώρᾳ ἀμφοτ(έροις) [Ἑ]ρ[μα]ίου Εὐδαίμονος   μ̣η̣[τ(ρὸς) .... τῆς   κ(αὶ)   Τερεῦ(τος)]   μ̣ε̣τ̣ὰ̣   [κυρίου   τῆς   Θεοδώρας   τοῦ   ἀ]δελ(φοῦ) Εὐδαίμ[ονος .....] | τὰς ὑπαρχ(ούσας) αὐτ(οῖς) τῷ μὲν Ε[ὐ]δαίμονι κατὰ τὸ (δίμοιρον), τῇ δὲ Θεοδώρᾳ [κατὰ τὸ (τρίτον), ἐν τῷ Πάσκῳ περὶ Μνάχιν ἐκ τοῦ] Σατ[ύ]ρου Ταρουθίννου ἀπὸ κο̣ι̣νῶ(ν) (ἀρούρας) γῆς   κ(ατοικικῆς)   ἀναιτήτου (ἀρούρας) δεκατρεῖς [ἥμισυ τρίτον] , [ἃς π]αραδ̣(ώσουσι) κατ̣᾽ [ἀγρὸν] σ̣[π]ο[ρ]ί̣μ̣(ας) [πλήρ(εις) τῷ τ(ῆς) κατοικ(ίας)] δικαίῳ [σ]χ̣[ο]ι(νίῳ) κ̣[αθ(αρὰς)] ἀπὸ βασι̣λ̣(ικῆς) καὶ | παντ(ὸς)   εἴδους   ἐπὶ   ταῖς ...μ   γειτνίαις,   τιμ(ῆς)   ἀργ(υρίου)   δραχμῶν   χιλ(ίων) [πεντακοσίων - ca. ? - ]...... παρὰ τ[ῆ]ς ὠνου(μένης) κα[τὰ τὴνδ]ε τὴν διαγρ(αφὴν), καὶ εἶναι περὶ αὐτ(ὴν) καὶ τ(οὺς) παρ᾽   α̣ὐ̣τ(ῆς)   τ̣(ὴν(?))   τ̣ῶ̣[ν   πεπραμ(ένων)   ὡς   πρόκ(ειται) (ἀρουρῶν) κυ]ρείαν καὶ κρά[τ(ησιν)], χ̣ρ̣ω[μ(ένους) καὶ οἰκονομ(οῦντας) περὶ αὐτ(ῶν) καθ᾽ ὃ]ν ἐὰν αἱρῶ(νται) τρόπ(ον) [ἐπ]ὶ τὸν ἅπαντα | χρό(νον),   ἔτι   δὲ   καὶ   γεωργ(οῦντας) καὶ καρπ(ιζομένους) καὶ ἀποφ(ερομένους) τὰ ἐξ αὐτ(ῶν) κατ᾽ ἔ(τος) γεν[ήμ(ατα) ἀπο τ(οῦ) εἰσιόντ(ος) ιγ (ἔτους) ἀφ᾽ οὗ καὶ τε]λοῦντας τὰ ὑπὲρ αὐ[τ(ῶν) κ]α[τ᾽ ἔτος δη]μόσια διαλείπει, τά <τε> τῶν ἔμπροσ[θ(εν) χρό(νων) μέχ(ρι)] τ̣ο̣ῦ̣ ι̣β (ἔτους) δημ[όσια - ca. ? - ] πρὸς τ(οὺς) π̣[ωλ(οῦντας), κ(αὶ) μὴ] α̣[ὐτ(οὺς) ἐπε]λ(εύσασθαι) | μήτ(ε) ἄ[λλ]ο̣υ̣ς ὑπ(ὲρ) αὐτ(ῶν) ἐπὶ τ(ὴν) ὠνουμ(ένην) μηδὲ ἐπὶ τ(οὺς) παρ᾽ αὐτ(ῆς), περὶ μηδ[ενὸς (vac ?) ἢ μὴ βεβαι]ώσ̣(ωσι), ἥ τε ἔφοδ(ος) ἄκυρο(ς)   ἔστ(ω)   καὶ   π[ρ]ο̣σαποτ(είσομεν)   ἢ ὁ ὑπ(ὲρ) αὐτ(ῶν) ἐπελ(ευσόμενος) αὐτ(ῇ) ἢ τοῖς παρ᾽ αὐτ(ῆς), τῆς βεβαιώ(σεως) διὰ [παντὸς πρὸς πᾶσαν β]εβ[αίω](σιν) ἐξ[ακολουθούσης αὐτοῖς - ca. ? - ἴδιον] χ̣ρ[έος διπλῆν τὴν τι]μ(ὴν) | [καὶ εἰς τὸ δη]μ̣ό̣σ̣ι̣ο̣ν̣ τὴν ἴσην καὶ μηδ(ὲν) ἧσσον ἡ πρᾶσις κυρία. (hand 2) Διόσκ[ορος ἐπιτηρητ(ὴς) σεσημ(είωμαι)].

B
Εὐδαίμων   καὶ   Θεοδώρα   ἀμφότεροι   Ἑρμαίου   Εὐδαί[μονος   μητρὸς - ca. 10 - τῆ]ς̣   κ̣α̣ὶ̣   Τερεῦτος [Ἑρμο]πολ(ῖται)   ἀναγρα(φόμενοι)   ἐπὶ   Πόλ(εως)   λιβός, μετὰ κυρίου τ[ῆς Θεο]δώρας τοῦ ἀδελφ̣ο̣ῦ̣ [Ε]ὐδαίμονος, ἐ̣[πηκο]λουθήκαμ[ε]ν | τῇ προκειμένῃ διαγραφῇ καὶ πεπράκαμεν ἀπὸ το[ῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόνον Εὐδαιμονί]δι τῇ καὶ Φίντυς Δ̣η̣[μ]ητρίου ἀναγραφομένῃ ἐπὶ Πόλεως ἀπηλιώτου, μετὰ κυρίου   τοῦ   ἀν[δρὸ]ς   Ἑρ̣[μεί]νου   τ[οῦ]   καὶ   Ἀ[χι]λ̣-|λ̣έ̣ω̣ς̣ Ἀ̣χιλ̣λέως τὰς ὑπαρχούσας ἡμῖν, τῷ μὲν Εὐδαί[μονι   κατὰ   τὸ   δίμοιρον,   τῇ   δὲ Θεοδ]ώρᾳ κατὰ τὸ τρί̣τον, ἐν τῷ Πάσκῳ περὶ Μνάχιν ἐκ τοῦ Σατ̣[ύρ]ου Ταρουθίννου ἀπ̣[ὸ κ]οιν̣ῶν̣ κ[α]ὶ ἀδ[ιαιρέ]τω[ν] ἀρ[ο]υρῶν | γῆς [κα]τ[οι]κικῆς ἀναιτήτου ἀρουρὰς δεκατρεῖς ἥμισυ [τρίτον , ἃς παραδώσομεν κατ᾽] ἀγρ̣ὸ̣ν σ̣πορίμας πλήρεις τῷ τῆς κατοικίας δικαίῳ σχοινίῳ καθαρὰς ἀπὸ βα[σ]ιλικῆς κ̣αὶ παντ[ὸς] ἁπλῶ[ς] εἴ[δ]ους· | γ̣ε̣[ίτονες] τῶν ὅλω[ν, ὡ]ς ἡμεῖς ὑπ[ηγο]ρεύσαμεν, ν[ότου - ca. ? - ].....ου̣ κ̣λήρου· τιμῆς τῆς συμπεφωνημένης τῶν ὅλων ἀρουρῶν [δ]ε̣κατρ̣ι[ῶν] ἡμ[ίσου]ς τρί[του ἀργυ]-|[ρίου δραχ]μῶν χιλίων πεντακοσίων· (γίνονται) ἀρ[γ(υρίου) (δραχμαὶ) Αφ, ἃς ἀνειρήμεθα δι᾽] ἐ̣π̣ι̣[τηρ](ητῶν) τ̣ρ̣α̣π̣έζης παρὰ τῆς ὠνουμένης κ[α]τ̣ὰ τ̣ήνδε τὴν διαγραφήν· καὶ εἶναι περὶ αὐτὴ[ν] καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτῆς τ[ὴ]ν | [τῶν πεπ]ραμένων ὡς πρόκειται ἀ[ρου]ρῶν [κυρείαν καὶ κράτησιν χρωμ]έ̣ν̣[ους κ]α̣ὶ̣ οἰκονομοῦντας περὶ αὐτῶν   [καθ᾽   ὃ]ν   ἐὰν αἱρῶνται τρ̣[ό]πον ἐπὶ τὸν ἅπα[ν]τ[α] χρό̣νον, ἔτι δὲ κ[α]ὶ καρπ[ιζο]-|[μένους κ]αὶ ἀποφερομένους τὰ ἐ[ξ αὐ]τῶν κατ᾽ [ἔτος γενήματα καὶ περιεσό]μ̣ε̣ν̣[α] ἅ̣π̣α̣ν̣τ̣α̣ εἰς τὸ ἴδιον ἀπὸ τοῦ εἰσιόντος ι[γ(ἔτους)ἀ]φ᾽ οὗ καὶ τελοῦντας̣ τὰ ὑπὲρ αὐτ̣ῶ̣ν κατ᾽ ἔτος δ̣η̣[μό]σια δι̣αλεί-|[πει, τά τε τ]ῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ ἐν[εστῶτος ιβ (ἔτους) καὶ αὐτοῦ τοῦ] ιβ̣ (ἔτους(?)) δημόσια πάντα καὶ   ἐπιμερισμοὺς   πρὸς ἡ̣μᾶς τοὺς πωλοῦντας· καὶ μὴ ἐπ[ε]λεύσασθαι ἡμᾶς [μ]ηδ᾽ ἄλλους | [ὑπὲρ ἡ]μῶν ἐπὶ τὴ[ν] ὠ[νο]υμέν[ην] μηδ᾽ ἐπὶ τ[οὺς παρ᾽ αὐτῆς περὶ μηδεν]ὸς̣ τ̣ῆ̣σ̣δ̣ε̣ τῆς πράσεως τρόπῳ μηδενί̣,   τῆς   βεβαιώσεως   διὰ   παντὸς   πρὸς   πᾶσ̣αν̣   βεβαίωσιν   ἐξακολουθού-|[σης   ἡμ]ῖν τοῖς πωλοῦσ[ιν]· ἐὰν δὲ ἐπέλθωμεν ἢ μὴ βεβαιώσωμεν, ἥ τ᾽ ἔφοδος̣ ἄκυρ̣ο̣ς̣ ἔ̣σ̣τω καὶ προ[σ]αποτείσομεν [ἢ] ὁ ὑπὲρ ἡμῶν ἐπελευσόμενος τῇ ὠνου̣μένῃ ἢ τοῖς παρ᾽ αὐτῆς | [τὰ τε β]λάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἐπιτίμου ὡς ἴ̣[διον χρέος διπλῆν τὴν τιμ]ὴν καὶ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ δ̣η̣μόσιον τὴν ἴσην, καὶ μηδ[ὲν ἧ]σ̣σον ἡ πρᾶσις κυρία. (ἔτους) ιβ αὐτοκρατ̣ό̣ρ̣ων καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου | [Σεουήρου] Εὐσεβοῦς Περτίνακος Ἀραβικοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθ[ικοῦ μεγίστου καὶ Μάρκου Αὐρηλί]ου Ἀντ̣ω̣νίν̣ο̣υ̣ εὐσεβοῦς σεβαστῶν [[καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα καίσαρος σεβαστ[οῦ]]] ....... (hand 2) Εὐδ̣αίμ[ω]ν Ἑ̣ρ̣μαίου πέπρακα καὶ | [παραδώσω] τὰς ἀρούρας καὶ βεβαιώσω ὡς πρόκ[ειται καὶ ἐπιγέγραμμαι τῆς] ἀδελφῆς μου κύριος συμπεπρακυίης καὶ ἐσχη[κ]υίης καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ μὴ εἰδυίης γράμματα. | (hand 3) [Εὐδαιμονὶς ἡ] καὶ Φ̣ί̣ν̣τ̣υ̣ς̣ Δ̣ημητρίου δ̣ι̣᾽ Ἑ̣ρ̣μ̣ε̣ί̣νου <τοῦ καὶ(?)> Ἀχι(λλέως) [Ἀχιλλέως ἐξωδίασα, ὡς πρόκειται - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Preisigke, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, I, Strassburg-Berlin, 1913-15, n. 4298 ;
Vitelli, Papiri greco-egizii, Papiri Fiorentini, III, Milano, 1915, n. 380 ; Youtie & Pearl, Papyri and ostraca from Karanis, Ann Arbor, 1944, p. 97 ; The Journal of Juristic Papirology, 18, 1974, pp. 104 and 140 ; Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, München, 1978, p. 101 ; Drew-Bear, Le Nome Hermopolite : Toponymes et sites, Missoula, 1979, p. 170 ; Sijpesteijn, ZPE, 45, 1982, pp. 177-196 ; Kraut, ZPE, 55, 1984, p. 173 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 131 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, pp. 187 and 274-275 ; Bagnall & Worp, Tyche, 10, 1995, pp. 5 and 7 ; Bogaert, ZPE, 109, 1995, p. 159 ; Drecoll, Die Liturgien im Römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr., Stuttgart, 1997, p. 281 ; Hagedorn & Worp, ZPE, 128, 1999, pp. 158 and 160 ; Bartoletti & Manfredi, Papiri greci e latini, XV, Firenze, 2008, p. 326.
 
 
►  Source : Papyrus from Hermopolis.