LOCATIO REI
   
Rental agreement for a plot of land
     
( February 23, AD 239 )
 

 
P. Flor. I, 16 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
v
Α̣[ὐρηλ(ίᾳ) Δη]μητρ̣ί[ᾳ] σ̣τ̣ολάτᾳ | μ̣ατρώνᾳ θυγ(ατρὶ) Α̣ὐ̣[ρηλ(ίου)] Π̣οσιδωνίο̣[υ] | ὑ̣πομνηματογ̣ρ̣ά̣φ̣ο̣υ̣ διὰ Αὐρη̣λ̣(ίου) | Μ̣α̣ρίνου γυ(μνασιαρχήσαντος) βουλ(ευτοῦ) τῆς Ἀρσι(νοιτῶν) πόλεως | παρὰ Αὐρηλ(ίου) Πλουτάμμωνος μητ(ρὸς) | Ἑλέ[ν]ης καταμένοντος ἐν κώ(μῃ) Εὐημε(ρείᾳ).
βούλομαι μισθώσασθαι περὶ τὴν | αὐτὴν κώ(μην) Ε[ὐ]ημε(ρείαν) κήπου λαχα-|νευομένου (ἄρουραν) α ἢ ὅσαι ἐὰν ὦσι ἐπὶ | χρόνον ἔτη γ ἐν ᾗ φρέαρ καὶ μηχα(νὴ) | ἀπὸ τοῦ ὄντος μη(νὸς) Μεχεὶρ τοῦ ἐνε-|στῶτος β (ἔτους) φόρου τοῦ αὐτοῦ | κατ᾽ ε῎τος ἕκαστον ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ρ ἀνυπολ[ό]-|γων καὶ ἀκινδύνων καὶ οὐκ ἔξεσ-|τα[ί] μοι <προλιπεῖν τὴν μίσθωσιν> ἐντὸς τοῦ χρόνου κατ᾽ οὐ-|δένα τρόπον ἀλλὰ καὶ ἐπάναγκον <ποιήσω> | τὰ κατ᾽ ἔτος ἔργ[α] πάντα ὅσα καθ[ή]-|κει τ̣οῖς δέουσι καιροῖς βλάβος μη-|δὲ ἓν ποιῶν· ἐντεῦθεν δὲ παρέ-|λαβον παρὰ τῆς εὐσχήμονος | πρὸς ἀντλησημὸν βοῦν μίαν | (δραχμῶν) ρ τῆς προσδεηθείσης ἐκ καινῆς | κατασκευῆς ἢ χορηγίας ξύλων | ἢ ἥλων ἢ λίθων ἢ πίσσης ἢ τε-|κτονικῶν μισθῶν τοῦ τε φρέ-|ατος [κ]αὶ μηχανῆς καὶ ζευκτηρίẉ(ν) | καὶ δημοσίων ὄντων πρὸς τὴν | εὐσχήμονα καὶ αντηρευτη | καὶ π̣[..]ρ ̣ εἰδῶ̣ν πρὸς ἐμὲ τὸν | μισθ[ο]ύμενον· καὶ τὸν κατ᾽ ἔτος | φ̣όρ̣ο̣ν ἀποδώσω δι᾽ ἑξαμήνου | ἐξ ἴσου καὶ μετὰ τὸν χρόνον παρα-|δ̣ώ̣σω τὸν κῆπον ὑπὸ παντοίᾳ | λαχαν[ί]ᾳ καθὼς̣ καὶ ἐγὼ παρέ-|λαβον ἐὰν φα̣ίνηται μισθῶ[σαι.] | (ἔτους) β Αὐ[το]κράτορος Κ[αί]σαρος Μά[ρ]κου | Ἀν̣τ̣ωνίου Γο[ρ]δ̣ιανοῦ Εὐ[σε]βοῦς Εὐτ̣υ̣χ̣οῦς | Σεβαστοῦ Μεχεὶρ κθ ἀ̣νυ̣π̣ό̣γ̣ρ̣α̣φο̣ν.
 

 
►  Bibliography
 
 
Gentilli, SIFC, 13, 1905, p. 298 ;
Vitelli, Papiri greco-egizii, Papiri Fiorentini, I, Milano, 1906, n. 16 ; Grenfell & Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, VI, London, 1908, p. 301 ; Stein, Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung Ägyptens unter römischer Heerschaft, Stuttgart, 1915, p. 259 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, p. 132 ; Westermann, CP, 15, 1920, pp. 120-137 / 17, 1922, pp. 21-36 ; Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten, München, 1925, pp. 82 and 210 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, p. 343 ; Kalén, Berliner Leihgabe griechischer Papyri, I, Uppsala, 1932, p. 225 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, p. 143, n. 83 ; Brecht, Perduellio : Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik, München, 1938, pp. 13 and 86 ; LeRoy Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, New York, 1938, p. 383 ; von Bolla, Untersuchungen zur Tiermiete und Viehpacht im Altertum, München, 1940, pp. 13 and 65 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 786 ; Herrmann, Studien zur Bodenpacht im Recht der Graeco-Aegyptischen Papyri, München, 1958, pp. 71 and 127 ; CdE, 35, 1960, p. 204 ; Brecht, Zur Haftung der Schiffer im antiken Recht, München, 1962, p. 31 ; Braunert, Festschrift Oertel, Bonn, 1964, p. 41 ; July, Die Klauseln hinter den Massangaben der Papyrusurkunden, Köln, 1966, p. 82 ; Hennig, ZPE, 9, 1972, pp. 111-131 ; Hübner, ZPE, 30, 1978, pp. 195-207 ; Husson, ZPE, 46, 1982, pp. 227-230 ; Maresch, Papyri römischer und byzantinischer Zeit aus der Kölner Sammlung und aus Privatbesitz, Köln, 1982, p. 25 ; Oleson, Greek and Roman mechanical water-lifting devices : The history of a technology, Toronto, 1984, p. 147 ; Gronewald, Maresch & Schäfer, Kölner Papyri (P. Köln V), Opladen, 1985, p. 288 ; ZPE, 64, 1986, p. 106 ; Jördens, Vertragliche Regelungen von Arbeiten im späten griechischsprachigen Ägypten, Heidelberg, 1990, p. 53 ; Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta, 1991, p. 151 ; Kehoe, Management and investment on estates in Roman Egypt during the early empire, Bonn, 1992, pp. 121 and 131 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 124 / X, p. 68 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 291 ; Menu, Les problèmes institutionnels de l'eau en Égypte ancienne et dans l'Antiquité méditerranéenne (Coll. AIDEA, 1992), Cairo, 1994, p. 161 ; Adams, Land transport in Roman Egypt : A study of economics and administration in a Roman province, Oxford, 2007, p. 63 ; Banaji, Agrarian change in late antiquity : Gold, labour, and aristocratic dominance, Oxford, 2007, p. 109.
 
 
►  Source : Papyrus from Euhemeria.