PRIVILEGIUM IMPERATORIS
   
Foundation for the maintenance of the children of Antinoite citizens
      
( February 9, AD 151 )
 

 
P. Fam. Tebt. 33 = SB V, 7602 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ - ca. 12 - ] νομάρχηι Ἀν[τ]ι̣νόου πόλεως | [παρὰ Λυσιμάχ]ο̣υ̣ τοῦ καὶ Διδύμο̣[υ] Ἡρακλείδου Ματιδείου   το[ῦ]   καὶ   Καλλιτεκνείου   οἰκοῦντος   ἐν   τοῖς   ἰδίοις   ἐν τῷ α | [γράμματι [πλιν]θίῳ ζ. Πε[τ]ρώνιος Μαμερτῖνος ὁ ἡγεμονεύσας φανε̣ρὰς ἐποίησεν ἡμῖν τὰς ὑπὸ τοῦ θεοῦ | [Ἁδριανοῦ το]ῦ̣ κα̣ὶ̣ [ο]ἰκιστοῦ τῆς πόλεως ἡμῶν εἰς ἡμᾶς εὐεργεσίας καθ ἃς ἐβουλήθη τρέφεσθαι τὰ τῶν Ἀντινοέων | [τέκνα τὰ] ἀ̣πογ̣ραφόμενα ὑφ ἡμῶν τῶν γονέων ἐντὸς ἡμερῶν τριάκοντα ἀφ ἧς ἐὰν γένηται ἀπὸ τῶν προσερ-|[χομένω]ν εἰς τοῦτο συνχωρ[η]θέντων ὑπ αὐτοῦ χρημάτων καὶ ἄλλων προσόδων. ἀπογράφομαι οὖν τὸν γεν-|[νηθέντα] μ̣οι υἱὸν Ἡρακλεί[δη]ν τὸν καὶ Οὐαλέριον ἡμε̣ρ̣ῶν εἴκοσι ἐκ τῆς συνούσης μοι γυναικὸς Νιννα-|[ροῦτος Ὀρσενο]ύ̣φεως Ἀντ[ιν]οΐδος, οὗ καὶ ἀπαρχὴν ἐταξάμην διὰ τῆς κρατίστης βουλῆς, παρεχόμενος | [γνωστῆρας τ]ρ̣εῖς τοῦ τε γάμου̣ καὶ τῆς παιδοποιείας   (hand 2)   Λυσανίαν   Διδύμου   Ματίδιον   τὸν   καὶ   Πλωτίνιον, | [Δίδυμον]   Δίδυμον Ματ[ί]διον τὸν καὶ Καλλιτέκνειον καὶ Πτολεμαῖον Ἡρακλείδου Ὀσειραντινόα τὸ\ν/ καὶ Κλειτόριον | (hand 1) [καὶ ὀμνύω] τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τί[τ]ου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντων̣ί̣νου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς τύχην | [καὶ θεὸν μέγιστ]ον Ὀσειραντί[ν]οον ἀληθῆ εἶναι τὰ προγ[ε]γ̣ρ̣αμμένα ἢ ἔνοχος εἴην   τῶι   ὅρκωι. ― | [(ἔτους)   ιδ   Αὐτο]κράτορος   Καίσ[α]ρος   Τίτου   Αἰλί[ο]υ Ἁδριανοῦ̣ Ἀντωνίνου Σεβασ[τ]οῦ   Εὐσεβοῦς   Μεχεὶρ   ιε.   (hand 2)   Λυσίμαχος | [ὁ   καὶ   Δίδυμος]   Ἡρακλείδ[ου   ὁ] προγεγραμμ[έν]ο̣ς   ἐπιδέδωκα   τὴν   [π]ροκειμένην   ἀπογραφὴν   τοῦ   γεννη-|[θέντος   μοι   υἱο]ῦ̣ Ἡρακλείδ[ου] τοῦ καὶ Οὐαλερ[ίου] ἡμερῶν εἴκοσι ἐκ τ̣ῆ̣ς συνούσης μοι γυναικὸς Νινναροῦτ̣ο̣ς̣ | [Ὀρσενούφεως     Ἀ]ντινοΐδος     κ[α]ὶ     ὄμα̣[σ]α     τ[ὸν]     π̣ρ̣οκείμενον     ὅρκ[ο]ν̣   ἀ̣λη̣θῆ   εἶναι   τὰ προγε̣[γρα]μμένα ἢ ἔν[ο-]|[χος εἴην τῶι ὅρκωι. (hand 3) Λυσανίας Διδύ]μου Ματίδι̣ο[ς ὁ καὶ Πλωτίνιος] ο̣ἰ̣κ̣ῶ̣ν̣ ἐ[ν τ]ῶι (αὐτῷ) γράματι πλινθίωι (αὐτῷ) [ὀ]μ[ν]ύωι τὸν προκ(είμενον) | [ὅρκον γνωστεύειν τὸν [προγεγ]ραμένον παῖδα Ἡ[ρακλείδην τὸν καὶ] Οὐαλέριον ἡμερῶν εἴκοσι [[εκ]] γεννηθέντα τῶι Λυσιμάχωι | [τῶι καὶ Διδύμωι Ἀντινοεῖ ἐκ τ]ῆς αὐτοῦ γυν[αικὸς Νινναροῦτο]ς Ὀρσενούφεως   Ἀντινοΐδος   ἢ   ἔνοχος   εἴην   τῶι   ὅρκωι. (hand 4) Δίδυμος | [Διδύμου Ματίδιος ὁ καὶ Καλ]λιτέκνιος οἰ[κῶν ἐν τῶι ̣] γ̣ρ̣άμματι πλι̣νθ(είῳ) η ὀμνύω τὸν προκίμενον ὅρκον | [γνωστεύειν τὸν [προγεγραμμ]ε̣να παῖδα Ἡρα[κλείδην τὸν κ]αὶ Οὐαλέριον [ἡ]μ̣ερῶν εἴκοσι γεννηθέντα τῷ Λυσιμά-|[χῳ τῷ καὶ Διδύμῳ Ἀντινοεῖ ἐκ τ]ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣[ο]ῦ̣ γυναι[κὸς Νινναροῦτ]ο̣ς̣ Ὀ̣ρσε̣νούφεως Ἀντινοείδος ἢ ἔνοχο̣ς εἴην το ὅρκῳ̣. | (hand 5) [Πτολεμαῖος Ἡρακλείδου Ὀσιραντινόειος ὁ κ]α̣ὶ̣ Κλειτό̣ριος οἰκο ἐν το βῆτα γράμματι | [πλινθείῳ ̣ ὀμνύω τὸν προκείμενον ὅρκ]ον γνωστεύειν τὸν προγεγραμμένων | [παῖδα Ἡρακλείδην τὸν καὶ Οὐαλέριον ἡμερῶν [ε]ἴκοσει γεννηθέντα το Λυοιμάχῳ | [τῷ καὶ Διδύμῳ Ἀντινοεῖ ἐκ τῆς αὐτοῦ γυναι]κ̣ὸς Νινναροῦτος Ὀρσενούφεως Ἀντι-|[νοΐδος ἢ ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ.]

 
French translation ( Schubert, Vevey, 2000 ).
  

 
      A (...), nomarque d'Antinoopolis, de la part de Lysimachos alias Didymos, fils d'Heracleïdès, membre de la tribu matidienne et du dème callitécnien, vivant dans sa propre maison dans le quartier n° 1, bloc n° 7.
      L'ex-préfet Petronius Mamertinus nous a fait connaître les bienfaits qui nous ont été accordés par le divin Hadrien, fondateur de notre ville, et par lesquels il a décrété que les enfants des Antinoïtes, déclarés par nous, leurs parents, dans les trente jours suivant leur naissance, seraient entretenus par les ressources qu'il a accordées à cet effet, et par d'autres revenus. Je déclare donc mon fils Heracleïdès alias Valerius, âgé de vingt jours, né de mon épouse Ninnarous, fille d'Orsenouphis, antinoïte. J'ai soumis son inscription officielle par l'intermédiaire de l'excellent Conseil, en présentant trois garants témoignant de mon mariage et de ma paternité : Lysanias fils de Didymos, de la tribu matidienne et du dème plotinien ; Didymos fils de Didymos, de la tribu matidienne et du dème callitécnien ; Ptolemaïos fils d'Heracleïdès, de la tribu osirantinoéenne et du dème clitorien. En outre, je prête serment par la Fortune de l'empereur César Titus Aelius Hadrien Antonin, Auguste, Pieux, et par le Très Grand dieu Osirantinoos, que ce qui précède est vrai ; sinon, que je sois frappé par les conséquences de mon parjure.
      La 14ème année du règne de l'empereur César Titus Aelius Hadrien Antonin, Auguste, Pieux, le 15 Mecheir.
      [Signatures autographes de Lysimachos et de ses témoins.]
 

 
►  Bibliography
 
 
Kühn, Antinoopolis, Diss., Gottingen, 1913, pp. 153 ss. ; Kübler, Antinoupolis, Leipzig, 1914, p. 15 ;
Bell, Aegyptus, 13, 1933, pp. 518-522 ; Bilabel, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, V, Heidelberg-Wiesbaden, 1934, n. 7602 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, p. 252, n. 146 ; van Groningen, Family-archive from Tebtunis (Papyrologica Lugduno-Batava VI), Leiden, 1950, n. 33 ; David & van Groningen, Papyrological Primer, Leiden, 1952, p. 22, n. 12 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 764 ; Bureth, RHD, 46, 1968, p. 250 ; Rea, The Oxyrhynchus Papyri, XL, London, 1972, p. 117 ; Bonneau, Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XXXIX, 5, Bruxelles, 1975, p. 105 ; Braunert, Politik, Recht und Gesellschaft in der griechisch-römischen Antike, Stuttgart, 1980, p. 340 ; Balland, Inscriptions d'époque impériale du Létôon, Paris, 1981, p. 197 ; Bülow-Jacobsen & Whitehorne, The Oxyrhynchus Papyri, XLIX, London, 1982, pp. 116 and 155 ; Bureth, ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 484 ; Zahrnt, ANRW, II, 10, 1, 1988, pp. 677 and 696 ; Croisille, Alejandro Magno, modelo de los emperadores romanos, Bruxelles, 1990, p. 191 ; Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta, 1991, p. 33 ; Spicq, Lexique théologique du Nouveau Testament, Paris-Fribourg, 1991, p. 719 ; ZPE, 91, 1992, p. 68 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 151 ; APF, 43, 1997, p. 168 ; Kehoe, Investment, Profit, and Tenancy : The Jurists and the Roman Agrarian Economy, Ann Arbor, 1997, p. 82 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 208 ; Jördens in Eck, Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzem vom 1. bis 3. Jahrhundert, München, 1999, pp. 158, 160 and 162 ; Wick in Schubert, Vivre en Égypte gréco-romaine : Une sélection de papyrus, Vevey, 2000, pp. 51-53, n. 1 ; Moatti, MEFRA, 113, 2001, p. 702 ; Kruse, Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung : Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr.-245 n. Chr.), München-Leipzig, 2002, p. 174 ; Mitthof, Neue Dokumente aus dem römischen und spätantiken Ägypten zu Verwaltung und Reichsgeschichte, Berlin, 2002, p. 80
 ; RPh, 79, 2005, p. 54 ; XIVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Rauischholzhausen, 2003), Wien, 2006, p. 329.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis.